Protokół nr 10/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.10.2019
 
Godz. rozpoczęcia:  17:05
Godz. zakończenia: 19:45
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze - druk nr 103.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej - druk nr 104.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 105.
 4. Omówienie projektu Katalogu Dobrych Praktyk - Mebli Miejskich do zastosowania w przestrzeni Miasta Puszczykowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 101.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 102.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 106.
 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze - druk nr 103.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze, informując, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, działka ta jest przeznaczona pod drogi publiczne klasy dojazdowej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Przy Murze - druk nr 103.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej - druk nr 104.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej oraz poinformowała, że uchwała została wywołana wnioskiem właściciela sąsiedniej nieruchomości, który jest zainteresowany nabyciem wspomnianej w uchwale działki, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Nadwarciańskiej - druk nr 104.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 105.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej, informując, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy stoiska na Zielonym Targu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 105.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Omówienie projektu Katalogu Dobrych Praktyk - Mebli Miejskich do zastosowania w przestrzeni Miasta Puszczykowa.
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła prezentację dotyczącą analizy i oceny zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Miasta Puszczykowa. W celu opracowania Katalogu Dobrych Praktyk przeprowadzono analizę istniejących przestrzeni miejskich. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że przestrzeń miejska w niektórych częściach miasta jest dość zaniedbana, nadal nie ma systemowego podejścia do opracowania działań strategicznych. Pani Edyta Skolimowska przedstawiła podział miasta na poszczególne strefy oraz zaproponowane inspiracje i rozwiązania urządzenia poszczególnych przestrzeni publicznych.
 
Radni zgłosili swoje uwagi do zaprezentowanej analizy i oceny zakresu waloryzacji przestrzeni publicznej Miasta Puszczykowa.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki gruntami Alina Stempniak poprosiła o przekazywanie swoich uwag do opracowywanego dokumentu, aby prace nad nim można było w jak najkrótszym czasie zakończyć.
 
Pani Edyta Skolimowska powiedziała, że przeprowadzona została inwentaryzacja na terenie Miasta, materiał jest praktycznie w całości ukończony, zgodnie z uzgodnieniami Katalog ma zawierać przede wszystkim propozycje mebli miejskich. Pani Edyta Skolimowska podkreśliła, że dokument ten stanowi jedynie wskazówki - dobre praktyki, które można zastosować przy urządzaniu publicznej przestrzeni miejskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że temat ten będzie kontynuowany w połowie września podczas kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
O godzinie 19:00 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:10.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 101.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował o głównych zmianach wprowadzonych do projektu uchwały dotyczących przedłużenia terminu składania wniosków o dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła (do 30 września) oraz zapisu definicji budynku mieszkalnego, w którym może być realizowane przedsięwzięcie (takim budynkiem jest każdy budynek służący celom mieszkalnym).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa - druk nr 101.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 102.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania z budżetu miasta na ten cel o kolejne 707,80 zł (całkowita kwota dofinansowania wynosi 1415,60 zł).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 94/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 102.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 106.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r, informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W Dziale 700 zwiększono o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z wyższą realizacją planu.
2) Dokonano przesunięć w klasyfikacji dochodów w dziale 756 - zwiększono dochody w § 2680 o kwotę 1 zł, zmniejszono dochody w § 0910 o kwotę 1 zł.    
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o kwotę 100 tys. zł na zadanie Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo -zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego (plan wydatków na realizację zadania wynosi 250 tys. zł przy kosztorysie inwestorskim 400 tys. zł.) 
2) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.  
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 106.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, do kiedy można składać wnioski z propozycjami do projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że radni mogą składać wnioski z propozycjami do 15 października br. 
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, na jakim etapie jest przetarg na budowę ul. Sobieskiego oraz prace związane z odświeżeniem placu zabaw na ul. Klasztornej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że 27 sierpnia zostaną otwarte oferty na realizację budowy ul. Sobieskiego, czekamy również na decyzję Ministra Infrastruktury odnośnie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W przypadku, kiedy oferty na wykonanie ulicy będą korzystne Miasto może podjąć się realizacji inwestycji ze swojego budżetu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, informując, że wpłynęła zgoda na wycinkę drzew, dopiero potem będzie można prowadzić dalsze prace na placu zabaw na ul. Klasztornej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o naprawę dwóch elementów urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy ul. Sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostało to już zgłoszone do naprawy.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy nastąpi realizacją budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Puszczykowie oraz  poprosił o informację odnośnie działań dotyczących schronu znajdującego się na ul Przecznica.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w sprawie schronu zostało skierowane pismo do Wojewody Wielkopolskiego, jeśli chodzi o kwestię realizacji budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego inwestycja jest na ostatnim etapie uzgodnień oraz projektowania, czekamy już tylko na akceptację ze strony Wojewody Wielkopolskiego oraz Starostwa Powiatowego.
Radny Piotr Guziałek poruszył kwestię swojej interpelacji dotyczącej ścięcia pobocza na ul. Wspólnej wzdłuż torów, gdyż pomimo jego interwencji nie zostało to wykonane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że problemem jest znalezienie stosownej firmy, która wykona prace ścięcia pobocza na ul. Wspólnej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poruszył sprawę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które oczekują na podjęcie decyzji, co do dalszej ich realizacji.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował aby na następnym posiedzeniu komisji kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których konieczne jest podjęcie decyzji o dalszym ich procedowaniu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował również o pismach które wpłynęły do Rady Miasta:
 • petycja mieszkańców dotycząca budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem naul.Nadwarciańskiej,
 • pismo mieszkanki w sprawie rozliczenia dotacji na remont budynku zabytkowego naul.Podleśnej w Puszczykowie,
 • pismo mieszkańców ul. Klasztornej w sprawie ustawienia znaków ograniczających prędkość,
 • dwa pisma Grupy Inicjatywnej Młodzi dla Puszczykowa dotyczące ustawienia huśtawki typu Mobilus Hags, oraz ławek z miejscem do ładowania telefonów - oba pisma zostały skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga