Protokół nr 11/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 16 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.11.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Niwka Stara i DW 431 w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
 2. Dyskusja nad projektem dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa".
 3. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie stosowania dachów płaskich w projektowanym planie dla obszaru pomiędzy ul. Nadwarciańską, rzeką Wartą a DW 431.
 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem przy ul. Nadwarciańskiej.
 5. Sprawy bieżące.
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej oraz chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Niwka Stara i DW 431 w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała, że do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek właściciela nieruchomości przy ul. Niwka Stara o sporządzenie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i przekształcenie terenu o funkcji rolniczej na tereny usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz przedstawił wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Niwka Stara, omówił liczbę oraz wielkość planowanych działek oraz ich proponowaną zabudowę.
 
O godzinie 17:15 na posiedzenie komisji przybył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy w przedstawionym projekcie uwzględniona została planowana budowa nowego mostu w Rogalinie, ścieżki rowerowej  oraz dlaczego w projekcie nie zaplanowano zajadu w drogę wojewódzką 431.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz odpowiedział, że w swoich działaniach będą dążyć do tego aby utworzyć dwa zjazdy w drogę wojewódzką 431 aby odciążyć ul. Niwka Stara, wymaga to jednak uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Pan Andrzej Perek powiedział, że będzie wspierał rozwiązania, które usprawnią komunikację na tym terenie oraz podejmie wszelkie działania, aby planowana inwestycja nie kolidowała z charakterem miasta oraz jego zabudową. Pan Andrzej Perek podkreślił, że ze względu na to, że sam jest mieszkańcem tego terenu jego zamierzeniem jest, aby wszystko co w tym miejscu powstanie nie było uciążliwe dla okolicznych mieszkańców oraz nie umniejszało ich komfortu życia.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ruch komunikacyjny powinien być prowadzony do drogi wojewódzkiej 431 a nie w ul. Niwka Stara. Zapytał również, czy dla tego terenu jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jaka będzie całkowita planowana zabudowa tego terenu na cele usługowe.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na cele rolnicze.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz odpowiedział na drugie pytanie, informując o wielkości planowanej zabudowy poszczególnych działek na omawianym terenie.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy planowane jest wykonanie drogi wewnętrznej wzdłuż drogi wojewódzkiej 431.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że ze względu na intensywną zabudowę na tym terenie wyjazd nie powinien być obsługiwany przez drogi lokalne, gdyż spowoduje to dodatkowy wzrost ruchu komunikacyjnego w tej części miasta. W związku z powyższym należy bezwzględnie dążyć do skomunikowania tego terenu z drogą wojewódzka 431. 
 
Pani Alina Stempniak odniosła się do koncepcji utworzenia w tym miejscu stacji benzynowej, informując, że zgodnie z zapisami studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych Miasta Puszczykowa nie ma możliwości zlokalizowania jej na tym terenie.   
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że zaprezentowana koncepcja zagospodarowania tego terenu jest niezwykle interesująca, jednak przed podjęciem decyzji Rada Miasta Puszczykowa powinna mieć możliwość zapoznania się z jej szczegółami. Ponadto radny Piotr Guziałek zasugerował lokalizację drogi serwisowej wzdłuż ul. Niwka Stara z utworzeniem zjazdu jak najbliżej drogi wojewódzkiej 431.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz powiedział, że postarają się spełnić oczekiwania i wystąpią do projektantów z prośbą o uwzględnienie zgłoszonych uwag do projektu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy w projekcie uwzględniono lokalizację nowego mostu w Rogalinie.
 
Pan Mariusz Wrzeszcz wyjaśnił, że projekt sporządzony został na podstawie planów uzyskanych z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, które uwzględniają nowy przebieg ul. Niwka Stara.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, jakie będą koszty wykupu gruntów pod drogę publiczną. Zaproponowała również zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci z osiedla, które w tym miejscu powstanie. Radna Barbara Kamińska dodała, że ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów rekreacyjnych w tym miejscu konieczne jest zabezpieczenie mieszkańców przed znacznym natężeniem ruchu.
 
Pan Andrzej Perek powiedział, że ze swojej strony deklaruje przekazanie miastu własnych gruntów pod drogę, przy czym nie deklaruje swoich oczekiwań względem miasta w zamian za to działanie. Pan Andrzej Perek podkreślił, że zależy mu aby miejsce, które tam powstanie było przyjazne dla mieszkańców, dlatego też jest otwarty na wszelkie propozycje zagospodarowania tego terenu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że koszt wykupu gruntu pod drogę będzie znaczny, dlatego należałoby wcześniej uwzględnić i zabezpieczyć taką kwotę w budżecie miasta.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z prośbą o przesłanie materiałów dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Niwka Stara przed kolejnym posiedzeniem komisji.
 
O godzinie 18:05 zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:20.
 
O godzinie 18:20 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Płóciennik (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Dyskusja nad projektem dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa".
Radny Maciej Krzyżański przedstawił swoje uwagi do dokumentu pn. „Analiza i ocena zakresu waloryzacji przestrzeni publicznych Puszczykowa" dotyczące:
 1. konieczności zrewitalizowania ul. Dworcowej,
 2. podejmowania rozważnych decyzji odnośnie wycinki starych drzew np. na ul. Poznańskiej,
 3. Miasto Puszczykowo nigdy nie było Miastem Ogrodem w sensie urbanistycznym, a taki zapis pojawia się w opracowanym dokumencie,
 4. braku wskazań dla całkowitego ograniczenia ruchu na Rynku ze względu na lokalizację w tym miejscu sklepów,
 5. braku szerszego omówienia bocznych ulic osiedlowych znajdujących się na terenie miasta,
 6. konieczności wyeksponowania istniejących na terenie miasta pomników np. poprzez stosowne podświetlenie,
 7. konieczności usunięcia widocznych na terenie miasta kabli elektrycznych np. poprzez schowanie ich w ziemi,
 8. zatrudnienia plastyka miejskiego. 
Projektant Edyta Skolimowska podziękowała za wnikliwą analizę dokumentu oraz zgłoszone uwagi, jak zauważyła dokument ten stanowi koncepcję, wstęp do dalszej dyskusji na temat przestrzeni publicznej miasta.  
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy planowane jest opracowanie tzw. Katalogu mebli miejskich.
 
Pani Edyta Skolimowska odpowiedziała, że dokument jest w trakcie opracowania, wszystkie propozycje zostaną przedstawione radnym.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie stosowania dachów płaskich w projektowanym planie dla obszaru pomiędzy ul. Nadwarciańską, rzeką Wartą a DW 431.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek mieszkańca, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w sprawie możliwości uwzględnienia zabudowy domów jednorodzinnych z dachami płaskimi na działkach w obrębie Niwki. Wniosek został uzasadniony planowaną instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku.
 
Wniosek komisji: dopuszczenie stosowanie dachów płaskich w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem przy ul. Nadwarciańskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wniosek mieszkańców skierowany do Burmistrza Miasta dotyczący zlokalizowania przejścia dla pieszych na ul. Kraszewskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaproponowało zlokalizowanie przejścia dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym na ul. Kraszewskiego, co umożliwi   
bezpieczne przejście przez drogę. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że na przyszły rok należy zaplanować budowę chodnika do ul. Niwka Stara (bis).
 
Pan Piotr Szymański przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo podziękował za pozytywne podejście władz miasta i dążenie do rozwiązania problemu bezpieczeństwa w tej części miasta. Pan Piotr Szymański powiedział, że wszelkie działania, które utrudnią rozwijanie nadmiernej prędkości przez kierowców w tym miejscu, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Pan Piotr Szymański w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o zlokalizowanie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Mickiewicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że miasto będzie się starało uzyskać pozwolenie na budowę ul. Spokojnej wraz z przejściem dla pieszych. Jak podkreślił najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa chodnika na ul. Mickiewicza.
 
O godzinie 19:10 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 5 radnych).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Tomek Potocki poinformował o problemie zgłoszonym przez mieszkankę podczas spotkania z radnymi dotyczącym parkowania pojazdów na ul. Berwińskiego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda wyjaśnił, że problem dotyczy osób przyjeżdzających do szpitala i parkujących na ulicach sąsiednich w tym na ul. Berwińskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Straż Miejska w Puszczykowie przez jakiś czas kontrolowała to miejsce z otrzymanych sprawozdań wynika, że założono jedynie kilka blokad na koła pojazdów, żaden wjazd na posesję nie został zablokowany.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga