Protokół nr 12/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.12.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    20:05
 
Temat:
 1. Prezentacja projektowanego budynku Fundacji Rozwoju Nowych Technologii.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej (druk nr 110).
 4. Dyskusja na temat nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Mickiewicza w Puszczykowie.
 5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
 6. Omówienie i zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
 8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.
 9. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
 10. Rozpatrzenie pisma w sprawie uspokojenia ruchu samochodowego na ul. Klasztornej.
 11. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej, radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Tomasza Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Prezentacja projektowanego budynku Fundacji Rozwoju Nowych Technologii.
Pan Marcin Kołodziejczak z Fundacji Rozwoju Nowych Technologii przedstawił statutowe założenia jej funkcjonowania, zgodnie z którymi chcą wspierać rozwój umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie technologii. Pan Marcin Kołodziejczak powiedział, że celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni, gdzie będzie możliwość organizowania bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu między innymi robotyki i programowania.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 6 radnych).
 
Architekt Agnieszka Deptuła przedstawiła wizję architektoniczną budynku wykonaną na zlecenie Fundacji Rozwoju Nowych Technologii. Zgodnie z przedstawioną koncepcją budynek ma mieć nowoczesną formę prostej kostki. Celem Fundacji jest stworzenie jak największej przestrzeni, która wykorzystana zostanie na organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o szersze przedstawienie planowanej oferty warsztatów oraz sposobu realizacji współpracy z miastem w tym zakresie.
 
Pan Piotr Grzonkowski powiedział, że planowane szkolenia i warsztaty będą się odbywały bezpłatnie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na lokalizację na tym terenie takiego budynku.
 
Pan Piotr Grzonkowski wyjaśnił, że Fundacja planuje budowę obiektu z własnych środków lub środków sponsorów. Teren pod budowę chcieliby pozyskać od miasta na ustalonych zasadach (np. dzierżawy).
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził wątpliwości co do bezpłatnego użyczenia Fundacji terenu pod budowę, gdyż prowadzona tam działalność będzie miała charakter komercyjny. Teren na którym planowana jest inwestycja powinien zostać przeznaczony np. na plac zabaw lub zieleń miejską.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, jaki jest czas realizacji zaplanowanej inwestycji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że prace projektowe powinny zakończyć się jesienią 2020 roku, prace budowlane będą mogły więc rozpocząć się w roku kolejnym. Pan Marcin Kołodziejczak powiedział, że dopiero po pozytywnej deklaracji ze strony władz miasta odnośnie gruntu, będzie można rozpocząć dalsze działania.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego wątpliwości wynikają z braku wiedzy na temat osoby fundatora tej inwestycji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że fundatorem budynku jest Fundacja Rozwoju Nowych Technologii, natomiast sponsorem inwestycji firma developerska z którą prowadzone są rozmowy.
Pan Marcin Kołodziejczak zapewnił, że w realizację inwestycji nie jest włączony żaden trzeci podmiot.  
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że miasto podpisałoby umowę z Fundacją i w zasadzie źródło finansowania inwestycji leży w gestii Fundacji a nie miasta. Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że może warto zastanowić się nad przedstawioną propozycją, gdyż umożliwi to puszczykowskim uczniom korzystanie z dodatkowych zajęć.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że korzystniejsze jest, aby takie warsztaty odbywały się bezpośrednio w szkołach a teren, który miałby zostać przeznaczony na realizację inwestycji przeznaczyć dla mieszkańców jako tereny zielone.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że głównym celem Fundacji jest współpraca z miastem oraz szkołami w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Ponadto Pan Marcin Kołodziejczak dodał, że Fundacja nie jest w stanie jednocześnie sfinansować realizacji budynku i zakupu gruntu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że miasto nie może oddać gruntów miejskich bez szczegółowej informacji na temat finansowania projektu oraz rodzaju zajęć i warsztatów jakie będą się w tym miejscu odbywały. Bez tych informacji nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej sprawie.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, co w przypadku, kiedy inwestor wycofa się z finansowania inwestycji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak wyjaśnił, że bez zabezpieczenia stosownej kwoty Fundacja nie rozpocznie realizacji inwestycji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że przedstawiony pomysł bardzo mu się podoba, konieczne jest jednak dołączenie szczegółowego programu działania z uwzględnieniem planowanych zajęć. Informacje takie są niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.
 
Pan Marcin Kołodziejczak powiedział, że przedstawiona prezentacja stanowi wstęp do dalszej dyskusji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaprosił na kolejne posiedzenie komisji w celu uszczegółowienia przedstawionej oferty.
 
O godzinie 17:53 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:00.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennego i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego, informując, że projekt uchwały wywołany został wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy terenu o przedłużenie okresu dzierżawy na 10 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej (druk nr 110).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej informując, że część nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych. Nabycie przedmiotowej nieruchomości umożliwi realizację bezpiecznej komunikacji w tym miejscu poprzez zorganizowanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz dojazdów do posesji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Wysokiej (druk nr 110).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Dyskusja na temat nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Mickiewicza w Puszczykowie.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła zaproponowane nazewnictwo ulicy oraz poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu zadecydowano o zasięgnięciu opinii mieszkańców ulicy w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z pozyskanymi informacjami mieszkańcy w większości pozytywnie wypowiedzieli się za nadaniem nazwy ulicy im. Henryka Sienkiewicza.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zauważył, że postać Bernarda Chrzanowskiego również powinna zostać uhonorowana w podobny sposób.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Mickiewicza bis im. Henryka Sienkiewicza.
Wynik głosowania: „za" 3 głosy, „przeciw" 2, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 5. Omówienie wyników ankiety dotyczącej zmiany przeznaczenia budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przedstawiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Niwki, który rozdzielony został na dwa etapy. Zgodnie z wnioskiem komisji do mieszkańców z terenu objętego opracowaniem planu skierowane zostało pismo dotyczące zabudowy gospodarczo-garażowej użytkowanej na cele mieszkalne. Pani Alina Stempniak powiedziała, że do Urzędu Miejskiego wpłynęły 23 odpowiedzi, wszyscy mieszkańcy opowiedzieli się za zachowaniem istniejącego stanu, czyli zachowaniem funkcji mieszkalnej w budynkach gospodarczo-garażowych. Wobec powyższego pani Alina Stempniak zapytała, jakie dalsze działania należy podjąć w tym zakresie i jaki zapis uwzględnić w procedowanym planie.
 
Projektant Agnieszka Podgórska powiedziała, że problem dotyczy głównie działek z zabudową bliźniaczą oraz przedstawiła proponowane rozwiązania:
 • dopuszczenie możliwości funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo-garażowych na całym terenie objętym opracowaniem planu,
 • wprowadzenie całkowitego zakazu takiej funkcji,
 • usankcjonowanie istniejącego stanu, co będzie jednak niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy nie zdążyli dokonać samowolnego przekwalifikowania. 
Radna Barbara Kamińska zauważyła, że niewielki odzew ze strony mieszkańców mógł wyniknąć z niezrozumienia treści otrzymanego pisma. Ponadto dodała, że niedopuszczalne jest umożliwienie legalizacji tylko części mieszkańcom.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przedstawienie, jak wygląda proces legalizacji funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo-garażowych.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że proces ten zależy od stanu prawnego tych budynków, pierwszym etapem jest zgłoszenie do nadzoru budowlanego, który po przeprowadzeniu wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu technicznego budynku informuje o dalszym działaniu. Procedura jest również zależna od tego, czy dla danego terenu na którym znajduje się taka zabudowa, jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można uwzględnić zapis o zachowaniu istniejącej funkcji budynków, które powstały przed podjęciem planu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że dopuszczenie takiej formy zabudowy na całym obszarze objętym opracowaniem planu jest niedopuszczalne. Zaproponował skierowanie do mieszkańców kolejnych pism z informacjami o dalszych działaniach.
 
Pani Alina Stempniak oznajmiła, że zdaniem Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nie powinno się rozszerzać takiej możliwości na cały obszar objęty opracowaniem miejscowego planu i zachować stan istniejący w momencie jego uchwalenia.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że do mieszkańców została skierowana jasna informacja, dlatego nie ma możliwości aby odkładać w czasie uchwalenie miejscowego planu dla tego terenu. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że konieczne jest, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się zapis umożliwiający mieszkańcom zalegalizowanie funkcji mieszkalnej w zamieszkałych budynkach gospodarczo-garażowych.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy się ograniczyć jedynie do zalegalizowania tych budynków, które już istnieją na tym terenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że należy dążyć do zalegalizowania tego typu zabudowań, aby uniknąć konsekwencji w przypadku katastrofy budowlanej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że osobom zainteresowanym powinno się umożliwić legalizację.   
 
O godzinie 19:05 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:15.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem do mpzp zapisu umożliwiającego zachowanie, remont i przebudowę budynków niespełniających ustaleń planu w zakresie funkcji i parametrów zabudowy istniejących przed wejściem w życie ustawy.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 6. Omówienie i zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską. Pani Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że plan został wywołany głównie z konieczności zachowania charakteru tego terenu, gdyż znajduje się on w obszarze objętym ochroną Natura 2000. Pani Agnieszka Podgórska omówiła funkcję terenu oraz jego specyfikę.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W Dziale 600 zwiększono o kwotę 187.500 zł dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego, w tym na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 87.000 zł, inwestycje o kwotę 100.500 zł.
2) W dziale 801 zwiększono: 1/ kwotę subwencji ogólnej o kwotę 125.371 zł, 2/ kwotę dotacji z gmin na pokrycie kosztów udzielanych przez Miasto Puszczykowo dotacji dla przedszkoli o kwotę 100.000 zł.     
 
w wydatkach:
1) W związku z otrzymanymi dotacjami z Powiatu Poznańskiego zwiększono wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 187.500 zł.
2) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 100.000 zł (w związku z mniejszą od planowanej realizacją odszkodowań za przejmowane grunty).   
3) W rozdziale 80101 zwiększono o kwotę: 1/ 125.371 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, 2/ 200.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli.
4) W rozdziale 85502 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy kwota dotacji dla przedszkoli będzie wzrastać co roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kwota dotacji ustalana jest trzy razy w ciągu roku na podstawie pierwotnej uchwały budżetowej, która następnie jest dwukrotnie aktualizowana. Brakujące środki w dotacji spowodowane są między innymi wzrostem w okresie od stycznia do czerwca br. liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił oraz omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r. informując między innymi o dochodach miasta zrealizowanych w wysokości 24.855.548,29 zł (42,84% planu), wydatkach miasta zrealizowanych w wysokości 22.908.912,45 zł (40,18% planu) oraz przychodach miasta, które wyniosły 4.125.131,27 zł. Ponadto skarbnik Piotr Łoździn dodał, że nadwyżka budżetowa na koniec 30 czerwca 2019 r. wyniosła 1.946.635,84 zł wobec planowanego deficytu na koniec roku w kwocie 300.000 zł.
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 r.   
 
Ad 9. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie pisma w sprawie uspokojenia ruchu samochodowego na ul. Klasztornej.
Przewodniczący Jan Łagoda przypomniał o piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie spowolnienia ruchu na ul. Klasztornej oraz poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podtrzymuje zdanie, że ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych na ul. Klasztorną spowoduje utrudnienia dla wszystkich mieszkańców oraz uniemożliwi np. nowym nabywcom działek na ul. Klasztornej budowę.      
 
Głos zabrał mieszkaniec ul. Klasztornej, który powiedział, że najważniejszą kwestią jest doprowadzenie do uspokojenia ruchu na ulicy poprzez montaż co najmniej trzech progów zwalniających.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że istnieje również możliwość wprowadzenia na ul. Klasztornej tzw. strefy zamieszkania, wymaga to jednak zgody Starostwa Powiatowego i zmiany zatwierdzonej już organizacji ruchu na terenie miasta. Ponadto ustawienie takiego znaku spowoduje, że parkowanie poza wyznaczonymi do tego miejscami będzie niemożliwe. W związku z powyższym mieszkańcy nie będą mogli zostawiać swoich samochodów przed terenem posesji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że progi zwalniające lokalizuje się w określonych miejscach, w odległości co najmniej 40 m od skrzyżowania.
 
Zgodnie z wolą mieszkańców zadecydowano o przygotowaniu projektu lokalizacji progów zwalniających na ul. Klasztornej oraz o konieczności jego skonsultowania z mieszkańcami tejże ulicy. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ad 11. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 20:05 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga