Protokół nr 13/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 października 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.13.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:50
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
  3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B (druk nr 114).
  5. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza.
  6. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.
  7. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
  8. Sprawy bieżące.  
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa informując, że przedłożony projekt wprowadza nowe zasady wypłacania diet radnym Miasta Puszczykowa. Zgodnie z zapisami projektu uchwały diety będą wypłacane w formie ryczałtu. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że wprowadzony został zapis obniżający dietę za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność na komisji oraz sesji Rady Miasta.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny w sprawie zmiany w § 3 ust. 1 uchwały polegającej na zmianie z 30% na 50% potrącenia za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego w sprawie zmiany w § 3 ust. 1 uchwały polegającej na zmianie z 30% na 50% potrącenia za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wykreślenia w § 4 uchwały słowa „komisji".
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 116).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 oraz zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
Wykreślono dochody z UE na realizację projektów (dochody zostaną zrealizowane w 2020 r.):
1) Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.318.903,74 zł;
2) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1.520.993,40 zł;
3) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 470.143,50 zł.
 
w wydatkach:
Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania:
1) Budowa/przebudowa/modernizacja ulic, w tym ul.: Nowe Osiedle, Żupańskiego, Moniuszki, Klasztorna, Sobieskiego. 2. Wykonanie dokumentacji. 3. Wykup gruntów - 184.401,58 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
2) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 984.625 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.) 
3) Modernizacja/budowa budynków komunalnych - 68.728 zł (dokończenie realizacji zadań nastąpi w 2020 r.).
4) Adaptacja na potrzeby harcówki  budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego - 190.000 zł (zadanie zostanie zakończone w 2019 r., druga transza płatność nastąpi w 2020 r.).
5) Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic (w tym modernizacja oświetlenia będącego własnością Spółki Enea), placów, parkingów i dróg - 80.000 zł (środki pozostały w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów).
6) Projekt: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las - 602.286,06 zł (realizacja zadania nastąpi w 2020 r.).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, dlaczego Urząd Marszałkowski wstrzymuję wypłatę dotacji za remont willi Mimoza.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na etapie realizacji inwestycji doszło do znacznych zmian w projekcie, który pierwotnie zakładał zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Ze względu na zły stan budynku nie zostały one jednak zrealizowane. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski uzasadnia obniżenie dotacji właśnie zmianami w projekcie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy wymieniony zostanie chodnik na ul. Moniuszki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zgodnie z informacjami od wykonawcy prace na ul. Moniuszki rozpoczną się najpóźniej na początku listopada.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B (druk nr 114).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B. Pani Agnieszka Podgórska poinformowała, że projekt planu zakłada zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, ustalenie parametrów zabudowy oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej. Etap B planu obejmuje teren o powierzchni 1759,8 m2, który jest własnością prywatną. Na terenie opracowania planu dopuszcza się zabudowę usługową z funkcją mieszkaniową. Pani Agnieszka Podgórska dodała, że plan spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne i może zostać poddany pod dyskusję.
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy w projekcie planu uwzględniono miejsca parkingowe dla terenu będącego jego opracowaniem.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że w planie zagwarantowano dwa stanowiska parkingowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych oraz dwa miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - etap B (druk nr 114).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 5. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przybliżyła poszczególne etapy prac nad przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla nieruchomości obejmującej działki nr: 1021/6 i 1022/6 położonej przy ulicy Niwka Stara / Jaskółcza. Pani Alina Stempniak poinformowała, że pojawiła się osoba zainteresowana wykupem tej nieruchomości od miasta. W związku z tym, że na początku grudnia zostanie wyznaczona data ogłoszenia przetargu, zlecono ponowną wycenę wartości tej nieruchomości.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że działka ta była dwukrotnie wystawiana na sprzedaż, jednak bez skutku. W związku z obecną sytuacją burmistrz ogłosił na stronie internetowej miasta wykaz nieruchomości na sprzedaż.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czym będzie skutkowała decyzja o odstąpieniu od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że podjęcie decyzji w tej sprawie jest konieczne między innymi ze względu na zawartą umowę z projektantem na opracowanie projektu planu. Powyższa uchwała znajduje się obecnie w zawieszeniu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poruszyła kwestię lokalizacji na tym terenie domu dziennej opieki nad osobami starszymi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że na tym terenie planowana była budowa domu komunalnego, jednak ze względu na strefę zalewową okazało się to niemożliwe. Z uwagi na to planowane jest przeniesienie budowy domu komunalnego z ul. Przecznica na teren wykupiony od Eko-Rondo na ul. Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zasugerował, że należy poczekać z decyzją o odstąpieniu od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu rozstrzygnięcia przetargu.
 
Ad 6. Dyskusja nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła przyczyny przystąpienia do prac nad opracowaniem miejscowego planu dla tego terenu miasta. Ponadto poinformowała, że wpłynęło pismo Stowarzyszenia „Nasze Puszczykowo" skierowane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące ponownego przystąpienia do działań zmierzających do wpisania układu urbanistycznego ul. Cyryla Ratajskiego do rejestru zabytków. Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że mieszkańcy w jasny sposób dali do zrozumienia, że nie chcą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy prowadzone są jakieś działania w kwestii budynku dawnej restauracji „Turystyczna".
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że żadne działania związane z tym budynkiem nie są obecnie prowadzone przez właścicieli.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że zawsze można wrócić do opracowania planu, wymagałoby to jednak ponownego procedowania oraz dostosowania do uchwalonego w 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad odstąpieniem od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
O godzinie 18:15 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:25.
 
Ad 7. Rozpatrzenie pisma w sprawie sposobu naliczania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wniosek mieszkanki dotyczący zmniejszenia procentowego udziału własnego w realizacji inwestycji polegającej na przeprowadzeniu remontu zabytkowego budynku na ul. Podleśnej w Puszczykowie.
 
Radni negatywnie zaopiniowali przedstawiony wniosek oraz poprosili o udzielenie stosownej odpowiedzi wnioskodawczyni.
 
Ad 11. Sprawy bieżące.
Radna Barbara Kamińska zapytała, kiedy rozpocznie się remont ul. Sobieskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że remont ul. Sobieskiego rozpocznie się w kolejnym tygodniu od demontażu dotychczasowego chodnika oraz krawężników. Na ten rok zaplanowane jest wykonanie ok 10% prac.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy podjęte zostały działania w celu zamontowania spowalniaczy na ul. Klasztornej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na ograniczenia w budżecie miasta, w tym roku wykonanie spowalniaczy nie będzie już możliwe.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski skierował pismo do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie zmiany użytkowania schronu znajdującego się na ul. Przecznica w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o kontakt w tej sprawie z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiuszem Motyckim.
 
Radny Władysław Hetman poinformował o przewróconym znaku drogowym na wyjeździe z ul. Jarosławskiej w ul. Wysoką.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że informacja ta zostanie przekazana do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w którego administrowaniu znajduje się ul. Wysoka. 
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy na placu zabaw na ul. Czarnieckiego prowadzone są już jakieś prace oraz kiedy wymienione zostaną wiaty przystankowe na tej ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace na placu zabaw są już prowadzone, natomiast nie posiada informacji na temat ewentualnej wymiany wiat przystankowych na ul. Czarnieckiego.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy podjęte zostały jakieś dalsze rozmowy z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Nowych Technologii w sprawie zaplanowanej przez nich inwestycji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że władze miasta nie prowadziły dalszych rozmów na ten temat.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:50 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga