Protokół nr 14/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.14.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:45
 
Temat:
  1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9 wraz z załącznikiem graficznym.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej - druk nr 126.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg - druk nr 121.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 125.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo - druk nr 122.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta - druk nr 127.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 128.
  8. Budżet miasta Puszczykowa na rok 2020 - propozycje zmian w projekcie.
  9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9 wraz z załącznikiem graficznym.
Projektant Edyta Skolimowska przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 informując, że w trakcie opracowania projektu planu pojawił się problem związany ze spełnieniem wymogów ochrony sanitarnej. Pani Edyta Skolimowska wyjaśniła, że każda budowa lub rozbudowa istniejącego cmentarza wymaga wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, która w przypadku podłączenia sąsiadujących budynków do sieci wodociągowej może wynieść 50m, natomiast w przypadku jego braku 150m. Pani Edyta Skolimowska dodała, w projekcie planu uwzględniona została również budowa dodatkowych miejsc parkingowych, oddzielonych od drogi 1KD-D terenem zieleni urządzonej. Pani Edyta Skolimowska podkreśliła, że ze względu na malejącą liczbę wolnych miejsc pochówku, konieczna jest rozbudowa istniejącego cmentarza, problemem jest również układ komunikacyjny funkcjonujący wokół cmentarza.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził wątpliwości odnośnie przedstawionego projektu planu głównie w zakresie zbyt dużego dodatkowego parkingu, lokalizacji planowanej kaplicy oraz zaplanowanej zieleni urządzonej zamiast terenu lasu.  
                                                                                                                                                                              
Radny Maciej Krzyżański zasugerował zaproszenie na posiedzenie komisji proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie w celu zapoznania z polityką związaną z pochówkiem na parafialnym cmentarzu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że z informacji uzyskanych od proboszcza parafii wynika, że miejsc pochówku wystarczy na 3 lata. Rozmowy dotyczące rozbudowy cmentarza były prowadzone z proboszczem parafii, jedynym problemem jest brak podłączenia do sieci wodociągowej budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że każdy nowobudowany obiekt wymaga zapewnienia stosownej liczny miejsc parkingowych oraz stosownej obsługi komunikacyjnej. Ponadto pani Alina Stempniak zaznaczyła, że ze względu na brak na terenie miasta cmentarza komunalnego gmina realizuje swój ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkańcom miejsc pochówku, korzystając z cmentarza parafialnego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem miasto powinno posiadać cmentarz komunalny, gdyż umożliwia to pochówek bez względu na przynależność religijną. Ponadto wyraził sprzeciw odnośnie budowy tak dużej liczby miejsc parkingowych, gdyż poza dniem 1 listopada nie zauważył problemów z parkowaniem w tym miejscu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na cmentarzu parafialnym przeprowadza się pochówki bez względu na wyznanie. Natomiast zapewnienie stosownej liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz osób przyjeżdżających na cmentarz spoza terenu Puszczykowa jest niezbędne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że istnieją przepisy, które muszą zostać uwzględnione aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mógł uzyskać wszystkie stosowne uzgodnienia. Każdy projekt wymaga zapewnienia miejsc parkingowych oraz możliwości dojazdu do nich.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o wystosowanie do mieszkańców pisma z informacją odnośnie projektowanej rozbudowy cmentarza i konieczności podłączenia do sieci wodociągowej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz nr 9.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 1 „przeciw", 1 „wstrzymujący się".
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej - druk nr 126.
Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej. Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że wpłynął wniosek dzierżawcy w sprawie obniżenia stawki czynszu w okresie niehandlowym. W związku z powyższym poprosiła o wykreślenie z § 1 projektu uchwały części zdania „z przeznaczeniem na cele handlowe".
 
O godzinie 18:00 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:10.
 
O godzinie 18:11 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Guziałek (obecnych 6 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad autopoprawką w projekcie uchwały polegającą na wykreśleniu z § 1 projektu uchwały części zdania „z przeznaczeniem na cele handlowe". 
Wynik głosowania: 4 głosy „za", 2 „przeciw", 0 „wstrzymujący się".
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej - druk nr 126 z autopoprawką.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 1 „wstrzymujący się".
 
O godzinie 18:13 na posiedzenie komisji wrócił radny Piotr Guziałek (obecnych 7 radnych).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg -druk nr 121.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa, na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, informując, że zaproponowane w projekcie uchwały nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod budowę instalacji światłowodowych wynikają ze zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W związku z koniecznością uzupełnienia zapisów w projekcie uchwały Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o przeniesienie podjęcia powyższej uchwały na sesję grudniową.
Komisja zadecydowała o przeniesieniu podjęcia powyższej uchwały na sesję grudniową.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 125.
Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Pani Katarzyna Nowak-Śronek powiedziała, że powyższy program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i uzyskał ich akceptację.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 125.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo - druk nr 122.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo informując, że projekt uchwały przewiduje zwiększenie funduszy na ten cel oraz rozszerzenie zakresu przesłanek umożliwiających przyznanie nagrody nauczycielom.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, za ich osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo - druk nr 122.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta - druk nr 127.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta. Projekt powyższej uchwały zakłada przekazanie w 2019 r. niewykorzystanej w 2018 r. dotacji z Powiatu Poznańskiego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta - druk nr 127.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 128.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 informując, że w uchwale w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 zwiększono nakłady na przedsięwzięcie zimowe utrzymanie dróg.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/2018 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 128.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 8. Budżet miasta Puszczykowa na rok 2020 - propozycje zmian w projekcie.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał o środki w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowane na dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie prowadzone w budynkach zabytkowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dotacja zaplanowana na ten cel w budżecie miasta na 2020 rok została zwiększona do 100.000 zł (wzrost o 50.000 zł).
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy w budżecie miasta na 2020 rok zabezpieczono środki na budowę spowalniacza na ul. Klasztornej o który wnioskowali mieszkańcy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki na ten cel zostaną przeznaczone z funduszy na bieżące utrzymanie dróg.
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czym w okresie zimowym posypywane będą ulice oraz chodniki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszystko zależy od tego, jakie warunki pogodowe będą panowały zimą, mieszkańcy oczekują, że drogi będą odśnieżone i przejezdne nie możemy natomiast zabronić posypywania chodników przez mieszkańców solą.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej mieszkańcom szkodliwość stosowania soli do zimowego posypywania chodników.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o ustawienie koszy na psie odchody na ul. Niwka Stara w okolicy stadniny koni oraz przystani.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga