Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:45
                                       
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa,
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII zdnia18grudnia 2018 r.
      3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1.  Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Pani Katarzyna Bekasiak przedstawiła wniosek, który w lipcu 2018 r. skierowała do Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Rady Miasta Puszczykowa dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie przy ul. Wczasowej. Pani Katarzyna Bekasiak powiedziała, że jako właściciele nieruchomości, dokładają wszelkich starań, aby utrzymać obiekt w jak najlepszym stanie. Dzięki znacznym nakładom finansowym dworzec oraz jego elewacja wyglądają z każdym rokiem coraz lepiej. W związku z powyższym pani Katarzyna Bekasiak poprosiła o pozytywne zaopiniowanie złożonego wniosku i zwolnienie obiektu z podatku od nieruchomości.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla złożonego wniosku, ze względu na to, że budynek jest obiektem zabytkowym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jest to obiekt, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza przynosząca dochody. Ponadto radny Tomasz Potocki poinformował, że właścicielom obiektu przyznana została z budżetu miasta dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kwocie 28.000,00 zł. Wobec powyższego powiedział, że jest przeciwny zwolnienia z podatku.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że upatruje niebezpieczeństwo w takich zwolnieniach gdyż może to pociągać za sobą kolejne wnioski ze strony mieszkańców. Zdaniem radnej Barbary Kamińskiej taka sytuacja powinna być daleko idącym wyjątkiem.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 3 głosów, „przeciw" - 4, „wstrzymał się" - 1.
Wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości został zaopiniowany negatywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).

Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, informując, że uchwała wprowadza możliwość udzielenia dotacji na zabytki wpisane również do gminnej ewidencji zabytków. Skarbnik Piotr Łoździn omówił autopoprawki, które wprowadzone zostały do projektu uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).

Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa, informując, że złożone zostały dwa wnioski na 2019 rok, które załączone zostały do projektu uchwały budżetowej Miasta. Oba wnioski zostały uwzględnione w 100%.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 45).

Skarbnik Piotr Łoździn omówił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że projekt uchwały obejmuje trzy zadania, które nie zostały zrealizowane przez Miasto w 2018 roku (między innymi zadanie dotyczące sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • emisji obligacji komunalnych (druk nr 48).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, informując, że w roku bieżącym w budżecie miasta zaplanowane zostały wpływy z emisji obligacji na kwotę 2.200.000 zł. Podjęcie uchwały umożliwi wykonanie budżetu zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową Miasta na 2019 rok.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 • zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 49).
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 50).

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o następujących zmianach pod stronie dochodów oraz wydatków:
 
Dochody:
1) W dziale 600 wprowadzono dotacje z UE w kwocie 554.079,74 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
2) W dziale 756 zmniejszono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 1.812,05 zł.
3) W dziale 750 wprowadzono dotacje z UE w kwocie 637.732,31 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie".
 
Wydatki:
1) W rozdziale 60016 zwiększono o kwotę 570.000 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów".
2) W rozdziale 75818 zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.
3) W rozdziale 80104 i 80149 zwiększono o kwotę 320.000 zł dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty prywatne. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach (o 27) oraz wzrostem stawki dotacji o 12% (w budżecie założono wzrost o 7%).
4) W rozdziale 90003 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na utrzymanie porządku i czystości w mieście.
5) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na dotacje na ochronę zabytków. Zwiększenie planu związane jest z projektem zmiany uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa umożliwiającej udzielanie dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
 
Wobec braku uwag przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.  
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o wiadomości, jaka wpłynęła do Rady Miasta od Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej Iwony Janickiej dotyczącej przystąpienia do projektu pt. Przestrzeń dla partycypacji 2. W związku z powyższym zaproponował zaproszenie pani Iwony Janickiej na najbliższe posiedzenie komisji w celu omówienia programu.
 
Radny Piotr Płóciennik podkreślił, że celem tego programu jest dążenie do zaangażowania mieszkańców w życie miasta oraz przybliżenie sposobu powstawania miejscowych planów. Ponadto dodał, że program ma pokazać również możliwość wyszukiwania nietypowych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych bez opowiadania się po konkretnej stronie.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował zaproszenie kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliny Stempniak na kolejne posiedzenie komisji w celu omówienia projektu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował również o spotkaniu dotyczącym sprzedaży bloku mieszkalnego przy szpitalu firmie Projekt Renowacja sp. z o.o. Spotkanie odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o godzinie 18:00.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o wyrównanie górki saneczkowej, powstałe wyżłobienie stanowi bowiem zagrożenie dla korzystających z niej dzieci. Radny Maciej Krzyżański zwrócił się również z prośbą o wyjaśnienie kwestii zamkniętego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie posiada informacji, aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był zamykany na okres zimowy. Zostanie to jednak sprawdzone.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała o zgłaszanym przez mieszkańców ul. Klasztornej problemie dotyczącym utwardzonego płytami pasa drogi. Znajdujące się poza nim nieutwardzone pobocze stwarza trudności w wymijaniu się dwóch jadących pojazdów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w związku z protestem właścicieli nieruchomości znajdujących się przy ul. Klasztornej tylko fragment drogi utwardzony płytami został zastąpiony kostką, gdyż nie wymagało to pozwolenia na budowę. Pobocze nie zostało już z tego względu wykonane. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że remont ul. Klasztornej nie został zakończony, pobocze zostanie obsiane trawą, aby woda nie spływała na posesję mieszkańców. Ponadto przypomniał, że mieszkańcy nie zgodzili się na prowadzenie innych działań na tej ulicy, dlatego jedynym zaakceptowanym rozwiązaniem było ułożenie kostki w miejscu popękanych płyt.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił wniosek dotyczący zwiększenia trwałości oraz objętości worków na odpady zielone.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński nawiązał do wypowiedzi prezes Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" Doroty Lew-Pilarskiej, iż worki te są biodegradowalne i odpady należy umieszczać w nich krótko przed odbiorem.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców dotyczącego zwiększenia liczby kursów autobusów linii 651 w godzinach popołudniowych z Dębca do Puszczykowa lub przedłużeniu linii 603 do Puszczykowa zadecydowała o jego przekazaniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że konieczne będzie sprawdzenie liczby pasażerów korzystających z popołudniowych kursów autobusu linii 651.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o zwrócenie uwagi firmie INEA realizującej budowę światłowodu na konieczność naprawy chodników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że umowa zawarta z firmą INEA obejmuję naprawę chodników po zakończeniu prac, co zostanie wyegzekwowane.
 
O godz. 18.45 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga