Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
 8. Zaopiniowanie planu prac komisji na rok 2019.
 9. Perspektywy uchwalenia Uchwały reklamowej na terenie Miasta Puszczykowa. Dyskusja nad zasadami i trybem wdrożenia Uchwały.
 10. Ranking budowy dróg - dyskusja nad aktualizacją.
 11. Informacja o możliwości i kosztach zwiększenia liczby połączeń autobusowych z Poznaniem.
 12. Informacja o skutkach finansowych uruchomienia Kolei Metropolitalnej.
 13. Sprawy bieżące.    
Zastępca przewodniczącego Komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność przewodniczącego komisji Jana Łagody, usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek poprosił o przedstawienie prezentacji dotyczącej organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie w dniach 24-25.08.2019 r. jako pierwszego punktu obrad. 
 
O godzinie 17:10 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 7 radnych).
 
O godzinie 17:20 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 6 radnych).
Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Kości Tomasz Skoracki przedstawił prezentację dotyczącą organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie pod patronatem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frackowiak zapytał, o jaką kwotę dofinansowania z budżetu Miasta zostanie przez organizatorów złożony wniosek.
 
Pan Tomasz Skoracki odpowiedział, że będzie to kwota ok 20 tys. zł.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na organizację 2. Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie oraz objęcia ich patronatem przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Komisja wyraziła poparcie dla organizacji 2. Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie, ale ostateczna decyzja o wysokości dofinansowania przyznanego z budżetu miasta zostanie podjęta w terminie późniejszym.
 
Ad 1Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że wniosek w sprawie regulacji stanu prawnego złożył właściciel nieruchomości przyległej do działki należącej do Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Miasto planuje zaproponowanie zawarcia umowy użyczenia.
 
Mieszkaniec Pan Adrian Wieczorek powiedział, że od dłuższego czasu negocjuje zamianę części swojej nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną na działkę 445/2 stanowiącą własność Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zasugerował podjęcie kolejnej próby porozumienia się, a Rada Miasta wstrzyma się z podjęciem przedłożonej uchwały.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 3, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie. Dzierżawione tereny przeznaczone są pod sport i rekreację.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, jaka jest stawka dzierżawy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że stawka wynosi 93 gr za m.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie.
 
Radny Piotr Guziałek zaproponował, aby najpierw scalić nieruchomość, a dopiero potem dokonać jej sprzedaży.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 56).
Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 2, „wstrzymały się" - 2.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare. Pani Aleksandra Mizerska poinformowała, że konieczność podjęcia powyższej uchwały związana jest z planowaną przez Miasto inwestycją dotyczącą oświetlenia ul. Dębowej.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy Miasto planuje wykonać oświetlenie w części ul. Dębowej, gdyż zgodnie z informacjami, jakie posiada, ulica została w części oświetlona przez prywatnego właściciela.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ul. Dębowa jest drogą publiczną i konieczne byłoby uzyskanie zgody Miasta na wykonanie takiej inwestycji.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że droga ta stanowi własność Wielkopolskiego Parku Narodowego i Miasto jest na etapie wyjaśniania możliwości prawnych jej pozyskania. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że potrwa to zapewne jeszcze kilka lat.
 
O godzinie 18:25 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:30.
 
Po przerwie na posiedzenie komisji nie wróciła radna Barbara Kamińska (obecnych 5 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o:
Dochodach:
1) W dziale 756 zwiększono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 84.641 zł.
2) W dziale 758 zmniejszono dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 68.992.00 zł. (w projekcie uchwały w wyniku omyłki pisarskiej znalazła się kwota 34.851 zł.)
3) W dziale 801 zwiększono dochody z tytułu: opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 6.000 zł, najmu o kwotę 5.000 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 23.851 zł.
 
Wydatkach:
1) W rozdziale 60004 zmniejszono o kwotę 15.000 zł dotację dla Miasta Poznania na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
2) W rozdziale 75075 zwiększono o kwotę 2.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
3) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 25.500 zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w związku z niewykonaniem w 100% planu wydatków w 2018 r.).
4) W rozdziale 85195 zwiększono o kwotę 8.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
5) W rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki bieżące - na prace remontowe.
6) W rozdziale 85505 zmniejszono dotacje dla żłobka o kwotę 20.000 zł (w związku z mniejszą liczbą dzieci).
7) W rozdziale 92605 zwiększono o kwotę 25.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła o wyjaśnienie zwiększenia w wydatkach o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75075 oraz o kwotę 8.000 zł w rozdziale 85195.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwiększenie w wysokości 8.000 zł w rozdziale 85195 związane jest z wyjazdem rehabilitacyjno-zdrowotnym seniorów harcerzy. Zwiększenie w wysokości 2.000 zł w rozdziale 75075 wynika ze zwiększenia środków dla „Stowarzyszania Puszczykowo - Chateaugiron" na coroczną wymianę.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Zaopiniowanie planu pracy komisji na rok 2019.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przedstawił plan pracy komisji na 2019 rok oraz poprosił o ewentualne uwagi.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2019 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował, że punkt 9 porządku obrad posiedzenia komisji - „Perspektywy uchwalenia Uchwały reklamowej na terenie Miasta Puszczykowa. Dyskusja nad zasadami i trybem wdrożenia Uchwały" zostanie przełożony na marcowe posiedzenie komisji.
 
Ad 9. Perspektywy uchwalenia Uchwały reklamowej na terenie Miasta Puszczykowa. Dyskusja nad zasadami i trybem wdrożenia Uchwały.
 
Ad 10. Ranking budowy dróg - dyskusja nad aktualizacją.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że należałoby się zastanowić nad ponownym przeliczeniem kryteriów określających kolejność budowy ulic, zawartych w rankingu, co spowodowałoby zmianę pozycji niektórych ulic. Przewodniczący komisji Jan Łagoda zasugerował, aby ranking budowy ulic został wydany w formie folderu dostępnego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy jest możliwość zaciągnięcia przez Miasto kredytu, aby wykonać ulice, które posiadają już gotowy projekt.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto nie miałoby możliwości pozyskania i spłaty takiego kredytu, gdyż koszt wykonania jednej ulicy wacha się w granicy od 500 tys. zł do 1 mln. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wszystkie informacje dotyczące budowy ulic dostępne są na stronie internetowej miasta. W ciągu roku realizowanych jest ok 5 inwestycji związanych z budową ulic na terenie Miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił poszczególne kryteria określające kolejność budowy ulic na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował przygotowanie rankingu w sposób przejrzysty, aby mieszkańcy wiedzieli, w jakim czasie poszczególne ulice zostaną wykonane.
 
Radny Mariusz Frąckowiak w imieniu mieszkańców Puszczykówka zwrócił się z prośbą, o rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Mazurskiej odcinek od ul. Pomorskiej i ul. Gajowej zgodnie z obietnicą, czyli w 2019 roku. Wśród mieszkańców pojawiła się informacja, że rozpoczęcie prac planowane jest dopiero na 2020 rok.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że rozpoczęcie prac na ul. Mazurskiej w tym roku jest uzależnione od tego, czy w budżecie miasta zostaną środki po ogłoszonym przetargu. Zakończenie prac musiałoby nastąpić w 2020 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ranking budowy dróg był modyfikowany w niewielkim stopniu i należałoby go przeliczyć według obowiązujących kryteriów. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że ostrożnie podchodziłby do kwestii dodawania do niego nowych kryteriów.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należałoby wskazać ulice, które mają uregulowany stan prawny i to je powinno się utwardzać w pierwszej kolejności.
 
Ad 11. Informacja o możliwości i kosztach zwiększenia liczby połączeń autobusowych z Poznaniem.
 
Ad 12. Informacja o skutkach finansowych uruchomienia Kolei Metropolitalnej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zwiększenie liczby kursów autobusów nie stanowi problemu. Inną kwestią są koszty z tym związane, gdyż każdy kilometr przejechany przez autobus to koszt od 7 zł do 8 zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że kwota ta jest uzależniona od tego, czy gminy przez które przejeżdża autobus, czyli: Luboń, Komorniki i Poznań wyrażą chęć partycypacji w kosztach. Jeżeli nie, całkowity koszt będzie ponosić Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o wyjaśnienie informacji, czy w momencie, kiedy zacznie funkcjonować Poznańska Kolej Metropolitarna gmina nie będzie miała możliwości dopłacania do linii autobusowej prowadzącej równolegle do linii kolejowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że w przygotowaniu jest ustawa, wprowadzająca zapis zakazujący gminie zlokalizowanej wzdłuż linii kolejowej dotowania kursów autobusowych łączących ten sam odcinek co kolej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nie wie, na jakim etapie są prace nad ustawą.
 
Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że Poznańska Kolej Metropolitarna zostanie uruchomiona w 2020 roku po zakończeniu modernizacji linii kolejowej do Wrocławia.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że temat zwiększenia liczby kursów autobusów w godzinach popołudniowych wywołany został przez pismo mieszkańców skierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
Ad 13. Sprawy bieżące.
O godz. 19.45 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga