Protokół nr 4/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 25 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.4.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
 1. Dyskusja na temat ewentualnego przejęcia gruntu przy ul. Gołębiej.
 2. Wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie. 
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
 14. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja spotkała się o godzinie 17:00 na ul. Gołębiej w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Od godziny 18:00 Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4. Zadecydowano o przygotowaniu na następną sesję Rady Miasta Puszczykowa projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie
 
Ad 1. Dyskusja na temat ewentualnego przejęcia gruntu przy ul. Gołębiej.
Radny Piotr Guziałek zaproponował ponowne zaproszenie wnioskodawców do Urzędu Miejskiego przed podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że zostanie przygotowany projekt uchwały, który włączony zostanie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Ad 2. Wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego poszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Puszczykowie o teren działki nr 2157/1 stanowiącej las, należący do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pani Alina Stempniak powiedziała, że jest to zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Komisja jednogłośnie wyraziła poparcie dla złożonego przez parafię wniosku. Zadecydowano o przygotowaniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że nabycie przedmiotowej działki umożliwi poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Solskiego i ul. Moniuszki oraz zapewni to dostęp do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przyległej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie (druk nr 65).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska poinformowała, że podjęcie powyższej uchwały usprawni komunikację w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie (druk nr 66).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa. Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że właściciel nieruchomości przy ul. Jarosławskiej zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności drogowej dotyczącej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Puszczykowie - działka nr 738/10, ponieważ w związku z wcześniejszą sprzedażą swojego udziału w powyższej nieruchomości na rzecz Miasta Puszczykowa, nieruchomość stanowiąca jego własność została pozbawiona dostępu do drogi publicznej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa (druk nr 67).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 70).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Przewodniczący Komisji Stypendialnej Tomasz Potocki powiedział, że Komisja zapoznała się z trzema wnioskami o przyznanie stypendium sportowego oraz zadecydowała o przyznaniu stypendiów w następujących kwotach: Paweł Bakun - stypendium w wysokości 350 zł, Hugo Kwaśniewski - stypendium w wysokości 450 zł, Michał Wyrwas - stypendium w wysokości 200 zł.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i wprowadzeniu zapisu zobowiązującego burmistrza miasta do przedstawienia radzie miasta, co roku do dnia 31 maja, raportu o stanie miasta. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o uwagi oraz uzupełnienia do projektu uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zawnioskował o dodanie do punktu IV podpunkt 3 projektu uchwały informacji, jak kształtują się szkoły w Puszczykowie w świetle wskaźnika EWD - Edukacyjna Wartość Dodana.
 
Radny Piotr Płóciennik zgłosił wniosek formalny o dodanie do raportu o stanie miasta wyników badań satysfakcji i opinii mieszkańców Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyraził wątpliwości dla przeprowadzenia takich badań, ze względu na ich koszt oraz brak możliwości corocznego uwzględniania ich w raporcie o stanie miasta.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy raport o stanie miasta stanowi podstawę dla uzyskania przez Burmistrza Miasta absolutorium.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym przewiduje w swoich zapisach debatę nad raportem o stanie gminy oraz przeprowadzenie głosowania nad wotum zaufania dla burmistrza miasta.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że dopiero za kilka lat będzie możliwość porównania danych zawartych w raportach o stanie miasta. Jego zdaniem przygotowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa jest konieczne ze względu na brak sprecyzowanych na ten temat informacji w ustawie.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie głosowania nad złożonym przez niego wnioskiem formalnym.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jakie pytania miałyby zawierać przeprowadzone badania.
 
Radny Piotr Płóciennik odpowiedział, że przygotowanie takich pytań byłoby niezwykle trudne i należałoby poprosić o pomoc w tym zakresie doświadczonych socjologów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wydatkowanie z budżetu miasta kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych na przeprowadzenie takich badań jest jego zdaniem nieuzasadnione.
 
Radny Tomasz Potocki zauważył, że formą badania opinii publicznej, jest głosowanie nad budżetem obywatelskim.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że do tej pory badania satysfakcji mieszkańców odbywały się co 4 lata, teraz będą odbywać się co 5 lat.
 
O godzinie 18:50 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego o uzupełnienie zakresu raportu o stanie miasta o wyniki badań satysfakcji mieszkańców Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 1 głos, „przeciw" - 6, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa, informując, że jest on efektem pracy komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa. Konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Miasta wyniknęła z nowych zapisów i regulacji wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym. Sekretarz Maciej Dettlaff omówił zmiany, które zostały wprowadzone do zapisów Statutu Miasta, podkreślając, że jest to jedynie jego modyfikacja a nie nowy dokument. 
 
Radny Piotr Płóciennik złożył wniosek o dodanie do § 71 punkt 3 projektu Statutu zdania „oraz wszystkich radnych". § 71 punkt 3 projektu uchwały otrzymał by brzmienie: „Skargi, wnioski oraz petycje, zwane dalej łącznie „skargą", które wpłynęły do Biura Rady, pracownik Biura Rady przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady oraz wszystkim radnym".
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że pracownik biura rady, podlegający zgodnie z ustawą merytorycznie przewodniczącemu rady, jest zobowiązany do przekazywania mu wszystkich materiałów, które wpływają do Rady Miasta. Przewodniczący Rady jest natomiast zobligowany do ich dalszego przekazania wszystkim radnym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że wszystkie materiały przekazane mu przez biuro rady, po wstępnej weryfikacji są przekazywane radnym. W związku z powyższym proponuje pozostawić ten zapis w projekcie statutu bez zmian.
 
Radny Piotr Płóciennik wyjaśnił, że zależy mu na tym, aby wszyscy rani byli informowani o dokumentach wpływających do biura rady.
 
Komisja zadecydowała o nie głosowaniu wniosku złożonego przez radnego Piotra Płóciennika.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (druk nr 64).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z opinią UOKIK konieczne było wprowadzenie zmiany w zapisie § 1 ust.10 pkt 2 uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 68).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 85503 wprowadzono dotację budżetu państwa w kwocie 200 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny.
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 85503 wprowadzono, w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny, wydatki w kwocie 200 zł.
2) W zadaniach majątkowych: w zadaniu „Program budowy i modernizacji dróg..." w wyszczególnieniu dodano ulicę Sobieskiego; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4." na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Poznańskiej 4."; zmieniono nazwę zadania „Wykonanie instalacji gazowej dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22" na „Wykonanie instalacji gazowej i co dla ogrzewania mieszkań w budynku przy ul. Wysokiej 22"; dodano w wyszczególnieniu w drogach publicznych powiatowych „zwrot niewykorzystanej dotacji". 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 69).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Sprawy bieżące.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła wniosek właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja dotyczący możliwości nabycia lub wydzierżawienia terenu miasta przy torach kolejowych, stanowiącego działkę o powierzchni około 850 m2.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny dotyczący wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego o wyrażenie zgody na zbycie części nieruchomości numer 719/1 przylegającej do działek nr 719/13, 719/14 i 719/15.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o informację, czy nadal funkcjonować będzie linia autobusowa PKS przebiegająca przez Puszczykowo. Zapytał również, czy wiadomo, jak będzie przebiegać trasa autobusu kursującego z Mosiny przez Puszczykowo do Rogalina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo dotyczące likwidacji linii PKS. Zgodnie z pismem Miasto Puszczykowo miało zadeklarować swoje dofinansowanie do utrzymania linii. Jak zaznaczył władze miasta nie wypowiedziały się w tej kwestii, gdyż pojawiły się znaczne wątpliwości, co do wskazanej kwoty dofinansowania z budżetu miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział również, że linia autobusowa z Mosiny do Kórnika nie będzie przebiegać przez Puszczykowo (obejmuje jedynie ul. Mocka). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że parę lat temu prowadzone były rozmowy z Burmistrzem Mosiny dotyczące uruchomienia wspólnej komunikacji, zostały one jednak zawieszone.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy jest już ustalony termin naprawy dziur w nawierzchniach dróg na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace rozpoczną się w następnym tygodniu.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, dlaczego mieszkańcy ul. 3 Maja, ul. Jastrzębiej i ul. Sokoła zostali pominięci przy budowie sieci światłowodowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że realizacja tej inwestycji prowadzona jest przez firmę INEA i władze miasta nie mają na nią żadnego wpływu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma przeprowadzała rozeznanie wśród mieszkańców danych ulic, czy będą zainteresowani podłączeniem do sieci.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował zaproszenie przedstawicieli firmy INEA na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, kiedy zostanie przeprowadzona przycinka gałęzi na ul. Polnej oraz ul. Gołębiej. Radna Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z prośbą do wszystkich radnych o informowanie przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta o swoich wcześniejszych wyjściach z posiedzeń.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że umowa na realizację tego zadania została już podpisana, prace już trwają.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy przetarg na ul. Moniuszki został już rozstrzygnięty. Poprosił również o informację odnośnie zaplanowanej wycinki na Zakolu związanej z projektem Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w kwestii budowy ul. Moniuszki pojawiły się problemy z uzyskaniem uzgodnień w Starostwie Powiatowym. Problemem jest nieuregulowany stan prawny ulicy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na podział działki. Kiedy tylko zostanie wydane pozwolenie na budowę pracę będą mogły się rozpocząć. Przewidywane opóźnienie to ok 30 dni.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego powiedział, że zakres planowanej wycinki drzew na terenie Zakola jest znacznie mniejszy niż wskazane było w projekcie.
 
O godz. 19.45 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga