Protokół nr 5/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.4.5.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 - druk nr 74.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 - druk nr 75.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - druk nr 81.
  4. Rozmieszczenie miejsc parkingowych w okolicach Szpitala w Puszczykowie. Stan prac i omówienie projektu koncepcji.
  5. Budowa sieci światłowodowej na terenie Puszczykowa. Stan prac i dalsze plany spółki Inea.
  6. Wiosenne utrzymanie porządku i zieleni na terenie miasta. Stan prac i rekomendacje.
  7. Sprawy bieżące.
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność przewodniczącego komisji Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 - druk nr 74.
 
Projektant Ewa Mieloch-Stojczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2. Pani Ewa Mieloch-Stojczyk poinformowała, że do projektu planu wpłynęło wiele uwag, z których większość nie została uwzględniona przez Burmistrza Miasta.
 
Na wniosek mieszkanki kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odczytała uwagi, które wniesione zostały do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a które nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Pani Alina Stempniak poinformowała, że do projektu planu wpłynęły także uwagi popierające budowę tunelu w ciągu ul. 3 Maja.
 
Głos w dyskusji zabrali również przybyli na posiedzenie komisji mieszkańcy, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący zarezerwowania terenów pod budowę tunelu. Mieszkańcy uznali, że w projekcie planu powinny znaleźć się zapisy precyzujące, jaki tunel w tym miejscu powstanie (przeznaczony dla rowerów, pieszych czy dla samochodów).
 
Pani Ewa Mieloch Stojczyk poinformowała, że zarezerwowany w planie obszar o szerokości 15 m nie oznacza, że w tym miejscu powstanie tunel o takich parametrach. Taka rezerwa powierzchni jest konieczna ze względu na zabezpieczenie miejsca pod infrastrukturę tunelu oraz jego konstrukcję. Pani Ewa Mieloch-Stojczyk podkreśliła, że w planie zostanie tylko i wyłącznie zarezerwowany teren pod ewentualną przyszłą inwestycję, zapisy takie muszą się w nim znaleźć, aby w przyszłości Miasto miało możliwość jego budowy.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że Rada Miasta poprzedniej kadencji podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poparła budowę tunelu w tym miejscu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na znaczne koszty, Miasta obecnie nie stać na realizację takiej inwestycji z własnego budżetu. Zarezerwowany teren 15 m stanowi zabezpieczenie miejsca pod ewentualną budowę. Ponadto wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala się na wiele lat i takie zapisy mogą w przyszłości umożliwić Miastu starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył także, że nie uwzględniając takich zapisów w planie, nie będzie możliwości wystąpienia o dofinansowanie projektu. Jeśli taka inwestycja miałaby zostać zrealizowana w przyszłości konieczne będzie przeprowadzenie dyskusji z mieszkańcami. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że obecnie Miasto nie ma w swoim budżecie zarezerwowanych środków na realizację tej inwestycji.
 
Mieszkańcy przybyli na posiedzenie komisji wyrazili również swoje zaniepokojenie kwestią zwiększenia ruchu samochodów na ulicach miasta po zrealizowaniu inwestycji budowy tunelu. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wątpliwym jest, aby mieszkańcy gmin sąsiednich specjalnie wjeżdżali do Puszczykowa, aby przejechać przez tunel w ciągu ul. 3 Maja. Jego zdaniem budowa głównie zabezpieczy komunikację mieszkańców Puszczykowa.
 
Pani Ewa Mieloch-Stojczyk powiedziała, że projekt tunelu nie jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt zawiera jedynie zapisy o rezerwacji terenu pod ewentualną przyszłą inwestycję.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2 - druk nr 74.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymał się" - 2.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 18:50 zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:00.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 - druk nr 75.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, informując, że przystąpienie do opracowania miejscowego planu jest realizacją zapisów studium oraz stanowić ma zabezpieczenie terenu pod poszerzenie cmentarza.
 
Radny Piotr Płóciennik zapytał, czy jest potrzeba rezerwowania tak znacznego terenu pod cmentarz.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że puszczykowski cmentarz jest wyjątkowy ze względu na swoje położenie wśród zieleni. Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy została zaplanowana strefa zieleni wysokiej oddzielająca ten teren od zabudowań. Radny Maciej Krzyżański zapytał również, czy droga prowadząca od ul. Parkowej do ul. Przyszkolnej jest drogą publiczną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecny obszar cmentarza staję się niewystarczający i dlatego konieczne jest zabezpieczenie terenu pod jego poszerzenie.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że procedura wyłączenia wskazanego terenu lasu z Wielkopolskiego Parku Narodowego jest czasochłonna, stąd konieczność jak najszybszego przystąpienia do planu. Pani Alina Stempniak odpowiedziała radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu, że wspomniana przez niego droga, jest przewidziana do wykupu w przyszłym roku.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9 - druk nr 75.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - druk nr 81.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że zmiana dotyczy uwzględniania w uchwale zapisów określających termin wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów.
 
O godzinie 19:10 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 6 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 44/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat - druk nr 81.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Szczegółowe zestawienie wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozmieszczenie miejsc parkingowych w okolicach Szpitala w Puszczykowie. Stan prac i omówienie projektu koncepcji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił i omówił koncepcję lokalizacji miejsc parkingowych na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Szpitalnej, która dopuszcza usytuowanie około 60 miejsc postojowych (miejsca parkingowe zlokalizowane byłyby po jednej stronie drogi z zachowaniem dopuszczonych parametrów 1,5 m na chodnik i 4,5 m na miejsce postojowe). Koszt wykonania koncepcji dla tego odcinka drogi to ok 500 tys. zł.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek zasugerował, że powinno się opracować koncepcję lokalizacji miejsc postojowych dla całej ul. Kraszewskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wykonanie koncepcji dla całej ul. Kraszewskiego byłoby niezwykle kosztowne i póki co trzeba skupić się na realnych możliwościach zrealizowania tej inwestycji.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek powiedział, że można wykonać koncepcję na całą ul. Kraszewskiego, natomiast realizować ją etapami.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że całościowa koncepcja w najbliższych latach i tak nie zostałaby zrealizowana ze względu na inne bardziej priorytetowe inwestycje, takie jak utwardzanie dróg na terenie Miasta. Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował wystosowanie pisma w tej sprawie do władz szpitala w Puszczykowie z prośbą o partycypację w kosztach budowy miejsc postojowych na ul. Kraszewskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że realizacja miejsc parkingowych kosztem budowy dróg na terenie Miasta Puszczykowa nie będzie dla niego korzystna.
 
Radna Barbara Kamińska poparła zdanie skarbnika Piotra Łoździna oraz powiedziała, że Miasto nie powinno rozwiązywać problemu miejsc parkingowych w tym rejonie za władze szpitala.
 
O godzinie 19:20 na posiedzenie komisji wrócił radny Tomasz Potocki (obecnych 7 radnych).
 
Ad 5. Budowa sieci światłowodowej na terenie Puszczykowa. Stan prac i dalsze plany spółki Inea.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa sieci światłowodowej jest realizowana przez firmę prywatną. Urząd Miejski wydaje jedynie decyzję na zajęcia pasa drogowego oraz pobiera z tego tytułu opłatę. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że z informacji uzyskanych od przedstawicieli spółki Inea wynika, że problemem na terenie Miasta Puszczykowa jest nieuregulowany stan prawny wielu ulic (między innymi ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Przy Murze), co blokuje realizację inwestycji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał radnym kontakt mailowy oraz telefoniczny do przedstawicieli spółki Inea.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie pisma z zaproszeniem przedstawicieli Inei na posiedzenie komisji Rady Miasta, w celu wyjaśnienia przyczyn pominięcia niektórych ulic na terenie miasta przy realizacji budowy sieci światłowodowej.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że osobiście skontaktował się z przedstawicielami spółki Inea, w rejonie ul. Ogrodowej światłowód zostanie położony, wszyscy mieszkańcy podpisali stosowne porozumienia z firmą.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o sprawdzenie stanu chodników w miejscach, gdzie Inea zakończyła już swoje prace.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że osobiście dokona kontroli tych miejsc.
 
Ad 6. Wiosenne utrzymanie porządku i zieleni na terenie miasta. Stan prac i rekomendacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zaplanowane prace porządkowe i pielęgnacyjne, które będą prowadzone na terenie Miasta Puszczykowa. Prace te będą obejmowały między innymi: wykaszanie trawników, przycinanie żywopłotów, nasadzenia oraz pielęgnacje kwiatów na rabatach należących do miasta.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
O godzinie 19.45 zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga