Protokół nr 6/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.6.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
                                       
Temat:
  1. Ranking budowy dróg. Symulacja z uwzględnieniem kryterium prawa do dysponowania gruntem.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej - druk nr 80.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - druk nr 73.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 - druk nr 71.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 - druk nr 72.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja - druk nr 76.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej - druk nr 77.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej - druk nr 78.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 79.
  10. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1Ranking budowy dróg. Symulacja z uwzględnieniem kryterium prawa do dysponowania gruntem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił i omówił zaktualizowany ranking budowy dróg na terenie Miasta Puszczykowa, w którym zaktualizowane zostały kryteria numer 4 i 5. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że 29 ulic na terenie Miasta Puszczykowa nie ma uregulowanego stanu prawnego, co utrudnia ich realizację. Znacznym problemem są również ulice, których wymiary nie spełniają minimalnych wymogów niezbędnych do ich wykonania (min 8 m szerokości). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że istnieje możliwość wykonania części ulic poprzez Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tryb prowadzenia inwestycji na podstawie tzw. „specustawy").
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, które ulice z pierwszej 10 rankingu zostały wykonane oraz co z budową ul. Mickiewicza oraz ul. Prusa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ranking budowy dróg zawiera ulice, w stosunku, do których nie rozpoczęto jeszcze żadnej procedury, są to ulice, które oczekują na rozpoczęcie inwestycji.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, jakie będzie postępowanie w przypadku ulic, które nie spełniają żadnych parametrów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem będzie wszczęcie procedur związanych z Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej. Jest to jednak działanie ostateczne, najpierw należałoby spróbować porozmawiać z mieszkańcami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia aktualizacji kryteriów w rankingu budowy dróg.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej - druk nr 80.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o przedstawienie kwestii skarpy na ul. Gołębiej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rezerwuje ten teren pod drogę publiczną. Ze względu na ukształtowanie terenu ograniczona jest w tym miejscu widoczność a niewielka szerokość drogi powoduje utrudnienia w ruchu drogowym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że należy dać Urzędowi Miejskiemu argumenty do dalszych rozmów z właścicielem tego terenu.
 
Mieszkaniec, pan Adrian Wieczorek, przedstawił przebieg rozmów ze Zgromadzeniem Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w sprawie możliwości odkupienia terenu pod wjazd na swoją posesję. Siostry nie wyrażają na to zgody dopóki miasto nie wykupi od niego terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Aleksandra Mizerska powiedziała, że wniosek Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus poparty został wnioskiem właścicielki sąsiedniej nieruchomości (do nieruchomości pana Adriana Wieczorka) o regulację stanu prawnego tej części nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:00.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - druk nr 73.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, informując, że powyższe działanie realizowane jest od kilku lat, na terenie Miasta Puszczykowa udało się usunąć znaczną ilość płyt azbestowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wnioskodawcy sami muszą usuwać azbest.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że samodzielnie właściciel nie może dokonać usunięcia płyt azbestowych, demontażem zajmuje się firma, która działa na wniosek Starostwa Powiatowego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał również, czy istnieje możliwość anulowania złożonego przez właściciela wniosku w przypadku, kiedy nie ma on możliwości wykonania nowego pokrycia dachowego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że nie było przypadków, kiedy to właściciela po usunięciu azbestowego pokrycia dachowego nie byliby przygotowani na wykonanie dalszych prac.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w  realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - druk nr 73.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019 - druk nr 71.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019, informując, że obowiązek podjęcia powyższej uchwały spoczywa corocznie na Radzie Miasta.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2019.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027 - druk nr 72.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że z uwagi na członkostwo Miasta Puszczykowa w spółce Aquanet jesteśmy zobligowani do podjęcia powyższej uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2018-2027.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja - druk nr 76.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja.
 
Wobec braku uwag przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. 3 Maja - druk nr 76.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymały się" 2.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej - druk nr 77.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy działka po dawnym cmentarzu ewangelickim po przejęciu znajdzie się w zarządzie Miasta Puszczykowa.  
 
Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że prowadzone były rozmowy z proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie o użyczeniu tego terenu Miastu na dłuższy okres.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Parkowej - druk nr 77.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej - druk nr 78.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości w rejonie ul. Radosnej.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej - druk nr 79.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej, informując, że ze względu na znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisy przeznaczające działkę nr 297 pod drogę, nie ma możliwości prawnej dokonania jej podziału oraz sprzedaży.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wie, iż dzierżawcom zależało na wykupieniu tej nieruchomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że obecnie brak jest podstaw prawnych dla sprzedaży wspomnianej nieruchomości.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny o oddanie części nieruchomości w dzierżawę na okres 30 lat, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały, na 10 lat.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że słuszne jest zagwarantowanie dłuższego okresu dzierżawy. W przyszłości na tym terenie zasadna byłaby zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku formalnego o przedłużenie okresu dzierżawy w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej do dnia 31 maja 2049 r.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w rejonie ul. Poznańskiej.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał o projekt budowy mostu przez Wartę na wysokości Czapur.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że gminy nie są w stanie same z własnych środków budżetowych zrealizować tej inwestycji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Luboń wystąpił z wnioskiem o wyrażenie opinii w przedmiocie tej inwestycji, aby można było rozpocząć starania o dofinansowanie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy prowadzone były rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie projektu planu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań - Mosina
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przekazana radnym koncepcja pochodzi z 2012 roku, obecnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie przewiduje wykonania dokumentacji pod realizację tej inwestycji. W momencie, kiedy pojawi się taka ewentualność władze miasta zwrócą się do mieszkańców oraz radnych z prośbą o opinię.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy podjęte zostały już działania dotyczące wymiany nasadzeń na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że firma wykonująca nasadzenia została zobowiązana do ich wymiany w jak najkrótszym czasie, część drzew przyjęła się, reszta zostanie zastąpiona nowymi.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, kiedy zostanie otwarty pumptrack na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zaprasza na uroczyste otwarcie jutro o godzinie 15:00.
 
Głos zabrał Leszek Pobojewski przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo, który odczytał pismo skierowane do Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka dotyczące planów budowy tunelu w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda podziękował mieszkańcowi za zabranie głosu i o godzinie 19.10 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga