Protokół nr 7/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.7.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:30
                                       
Temat:
 1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 2. Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej - druk nr 87.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - druk nr 86.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 83.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa - druk nr 84.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi" - druk nr 88.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 89.
 11. Zaopiniowanie projektu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 90.
 12. Sprawy bieżące
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 
Ad 2. Prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła prezentację z głównymi założeniami oraz rozwiązaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A. Pani Agnieszka Podgórska przedstawiła etapy powstawania powyższego planu oraz powiedziała, że do projektu planu wypłynęło 19 wniosków, w tym 7 wniosków od mieszkańców. Większość wniosków mieszkańców dotyczyła zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo - garażowych znajdujących się na terenie opracowania planu. Pani Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że projekt planu dopuszcza istniejące zamieszkałe budynki gospodarczo - garażowe powstałe na tym terenie przed opracowaniem przedmiotowego planu.
 
O godzinie 17:30 na posiedzenie komisji przybył radny Jan Łagoda (obecnych 8 radnych).
 
Pani Agnieszka Podgórska omówiła również projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego z projektu planu zniknęła funkcja usług sportu i rekreacji na terenie dawnej fabryki zabawek na ul. Niepodległości objętej opracowaniem planu.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że funkcja ta została z projektu planu wykreślona na wniosek mieszkańców, którzy wyraźnie chcieli wykluczenia funkcji sportowo rekreacyjnej na terenie opracowania przedmiotowego planu.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, w jaki sposób usankcjonować istnienie budynków gospodarczo - garażowych funkcjonujących jako mieszkalne na terenie opracowania planu. Budynki te obecnie nie spełniają żadnych norm określonych w prawie budowlanym. Radny Piotr Guziałek powiedział, że obowiązującą zasadą na terenie miasta jest zabudowa każdej z działek jednym budynkiem mieszkalnym i jednym gospodarczo-garażowym.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że problem ten jest dość znaczący, nowy miejscowy plan dopuszcza tylko już istniejące takie budynki na tym terenie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak dodała, że mieszkańcy czekają już od wielu lat na możliwość zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczo - garażowych. Jeśli taki zapis zostanie uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą mieli taką możliwość.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o informację odnośnie możliwości zrealizowania ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadwarciańskiej oraz możliwości budowy chodnika na ul. Śląskiej.
 
Pani Agnieszka Podgórska wyjaśniła, że Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa przewiduje ścieżkę rowerową w tym miejscu. Natomiast na ul. Śląskiej chodnik zostanie wybudowany na odcinku o odpowiednich parametrach.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że istotną kwestią jest dążenie do spowolnienia ruchu samochodów na ul. Nadwarciańskiej poprzez montaż świateł lub budowę szykan.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że ul. Nadwarciańska jest drogą powiatową i należy ograniczać w tym miejscu wyjazdy z posesji.
 
Radny Piotr Płóciennik dodał, że jego intencją jest dążenie do szukania rozwiązań, które spowodują spowolnienie ruchu na tej ulicy, z tego względu, że dla miasta jest to droga o charakterze wewnętrznym.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że formą ograniczenia ruchu jest właśnie unikanie wyjazdów z posesji na ul. Nadwarciańskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapytał, skąd w momencie uchwalania miejscowego planu, będzie wiadomo, które budynki gospodarcze pełnią funkcje mieszkalną a które nie.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że należałoby wykonać inwentaryzację tych budynków.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Nowe Osiedle z ul. Niepodległości oraz, czy firma produkująca tworzywa sztuczne znajdująca się na ul. Niepodległości będzie mogła kontynuować swoją działalność. Radny Maciej Krzyżański powiedział również, że jego zdaniem w nowo uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie powinno się dopuszczać wykorzystania budynków gospodarczo - garażowych na funkcję mieszkalną.
 
Radna Barbara Kamińska wyraziła swoje poparcie dla stanowiska przedstawionego przez radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że w projekcie planu nie uwzględniono budowy ronda we wspomnianym miejscu, ale zapisy umożliwiające jego ewentualną budowę zostaną wprowadzone do miejscowego planu. Jeśli chodzi o firmę prowadzącą działalność na ul. Niepodległości miejscowy plan dopuszcza taką funkcję do czasu działania firmy.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy inwentaryzacja budynków zostanie przeprowadzona przed uchwaleniem miejscowego planu, oraz co w przypadku, kiedy Starostwo Powiatowe nie wyrazi zgody na zalegalizowanie funkcji mieszkaniowej w istniejących budynkach gospodarczo - garażowych.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu umożliwi mieszkańcom wszczęcie postępowania legalizującego możliwość użytkowania budynków gospodarczo - garażowych jako mieszkalne. Pani Alina Stempniak dodała, że inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przed uchwaleniem przedmiotowego planu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że przedstawiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie powinien dopuszczać możliwości adaptacji budynków gospodarczo - garażowych na mieszkalne.
 
Radny Tomasz Potocki poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami tego terenu, którzy od około 30 lat zamieszkują zaadaptowane budynki gospodarczo - garażowe i uwzględnienie takiego zapisu w przedmiotowym planie da im możliwość wystąpienia o legalizację tej funkcji.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że takie postepowanie spowoduje precedens i wywoła nieład urbanistyczny na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że warto byłoby poświęcić więcej czasu na dyskusję na ten temat i dopiero wówczas podjąć stosowną decyzję.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że dyskusja dotyczy dość nietypowego terenu, którego mieszkańcy chcą zalegalizowania budynków gospodarczo - garażowych, w których mieszkają.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił uwagę na problem postępowań spadkowych na takich nieruchomościach, gdyż zazwyczaj są one zamieszkałe przez rodziny wielodzietne. Podział takich nieruchomości będzie prowadził do powstawania działek o niewielkiej powierzchni. 
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w szczególnych przypadkach można wystąpić o podział nieruchomości, pomimo istniejących w miejscowym planie zapisów, określających minimalną wielkość działki.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i odłożenie w czasie podjęcia decyzji.
 
Wobec licznych wątpliwości i uwag przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przygotowanie inwentaryzacji budynków gospodarczo - garażowych na terenie objętym projektem miejscowego planu na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 10 czerwca br.
 
Komisja zadecydowała o przesunięciu głosowania nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP B.
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
O godzinie 18:50 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:05.
 
O godzinie 18:50 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej, informując, że przedmiotem dzierżawy jest teren sportowo rekreacyjny.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85.
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1, (obecni niegłosujący 1).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził ponowne głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Łąkowej - druk nr 85 (reasumpcja).
Wynik głosowania: „za" 6 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej - druk nr 87.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej, informując, że działka nr 971/4 zabudowana jest obiektem magazynowo - garażowym z zapleczem biurowym, oraz wyjaśniła, że do niedawna na tym terenie funkcjonował zakład usług komunalnych.
 
Radni dyskutowali nad możliwością wybudowania na tym terenie budynku komunalnego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości zabudowanej położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej - druk nr 87.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - druk nr 86.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 126/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych - druk nr 86.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 83.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej, informując, że w związku z powstaniem Zielonego Targu nie będzie pobierana opłata od osób prowadzących handel na tym terenie, korzystanie ze stanowisk targowych będzie się odbywało na zasadzie dzierżawy. Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że wpływy z opłaty targowej były nieznaczne, dlatego zasadne jest zrezygnowanie z tego procederu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 74/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 83.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa - druk nr 84.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził swoją wątpliwość odnośnie wspierania z budżetu Miasta remontów wewnątrz obiektów, gdyż w takiej sytuacji nie korzysta z tego ogół mieszkańców Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy wspierać zachowanie budynków zabytkowych na terenie Miasta Puszczykowa całościowo, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
 
Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że może należałoby poddać pod rozwagę ogólne zasady przyznawanej dotacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w całym województwie wielkopolskim nie podjęto uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, która wprowadzałaby ograniczenia udzielania pomocy tylko na remont zewnętrznych części budynków.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Puszczykowa - druk nr 84.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku, informując, że podjęcie powyższej uchwały jest konieczne ze względu na to, że uchwała z nr 188/17/VII z dnia 21 marca 2017 r. przestanie obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2019 r.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku - druk nr 82.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi" - druk nr 88.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi". Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że program zakłada pomoc finansową dla osób, które wymienią piec węglowy na innym system niskoemisyjny. Pomoc taka miałaby być wypłacana 2 razy w roku (raz na półrocze) w formie zasiłku celowego.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził swoją wątpliwość dla zapisu w § 1 pkt 3 omawianej uchwały, w którym mowa jest o proekologicznych systemach grzewczych na paliwa stałe, które z założenia nie są paliwami niskoemisyjnymi. Radny Piotr Płóciennik poprosił o udzielenie wyjaśnień w tej kwestii.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zapisy przedłożonej uchwały zostały dostosowane do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że żadna gmina w Polsce nie zakazała w swoich uchwałach używania paliw stałych.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że jego zdaniem nie powinniśmy wspierać wymiany kotłów węglowych na inne kotły węglowe, nawet te nowszej generacji, gdyż pomimo zmniejszonej emisji nie eliminujemy jej całkowicie a koszty ponoszone za ogrzewanie będą mniejsze.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że celem Lokalnego Programu Osłonowego jest zmobilizowanie jak największej liczby mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych na te ekologiczne.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że dziękuje za działania władz miasta w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Puszczykowa oraz za przedłożenie powyższego projektu uchwały.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że Puszczykowo jest jedną z nielicznych gmin, które mają tak czytelny program pomocy mieszkańcom w dofinasowaniu wymiany źródeł ciepła na proekologiczne. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Puszczykowo jest jedyną gminą na terenie województwa wielkopolskiego, która podjęła taką uchwałę, gdyż głównie funkcjonują one w południowej części kraju. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że Lokalny program Osłonowy zakłada pomoc finansową dla mieszkańców o dochodach do 300% kryterium dochodowego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że największym problemem Puszczykowa są piece węglowe starej generacji tzw. „kopciuchy".
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi" - druk nr 88.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 89.
 
Ad 11. Zaopiniowanie projektu w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 90.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił, aby projekty w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028, informując, że zmiana w uchwale wynika z konieczności uwzględnienia zapisów projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową na 2019 r., który uwzględnia uzyskane dofinansowanie z UE do projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy przewidziana jest dodatkowa rekrutacja na listę osób, które zgłosiły swój udział w powyższym projekcie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że lista osób jest już zamknięta, jedynie w przypadku rezygnacji któregoś z wnioskodawców będzie można przeprowadzić dodatkową rekrutację.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 855 zwiększono o kwotę 33.063,59 zł dochody z tyt. dotacji na realizację programów unijnych z zakresu pomocy społecznej (dochody niezrealizowane w 2018 r.).
2) W dziale 900 wprowadzono dochody w łącznej kwocie 909.183,70 zł z tytułu dotacji z UE oraz wpłat mieszkańców na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 70005 wprowadzono wydatki w kwocie 209.000 zł na zakup nieruchomości (działka nr 971/4 o powierzchni 0,2723 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10). Zakup w ratach w latach 2019-2020.
2) W rozdziale 75023 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł, w związku z powstaniem obowiązku wpłat na PFRON w 2019 r. w wyniku zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM.
3) W rozdziale 85395 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9,62 zł na realizację projekt unijnego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Razem Lepiej".
4) W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.951,61 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
5) W rozdziale 90095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł w związku z wyższymi kosztami zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.
6) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów sportowych (m.in. montaż kamer na pumptracku).
7) W zadaniach majątkowych:
a) wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na montaż monitoringu (5 kamer) na terenie sportowym przy ul. Kościelnej,
b) zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
c) Wprowadzono wydatki w kwocie 602.286,06 zł na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las". 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 - druk nr 89.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 90.
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 11. Sprawy bieżące.
Radny Piotr Płóciennik zapytał, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli wziąć udział w przygotowanej przez Urząd Miejski ankiecie dotyczącej źródeł ogrzewania, z których korzystają mieszkańcy (ankieta „Stop Smog").
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że ankieta wraz z listem przewodnim zostanie rozesłana do mieszkańców, będzie można ja wypełnić w sposób tradycyjny oraz poprzez stronę internetową Miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, ze jego zdaniem formuła ankiety jest skomplikowana oraz zwrócił uwagę na kwestie, które należałoby w niej zmienić. Radny Piotr Płóciennik ponowił swoją propozycję powołania tymczasowej komisji, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie problemem smogu na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o uwagi oraz sugestie do przedstawionej ankiety.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na problem samochodów parkujących na buspasie na ul. Dworcowej, które utrudniają autobusom korzystanie z zatoczki. Radny Maciej Krzyżański zaproponował umieszczenie w tym miejscu baneru informującego o zakazie parkowania lub zorganizowanie częstszych patroli straży miejskiej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że policja oraz straż miejska wystawiła kilka mandatów za parkowanie w tym miejscu. Znaki poziome oraz pionowe wyraźnie sygnalizują, że w tym miejscu nie wolno parkować. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że problem najprawdopodobniej zakończy się po wybudowaniu dodatkowego pasa na ul. Moniuszki.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował wprowadzenie dyżurów strażników miejskich również w weekendy.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że osobiście zwracał uwagę osobom tam parkującym, za każdym razem spotkał się z zaskoczeniem ze strony kierowców. Radny Piotr Płóciennik zauważył, że może stosownym byłoby przeprowadzenie skutecznej akcji informacyjnej a nie karanie kierowców mandatami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda o godzinie 20:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga