Protokół nr 8/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.8.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie pism mieszkańców dotyczących:
  • zastrzeżeń wobec powstającej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sasankowej,
  • ruchu samochodów ciężarowych na ul. Klasztornej,
  • remontu chodnika przy ul. Chrobrego (pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. aul.Kasprowicza).
      2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Guziałka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie pism mieszkańców dotyczących:
 
  • zastrzeżeń wobec powstającej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sasankowej,

Mieszkanka Izabela Stradomska przedstawiła pismo skierowanie do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące nowo powstającej zabudowy, która zdaniem mieszkańców jest sprzeczna ze studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych Miasta Puszczykowa oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki znajdującej się przy ul. Sasankowej. Pani Izabela Stradomska powiedziała, że istnieją obawy, że właściciel będzie chciał podzielić nieruchomość na dwie mniejsze.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zakazuje zabudowy bliźniaczej, powstający budynek nie wykazuje jednak cech charakterystycznych dla tej formy zabudowy (zgodnie z definicja bliźniak to dwa budynki jednorodzinne z niezależną konstrukcją, ścianą ogniową ponad dachem oraz kominami). Pani Alina Stempniak poinformowała, że zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego zostało sprawdzone w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i nie wykazuje niezgodności z zapisami miejscowego planu.
 
Ponadto pani Alina Stempniak dodała, że prawo budowlane nie zabrania powstania dwóch lokali mieszkalnych w jednym budynku jednorodzinnym, dlatego nie ma możliwości zakazania tego procederu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Mieszkaniec Marek Morzyński powiedział, że cieszy go fakt, że władze miasta starają się ograniczać możliwość zabudowy bliźniaczej w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, inną kwestią jest łamanie prawa przez developerów, którzy pomimo to stawiają budynki bliźniacze. Pan Marek Morzyński powiedział, że w takiej sytuacji należy sobie zadać pytanie, czy władze miasta stoją po stronie mieszkańców, gdyż najlepiej, aby władze miasta wraz z mieszkańcami byli w tej sprawie po jednej stronie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy jest możliwość uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisów zakazujących podziału budynku na dwa lokale mieszkalne lub użytkowe.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, gdyż prawo budowalne dopuszcza możliwość zaprojektowania dwóch lokali mieszkalnych w jednym budynku.
 
Przybyli na posiedzenie komisji mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie możliwością podziału geodezyjnego wspomnianej nieruchomości.
 
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w jej ocenie budynek nie został zaprojektowany pod dalszy podział. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami istnieje jednak możliwość dokonania podziału w szczególnych przypadkach, poza zapisami miejscowego planu.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił uwagę, że podobnych przypadków jest na terenie Miasta Puszczykowa znacznie więcej, jak zauważył funkcjonują nawet firmy, które zajmują się pomocą w przeprowadzaniu takich podziałów. Radny Piotr Płóciennik dodał, że obecnie brak jest skutecznych rozwiązań tego problemu i to właśnie ich znalezieniem powinniśmy się zając.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w planie ochrony dla parku nie znajdują się zapisy regulujące wielkość działek oraz możliwości ich podziału w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że plan zawiera ustalenia uwzględnione w studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nimi została ustalona minimalna wielkość działek znajdujących się w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego (3000 m2). Pani Alina Stempniak dodała, że jeżeli zostałby złożony wniosek o podział nieruchomości do Burmistrza Miasta to na pewno wydana decyzja byłaby odmowna.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że władze miasta nie mogą zrobić nic ponad to, co zostało zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jedynym działaniem powinno być poszukiwanie skutecznych rozwiązań tego problemu.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił 10 minutową przerwę, która trwała do godziny 17:50.
 
  • ruchu samochodów ciężarowych na ul. Klasztornej. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o dwóch pismach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa (pismo z dnia 30 maja i 1 czerwca br.) dotyczących ruchu samochodów ciężarowych na ul. Klasztornej. Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o zabranie głosu autorów pisma.
 
Mieszkaniec Wojciech Halec przedstawił pismo skierowane do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Klasztornej. Powiedział, że mieszkańcy ul. Klasztornej są zaniepokojeni inwestycją, która prowadzona jest na tej ulicy, gdyż wzmożony ruch pojazdów ciężarowych spowoduję dewastację ulicy, której nawierzchnia niedawno została zmodernizowana. Pan Wojciech Halec powiedział, że na ul. Klasztornej nie ma żadnego ograniczenie prędkości oraz tonażu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przeprowadzona została wizja lokalna, która ujawniła uszkodzenia w nawierzchni drogi powstałe najprawdopodobniej na skutek wywozu ziemi przez samochody ciężarowe z terenu budowy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że  ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3 ton wiązałoby się z koniecznością wykonania planu organizacji ruchu i zgody Starostwa Powiatowego. Z drugiej strony nie ma możliwości zakazania wjazdu na teren budowy od ul. Klasztornej, gdyż tak został wyznaczony wjazd na grunt, na którym prowadzona jest inwestycja. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wystąpiono do inwestorów o złożenie pisemnego oświadczenia, zobowiązującego ich do usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych na skutek realizacji prowadzonej przez nich inwestycji i przywrócenia nawierzchni drogi do stanu wcześniejszego. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że planowane jest spotkanie z inwestorami w celu uzyskania informacji, między innymi, o terminie naprawy powstałych uszkodzeń oraz o tym, jak długo i jaki sprzęt będzie jeszcze wykorzystywany podczas budowy.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieje możliwość, aby wjazd na teren budowy odbywał się od ul. Sobieskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że można zasugerować takie rozwiązanie, jednak jeśli została wydana decyzja na wjazd na teren budowy od ul. Klasztornej, inwestorzy mają pełne prawo korzystać z tego rozwiązania.
 
Radna Barbara Kamińska dodała, że ul. Klasztorna jest obecnie permanentnie niszczona na skutek  korzystania z niej pojazdów ciężarowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dopóki inwestorzy będą naprawiać skutki prowadzonej przez siebie budowy władze miasta nie będą podejmowały działań nakierowanych na wprowadzenie w tym miejscu ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że obecnie czekamy na realizację napraw uszkodzonej nawierzchni ze strony inwestora.
 
Pan Wojciech Halec powiedział, że mieszkańców ul. Klasztornej nie satysfakcjonuje perspektywa czasowej naprawy nawierzchni drogi a następnie dalsze jej dewastowanie. Jako mieszkańcy oczekują, że będą mieli możliwość korzystania z takiej infrastruktury drogowej, jaka została oddana do użytku. Ponadto Pan Wojciech Halec dodał, że mieszkańcom obiecano, że prowadzona inwestycja nie będzie uciążliwa, a wjazd na teren budowy będzie odbywał się od ul. Sobieskiego. Pan Wojciech Halec zapytał, kiedy uszkodzenia w nawierzchni drogi zostaną naprawione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w porozumieniu z inwestorem zawarte zostały zapisy dotyczące terminów naprawy uszkodzeń w nawierzchni drogi. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że sprawa ta nie pozostanie bez rozwiązania, w najbliższym czasie powinno zostać wypracowane wspólne stanowisko z inwestorem, aby ulica została jak najszybciej naprawiona.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił, aby ustalenia wypracowane z inwestorem zostały wysłane do wszystkich wnioskodawców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że władze miasta dołożą wszelkich starań, aby nie doszło do dalszej dewastacji drogi, wszystkie widoczne uszkodzenia zostaną naprawione.
 
O godzinie 18:37 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:50.
 
  • remontu chodnika przy ul. Chrobrego (pomiędzy ul. Powstańców Wlkp. aul.Kasprowicza).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusz Motycki powiedział, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo mieszkańca z prośbą o naprawę odcinka chodnika na ul. Chrobrego do ul. Kasprowicza, jest to odcinek o długości ok. 200 m. Przeprowadzona w tym miejscu wizja lokalna wykazała, że chodnik nie wymaga naprawy na całej nawierzchni, wytypowano jedynie dwa miejsca, z czego jedno znajduje się na wysokości posesji wnioskodawcy. Pan Remigiusz Motycki dodał, że umożliwi to bezpieczne korzystanie z tego fragmentu chodnika.
 
Radny Tomasz Potocki podziękował w imieniu wnioskodawcy za szybką interwencję i przeprowadzoną naprawę chodnika.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przystąpienia do dalszego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ul. Słowackiego. Z informacji uzyskanych od kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliny Stempniak wynika, że dla wnioskowanej działki zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto przewodniczący komisji Jan Łagoda poinformował o piśmie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie dotyczącym przejęcia przez Miasto działki stanowiącej fragment drogi wewnętrznej w okolicy ul. Dworcowej.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek powiedział, że decyzja Urzędu Miejskiego jest w tej sprawie odmowna.
 
Radny Piotr Płóciennik ponowił propozycję zorganizowania specjalnego posiedzenia komisji w celu omówienia problemu bezpieczeństwa na terenie Miasta Puszczykowa oraz poruszenia tematu związanego z organizacją ścieżek rowerowych na terenie Miasta. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga