Protokół nr 9/2019 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.9.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:30
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie - druk nr 97.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu - druk nr 98.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 93.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 96.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 99.
  6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A - zaopiniowanie zmian dotyczących budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkalne.
  7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok - druk nr 95,
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok - druk nr 92.
      8. Raport o stanie gminy.
      9. Sprawy bieżące.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody, radnego Macieja Krzyżańskiego oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie - druk nr 97.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie, informując, że podjęcie powyższej uchwały umożliwi regulacje stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę, oraz umożliwi niektórym posesjom dostęp do drogi publicznej bez konieczności ustanawiania służebności drogowej.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie - druk nr 97.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu - druk nr 98.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu. Projekt uchwały został wywołany celem zakończenia procedury sprzedaży lokalu przy ul. Poznańskiej, która to miała miejsce w 2002 roku.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z lokalem użytkowym przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu - druk nr 98.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 93.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt powyższej uchwały, informując, że w podjętej podczas sesji w dniu 28 maja br. uchwale wkradł się błąd w kwocie przyznanego dofinansowania (zamiast 50% kosztów dotacji zostało wpisane 100%). Podjęcie zmienionej uchwały uznaje się wiec za zasadne.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa - druk nr 93.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 96.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego, informując, że przeprowadzona we współpracy ze Starostwem Powiatowym inwentaryzacja ułatwi rozeznanie w temacie ilości azbestu na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy inwentaryzacja ma umożliwić dotarcie do wszystkich budynków mieszkalnych na terenie Miasta Puszczykowa pokrytych azbestem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji władze miasta będą miały rozeznanie, ile azbestu pozostało do usunięcia z terenu Miasta i jakie środki na jego likwidację należy przeznaczyć z budżetu.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego - druk nr 96.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 99.
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:  
 
w dochodach:
1) Wprowadzono zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
2) Wprowadzono dochody w wysokości 45.000 zł z tytułu udziału Spółki Projekt Moniuszki sp. z o.o. w rozbudowie ul. Moniuszki.   
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 75416 wprowadzono wydatki w kwocie 55.000 zł na wynagrodzenia SM (na dwa dodatkowe etaty).
2) W rozdziałach 85205, 85215, 85504 dokonano przesunięć wydatków w ramach pomocy społecznej.
3) W rozdziale 85501 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na zwrot świadczeń z pomocy społecznej.
4) W rozdziale 85412 zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży.
5) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
6) W rozdziale 90015 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 292,20 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
7) W rozdziale 90026 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 707,80 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
8) W zadaniach majątkowych:
a) wprowadzono wydatki w kwocie 19.000 zł na budowę boiska do plażowej piłki siatkowej przy ul. Nowe Osiedle,
b) dokonano zmiany nazwy zadania z „Modernizacja budynków komunalnych..." na „Modernizacja/budowa budynków komunalnych...". 
O godzinie 17:22 na posiedzenie komisji przybył radny Maciej Krzyżański (obecnych 6 radnych).
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. - druk nr 99.
Wynik głosowania: 6 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w dwóch etapach A i B - ETAP A - zaopiniowanie zmian dotyczących budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele mieszkalne.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała o spotkaniu Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, która negatywnie zaopiniowała uwzględnienie w projekcie planu zapisów umożliwiających zalegalizowane funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych na terenie objętym opracowaniem planu. Ponadto pani Alina Stempniak powiedziała, że, gdyż obecnie nie ma konkretnego rozwiązania tego problemu, ponieważ dla tego terenu nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o podanie liczby budynków gospodarczych o funkcji mieszkaniowej znajdujących się na terenie objętym opracowaniem planu.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że z przeprowadzonej przez nią inwentaryzacji wynika, że są to ok. 21 lub 22 budynki. Liczba ta została oszacowana bez wchodzenia na teren posesji prywatnych. Najwięcej takich zabudowań występuje na ul. Niepodległości.
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że konieczne jest podjęcie konkretnej decyzji w tej sprawie, istnieje bowiem obawa, że umożliwione zostanie zalegalizowanie funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych, które nie spełniają żadnych norm budowlanych.
 
Głos zabrała mieszkanka pani Urszula Klawiter Maniecka, która powiedziała, że od 20 lat podejmuje starania, aby zalegalizować funkcję mieszkaniową w budynku gospodarczym, który nie jest budynkiem nielegalnym, gdyż uzyskał pozwolenie na budowę. Pani Urszula Klawiter Maniecka zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, gdyż bez zalegalizowania funkcji mieszkaniowej właściciele takich budynków nie mogą starać się o dofinansowanie np. na wymianę źródła ogrzewania.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych jest możliwość kontrolowania ich stanu.  
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że miejscowy plan umożliwi rozpoczęcie procedury zalegalizowania. Właściciele budynków gospodarczych będą mogli złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę użytkowania z projektem np. ocieplenia budynku, czy wymiany źródła ogrzewania. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że jest to legalizacja funkcji a nie samego istnienia budynku. 
 
O godzinie 17:43 posiedzenie komisji opuścił radny Tomasz Potocki (obecnych 5 radnych).
 
Radny Piotr Guziałek zasugerował, aby zorganizować dla mieszkańców jeszcze jedno spotkanie informacyjne, gdyż temat ten jest niezwykle trudny a mieszkańcy wyrażają chęć zalegalizowania funkcji mieszkaniowej w budynkach gospodarczych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że za legalizację takich budynków odpowiada nadzór budowlany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko i wyłącznie umożliwi rozpoczęcie procedury. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że taka możliwość będzie dotyczyła jedynie tych budynków, które już istnieją a złożyć wniosek będą mogły osoby faktycznie je zamieszkujące. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że trzeba określić jakiś sposób weryfikacji, czy dane osoby faktycznie zamieszkują w budynku gospodarczym.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że należałoby przeprowadzić akcję informująca wśród mieszkańców o konsekwencjach, jakie może nieść za sobą fakt zamieszkiwania w budynkach wybudowanych bez pozwolenia na budowę.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że jego zdaniem należy poczekać z zaopiniowaniem projektu planu do czasu przeprowadzenia akcji informacyjnej, która wykaże ile osób faktycznie jest zainteresowanych złożeniem wniosku.
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek poprosił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alinę Stempniak o przygotowanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, zaproponował również termin składania wniosków przez mieszkańców do 15 września.
 
Ad 7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2018, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Obie opinie były pozytywne.
 
Wobec braku uwag zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok - druk nr 95.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Zastępca przewodniczącego komisji Piotr Guziałek przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok - druk nr 92.
Wynik głosowania: 5 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 8. Raport o stanie gminy.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta jest zobligowany do przedłożenia, co roku raportu o stanie miasta. Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił najważniejsze zagadnienia ujęte w raporcie o stanie miasta, oraz wyjaśnił, że raport jest dokumentem, który w jednym miejscu gromadzi najważniejsze dane dotyczące miasta oraz przedstawia jego stan. Nie jest to dokument, który zawiera wnioski oraz plany miasta na przyszłość.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy raport o stanie miasta zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że raport o stanie miasta został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, nie ma jednak przeciwskazań do tego, aby znalazł się również na stronie miasta.
 
O godzinie 18:16 na posiedzenie komisji przybył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
Radna Elżbieta Bijaczewska poruszyła sprawę firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała Dni Puszczykowa oraz niewłaściwego zachowania w stosunku do mieszkańców jej pracowników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że temat ten zostanie poruszony podczas spotkania podsumowującego Dni Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o naprawienie uszkodzonej barierki na rogu ul. Piaskowej i ul. Libelta.
 
Radna Barbara Kamińska poprosił o informację, kiedy będą stawiane kosze na śmieci na terenie Górnego Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kosze są cały czas sukcesywnie ustawiane na terenie Miasta, jest jeden problem wynikający z faktu, że mieszkańcy nie życzą ich sobie przed swoimi posesjami z obawy przed osobami spożywającymi alkohol.
 
Zastępca przewodniczącego Piotr Guziałek o godzinie 18:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga