2020

Protokół nr 7/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się zdalnie 7 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.7.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:00
                                       
Temat:
 1. Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał radnych i gości, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie poprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w miniony piątek radni otrzymali informację burmistrza na temat tego, które pozycje z wniosków radnych do budżetu, proponuje wprowadzić w ramach autopoprawki (odpowiedź burmistrza na wnioski do projektu budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Skarbnik zaznaczył, że nieuwzględnienie pozostałych wniosków dotyczyło głównie inwestycji, w których kwestie własności gruntów nie zostały uregulowane.
Skarbnik Piotr Łoździn, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedzieli na pytania radnych. W dyskusji głos zabrali: radny Maciej Krzyżański, radna Alfreda Brączkowska, radna Barbara Kamińska, przewodniczący Jan Łagoda, Jadwiga Przychodzka, radny Filip Ryglewicz, radny Mariusz Frąckowiak.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2021 rok z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek:
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt budżetu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Pani Jadwiga Przychodzka powiedziała, że miejskie pieniądze marnuje straż miejska przejeżdżając dwa razy dziennie ulicą Pszeniczną i Morenową w stronę lasu. Mieszkanka zasugerowała uzyskanie oszczędności poprzez likwidację straży miejskiej (koszty paliwa, zatruwanie środowiska).  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do obowiązków straży miejskiej należy jedno- lub dwukrotny objazd całego miasta i przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz podjętych interwencjach. Wiceburmistrz nie zgodził się ze stwierdzeniem, że straż miejska jest niepotrzebna i marnuje pieniądze.
 
Pani Jadwiga Przychodzka powiedziała, że na pustej ul. Pszenicznej o godz. 7:15 strażnicy miejscy ją zaatakowali. Jeden ze strażników ją przewrócił (była na SOR-ze, miała wstrząśnienie mózgu, ma obdukcję lekarską) i zabrał psa, którego nie zdążyła zapiąć. Całą sytuację nagrywali, po czym odjechali zabierając psa i pozostawili ją leżącą na ziemi.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku poruszania powyższego tematu, należy zawiadomić mieszkańców ul. Gołębiej, ponieważ posiada całą teczkę pism mieszkańców ul. Gołębiej i okolicznych ulic, odnoszących się do postępowanie pani Przychodzkiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przytoczył fragmenty jednego z pism, w którym mieszkańcy wyrażają zbulwersowanie zachowaniem pani Przychodzkiej, która od czterech lat wyprowadza swoje 3-4 nieszczepione psy bez smyczy (nie sprząta po nich), które plądrują okoliczne ogrody, a kilka dni temu zagryzły kota sąsiada na terenie jego opłotowanej posesji. Brama posesji p. Przychodzkiej jest otwarta, psy wychodzą stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Pani Przychodzka ignoruje prośby mieszkańców i straży miejskiej, donosi na strażników.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w innym piśmie mieszkańcy wzywają władze miasta do odebrania psów p. Przychodzkiej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że czeka na zgodę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i jeśli taka zostanie wydana, psy zostaną jej odebrane.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zakończył temat mówiąc, że działalność straży miejskiej nie należy do właściwości Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz że podejrzenie niewłaściwego zachowanie strażników powinno być przedmiotem oficjalnej skargi do burmistrza.
 
Radna Alfreda Brączkowska poruszyła kwestię niewłaściwego wyprofilowania fragmentu ul. Ratajskiego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z przepisami długość szykany nie może mieć mniej niż 3 m, a ta ma długość 3,05 m. Kierowca jadący z przepisową prędkością nie ma problemu z jej minięciem.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że mieszkaniec ul. Przecznica zwrócił się do niej z pytaniem o powód nasadzenia czterech drzew tuż pod oknem jego mieszkania komunalnego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie leżącego obok placu zabaw należało dokonać nasadzeń drzew, natomiast numer działki, na której należało posadzić drzewa, został wskazany przez starostwo. Wiceburmistrz powiedział, że osobiście sprawdzi miejsce nasadzeń.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał, czy wykonawca budowy przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 430 na wysokości ul. Zalesie otrzymał już uzgodnienia z Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że wykonawca nie otrzymał jeszcze uzgodnień.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że konieczność naprawy podświetlenia muralu na SP nr 2 została zgłoszona. 
 
O godz. 18:00 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się zdalnie 23 listopada 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
                                       
Temat:
 1. Omówienie projektu budżetu na 2021 rok.
 2. Rozpatrzenie pisma ws. modernizacji ul. Makowej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
 7. Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał radnych i gości, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu budżetu na 2021 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2021 rok (dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Jan Łagoda otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, w której oprócz niego udział wzięli: radna Alfreda Brączkowska i radny Tomasz Potocki.
Na pytania radych odpowiedzi udzielali: skarbnik Piotr Łoździn i wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poinformował, że dotychczas wpłynęły poprawki radnych do projektu budżetu na 2021 rok, zgłoszone przez:
- radną Alfredę Brączkowską (2 poprawki: montaż monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej, Kosynierów Miłosławskich i Niwka Stara; wykonanie projektu budowy ul. Pszenicznej),
- radnego Mariusza Frąckowiaka (3 poprawki: budowa ul. Prusa; zakup i montaż nośnika reklamowego typu rollposter scroll; remont wybranego fragmentu chodnika na ul. Gajowej, Pomorskiej lub Odskok),
- grupę radnych: Alfredę Brączkowską, Barbarę Kamińską, Elżbietę Bijaczewską, Marię Michałowską, Filipa Ryglewicza, Krzysztofa Paszkowskiego (budowa ul. Prusa; remont ul. Wiosennej; opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu polityki zdrowotnej).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przypomniał, że poprawki do projektu budżetu można składać do 30 listopada. Następnie odbędzie się posiedzenie komisji, podczas którego przedstawione zostanie stanowisko burmistrza do zgłoszonych poprawek.
 
Przewodniczący Jan Łagoda udzielił głosu wnioskodawcom zgłoszonych poprawek do projektu budżetu (w dyskusji głos zabrali: radna Alfreda Brączkowska, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, radna Maria Michałowska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, radna Barbara Kamińska, sekretarz Maciej Dettlaff, radna Elżbieta Bijaczewska, radny Filip Ryglewicz).
 
W trakcie dyskusji, oprócz omówienia zgłoszonych poprawek, podjęto również temat budowy ul. Tenisowej.
 
W toku dyskusji nt. opracowania wieloletniego programu polityki zdrowotnej, sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że miasto nie zostało pominięte w żadnym dofinansowaniu zewnętrznym z powodu braku programu polityki zdrowotnej.
 
Ad 2. Rozpatrzenie pisma ws. modernizacji ul. Makowej.
Przewodniczący Jan Łagoda powiedział, że dokumentacja projektowa budowy ul. Makowej została ujęta w przyszłorocznym budżecie, co potwierdził skarbnik Piotr Łoździn.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że najprawdopodobniej przekształcenie ul. Makowej w drogę wewnętrzną będzie wiązało się z koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (druk nr 219; załącznik do druku nr 219).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt uchwały z druku nr 219 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:30.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła ww. projekt uchwały oraz poinformowała o zmianie w §1 pkt 2 projektu uchwały polegającej na dodaniu po słowach „Powiat Poznański” wyrażenia „w roku 2021”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt uchwały z druku nr 220 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekty uchwały.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poparła propozycję wyemitowania obligacji.
Radny Piotr Guziałek opowiedział się za wyemitowaniem dodatkowych obligacji.
Radny Władysław Hetman powiedział, że również uważa, że należy zwiększyć emisję obligacji.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za wyemitowaniem obligacji na kwotę 3 mln zł w 2021 roku.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 3 głosy (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił uzasadnienie zwiększenia emisji obligacji.
 
Radni Filip Ryglewicz i Ryszard Teuschner wypowiedzieli się za zwiększeniem emisji obligacji.
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że głosował „przeciw”, ponieważ uważa, że jeszcze rok można się wstrzymać z zadłużaniem miasta.
 
Odpowiadając na wątpliwości radnej Alfredy Brączkowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o aktualnym stanie przygotowywanych dokumentacji projektowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek nie zgodził się z opinią radnego Piotra Płóciennika i powiedział, że lepiej być przygotowanym do realizacji inwestycji, których – w przypadku niekorzystnej sytuacji gospodarczej – będzie można zaniechać.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jej zdaniem głosowanie nad emisją obligacji na 3 mln zł jest przedwczesne i że należy poczekać na zaopiniowanie poprawek do przyszłorocznego budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przedstawiane dzisiaj projekty uchwał (ws. zmian w tegorocznym budżecie oraz ws. emisji obligacji) nie wpływają na kwestie zadłużenia, jednak od opinii komisji w sprawie obligacji będzie zależał wygląd projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej, który zostanie przygotowany na jutrzejszą sesję. Skarbnik zaznaczył, że nie można czekać z podjęciem uchwały ws. obligacji, ponieważ procedura pozyskania obligacji jest dość długa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poinformował, że przeprowadzi głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. tegorocznej emisji obligacji, która ma służyć sfinansowaniu planowanego deficytu, który powstanie w wyniku zmniejszenia dochodów ze środków europejskich, co jest spowodowane przeciągającą się procedurą rozliczania przez urząd marszałkowski projektów dotyczących OZE oraz budowy węzła przesiadkowego.
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt uchwały z druku nr 224 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w budżecie są zabezpieczone środki na zimowe utrzymanie miasta.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia z liczbą mieszkańców, którzy zachorowali na koronawirusa, wyzdrowieli oraz zmarli od początku pandemii.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o licznych w ostatnim czasie dewastacjach znaków drogowych oraz częstym procederze wywozu do lasu odpadów zielonych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zaproponował rozważenie umożliwienia mieszkańcom dodatkowego płatnego odbioru odpadów zielonych, a radny Filip Ryglewicz powiedział, że mieszkańcy byliby także zainteresowani okresowym wynajmowaniem dodatkowych pojemników na odpady zielone. Radna Maria Michałowska poprosiła o podanie do publicznej wiadomości, informacji o wysokości opłat za wynajem dodatkowych pojemników.
 
Radny Filip Ryglewicz i przewodniczący Jan Łagoda pochwalili wykonanie drogi na grobli.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła, żeby burmistrz na sesji zaapelował do mieszkańców o niewywożenie odpadów do lasu.
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował, żeby straż miejska karała mandatami za wywożenie odpadów do lasu.
Przewodniczący Jan Łagoda powiedział, że oprócz kompostowania, można również promować wśród mieszkańców pozostawianie liści na trawniku, które stanowią nawóz dla podłoża. 
 
O godz. 19:40 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 5/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 października 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.5.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
 10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego.
Projektant Edyta Skolimowska omówiła koncepcję zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego. Pani Edyta Skolimowska zapewniła, że koncepcja przygotowana została z uwzględnieniem istniejącego w tym miejscu drzewostanu.
 
Projektant Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytania radnych zadane do przedstawionej koncepcji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego. 
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II. Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że jest to drugi etap planu, który uchwalony został w 2018 roku. Właścicielem omawianego terenu jest obecnie osoba prywatna, mimo wszystko zadecydowano o kontynuacji drugiego etapu planu. Przyjęcie planu umożliwi podział działki na dwie o powierzchni 900 m2.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda wyraził wątpliwość co do kontynuacji procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdyż jego podział na dwie działki umożliwi obecnemu, prywatnemu właścicielowi postawienie budynków w zabudowie bliźniaczej. Przewodniczący komisji zauważył, że skoro działkę udało się sprzedać, kontynuowanie prac nad przyjęciem planu jest bezzasadne.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że również jest przeciwna kontynuacji prac nad planem.
 
Radny Tomasz Potocki oznajmił, że nie widzi powodów, aby rezygnować z dalszego procedowania planu, zwłaszcza, że nie wpłynęła do niego żadna uwaga.
 
Pani Agnieszka Podgórska przedstawiła autopoprawki wniesione do poszczególnych zapisów projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że w 2019 r. w złożony został wniosek o opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka. Wnioskodawca przedstawił na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta koncepcję zagospodarowania powyższego terenu, która zakłada głównie rozwój funkcji usługowej. Zgodnie z wnioskami zgłoszonymi podczas posiedzenia komisji Urząd Miejski wspólnie z inwestorem wystąpił do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o utworzenie węzła komunikacyjnego z ul. Mocka. Pani Alina Stempniak powiedziała, że objęty planem ma zostać teren wnioskowany przez inwestora oraz obszar należący do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Umożliwi to ewentualne utworzenie dodatkowego wyjazdu przez ten teren w ul. Mocka
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami ul. Jaskółczej wynika, że są oni zaniepokojeni możliwością poprowadzenia komunikacji właśnie przez ich ulicę. Wobec powyższego przewodniczący komisji poprosił, aby teren przeznaczony pod funkcję usługową nie został skomunikowany przez ul. Jaskółczą.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że przygotowane zostaną różne koncepcje dotyczące obsługi komunikacyjnej tego terenu i zostaną one przedstawione radnym.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda złożył wniosek o wyłączenie terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego z opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i objęcia nim tylko terenów wnioskowanych przez inwestora. Dzięki temu można będzie powrócić do wariantu wyjazdu z terenu inwestora w ul. Mocka.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany załącznika graficznego i wykreślenia terenu WPN.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, projekt powyższej uchwały dotyczy Kolei Metropolitarnej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
(Głosu nie oddał radny Piotr Płóciennik)
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dział 756
1)      zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł dochody z tyt. podatku od nieruchomości,
2)      zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł dochody z tyt. CIT,
3)      zwiększono o kwotę 50.000,00 zł dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn,
4)      zmniejszono dochody z tyt. odsetek o kwotę 10.924,25 zł.  
 1. Dział 600:
1)      zmniejszono dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 30.502,97 zł,
2)      zwiększono dochody z tyt. dotacji z Powiatu Poznańskiego na realizację zadań na drogach powiatowych o kwotę 84.851,00 zł,
3)      zwiększono dotację ze środków europejskich na realizację projektu pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 212.642,88 zł.
 1. Dział 900: Dokonano zmian w zakresie dochodów związanych z realizację projektu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las:
1)      przesunięto kwotę dochodów w wysokości 70.365 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
2)      zmniejszono kwotę dotacji ze środków europejskich o kwotę 26.066,66 zł (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania).
 
w wydatkach:
 1. Rozdział 60004: zwiększono o kwotę 110.000,00 zł dotację dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie transportu publicznego (ZTM).
 2. Rozdział 60014: zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na pomoc finansową na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2021 r.).
 3. Rozdział 60018: zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł wydatki na program budowy dróg.
 4. Rozdział 70005: Wprowadzono wydatki w kwocie 16.000,00 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Poznańskiej 1.
 5. Rozdział 80104-80149 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł wydatki na dotacje w zakresie opieki przedszkolnej.
 6. Rozdział 90095: zmniejszono o kwotę 46.870,00 zł wydatki na realizację projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
 • Głosowanie w sprawie zniesienia z porządku obrad sesji projektu uchwały z druku nr 205 oraz wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zgłosił wniosek o zmniejszenie szerokości pasa drogowego ul. Nadwarciańskiej w rejonie ul. Słowiczej z 15 m do 12 m w kierunku do ul. Mocka.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w pozytywnego zniesienia z porządku obrad sesji projektu uchwały z druku nr 205 oraz wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 września 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.4.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:26
 
Temat:
 1. Omówienie propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla terenu w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
 10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla terenu w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
Głos zabrał pan Andrzej Perek, który przypomniał, że w 2019 roku do Rady Miasta Puszczykowa złożony został wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dyskutowano głównie na temat rozwiązań komunikacyjnych w rejonie którego dotyczy wniosek. Pan Andrzej Perek powiedział, że pojawiła się wówczas konkluzja dotycząca wykonania dodatkowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431. W tym celu złożony został wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o przypomnienie założeń koncepcji zagospodarowania terenu, dla którego złożony został wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przesłanie koncepcji do wszystkich radnych, aby temat ten można było kontynuować na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B. Pani Justyna Karolczak przedstawiła uwagi mieszkańców miasta, które zostały złożone do powyższego projektu miejscowego planu. Projektant przedstawiła koncepcję poszerzenia ul. Nadwarciańskiej, gdyż jak podkreśliła istotną kwestią jest, aby droga miała jednakową szerokość na całej długości. Każde zwężenie stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów oraz pieszych.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że szersza droga jest bezpieczniejsza dla jej użytkowników. Informacje takie nie maja potwierdzenia w żadnych badaniach. Radny podkreślił, że poszerzenie jezdni będzie zachętą dla kierowców do szybszej jazdy.
 
Głos w dyskusji zabrał również Piotr Szymański przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo, który powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na ul. Nadwarciańskiej podobnych rozwiązań do tych, które zastosowano na ul. Cyryla Ratajskiego. Przyczyniły się one do polepszenia sytuacji  w ruchu drogowym w tym miejscu. Pan Piotr Szymański stwierdził, że poszerzenie pasa drogowego na ul. Nadwarciańskiej spowoduje sytuację wręcz przeciwną i na pewno nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
 
O godzinie 18:30 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
O godzinie 18:35 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:46.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie. Zmiana dotyczy załącznika graficznego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański poinformował o wiadomości od mieszkanki o plamie oleju na ul. Wawrzyniaka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawdzi osobiście jak wygląda stan nawierzchni na ul. Wawrzyniaka.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o informację, w jakim terminie będą uzupełniane ubytki w asfalcie na ulicach miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że informacja taka zostanie wysłana do wszystkich radnych mailem.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:26 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2020 r. na ul. Sobieskiego oraz ul. Kraszewskiego oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

RM.0012.4.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:53
 
O godzinie 17:00 komisja udała się na ul. Sobieskiego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej wykonanej inwestycji. Następnie komisja udała się na ul. Kraszewskiego w celu spotkania z mieszkańcami i omówienia założeń projektu parkingu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190).  
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
 7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie, informując, że właściciel działki nr 1373 wystąpił do urzędu z propozycją sprzedaży Miastu gruntu znajdującego się przed ogrodzeniem działki użytkowanego pod drogę. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w celu uregulowania stanu prawnego tego odcinka konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka. Projekt uchwały został wywołany wnioskami właścicieli działek przylegających, którzy wyrazili wolę nabycia działki (w całości bądź w częściach), w celu uzupełnienia powierzchni swoich nieruchomości oraz uzyskania bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Jaskółczej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska powiedziała, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” został szczegółowo przedstawiony podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, wszystkie uwagi zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190). 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dział 758: wprowadzono dochody w kwocie 18.493,17 zł, w tym 10.578 zł z tytułu otrzymanego spadku.
 2. Dział 853: zwiększono dotacje na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 5.965,17 zł.
 3. Dział 854: zmniejszono dochody z tytułu opłat za półkolonie i kolonie o kwotę 37.790 zł.
 4. Dział 855: wprowadzono dotacje na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania - II EDYCJA” w kwocie 43.331,66 zł.
w wydatkach:
 1. Rozdział 75023: zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 33.483,19 zł.
 2. Rozdział 75412 i 75416: zwiększono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 54.000 zł, w tym dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75416.
 3. Rozdział 85395: zmniejszono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 2.786 zł.
 4. Rozdział 85412: zmniejszono wydatki na organizację półkolonii i kolonii o kwotę 133.100 zł.
 5. Rozdział 85504 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" w kwocie 45.902,81 zł.
 6. Rozdział 90001: zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych o kwotę 75.000 zł.
 7. Rozdział 92120: zmniejszono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów prac konserwacyjnych i remontowych przy zabytkach o kwotę 38.500 zł (w związku z rezygnacją jednego beneficjenta z podpisania umowy).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy trwają już prace nad budżetem na przyszły rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że trudno jeszcze cokolwiek zaplanować, ale optymistyczny jest fakt, że w ostatnich dwóch miesiącach nie było tak znaczących spadków w dochodach z podatku z PIT, jak w marcu i kwietniu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020. Wiceburmistrz powiedział, że zapisy poprzedniej uchwały zostały zakwestionowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, stad konieczność podjęcia nowej uchwały z uwzględnionymi uwagami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, o niedziałające światła na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Wysoką.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że awaria została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Radna Barbara Kamińska podziękowała za doposażenie placu zabaw na ul. Przecznica oraz poprosiła o jego stosowne oznakowanie, aby było wiadomo, że jest to plac miejski. Radna Barbara Kamińska zapytała również o możliwość wykonania oświetlenia na końcu ul. Krańcowej przy skrzyżowaniu z ul. Bukową, w taki sposób, aby było możliwe doświetlenie ul. Bukowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że stosowna tablica wskazująca lokalizację placu zostanie zamontowana, w kwestii oświetlenia zasugerował wymianę ostatniej lampy na ul. Krzywej na taką, która oświetlać będzie również część ul. Bukowej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poruszyła temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie cmentarza. Pani Alina Stempniak powiedziała, że zgodnie z rekomendacją radnych poprawiono projekt planu dokonując jego podziału na trzy strefy A, B i C. Każda z projektowanych stref znajduje się w różnym oddaleniu od cmentarza. Pani Alina Stempniak poprosiła o akceptację komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wytycznych do projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ul. Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o przesłanie aktualnego projektu modernizacji drogi na tzw. grobli. Ponadto przewodniczący zwrócił uwagę na problem niepalących się latarni na ul. Słowiczej oraz dzików, których obecność tam niepokoi mieszkańców.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:53 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 2/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.4.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:40
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
 7. Stan prac nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
 8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad  1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wnioski mieszkańców, które wpłynęły do Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Rady Miasta Puszczykowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek znajdujących się na ul. Piaskowej w Puszczykowie.
 
O godzinie 17:13 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1031 położonej przy ul. Piaskowej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1024 położonej przy ul. Piaskowej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1031 oraz 1024 położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu informując, że w związku brakiem izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Puszczykowa w celu zapewnienia im ochrony życia i zdrowia podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Zwiększono o kwotę 2.156,78 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
 2. Zwiększono dochody z tytułu środków UE na zadanie pn.: „Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne - 1.072.843,22 zł”.
w wydatkach:
 1. Zwiększono wydatki o kwotę 11.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych.
 2. Zwiększono wydatki na remonty dróg: powiatowych o kwotę 70.000 zł (remont chodnika na ul. Dworcowej), gminnych o kwotę 930.000 zł (remont chodnika i nawierzchni na ul. Podgórnej, remont chodnika na ul. Jackowskiego, remont chodnika na ul. Kasprowicza od ul. Chrobrego do Kopernika).
 3. Zwiększono wydatki na program budowy dróg o kwotę 200.000 zł (usunięcie kolizji energetycznej na ul. Szpitalnej, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Ogrodowej).
 4. Wprowadzono wydatki na remont przystani - 40.000 zł oraz montaż na przystani małej architektury - 30.000 zł.
 5. Zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych (przy ul. Wysokiej 22 oraz Poznańskiej 4).
 6. Wprowadzono wydatki na realizację budżetu obywatelskiego w dziale 754 - wydatki bieżące 95.000 zł, wydatki majątkowe 155.000 zł.
 7. Zlikwidowano rezerwę na wydatki majątkowe związane z PBO - 250.000 zł.
 8. Zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 209.000 zł do kwoty 289.000 zł.
 9. Wprowadzono wydatki w kwocie 300.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w SP nr 2 (ostatni etap).
 10. Zwiększono wydatki na zakup i montaż wiat przystankowych przy szkołach podstawowych o kwotę 60.000 zł.
 11. Wprowadzono wydatki na nowe zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta” - 120.000 zł.
 12. Zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na dokumentację projektową szatni przy ul. Kościelnej.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 informując, że w projekcie uwzględniono zapisy projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 r.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że podjęcie przedstawionego projektu uchwały jest uzasadnione z uwagi na konieczność sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w taki sposób, że w § 1 pkt 9 rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym powinna wynosić 121.000 zł, zamiast omyłkowo wpisanej kwoty 120.000 zł.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych informując, że dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Stan prac nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
Radni dyskutowali na temat możliwości wprowadzenia nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:45
 
Temat:
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 3. Omówienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany w zakresie mpzp na rok 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B. Pani Alina Stempniak oznajmiła, że przedłożona część planu stanowi pozostałość planu uchwalonego w 2016 roku. Plan podzielony został wówczas na dwie części ze względu na znaczne protesty mieszkańców przeciwko poszerzeniu ul. Nadwarciańskiej. Pani Alina Stempniak przedstawiła główne zapisy, które uwzględnione zostały w przedłożonym projekcie miejscowego planu, w tym szczegółowe dylematy związane z zarezerwowaniem terenu pod poszerzenie ul. Nadwarciańskiej, która jest drogą powiatową oraz ustaleniem przeznaczenia terenów przy magistralach wodociągowych 2x1000mm w ul. Kosynierów Miłosławskich i 2x1400mm w ul. Nadwarciańskiej. Ostatecznie w projekcie planu przyjęto rezerwę terenu pod poszerzenie ul. Nadwarciańskiej w najwęższych odcinkach do 15m szerokości. Tereny pod magistralami wodociągowymi wraz ze strefami ochronnymi oznaczono jako tereny zieleni z infrastrukturą techniczną.
 
O godzinie 17:15 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych). 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Puszczykowa dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A. Wniosek dotyczy działek przy ul. Podgórnej, których właściciel wniósł o przeznaczenie ich na usługi, handel, usługi turystyczne (hotele i pensjonaty) wraz z funkcją mieszkaniową na kondygnacjach powyżej parteru. Właściciel wniósł również o dopuszczenie jako funkcji uzupełniającej do handlu i usług małej stacji benzynowej. W związku z powyższym pani Alina Stempniak zwróciła się do radnych z prośbą o opinie odnośnie przedstawionej sprawy.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że nie wyobraża sobie, aby w tym miejscu mogły powstać budynki o charakterze usługowym.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zauważył, że największym potencjalnym zagrożeniem związanym ze złożonym wnioskiem jest wzrost natężenia ruchu drogowego, który w tym miejscu i tak jest już znaczny. Przewodniczący komisji dodał, że jego zdaniem w tym miejscu zabudowę powinno się ograniczyć do minimum.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, że ze względu na planowaną w przyszłości rozbudowę drogi wojewódzkiej 430 należy wstrzymać się ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zdaniem radnego dla tak niewielkiego obszaru nie ma potrzeby dokonywać zmian w miejscowym planie.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu skierowane zostało pismo z uwagami radnych dotyczącymi koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej 430 oraz, czy znany jest już termin rozpoczęcia prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w 2011 roku powstała koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej 430, od tego czasu wszelkie prace zostały wstrzymane. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie przewiduje na razie żadnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę drogi 430. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że sprawdzi, czy wpłynęła odpowiedź na pismo z uwagami radnych.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że zgadza się ze zdaniem, że należy  poczekać na rozbudowę drogi wojewódzkiej 430, nie zgadza się natomiast ze stwierdzeniem, że dla tak małego obszaru nie można zmieniać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego działki wzdłuż ul. Podgórnej nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru został opracowany. Ze względu jednak na trwające prace nad koncepcją rozbudowy drogi wojewódzkiej 430 projekt miejscowego planu, dopiero po podzieleniu na dwie części, uzyskał wymagane uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 
Ad 3. Omówienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany w zakresie mpzp na rok 2020.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła oraz omówiła przygotowane zastawienie dotyczące etapów prac nad przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów Miasta Puszczykowa.  
 
W wyniku dyskusji Komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad opracowaniem miejscowego planu dla terenu Niwka Stara/Jaskółcza - etap II z uwzględnieniem podziału terenu na dwie działki budowlane.  
 
Ponadto przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział o konieczności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Władysława Kosińskiego oraz przy ul. Piaskowej. Tereny te w przyszłości, dzięki opracowanemu planowi, mogłyby zostać przeznaczone pod zabudowę. Przewodniczący komisji poprosił panią Alinę Stempniak o przygotowanie dokładnych granic terenu opracowania planu na kolejne posiedzenie komisji.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 informując, że konieczność jej podjęcia wynika z nowelizacji ustawy - prawo oświatowe, która nałożyła na radę miasta obowiązek ustalenia średnich cen paliwa na terenie gminy na każdy kolejny rok szkolny. Uchwała określa wzór, na podstawie którego zwracane są rodzicom koszty dowozu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał o wysokość kwoty, jaką miasto dopłaca do wymiany ogrzewania na proekologiczne w sezonie zimowym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że program dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 500 zł, wypłacana jest dwa razy w roku kalendarzowym.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda podjął temat problemów z parkowaniem w rejonie ul. Kraszewskiego oraz powiedział, że jedno z puszczykowskich stowarzyszeń otrzymało odpowiedź od Burmistrza Miasta na swoje pismo w tej sprawie z informacją o planowanym wykonaniu projektu miejsc parkingowych na ul. Kraszewskiego. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu z parkującymi samochodami na odcinku od ul. Bema do ul. Dąbrowskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w opracowaniu znajduję się dokumentacja na budowę bezpłatnych miejsc parkingowych na ul. Kraszewskiego (od ul. Nadwarciańskiej do ul. Szpitalnej). Wiceburmistrz podkreślił, że wszelkie działania polegające nawet na ustawieniu znaków zakazu zatrzymywania się wymagają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Po zrealizowaniu zaplanowanej koncepcji liczba miejsc parkingowych powinna ulec znacznemu zwiększeniu i poprawić obecną sytuację.
 
Radny Piotr Guziałek stwierdził, że większość miejsc parkingowych zajmowana jest przez pracowników szpitala.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pracownicy szpitala otrzymali karty wjazdu na parking przy szpitalu, natomiast z pozyskanych przez niego informacji wynika, że nie starczyło ich dla wszystkich.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy władze miasta planują podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej na wysokości Piekarni-Cukierni BJB.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu zatwierdziło projekt organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowa, zgodnie z którym zlikwidowane zostaną niektóre ścieżki rowerowe oraz miejsca parkingowe zlokalizowane blisko skrzyżowań. Wiceburmistrz zaznaczył, że przebudowa na ul. Poznańskiej może się wiązać z koniecznością ingerencji z zieleń miejską na tym terenie.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że zieleń na ul. Poznańskiej powinna pozostać nie zmieniona, gdyż to ona nadaje jej charakteru. Radny Maciej Krzyżański zauważył, że problematyczny jest jedynie odcinek w pobliżu Piekarni-Cukierni BJB i może wystarczyłoby zwiększyć działania prewencyjne w tym miejscu.
 
Głos zabrali mieszkańcy ul. Sobieskiego, którzy zgłosili uwagi do prowadzonych na ulicy prac, dotyczące wymiany kostki brukowej we wjazdach na posesję oraz nierównych krawężników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o wcześniejsze zgłaszanie uwag, gdyż wiele kwestii można załatwić na bieżąco. Ponadto wiceburmistrz oznajmił, że podjęto decyzję, że wszystkie wjazdy oraz wejścia na posesję zostaną wykonane z jednolitej kostki brukowej, natomiast krawężniki obniżone.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga