2020

Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2020 r. na ul. Sobieskiego oraz ul. Kraszewskiego oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

RM.0012.4.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:53
 
O godzinie 17:00 komisja udała się na ul. Sobieskiego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej wykonanej inwestycji. Następnie komisja udała się na ul. Kraszewskiego w celu spotkania z mieszkańcami i omówienia założeń projektu parkingu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190).  
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
 7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie, informując, że właściciel działki nr 1373 wystąpił do urzędu z propozycją sprzedaży Miastu gruntu znajdującego się przed ogrodzeniem działki użytkowanego pod drogę. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w celu uregulowania stanu prawnego tego odcinka konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka. Projekt uchwały został wywołany wnioskami właścicieli działek przylegających, którzy wyrazili wolę nabycia działki (w całości bądź w częściach), w celu uzupełnienia powierzchni swoich nieruchomości oraz uzyskania bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Jaskółczej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska powiedziała, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” został szczegółowo przedstawiony podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, wszystkie uwagi zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190). 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dział 758: wprowadzono dochody w kwocie 18.493,17 zł, w tym 10.578 zł z tytułu otrzymanego spadku.
 2. Dział 853: zwiększono dotacje na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 5.965,17 zł.
 3. Dział 854: zmniejszono dochody z tytułu opłat za półkolonie i kolonie o kwotę 37.790 zł.
 4. Dział 855: wprowadzono dotacje na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania - II EDYCJA” w kwocie 43.331,66 zł.
w wydatkach:
 1. Rozdział 75023: zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 33.483,19 zł.
 2. Rozdział 75412 i 75416: zwiększono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 54.000 zł, w tym dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75416.
 3. Rozdział 85395: zmniejszono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 2.786 zł.
 4. Rozdział 85412: zmniejszono wydatki na organizację półkolonii i kolonii o kwotę 133.100 zł.
 5. Rozdział 85504 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" w kwocie 45.902,81 zł.
 6. Rozdział 90001: zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych o kwotę 75.000 zł.
 7. Rozdział 92120: zmniejszono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów prac konserwacyjnych i remontowych przy zabytkach o kwotę 38.500 zł (w związku z rezygnacją jednego beneficjenta z podpisania umowy).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy trwają już prace nad budżetem na przyszły rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że trudno jeszcze cokolwiek zaplanować, ale optymistyczny jest fakt, że w ostatnich dwóch miesiącach nie było tak znaczących spadków w dochodach z podatku z PIT, jak w marcu i kwietniu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020. Wiceburmistrz powiedział, że zapisy poprzedniej uchwały zostały zakwestionowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, stad konieczność podjęcia nowej uchwały z uwzględnionymi uwagami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, o niedziałające światła na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Wysoką.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że awaria została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Radna Barbara Kamińska podziękowała za doposażenie placu zabaw na ul. Przecznica oraz poprosiła o jego stosowne oznakowanie, aby było wiadomo, że jest to plac miejski. Radna Barbara Kamińska zapytała również o możliwość wykonania oświetlenia na końcu ul. Krańcowej przy skrzyżowaniu z ul. Bukową, w taki sposób, aby było możliwe doświetlenie ul. Bukowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że stosowna tablica wskazująca lokalizację placu zostanie zamontowana, w kwestii oświetlenia zasugerował wymianę ostatniej lampy na ul. Krzywej na taką, która oświetlać będzie również część ul. Bukowej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poruszyła temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie cmentarza. Pani Alina Stempniak powiedziała, że zgodnie z rekomendacją radnych poprawiono projekt planu dokonując jego podziału na trzy strefy A, B i C. Każda z projektowanych stref znajduje się w różnym oddaleniu od cmentarza. Pani Alina Stempniak poprosiła o akceptację komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wytycznych do projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ul. Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o przesłanie aktualnego projektu modernizacji drogi na tzw. grobli. Ponadto przewodniczący zwrócił uwagę na problem niepalących się latarni na ul. Słowiczej oraz dzików, których obecność tam niepokoi mieszkańców.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:53 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.4.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:45
 
Temat:
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 3. Omówienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany w zakresie mpzp na rok 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B. Pani Alina Stempniak oznajmiła, że przedłożona część planu stanowi pozostałość planu uchwalonego w 2016 roku. Plan podzielony został wówczas na dwie części ze względu na znaczne protesty mieszkańców przeciwko poszerzeniu ul. Nadwarciańskiej. Pani Alina Stempniak przedstawiła główne zapisy, które uwzględnione zostały w przedłożonym projekcie miejscowego planu, w tym szczegółowe dylematy związane z zarezerwowaniem terenu pod poszerzenie ul. Nadwarciańskiej, która jest drogą powiatową oraz ustaleniem przeznaczenia terenów przy magistralach wodociągowych 2x1000mm w ul. Kosynierów Miłosławskich i 2x1400mm w ul. Nadwarciańskiej. Ostatecznie w projekcie planu przyjęto rezerwę terenu pod poszerzenie ul. Nadwarciańskiej w najwęższych odcinkach do 15m szerokości. Tereny pod magistralami wodociągowymi wraz ze strefami ochronnymi oznaczono jako tereny zieleni z infrastrukturą techniczną.
 
O godzinie 17:15 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych). 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B.
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Puszczykowa dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A. Wniosek dotyczy działek przy ul. Podgórnej, których właściciel wniósł o przeznaczenie ich na usługi, handel, usługi turystyczne (hotele i pensjonaty) wraz z funkcją mieszkaniową na kondygnacjach powyżej parteru. Właściciel wniósł również o dopuszczenie jako funkcji uzupełniającej do handlu i usług małej stacji benzynowej. W związku z powyższym pani Alina Stempniak zwróciła się do radnych z prośbą o opinie odnośnie przedstawionej sprawy.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że nie wyobraża sobie, aby w tym miejscu mogły powstać budynki o charakterze usługowym.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zauważył, że największym potencjalnym zagrożeniem związanym ze złożonym wnioskiem jest wzrost natężenia ruchu drogowego, który w tym miejscu i tak jest już znaczny. Przewodniczący komisji dodał, że jego zdaniem w tym miejscu zabudowę powinno się ograniczyć do minimum.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, że ze względu na planowaną w przyszłości rozbudowę drogi wojewódzkiej 430 należy wstrzymać się ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Zdaniem radnego dla tak niewielkiego obszaru nie ma potrzeby dokonywać zmian w miejscowym planie.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu skierowane zostało pismo z uwagami radnych dotyczącymi koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej 430 oraz, czy znany jest już termin rozpoczęcia prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w 2011 roku powstała koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej 430, od tego czasu wszelkie prace zostały wstrzymane. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie przewiduje na razie żadnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę drogi 430. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że sprawdzi, czy wpłynęła odpowiedź na pismo z uwagami radnych.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że zgadza się ze zdaniem, że należy  poczekać na rozbudowę drogi wojewódzkiej 430, nie zgadza się natomiast ze stwierdzeniem, że dla tak małego obszaru nie można zmieniać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego działki wzdłuż ul. Podgórnej nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru został opracowany. Ze względu jednak na trwające prace nad koncepcją rozbudowy drogi wojewódzkiej 430 projekt miejscowego planu, dopiero po podzieleniu na dwie części, uzyskał wymagane uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A.
 
Ad 3. Omówienie stanu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plany w zakresie mpzp na rok 2020.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła oraz omówiła przygotowane zastawienie dotyczące etapów prac nad przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów Miasta Puszczykowa.  
 
W wyniku dyskusji Komisja podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad opracowaniem miejscowego planu dla terenu Niwka Stara/Jaskółcza - etap II z uwzględnieniem podziału terenu na dwie działki budowlane.  
 
Ponadto przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział o konieczności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Władysława Kosińskiego oraz przy ul. Piaskowej. Tereny te w przyszłości, dzięki opracowanemu planowi, mogłyby zostać przeznaczone pod zabudowę. Przewodniczący komisji poprosił panią Alinę Stempniak o przygotowanie dokładnych granic terenu opracowania planu na kolejne posiedzenie komisji.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 informując, że konieczność jej podjęcia wynika z nowelizacji ustawy - prawo oświatowe, która nałożyła na radę miasta obowiązek ustalenia średnich cen paliwa na terenie gminy na każdy kolejny rok szkolny. Uchwała określa wzór, na podstawie którego zwracane są rodzicom koszty dowozu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
Wynik głosowania: 7 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał o wysokość kwoty, jaką miasto dopłaca do wymiany ogrzewania na proekologiczne w sezonie zimowym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że program dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 500 zł, wypłacana jest dwa razy w roku kalendarzowym.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda podjął temat problemów z parkowaniem w rejonie ul. Kraszewskiego oraz powiedział, że jedno z puszczykowskich stowarzyszeń otrzymało odpowiedź od Burmistrza Miasta na swoje pismo w tej sprawie z informacją o planowanym wykonaniu projektu miejsc parkingowych na ul. Kraszewskiego. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu z parkującymi samochodami na odcinku od ul. Bema do ul. Dąbrowskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w opracowaniu znajduję się dokumentacja na budowę bezpłatnych miejsc parkingowych na ul. Kraszewskiego (od ul. Nadwarciańskiej do ul. Szpitalnej). Wiceburmistrz podkreślił, że wszelkie działania polegające nawet na ustawieniu znaków zakazu zatrzymywania się wymagają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Po zrealizowaniu zaplanowanej koncepcji liczba miejsc parkingowych powinna ulec znacznemu zwiększeniu i poprawić obecną sytuację.
 
Radny Piotr Guziałek stwierdził, że większość miejsc parkingowych zajmowana jest przez pracowników szpitala.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pracownicy szpitala otrzymali karty wjazdu na parking przy szpitalu, natomiast z pozyskanych przez niego informacji wynika, że nie starczyło ich dla wszystkich.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy władze miasta planują podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej na wysokości Piekarni-Cukierni BJB.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu zatwierdziło projekt organizacji ruchu dla Miasta Puszczykowa, zgodnie z którym zlikwidowane zostaną niektóre ścieżki rowerowe oraz miejsca parkingowe zlokalizowane blisko skrzyżowań. Wiceburmistrz zaznaczył, że przebudowa na ul. Poznańskiej może się wiązać z koniecznością ingerencji z zieleń miejską na tym terenie.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że zieleń na ul. Poznańskiej powinna pozostać nie zmieniona, gdyż to ona nadaje jej charakteru. Radny Maciej Krzyżański zauważył, że problematyczny jest jedynie odcinek w pobliżu Piekarni-Cukierni BJB i może wystarczyłoby zwiększyć działania prewencyjne w tym miejscu.
 
Głos zabrali mieszkańcy ul. Sobieskiego, którzy zgłosili uwagi do prowadzonych na ulicy prac, dotyczące wymiany kostki brukowej we wjazdach na posesję oraz nierównych krawężników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o wcześniejsze zgłaszanie uwag, gdyż wiele kwestii można załatwić na bieżąco. Ponadto wiceburmistrz oznajmił, że podjęto decyzję, że wszystkie wjazdy oraz wejścia na posesję zostaną wykonane z jednolitej kostki brukowej, natomiast krawężniki obniżone.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga