Protokół nr 2/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.4.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:40
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
 7. Stan prac nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
 8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad  1. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła wnioski mieszkańców, które wpłynęły do Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Rady Miasta Puszczykowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek znajdujących się na ul. Piaskowej w Puszczykowie.
 
O godzinie 17:13 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1031 położonej przy ul. Piaskowej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 1024 położonej przy ul. Piaskowej w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1031 oraz 1024 położonych w Puszczykowie przy ul. Piaskowej.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu informując, że w związku brakiem izby wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Puszczykowa w celu zapewnienia im ochrony życia i zdrowia podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
Skarbnik Piotr Łoździn przestawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Zwiększono o kwotę 2.156,78 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
 2. Zwiększono dochody z tytułu środków UE na zadanie pn.: „Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne - 1.072.843,22 zł”.
w wydatkach:
 1. Zwiększono wydatki o kwotę 11.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych.
 2. Zwiększono wydatki na remonty dróg: powiatowych o kwotę 70.000 zł (remont chodnika na ul. Dworcowej), gminnych o kwotę 930.000 zł (remont chodnika i nawierzchni na ul. Podgórnej, remont chodnika na ul. Jackowskiego, remont chodnika na ul. Kasprowicza od ul. Chrobrego do Kopernika).
 3. Zwiększono wydatki na program budowy dróg o kwotę 200.000 zł (usunięcie kolizji energetycznej na ul. Szpitalnej, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Ogrodowej).
 4. Wprowadzono wydatki na remont przystani - 40.000 zł oraz montaż na przystani małej architektury - 30.000 zł.
 5. Zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych (przy ul. Wysokiej 22 oraz Poznańskiej 4).
 6. Wprowadzono wydatki na realizację budżetu obywatelskiego w dziale 754 - wydatki bieżące 95.000 zł, wydatki majątkowe 155.000 zł.
 7. Zlikwidowano rezerwę na wydatki majątkowe związane z PBO - 250.000 zł.
 8. Zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 209.000 zł do kwoty 289.000 zł.
 9. Wprowadzono wydatki w kwocie 300.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w SP nr 2 (ostatni etap).
 10. Zwiększono wydatki na zakup i montaż wiat przystankowych przy szkołach podstawowych o kwotę 60.000 zł.
 11. Wprowadzono wydatki na nowe zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta” - 120.000 zł.
 12. Zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na dokumentację projektową szatni przy ul. Kościelnej.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 informując, że w projekcie uwzględniono zapisy projektu uchwały zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 r.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że podjęcie przedstawionego projektu uchwały jest uzasadnione z uwagi na konieczność sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w taki sposób, że w § 1 pkt 9 rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym powinna wynosić 121.000 zł, zamiast omyłkowo wpisanej kwoty 120.000 zł.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych informując, że dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Stan prac nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
Radni dyskutowali na temat możliwości wprowadzenia nowej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 18:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga