Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2020 r. na ul. Sobieskiego oraz ul. Kraszewskiego oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

RM.0012.4.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:53
 
O godzinie 17:00 komisja udała się na ul. Sobieskiego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej wykonanej inwestycji. Następnie komisja udała się na ul. Kraszewskiego w celu spotkania z mieszkańcami i omówienia założeń projektu parkingu.
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190).  
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
 7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie, informując, że właściciel działki nr 1373 wystąpił do urzędu z propozycją sprzedaży Miastu gruntu znajdującego się przed ogrodzeniem działki użytkowanego pod drogę. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że w celu uregulowania stanu prawnego tego odcinka konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka. Projekt uchwały został wywołany wnioskami właścicieli działek przylegających, którzy wyrazili wolę nabycia działki (w całości bądź w częściach), w celu uzupełnienia powierzchni swoich nieruchomości oraz uzyskania bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Jaskółczej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska powiedziała, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” został szczegółowo przedstawiony podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, wszystkie uwagi zgłoszone przez radnych zostały uwzględnione.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”(druk nr 187).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190). 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dział 758: wprowadzono dochody w kwocie 18.493,17 zł, w tym 10.578 zł z tytułu otrzymanego spadku.
 2. Dział 853: zwiększono dotacje na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 5.965,17 zł.
 3. Dział 854: zmniejszono dochody z tytułu opłat za półkolonie i kolonie o kwotę 37.790 zł.
 4. Dział 855: wprowadzono dotacje na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania - II EDYCJA” w kwocie 43.331,66 zł.
w wydatkach:
 1. Rozdział 75023: zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 33.483,19 zł.
 2. Rozdział 75412 i 75416: zwiększono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 54.000 zł, w tym dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75416.
 3. Rozdział 85395: zmniejszono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" o kwotę 2.786 zł.
 4. Rozdział 85412: zmniejszono wydatki na organizację półkolonii i kolonii o kwotę 133.100 zł.
 5. Rozdział 85504 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na zadanie "Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania" w kwocie 45.902,81 zł.
 6. Rozdział 90001: zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych o kwotę 75.000 zł.
 7. Rozdział 92120: zmniejszono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów prac konserwacyjnych i remontowych przy zabytkach o kwotę 38.500 zł (w związku z rezygnacją jednego beneficjenta z podpisania umowy).
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zapytał, czy trwają już prace nad budżetem na przyszły rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że trudno jeszcze cokolwiek zaplanować, ale optymistyczny jest fakt, że w ostatnich dwóch miesiącach nie było tak znaczących spadków w dochodach z podatku z PIT, jak w marcu i kwietniu.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020. Wiceburmistrz powiedział, że zapisy poprzedniej uchwały zostały zakwestionowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, stad konieczność podjęcia nowej uchwały z uwzględnionymi uwagami.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, o niedziałające światła na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Wysoką.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że awaria została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Radna Barbara Kamińska podziękowała za doposażenie placu zabaw na ul. Przecznica oraz poprosiła o jego stosowne oznakowanie, aby było wiadomo, że jest to plac miejski. Radna Barbara Kamińska zapytała również o możliwość wykonania oświetlenia na końcu ul. Krańcowej przy skrzyżowaniu z ul. Bukową, w taki sposób, aby było możliwe doświetlenie ul. Bukowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że stosowna tablica wskazująca lokalizację placu zostanie zamontowana, w kwestii oświetlenia zasugerował wymianę ostatniej lampy na ul. Krzywej na taką, która oświetlać będzie również część ul. Bukowej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poruszyła temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie cmentarza. Pani Alina Stempniak powiedziała, że zgodnie z rekomendacją radnych poprawiono projekt planu dokonując jego podziału na trzy strefy A, B i C. Każda z projektowanych stref znajduje się w różnym oddaleniu od cmentarza. Pani Alina Stempniak poprosiła o akceptację komisji w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wytycznych do projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ul. Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zwrócił się z prośbą o przesłanie aktualnego projektu modernizacji drogi na tzw. grobli. Ponadto przewodniczący zwrócił uwagę na problem niepalących się latarni na ul. Słowiczej oraz dzików, których obecność tam niepokoi mieszkańców.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:53 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga