Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 września 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.4.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:26
 
Temat:
  1. Omówienie propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla terenu w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
  10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla terenu w rejonie oczyszczalni ścieków w Puszczykowie.
Głos zabrał pan Andrzej Perek, który przypomniał, że w 2019 roku do Rady Miasta Puszczykowa złożony został wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dyskutowano głównie na temat rozwiązań komunikacyjnych w rejonie którego dotyczy wniosek. Pan Andrzej Perek powiedział, że pojawiła się wówczas konkluzja dotycząca wykonania dodatkowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431. W tym celu złożony został wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Radny Piotr Płóciennik poprosił o przypomnienie założeń koncepcji zagospodarowania terenu, dla którego złożony został wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przesłanie koncepcji do wszystkich radnych, aby temat ten można było kontynuować na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B. Pani Justyna Karolczak przedstawiła uwagi mieszkańców miasta, które zostały złożone do powyższego projektu miejscowego planu. Projektant przedstawiła koncepcję poszerzenia ul. Nadwarciańskiej, gdyż jak podkreśliła istotną kwestią jest, aby droga miała jednakową szerokość na całej długości. Każde zwężenie stwarza zagrożenie dla ruchu pojazdów oraz pieszych.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że szersza droga jest bezpieczniejsza dla jej użytkowników. Informacje takie nie maja potwierdzenia w żadnych badaniach. Radny podkreślił, że poszerzenie jezdni będzie zachętą dla kierowców do szybszej jazdy.
 
Głos w dyskusji zabrał również Piotr Szymański przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo, który powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na ul. Nadwarciańskiej podobnych rozwiązań do tych, które zastosowano na ul. Cyryla Ratajskiego. Przyczyniły się one do polepszenia sytuacji  w ruchu drogowym w tym miejscu. Pan Piotr Szymański stwierdził, że poszerzenie pasa drogowego na ul. Nadwarciańskiej spowoduje sytuację wręcz przeciwną i na pewno nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
 
O godzinie 18:30 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
O godzinie 18:35 przewodniczący komisji Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:46.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie. Zmiana dotyczy załącznika graficznego.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański poinformował o wiadomości od mieszkanki o plamie oleju na ul. Wawrzyniaka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawdzi osobiście jak wygląda stan nawierzchni na ul. Wawrzyniaka.
 
Radny Tomasz Potocki poprosił o informację, w jakim terminie będą uzupełniane ubytki w asfalcie na ulicach miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że informacja taka zostanie wysłana do wszystkich radnych mailem.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:26 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga