Protokół nr 5/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 października 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.5.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
 10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego.
Projektant Edyta Skolimowska omówiła koncepcję zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego. Pani Edyta Skolimowska zapewniła, że koncepcja przygotowana została z uwzględnieniem istniejącego w tym miejscu drzewostanu.
 
Projektant Edyta Skolimowska odpowiedziała na pytania radnych zadane do przedstawionej koncepcji.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji zagospodarowania placu przy ul. Cyryla Ratajskiego. 
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II. Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że jest to drugi etap planu, który uchwalony został w 2018 roku. Właścicielem omawianego terenu jest obecnie osoba prywatna, mimo wszystko zadecydowano o kontynuacji drugiego etapu planu. Przyjęcie planu umożliwi podział działki na dwie o powierzchni 900 m2.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda wyraził wątpliwość co do kontynuacji procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdyż jego podział na dwie działki umożliwi obecnemu, prywatnemu właścicielowi postawienie budynków w zabudowie bliźniaczej. Przewodniczący komisji zauważył, że skoro działkę udało się sprzedać, kontynuowanie prac nad przyjęciem planu jest bezzasadne.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że również jest przeciwna kontynuacji prac nad planem.
 
Radny Tomasz Potocki oznajmił, że nie widzi powodów, aby rezygnować z dalszego procedowania planu, zwłaszcza, że nie wpłynęła do niego żadna uwaga.
 
Pani Agnieszka Podgórska przedstawiła autopoprawki wniesione do poszczególnych zapisów projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przypomniała, że w 2019 r. w złożony został wniosek o opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka. Wnioskodawca przedstawił na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta koncepcję zagospodarowania powyższego terenu, która zakłada głównie rozwój funkcji usługowej. Zgodnie z wnioskami zgłoszonymi podczas posiedzenia komisji Urząd Miejski wspólnie z inwestorem wystąpił do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o utworzenie węzła komunikacyjnego z ul. Mocka. Pani Alina Stempniak powiedziała, że objęty planem ma zostać teren wnioskowany przez inwestora oraz obszar należący do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Umożliwi to ewentualne utworzenie dodatkowego wyjazdu przez ten teren w ul. Mocka
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powiedział, że z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami ul. Jaskółczej wynika, że są oni zaniepokojeni możliwością poprowadzenia komunikacji właśnie przez ich ulicę. Wobec powyższego przewodniczący komisji poprosił, aby teren przeznaczony pod funkcję usługową nie został skomunikowany przez ul. Jaskółczą.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że przygotowane zostaną różne koncepcje dotyczące obsługi komunikacyjnej tego terenu i zostaną one przedstawione radnym.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda złożył wniosek o wyłączenie terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego z opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i objęcia nim tylko terenów wnioskowanych przez inwestora. Dzięki temu można będzie powrócić do wariantu wyjazdu z terenu inwestora w ul. Mocka.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany załącznika graficznego i wykreślenia terenu WPN.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, projekt powyższej uchwały dotyczy Kolei Metropolitarnej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
(Głosu nie oddał radny Piotr Płóciennik)
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dział 756
1)      zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł dochody z tyt. podatku od nieruchomości,
2)      zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł dochody z tyt. CIT,
3)      zwiększono o kwotę 50.000,00 zł dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn,
4)      zmniejszono dochody z tyt. odsetek o kwotę 10.924,25 zł.  
 1. Dział 600:
1)      zmniejszono dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 30.502,97 zł,
2)      zwiększono dochody z tyt. dotacji z Powiatu Poznańskiego na realizację zadań na drogach powiatowych o kwotę 84.851,00 zł,
3)      zwiększono dotację ze środków europejskich na realizację projektu pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 212.642,88 zł.
 1. Dział 900: Dokonano zmian w zakresie dochodów związanych z realizację projektu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las:
1)      przesunięto kwotę dochodów w wysokości 70.365 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
2)      zmniejszono kwotę dotacji ze środków europejskich o kwotę 26.066,66 zł (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania).
 
w wydatkach:
 1. Rozdział 60004: zwiększono o kwotę 110.000,00 zł dotację dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie transportu publicznego (ZTM).
 2. Rozdział 60014: zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na pomoc finansową na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2021 r.).
 3. Rozdział 60018: zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł wydatki na program budowy dróg.
 4. Rozdział 70005: Wprowadzono wydatki w kwocie 16.000,00 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Poznańskiej 1.
 5. Rozdział 80104-80149 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł wydatki na dotacje w zakresie opieki przedszkolnej.
 6. Rozdział 90095: zmniejszono o kwotę 46.870,00 zł wydatki na realizację projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
 • Głosowanie w sprawie zniesienia z porządku obrad sesji projektu uchwały z druku nr 205 oraz wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zgłosił wniosek o zmniejszenie szerokości pasa drogowego ul. Nadwarciańskiej w rejonie ul. Słowiczej z 15 m do 12 m w kierunku do ul. Mocka.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w pozytywnego zniesienia z porządku obrad sesji projektu uchwały z druku nr 205 oraz wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga