Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się zdalnie 23 listopada 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
                                       
Temat:
  1. Omówienie projektu budżetu na 2021 rok.
  2. Rozpatrzenie pisma ws. modernizacji ul. Makowej.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
  7. Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał radnych i gości, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu budżetu na 2021 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2021 rok (dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Jan Łagoda otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, w której oprócz niego udział wzięli: radna Alfreda Brączkowska i radny Tomasz Potocki.
Na pytania radych odpowiedzi udzielali: skarbnik Piotr Łoździn i wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poinformował, że dotychczas wpłynęły poprawki radnych do projektu budżetu na 2021 rok, zgłoszone przez:
- radną Alfredę Brączkowską (2 poprawki: montaż monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej, Kosynierów Miłosławskich i Niwka Stara; wykonanie projektu budowy ul. Pszenicznej),
- radnego Mariusza Frąckowiaka (3 poprawki: budowa ul. Prusa; zakup i montaż nośnika reklamowego typu rollposter scroll; remont wybranego fragmentu chodnika na ul. Gajowej, Pomorskiej lub Odskok),
- grupę radnych: Alfredę Brączkowską, Barbarę Kamińską, Elżbietę Bijaczewską, Marię Michałowską, Filipa Ryglewicza, Krzysztofa Paszkowskiego (budowa ul. Prusa; remont ul. Wiosennej; opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu polityki zdrowotnej).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przypomniał, że poprawki do projektu budżetu można składać do 30 listopada. Następnie odbędzie się posiedzenie komisji, podczas którego przedstawione zostanie stanowisko burmistrza do zgłoszonych poprawek.
 
Przewodniczący Jan Łagoda udzielił głosu wnioskodawcom zgłoszonych poprawek do projektu budżetu (w dyskusji głos zabrali: radna Alfreda Brączkowska, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, radna Maria Michałowska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, radna Barbara Kamińska, sekretarz Maciej Dettlaff, radna Elżbieta Bijaczewska, radny Filip Ryglewicz).
 
W trakcie dyskusji, oprócz omówienia zgłoszonych poprawek, podjęto również temat budowy ul. Tenisowej.
 
W toku dyskusji nt. opracowania wieloletniego programu polityki zdrowotnej, sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że miasto nie zostało pominięte w żadnym dofinansowaniu zewnętrznym z powodu braku programu polityki zdrowotnej.
 
Ad 2. Rozpatrzenie pisma ws. modernizacji ul. Makowej.
Przewodniczący Jan Łagoda powiedział, że dokumentacja projektowa budowy ul. Makowej została ujęta w przyszłorocznym budżecie, co potwierdził skarbnik Piotr Łoździn.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że najprawdopodobniej przekształcenie ul. Makowej w drogę wewnętrzną będzie wiązało się z koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (druk nr 219; załącznik do druku nr 219).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt uchwały z druku nr 219 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:30.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła ww. projekt uchwały oraz poinformowała o zmianie w §1 pkt 2 projektu uchwały polegającej na dodaniu po słowach „Powiat Poznański” wyrażenia „w roku 2021”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt uchwały z druku nr 220 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekty uchwały.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poparła propozycję wyemitowania obligacji.
Radny Piotr Guziałek opowiedział się za wyemitowaniem dodatkowych obligacji.
Radny Władysław Hetman powiedział, że również uważa, że należy zwiększyć emisję obligacji.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie pytając, kto jest za wyemitowaniem obligacji na kwotę 3 mln zł w 2021 roku.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 3 głosy (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił uzasadnienie zwiększenia emisji obligacji.
 
Radni Filip Ryglewicz i Ryszard Teuschner wypowiedzieli się za zwiększeniem emisji obligacji.
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że głosował „przeciw”, ponieważ uważa, że jeszcze rok można się wstrzymać z zadłużaniem miasta.
 
Odpowiadając na wątpliwości radnej Alfredy Brączkowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o aktualnym stanie przygotowywanych dokumentacji projektowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek nie zgodził się z opinią radnego Piotra Płóciennika i powiedział, że lepiej być przygotowanym do realizacji inwestycji, których – w przypadku niekorzystnej sytuacji gospodarczej – będzie można zaniechać.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jej zdaniem głosowanie nad emisją obligacji na 3 mln zł jest przedwczesne i że należy poczekać na zaopiniowanie poprawek do przyszłorocznego budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przedstawiane dzisiaj projekty uchwał (ws. zmian w tegorocznym budżecie oraz ws. emisji obligacji) nie wpływają na kwestie zadłużenia, jednak od opinii komisji w sprawie obligacji będzie zależał wygląd projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej, który zostanie przygotowany na jutrzejszą sesję. Skarbnik zaznaczył, że nie można czekać z podjęciem uchwały ws. obligacji, ponieważ procedura pozyskania obligacji jest dość długa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poinformował, że przeprowadzi głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. tegorocznej emisji obligacji, która ma służyć sfinansowaniu planowanego deficytu, który powstanie w wyniku zmniejszenia dochodów ze środków europejskich, co jest spowodowane przeciągającą się procedurą rozliczania przez urząd marszałkowski projektów dotyczących OZE oraz budowy węzła przesiadkowego.
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt uchwały z druku nr 224 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w budżecie są zabezpieczone środki na zimowe utrzymanie miasta.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia z liczbą mieszkańców, którzy zachorowali na koronawirusa, wyzdrowieli oraz zmarli od początku pandemii.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o licznych w ostatnim czasie dewastacjach znaków drogowych oraz częstym procederze wywozu do lasu odpadów zielonych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zaproponował rozważenie umożliwienia mieszkańcom dodatkowego płatnego odbioru odpadów zielonych, a radny Filip Ryglewicz powiedział, że mieszkańcy byliby także zainteresowani okresowym wynajmowaniem dodatkowych pojemników na odpady zielone. Radna Maria Michałowska poprosiła o podanie do publicznej wiadomości, informacji o wysokości opłat za wynajem dodatkowych pojemników.
 
Radny Filip Ryglewicz i przewodniczący Jan Łagoda pochwalili wykonanie drogi na grobli.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła, żeby burmistrz na sesji zaapelował do mieszkańców o niewywożenie odpadów do lasu.
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował, żeby straż miejska karała mandatami za wywożenie odpadów do lasu.
Przewodniczący Jan Łagoda powiedział, że oprócz kompostowania, można również promować wśród mieszkańców pozostawianie liści na trawniku, które stanowią nawóz dla podłoża. 
 
O godz. 19:40 przewodniczący Jan Łagoda zakończył posiedzenie.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak