2021

Protokół nr 10/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 10 października 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 or

 

 
RM.0012.4.10.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    17:54
 
Temat:
 1. Wnioski komisji do budżetu miasta na rok 2022.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecna radna Barbara Kamińska).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wnioski komisji do budżetu miasta na rok 2022.
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie remontu ul. Wiosennej.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie utworzenia Jadłodzielni w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie zwiększenia nakładów na Policję.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie wykonania monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 2 głosów „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku komisji w sprawie wykonania monitoringu na ul. Jarosławskiej/Czarnieckiego, ul. Studziennej/Sobieskiego, ul. Studziennej/Czarnieckiego, ul. Kraszewskiego/Nadwarciańskiej.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 17:54 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 
 
 

 

Protokół nr 9/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 27 września 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz pr

RM.0012.4.9.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    21:20
 
Temat:
O godz. 16:00 komisja spotykała się przy Rondzie Heigelmanna.
 1. Przejście wzdłuż ul. Poznańskiej - analiza miejsc parkingowych pod kątem zmiany organizacji ruchu i wariantów przebudowy ulicy.
 2. Wizja lokalna na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej (w związku z wnioskiem pana Roberta Sokoła).
O godz. 17:30 komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 1. Dyskusja na temat remontu ul. Hotelowej.
 2. Rozpatrzenie pisma właścicieli posesji przy ul. Mazurskiej.
 3. Wstępne omówienie projektu mpzp dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara.
 4. Wstępne omówienie projektu mpzp dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
 13. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przejście wzdłuż ul. Poznańskiej - analiza miejsc parkingowych pod kątem zmiany organizacji ruchu i wariantów przebudowy ulicy.
W związku z planowaną przebudową oraz zmianą organizacji ruchu członkowie komisji wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie udali się na ulicę Poznańską w celu przeprowadzenia analizy lokalizacji miejsc parkingowych
 
Ad 2. Wizja lokalna na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej (w związku z wnioskiem pana Roberta Sokoła).
Następnie komisja udała się na wizję lokalną na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej podczas której radni zwrócili się z prośbą o przygotowanie mapki wskazującej wszystkie tereny dzierżawione przez pana Roberta Sokoła oraz terminy obowiązywania umów. Członkowie komisji otrzymali wnioskowaną mapkę podczas posiedzenia komisji, które kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Omówienie wniosku pana Roberta Sokoła przeniesiono na inny termin.
 
O godzinie 17:50 komisja przybyła na salę sesyjną Urzędu Miejskiego w celu kontynuacji obrad.
 
Ad 3. Dyskusja na temat remontu ul. Hotelowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił propozycję właścicieli obiektu hotelowego zlokalizowanego na ulicy Morenowej, polegającą na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej już podbudowie drogi, co pozwoli ograniczyć koszty inwestycji. Wiceburmistrz podkreślił, że w przypadku uzyskania zgody na realizację takiej inwestycji wykonanie dokumentacji projektowej znajdować się będzie po stronie inwestora, natomiast miasto będzie odpowiadać za ewentualne ułożenie podbudowy. W związku z tym, iż ul. Hotelowa znajduje się poza rankingiem budowy dróg konieczna jest zgoda rady miasta na jej realizację.
Wiceburmistrz podkreślił, że z uwagi na wzrastające ceny materiałów budowlanych trudno jest oszacować ostateczny koszt ułożenia podbudowy pod drogę.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury budowy ul. Hotelowej.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Rozpatrzenie pisma właścicieli posesji przy ul. Mazurskiej.
Głos zabrał mieszkaniec pan Włodzimierz Morawski, który w imieniu właścicieli posesji na ul. Mazurskiej przedstawił treść pisma skierowanego do Rady Miasta Puszczykowa. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej zapisu umożliwiającego budowę domów jedno i dwukondygnacyjnych z dachem płaskim lub skośnym. We wniosku zawarta została także prośba o wyodrębnienie z planu ul. Mazurskiej z uwagi na znaczny obszar objęty projektem planu i wcześniejsze podjęcie uchwały tylko dla tego obszaru. Umożliwi to wnioskodawcom szybsze rozpoczęcie realizacji własnych inwestycji.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poprosił o opinię Urzędu Miejskiego w tej sprawie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że ww. plan jest na etapie projektowania, prośba o uwzględnienie dachów została w projekcie uwzględniona. Na kolejnym posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta będzie możliwość zaprezentowania i omówienia wstępnego projektu. Pani Alina Stempniak dodała, że jeżeli sprawnie zostaną rozstrzygnięte wszystkie problemowe zagadnienia w projekcie planu, to z uwagi na większe koszty przeprowadzenia procedury planistycznej, nie jest zasadny podział planu na dwa mniejsze. W związku z powyższym poprosiła o opinię rady miasta w przedmiotowej sprawie.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny w sprawie przełożenia tematu wydzielenia planu w rejonie ul. Mazurskiej na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.   
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o przygotowanie informacji o kosztach związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej w przypadku wydzielenia ul. Mazurskiej z projektu mpzp.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku formalnego radnego Tomasza Potockiego w sprawie przełożenia tematu wydzielenie planu w rejonie ul. Mazurskiej na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.   
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 5. Wstępne omówienie projektu mpzp dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła propozycję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Mocka i ul. Niwka Stara. Pani projektant wyjaśniła, że projekt planu zakłada podzielenie obszaru objętego planem na dwie funkcje mieszkaniową oraz usługową, które skomunikowane zostaną ze sobą drogą publiczną oznaczoną na mapie symbolem 1KDD. Zgodnie z obowiązującymi standardami planistycznymi oraz z uwagi na konieczność zachowania przejazdu dla pojazdów między innymi służb ratowniczych ulica Jaskółcza, znajdująca się powyżej projektowanej części mieszkaniowej, nie została zaprojektowana jako ulica bez przejazdu (tzw. ślepa ulica).
 
Głos zabrali mieszkańcy ul. Jaskółczej, którzy powiedzieli, że żadna ze złożonych przez nich uwag do projektu mpzp nie została uwzględniona. Wyrazili również swój sprzeciw dla przedstawionej przez Urząd Miejski propozycji projektu mpzp, który zakłada połączenie ul. Jaskółczej z nowymi terenami o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Takie rozwiązanie komunikacyjne, ich zdaniem, przyczyni się bowiem do wzrostu natężenia ruchu pojazdów na ul. Jaskółczej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że przedstawiony projekt stanowi jedynie propozycję zagospodarowania tego terenu wypracowaną przez Urząd Miejski w porozumieniu z właścicielami obszaru objętego procedowanym planem. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że nie jest to wersja ostateczna i może podlegać modyfikacjom, zgodnie z opinią i propozycją radnych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poprosił o przygotowanie wariantów projektu mpzp dla rejonu ul. Mocka i ul. Niwka Stara z uwzględnieniem uwag mieszkańców dotyczących pozostawienia ul. Jaskółczej bez przejazdu.
 
 Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 6. Wstępne omówienie projektu mpzp dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
Projektant Agnieszka Podgórska omówiła wstępne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że projekt mpzp wywołany został koniecznością zlokalizowania na tym terenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dopuszcza się usytuowanie budynku maksymalnie o dwóch kondygnacjach w drugiej linii zabudowy).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów umożliwiających usytuowanie w tym miejscu budynku o możliwie największych parametrach (3 kondygnacje). Zgodnie z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych w nowo powstałym obiekcie, oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miało się również znaleźć miejsce pełniące funkcje Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że istnieje możliwość uwzględnienia w zapisach projekt mpzp budynku o 3 kondygnacjach.
 
W związku z powyższym przewodniczący Jan Łagoda poprosił o wprowadzenie stosowanych zmian do projekcie mpzp.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 12Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 756: Zwiększono dochody z podatku PCC o kwotę 28.811 zł; wprowadzono dochody z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 20.255 zł; zmniejszono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 2.866 zł.
 2. W dziale 758: Zwiększono subwencję oświatową o kwotę 17.500 zł.
 3. W dziale 851: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. W dziale 900: Wprowadzono dochody z WFOŚiGW w kwocie 300 zł z tytułu obsługi wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”; zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę 8.000 zł.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60014: Wykreślono wydatki w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie realizacji dokumentacji na 2022 r.).
 2. W rozdziale 75095: Zwiększono o kwotę 26.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter”.
 3. W rozdziale 80101: Zwiększono o kwotę 17.500 zł wydatki oświatowe.
 4. W rozdziale 85154: Zwiększono o kwotę 20.255 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 5. W rozdziale 85215: Zwiększono o kwotę 53.000 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe.
 6. W rozdziale 90001: Przesunięto wydatki w kwocie 10.000 zł w ramach środków na dofinansowanie systemów deszczowych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
 7. W rozdziale 90005: Wprowadzono wydatki w kwocie 300 zł na obsługę wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”.
 8. W rozdziale 90005: Zwiększono o kwotę 24.000 zł wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 9. W rozdziale 90015: Zmniejszono o kwotę 55 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 10. W rozdziale 92109: Zmniejszono o kwotę 35.000 zł dotację dla BMCAK (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań wynikającymi z pandemii COVID-19).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 15. Sprawy bieżące.
                       
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 21:20 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 
 

Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz

RM.0012.4.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:15
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie wydzierżawienia części działki nr 203 w Puszczykowie na okres 20 lat.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
 11. Omówienie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów w weekendy.
 12. Wstępne informacje na temat możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie – koszty, procedury.
 13. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie wydzierżawienia części działki nr 203 w Puszczykowie na okres 20 lat.
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła wniosek mieszkańca o umożliwienie wydzierżawienia części działki nr 203 w Puszczykowie na okres 20 lat.
 
Radni zadecydowali o przeprowadzeniu podczas następnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wizji lokalnej terenu, który ma zostać wydzierżawiony przez miasto, przed podjęciem przez radę miasta uchwały w tej sprawie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13. Pani Alina Stempniak powiedziała, że z uwagi na przedłużającą się procedurę przygotowania projektu planu, zaproponowano rozdzielenie ww. obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trzy części:
 1. część A - tereny położone w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza, Langego, Żupańskiego i Libelta,
 2. część B - tereny położone pomiędzy ulicami: Langego, Kasprowicza, Libelta i Żupańskiego,
 3. część C - tereny położone pomiędzy ulicą Wysoką a granicą terenów należących do Wielkopolskiego Parku Narodowego wzdłuż cmentarza oraz strefą wokół węzła komunikacyjnego - ulica Wysoka - Poznańska.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:10.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 756: Zwiększono przychody z podatku PCC o kwotę 219.738,25 zł.
 2. W dziale 801: Wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania za zalanie szkoły podstawowej nr 2 w kwocie 255.000 zł.
 3. W dziale 851: Zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 16.120 zł.
 4. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora"; wprowadzono dotację celową w kwocie 3.701,61 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.
 5. W dziale 852: Zwiększono dotacje celowe o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 6. Zmniejszono dotację z UE o kwotę 288.237,88 zł na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 75023: wykreślono wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację projektu „E - usługi publiczne dla mieszkańców” (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
 2. W rozdziale 80101: Wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na usuwanie skutków zalania szkoły podstawowej nr 2, przesunięto kwotę 10.000 zł do rozdziału 85401.
 3. W rozdziale 80113: Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na transport dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Poznaniu i Mosinie.
 4. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 16.120 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zadanie związane z promocją szczepień.
 5. W rozdziale 85219: Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.701,61 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową).
 6. W rozdziale 85230: Przesunięto kwotę 3.342,01 zł do rozdziału 85295.
 7. W rozdziale 85295: Zwiększono wydatki o kwotę 16.710,03 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora".
 8. W rozdziale 85401: Zwiększono wydatki na energię o kwotę 10.000 zł.
 9. W rozdziale 85503: Zwiększono wydatki o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 10. W rozdziale 85508: Zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł na opłaty z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej.
 11. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł – na dotacje na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 12. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki o kwotę 81.500,37 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego (konserwacje i energię elektryczną). 
Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pytania zadali radni: Alfreda Brączkowska, Tomasz Potocki, Piotr Płóciennik, Barbara Kamińska. Odpowiedzi udzielił skarbnik Piotr Łoździn.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, informując, że ww. projekt uchwały został dostosowany do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r
 
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 pytania zadali radni: Jan Łagoda, Barbara Kamińska, Alfreda Brączkowska, Tomasz Potocki oraz Maciej Krzyżański. Odpowiedzi udzielił skarbnik Piotr Łoździn.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 11. Omówienie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów w weekendy.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała o piśmie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie możliwości zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej 651 w weekendy i święta (zaproponowano, aby autobusy kursowały co godzinę). Pani Jagoda Andrzejewska poprosiła o opinię radnych w przedmiotowej sprawie.
 
Członkowie komisji zadecydowali o odłożeniu rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej 651 z uwagi na niepewną dalszą sytuację związaną z pandemią COVID-19, która może ponownie ograniczyć możliwość korzystania przez mieszkańców z komunikacji miejskiej.
 
Ad 12. Wstępne informacje na temat możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie - koszty, procedury.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała o piśmie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, w którym zaproponowano rozszerzenie funkcjonowania systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego na tereny gmin ościennych, w tym Puszczykowo (system aglomeracyjny). Zgodnie z przedstawioną koncepcją na terenie miasta Puszczykowa zaplanowano lokalizację 4 stacji, na każdej po 8 rowerów. Koszt funkcjonowania na terenie miasta 32 rowerów 4 generacji to 324 tysiące zł rocznie. W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu pani Jagoda Andrzejewska poprosiła o podjęcie decyzji w tym temacie.
 
Członkowie komisji zwrócili się z prośbą o zaproszenie przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w celu szczegółowego przedstawienia tematu dotyczącego ewentualnego uruchomienia stacji w Puszczykowie. Jednocześnie podczas dyskusji wyrażono obawy związane ze znacznymi kosztami utrzymania stacji rowerowych oraz zasadnością ich uruchomienia z uwagi na brak możliwości przemieszczania się na rowerach 4 generacji pomiędzy sąsiednimi gminami.
 
Ad 13. Sprawy bieżące.
                                
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:15 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 
 
 

Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz p

RM.0012.4.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     18:40
Godz. zakończenia:    21:20
 
Temat:
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 2. Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Puszczykowa Starego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
 6. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
 7. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne założenia związane z budową schodów nad Wartą).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
Projektant Agnieszka Podgórska powiedziała, że w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono uwagi przedstawione podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24 maja br. Ponadto pani Agnieszka Podgórska przedstawiła następujące rozwiązania poszczególnych kwestii:
 • włączenie fragmentu wyjazdu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 7KDW do ul. Piaskowej oznaczonej jako 4KDL, co umożliwiłoby w przyszłości, w tym miejscu, budowę chodnika,
 • pozostawienie funkcji zieleni urządzonej na wąskiej części pasa drogowego na ul. Kosińskiego, co pozwoliłoby na zachowanie tego terenu we władaniu miasta (podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24 maja br. zadecydowano o przeznaczeniu tego terenu na uzupełnienie terenów mieszkaniowych).
Radni przychylili się do propozycji włączenia wylotu drogi oznaczonej symbolem 7 KDW do ul. Piaskowej (4KDL).
Radni zadecydowali o pozostawieniu wiążącej decyzji, podjętej podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24 maja br. w sprawie przeznaczenia terenu pasa drogowego, znajdującego się na ul. Kosińskiego na uzupełnienie terenów mieszkaniowych (MN).
 
Ad 2. Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Puszczykowa Starego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła wnioski mieszkańców dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 2018 roku.
 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 1 z wykazu.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 2 z wykazu.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 3 z wykazu.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 4 z wykazu.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 5 z wykazu.
Wynik głosowania: 1 głos „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 6 z wykazu.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 7 z wykazu.
Wynik głosowania: 0 głosów „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 8 z wykazu.
Wynik głosowania: 0 głosów „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 9 - 19 z wykazu.
Wynik głosowania: 2 głosów „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 20 z wykazu.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 21 z wykazu.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowego Miasta Puszczykowa za 2020, informując, że jego głównym elementem jest bilans z wykonania budżetu który przedstawia faktyczną sytuację finansową miasta.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
Komisja nie zaopiniowała powyższego projektu uchwały.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Pani Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że zmiana związana jest z propozycją ze strony Zarządu Transportu Drogowego w Poznaniu dotyczącą wydzielenia z linii autobusowej 651 dodatkowej linii nocnej skierowanej do pętli Górczyn w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach
 1. W dziale 600: Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 98.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
 2. W dziale 851: Wprowadzono środki w kwocie 7.804 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora" (środki na wydatki zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2021 r. w dniu 31.05.2021 r.).
w wydatkach
 1. W rozdziale 60014: Zwiększono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 98.000 zł.
 2. W rozdziale 85195: Wprowadzono wydatki w kwocie 7.804 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. W rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 13.368,02 zł. 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne założenia związane z budową schodów nad Wartą).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska w kwestii ul. Hotelowej wyjaśniła, że właściciele obiektu hotelowego, którzy byli obecni podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadeklarowali chęć złożenia wniosku o inicjatywę lokalną i tym samym partycypacji w kosztach budowy drogi w wysokości 40%. Dopóki wniosek nie zostanie złożony, temat budowy ul. Hotelowej pozostaje w zawieszeniu.
 
Pani Jagoda Andrzejewska przedstawiła również zaproponowane lokalizacje czterech zejść – schodów na tereny nad Wartą oraz poprosiła o decyzję w tej sprawie z uwagi na znaczne koszty realizacji inwestycji.
 
Radni jednogłośnie poprali realizację inwestycji polegającą na budowie czterech zejść na teren nad Wartą.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o przesłanie radnym zestawienia terenów, które miasto zamierza przejąć od PKP S.A. oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Guziałek poprosił o opublikowanie w „Echu Puszczykowa” artykułu dotyczącego sposobu pielęgnacji zieleni wychodzącej z działek prywatnych na chodniki i ulice miasta.
            
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy prowadzona inwestycja budowy ul. Makowej obejmuje również wymianę oświetlenia.
 
Pani Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że miasto prowadzi inwestycję polegającą na utwardzeniu ul. Makowej. Kwestia modernizacji lub wymiany oświetlenia pozostaje w gestii firmy ENEA S.A.
                                                          
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 21:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 maja 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.5.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    21:44
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278),
b)      zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279),
c)      wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280),
d)      nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281),
e)      zmian w uchwale budżetowej (druk nr 284).
2. Rozpatrzenie pisma ws. ul. Hotelowej.
3. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
4. Zamiany gruntów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
b)     zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
c)      wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
d)     nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska przedstawiła zaproponowane nazwy ulicy.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy przedmiotowej ulicy Jana Deierlinga.
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
e)      zmian w uchwale budżetowej (druk nr 284).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach
 1. W dziale 600 wprowadzono środki w kwocie 109.669 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie”.
 
w wydatkach
 1. W rozdziale 60016: Przesunięto wydatki na remonty dróg w kwocie 120.331 zł do rozdziału 60018. 
 2. W rozdziale 60018: W związku z otrzymanym dofinansowaniem wprowadzono wydatki na remonty dróg w kwocie 230.000 zł, w tym z dofinansowania 109.669 zł. 
 3. W rozdziale 70004: Zwiększono  wydatki na remonty domów komunalnych o kwotę 40.000 zł (ul. Wysoka 22 - wymiana przyłącza wodociągowego wraz z remontem łazienki; ul. Przecznica 15 - montaż nawiewników okiennych, ocieplenie gzymsu i wymiana rynien).
 4. W rozdziale 75023: Wprowadzono wydatki w kwocie 23.000 zł na wykonanie odlewu w brązie herbu Puszczykowa wraz z liternictwem. 
 5. W rozdziale 75702: Zmniejszono wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 143.000 zł. 
 6. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 80.000 zł.
 7. W rozdziałach 85214, 90005: Przesunięto kwotę 40.000 zł z dotacji na likwidację kotłów na paliwa stałe na wypłatę zasiłków celowych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Rozpatrzenie pisma ws. ul. Hotelowej.
Głos zabrał pan Mateusz Hertig przedstawiciel HOT_elarni****Hotel&Spa, który poinformował o piśmie skierowanym do Rady Miasta Puszczykowa, dotyczącym wykonania nawierzchni na ul. Hotelowej w Puszczykowie.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że wspomniana ulica znajduje się na 54 miejscu w rankingu dróg miejskich przeznaczonych do utwardzenia oraz, że głównym problemem jest brak mediów w ulicy, takich jak kanalizacja, wodociąg oraz gaz.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał o możliwość poprowadzenia alternatywnego dojazdu do obiektu.
 
Pani Jagoda Andrzejewska oznajmiła, że w trakcie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej jest ul. Morenowa, jeśli wszystko odbędzie się bez problemów w 2022 roku będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że z uwagi na występującą już zabudowę na ul. Morenowej to właśnie ta ulica powinna zostać wykonana jako pierwsza. Z realizacją nawierzchni na ul. Hotelowej należy się wstrzymać do momentu aż powstanie na niej większa liczba domów.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zwrócił się z zapytaniem, czy perspektywa wykonania nawierzchni na ul. Morenowej w okresie od 2 do 3 lat będzie satysfakcjonująca dla właścicieli obiektu hotelowego w kontekście dojazdu do niego.
 
Pan Mateusz Hertig odpowiedział, że takie rozwiązanie jest tzw. „światełkiem w tunelu” na polepszenie warunków dojazdu do hotelu, zwrócił się jednak z prośbą o poprawienie w miarę możliwości nawierzchni na ul. Hotelowej.
 
Pani Jagoda Andrzejewska poinformowała o możliwościach polepszenia jakości nawierzchni na ul. Morenowej takich jak: częste prace wyrównujące, łatanie powstających ubytków kilka razy w roku lub ściągnięcie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej.
 
Pan Mateusz Hertig zwrócił się również z pytaniem o możliwość ułożenia pasa drogi wykonanego z kostki brukowej lub płyt o szerokości ok 3 m, który w sytuacji, kiedy możliwe stanie się ułożenia nawierzchni trwałej, będzie można zdemontować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że decyzja w tym temacie zostanie podjęta po uzyskaniu kosztorysu wykonania takiej inwestycji. Przygotowana kalkulacja zostanie przedstawiona właścicielom obiektu oraz radzie miasta.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 3. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13. Pani projektant omówiła główne aspekty dotyczące układu komunikacyjnego, zaprojektowanego na obszarze objętym opracowaniem planu a także wnioski mieszkańców, które wpłynęły do projektu.
 
Pani Agnieszka Podgórska omówiła główne zagadnienia dotyczące rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego takich jak:
 • planowane rondo, jako rozwiązanie komunikacyjne na skrzyżowaniu ulic: Piaskowej, Powstańców Wielkopolskich, Parkowej oraz Kosińskiego wraz z koniecznością przesunięcia przystanku autobusowego za rondo (zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowymi). W projekcie planu konieczne jest zabezpieczenie terenów niezbędnych do wykupienia pod jego ewentualną budowę,
 • konieczność zabezpieczenia terenów pod budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z drogą wojewódzką nr 430 (ul. Wysoka),
 • kwestia zapisów dotyczących pasa drogowego ulicy Kosińskiego, wątpliwości na temat przeznaczenia pasa oznaczonego symbolem Kx.
 • tereny 17MN i 18MN, które stanowią nowe tereny inwestycyjne z działkami o minimalnej powierzchni 1000m2 (15 działek) z wewnętrznym układem komunikacyjnym obsługiwanym przez drogę wewnętrzną (7KDW).  
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek formalny o zwiększenie minimalnej powierzchni działek na terenie oznaczonym symbolem 17MN do 1200m2.
 
Radny Piotr Płóciennik zgłosił wniosek formalny o zwiększenie minimalnej powierzchni działek na terenie oznaczonym symbolem 17MN do 1500 m2 oraz przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 18MN na tereny zielone z małą architekturą (zielony skwer z ławkami).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez radnego Piotra Płóciennika.
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 5 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez radnego Macieja Krzyżańskiego.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poruszyła temat poszerzenia frontowego odcinka ul. Zaułek (4KDW) z 5m do 8m, co wiązałoby się z koniecznością przesunięcia przez właścicieli znajdującego się na jednej z działek budynku do obowiązującej linii zabudowy.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził wątpliwość, co do zaproponowanych zmian oraz zasugerował zasięgnięcie opinii mieszkańców ul. Zaułek w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozostawienia ul. Zaułek takiej, jak na przedstawionym rysunku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
W dalszej części posiedzenia Pani Agnieszka Podgórska podniosła temat terenów niezagospodarowanych położonych przy ul. Kosińskiego. Zaplanowana została na nich lokalizacja zbiornika retencyjnego oraz dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na działkach o minimalnej powierzchni 1500 m2 z obsługą terenu poprzez drogę wewnętrzną.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował utworzenie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kosińskiego z zachowaniem istniejącego w pasie drogi drzewostanu.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jest przeciwny takim rozwiązaniom z uwagi na bezpieczeństwo poruszających się po ul. Kosińskiego mieszkańców miasta.
 
Pani Alina Stempniak poprosiła o podjęcie decyzji odnośnie zapisów w projekcie planu dotyczących części ul. Kosińskiego oznaczonej na mapie symbolem Kx – tereny zieleni publicznej, pas pieszo-jezdny, czy też tereny te powinny zostać odsprzedane właścicielom przyległych nieruchomości jako tereny mieszkaniowe.
 
Radni zadecydowali o zamianie funkcji terenów oznaczonych na mapie symbolem Kx na MN z przeznaczeniem na uzupełnienie terenów mieszkaniowych.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta informacji dotyczących odprowadzania wód opadowych z terenu miasta oraz szczegółowych kwestii związanych z planowaną budową zbiornika retencyjnego na ul. Kosińskiego.
 
Ad 4. Zamiana gruntów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Pani Aleksandra Mizerska z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła kwestię związaną z regulacją stanu prawnego ul. Podleśnej, która obecnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pani Aleksandra Mizerska poinformowała o propozycji złożonej przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego, zgodnie z którą zaproponowano zamianę gruntów stanowiących ulicę Podleśną na ścieżkę pieszo-rowerową zlokalizowaną w lesie na przedłużeniu ul. Kościelnej będącą własnością miasta. Zgodnie z oświadczeniem Wielkopolskiego Parku Narodowego ścieżka miałaby być nadal udostępniana mieszkańcom w niezmienionej formie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda wyraził obawy, co do przekazania wspomnianego terenu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu, gdyż ograniczy to miastu możliwość ingerencji w jego stan oraz przeznaczenie.
 
Radni poparli zdanie przewodniczącego Jana Łagody.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wykupu ul. Podleśnej i pozostawieniu ścieżki pieszo-rowerowej stanowiącej przedłużenie ul. Kościelnej w lesie we władaniu miasta.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 21:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 
 

Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (druk nr 264),
b)      ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265),
c)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266),
d)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267),
e)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268),
f)       wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269),
g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270),
h)      przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272),
i)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej.
4. Rozpatrzenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Budowa ul. Tenisowej, etap II".
5. Przedstawienie projektu nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (druk nr 264).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że w związku z propozycją Wielkopolskiego Parku Narodowego dotyczącą zamiany częsci gruntów zajętych pod ul. Podleśną na ścieżkę pieszo-rowerową, znajdującą się w lesie w rejonie ul. Kościelnej proponuje podjęcie powyższej uchwały tylko w części dotyczącej ul. Przecznica.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (z autopoprawką).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
b)     ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
c)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
d)     wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
e)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
f)       wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że z uwagi na zaplanowaną budowę nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie położonym za Komisariatem Policji w Puszczykowie, konieczna jest zmiana zapisów w obowiązujących w tym miejscu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, która dopuszczałyby usytuowanie budynku o takiej funkcji. Ponadto dodała, że podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp umożliwi miastu podjęcie starań o pozyskanie tego terenu od Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 
Radni dyskutowali na temat możliwości przeznaczenia innego terenu należącego do miasta, na lokalizację nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z czym wyrazili wątpliwość, co do zasadności przestąpienia do sporządzenia mpzp dla tego terenu i zmiany obowiązujących zapisów.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że przystąpienie do sporządzenia mpzp pozwoli miastu rozpocząć procedurę ponownego pozyskania tego terenu od Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Koniecznym warunkiem, jest uwzględnienie w miejscowym planie zapisów dopuszczających zlokalizowanie w tym miejscu obiektu o takiej funkcji. Ponadto dodał, że obecnie przygotowana została jedynie wstępna wizualizacja uwzględniająca rozmieszczenie pomieszczeń w nowym budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usytuowanie w centrum miasta ułatwi mieszkańcom dostęp do niego (komunikacja miejska, miejsca parkingowe w pobliżu budynku).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że popiera wskazane, nowe usytuowanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzję dotyczącą jego kształtu i wyglądu będzie można podjąć na etapie procedowania planu.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że radnym powinna zostać przedstawiona wizualizacja budynku i dopiero wtedy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp powinien zostać poddany pod głosowanie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
h)     przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie  przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
i)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Projekt powyższej uchwały dotyczy współdziałania z powiatem poznańskim w utrzymaniu izby wytrzeźwień.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała o wniosku mieszkanki o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana III Sobieskiego (Puszczykowo Stare). Wniosek jest wynikiem przeprowadzonej przez geodetę miejskiego analizy prawidłowości zagospodarowania gruntów miejskich z której wyniknęło, że zabudowa znajdująca się na części działki położonej przy ul. Jana III Sobieskiego zlokalizowana została na gruncie należącym do miasta. Pani Alina Stempniak powiedziała, że trwająca do tej pory korespondencja z właścicielką przylegającej nieruchomości nie przyniosła polubownego rozwiązania problemu. W dniu 8 kwietnia br. do Burmistrza Miasta wpłynął wniosek o umożliwienie sprzedaży na rzecz wnioskodawcy części przedmiotowej nieruchomości. Do wniosku dołączona została analiza geologiczna stateczności skarpy.
 
Radni stwierdzili, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do odzyskania części nieruchomości stanowiącej własność miasta oraz przeprowadzenie kontroli zgodności zagospodarowania terenu z zapisami obowiązującego w tym miejscu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę mpzp w rejonie ul. Jana III Sobieskiego dotyczącego działki nr 292/1.
Wynik głosowania: 3 głosy „za”,4 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Wniosek został zaopiniowany przez komisję negatywnie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała o wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej do Burmistrza Miasta w sprawie utwardzenia ulicy. Mieszkańcy zadeklarowali we wniosku chęć pokrycia 10% kosztów realizacji zadania oraz przedstawili wstępny kosztorys.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że prace przewidują utwardzenie ulicy Jaskółczej destruktem asfaltowym, pozwoli to zabezpieczyć stan nawierzchni na kilka lat, do momentu rozpoczęcia inwestycji budowy ulicy. 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywowego zaopiniowania wniosku mieszkańców ul Jaskółczej.
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Rozpatrzenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Budowa ul. Tenisowej, etap II".
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wniosek mieszkańców o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „Budowa ul. Tenisowej, etap II”. Zgodnie z treścią pisma właściciele nieruchomości położonych przy ul. Tenisowej zaproponowali partycypację w kosztach realizacji zadania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby dyskusję nad przedmiotowym wnioskiem przełożyć do momentu, kiedy w przygotowaniu będzie projekt budżetu miasta na 2022 r., z uwagi na konieczność zabezpieczenia przez miasto środków na ten cel.
 
Ad 5. Przedstawienie projektu nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa. Poinformowała, że konieczność podjęcia przez gminę przedmiotowej uchwały wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Miasta Puszczykowa jest zobligowana do przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poruszyła temat związany z bezpieczeństwem na ul. Nadwarciańskiej oraz montażem monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej z ul. Kosynierów Miłosławskich.
 
Głos w dyskusji zabrała mieszkanka ul. Kosynierów Miłosławskich, która zwróciła uwagę na konieczność zamontowania monitoringu, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym rejonie miasta.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził wątpliwość, co do skuteczności podejmowania takich działań, jego zdaniem zamontowanie monitoringu nie przyczyni się do zapobiegania zdarzeniom na ul. Nadwarciańskiej, a jedynie pozwoli na zidentyfikowanie ich sprawców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przygotowana zostanie dokumentacja wraz z kosztorysem na wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej, ul. Kosynierów Miłosławskich oraz na rondzie Franciszka Heigelmanna.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 
 
 
 

 

Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 22 marca 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Perspektywy budowy/rekonstrukcji zejść nad Wartę na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Wczasowej.
 2. Omówienie pisma mieszkańców ul. Posadzego w sprawie budowy drogi.
 3. Rozpatrzenie pisma w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 4. Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
 9. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Perspektywy budowy/rekonstrukcji zejść nad Wartę na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Wczasowej.
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał o możliwość budowy zejść (schodów) na Zakole Warty na wysokości ul. Niwka Stara oraz ewentualne koszty takiej inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zgodę na realizację takiej inwestycji na terenach zalewowych musi wydać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wiceburmistrz powiedział, że konieczne jest rozeznanie tematu, jaki rodzaj konstrukcji mógłby w tym miejscu powstać i dopiero wtedy będzie można podjąć dalsze decyzje w przedmiotowej sprawie.
 
Ad 2. Omówienie pisma mieszkańców ul. Posadzego w sprawie budowy drogi.
Mieszkaniec Krzysztof Motycki przedstawił pismo skierowane do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa dotyczące budowy ulicy bocznej od ul. ks. Ignacego Posadzego, jak zaznaczył wnioskodawcy otrzymali już odpowiedź na pismo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał, czy jest możliwość budowy tego odcinka drogi w tym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że obecnie nie odpowie, kiedy ta część ul. ks. Ignacego Posadzego będzie zrealizowana. Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące parametrów drogi, wszystko rozstrzygnie się na etapie prac projektowych. Obecnie ogłoszony został przetarg na wyłonienie autora projektu budowlanego. Po wyłonieniu wykonawcy projektu możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z prośbą o przygotowanie kompleksowego zestawienia prowadzonych prac projektowych na wykonanie poszczególnych ulic na terenie miasta Puszczykowa.
 
Ad 3. Rozpatrzenie pisma w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące uchwały nr 70/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2. Wezwanie dotyczy nieuzasadnionego ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w sposób uniemożliwiający zabudowę na nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej. Pani Projektant wyjaśniła, że wnioskodawcy uczestniczyli w procedurze planistycznej na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, jednak nie wnieśli uwag w tym zakresie. Jednocześnie projektant Justyna Karolczak powiedziała, że w przedmiotowej sprawie sporządzone zostało stanowisko, które nie wykazało naruszenia prawa.    
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak dodała, że Rada Miasta Puszczykowa ma 30 dni na podjęcie uchwały uznającej wezwanie do naruszenia prawa za zasadne, w innym przypadku sprawa może zostać skierowana do sądu przez wnoszącego wezwanie. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że nie przewiduje procedowania takiej uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Ad 4. Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B. W projekcie planu uwzględnione zostały zmiany zaproponowane przez radnych, zgodnie z którymi zrezygnowano z poszerzenia ul. Nadwarciańskiej. Projektant Justyna Karolczak przedstawiła również uwagi mieszkańców złożone podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Jedna z głównych uwag dotyczyła możliwości uwzględnienia w miejscowym planie zapisów dopuszczających budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na jednej z działek położonych w obrębie opracowania planu (ze względu na brak możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. (chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informująco zmianach:
 
w dochodach
 1. W dziale 750 dokonano zmiany źródeł finansowania.
 2. W dziale 852: Wprowadzono środki na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora" w kwocie 13.368,02 zł.
 3. W dziale 853: Wprowadzono dochody dot. programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja I” w kwocie 16.367 zł.
 4. W dziale 855: Zwiększono dochody dot. programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja II” w kwocie 43.331,66 zł.
 5. W dziale 921: Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez BMCAK w kwocie 20.000 zł. 
w wydatkach
 1. W rozdziale 60016: Zwiększono wydatki na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł. 
 2. W rozdziale 70005: Wprowadzono wydatki na remont tarasu budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1 w kwocie 25.000 zł.
 3. W rozdziale 85295: Wprowadzono wydatki na realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 16.710,03 zł, w tym przesunięto kwotę w wysokości 3.342,01 zł z rozdziału 85214.
 4. W rozdziałach: 85153, 85205, 85214, 85219 dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
 5. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 30.000 zł.
 6. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki na dotacje na likwidację kotłów na paliwa stałe o kwotę 100.000 zł.
 7. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 24.698,66 zł.
 8. W rozdziale 92120: Zwiększono wydatki na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 50.000 zł.
 9. Przesunięto wydatki na dotacje dla NGO w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85412 do rozdziału 92605.
Przewodniczący Jan Łagoda w nawiązaniu do pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapytał o ewentualną wysokość dofinansowania z budżetu miasta do procedury in vitro.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że takie dofinansowanie z budżetu miasta będzie możliwe z uwagi na znaczne oszczędności poczynione w roku ubiegłym. 
 
Radni poruszyli kwestię dodatkowych środków w wysokości 50 tys zł. przeznaczonych z budżetu miasta na dotację celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa. Zdaniem członków komisji każdorazowo przed rozdysponowaniem dodatkowych, wolnych środków z budżetu miasta należałoby się zastanowić na jaki cel można je przeznaczyć.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, informując, że w uchwale dostosowano dane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały
w sprawie projektu uchwał w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki poprosił o informację, kiedy rozpocznie się naprawa ulic na terenie miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jaki sposób zabezpieczone zostanie przejście  dla pieszych na ul. Dworcowej na wysokości ul. Kasprowicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ww. wymienionym miejscu można wybudować wyniesione przejście dla pieszych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:40 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 15 lutego 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 8. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
 9. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
 10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3. Pani Alina Stempniak powiedziała, że obszar opracowania projektu planu obejmuje około 400 działek, Szkołę Podstawową nr 2, tereny leśne przy ul. Mazurskiej. Dominująca funkcja na tym terenie to funkcja mieszkaniowa.
 
Radni zadali pytania do projektu uchwały na które odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo. Pani Jagoda Andrzejewska powiedziała, że na ten temat odbyło się spotkanie z gminami ościennymi, które wyraziły wątpliwości, co do zasadności udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań w tym zakresie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że z uwagi na toczące się na ten temat rozmowy z procedowaniem powyższej uchwały można poczekać. W związku z tym zaproponował zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Radni uznali za zasadne przełożenie procedowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo do czasu uzyskania szczegółowych wyjaśnień z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informująco zmianach:
 
w dochodach
 1. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Poznańskiego w kwocie 55.351 zł.
 2. Wprowadzono dochody w kwocie 13.111 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację NSP 2021.
 3. Zmniejszono subwencję w części oświatowej o kwotę 48.661 zł.
 4. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.848 zł. 
 
w wydatkach
 1. W dziale 600 wprowadzono pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 22.538 zł.
 2. Zlikwidowano rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 250.000 zł; wprowadzono wydatki na zadania wybrane w budżecie obywatelskim w  łącznej kwocie 250.000 zł. 
 1. Wprowadzono wydatki w kwocie 13.111 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa, na realizację NSP 2021.
 1. Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza szatniowego na orliku przy ulicy Nowe Osiedle”.
 2. Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł.
 3. W dziale 900 dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 
Z uwagi na późne przekazanie druku radnym, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 
Ad 8. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu skierowane do Burmistrza Miasta Puszczykowa, zawierające wnioski do przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń dotyczących drogi wojewódzkiej nr 431.
Zgodnie ze stanowiskiem WZDW w Poznaniu, zjazd do drogi wojewódzkiej nr 431 z terenu objętego projektem planu powinien odbywać się jedynie z ul. Niwka Stara lub ul. Nadwarciańskiej, poprzez tzw. drogę serwisową zlokalizowaną równolegle do drogi wojewódzkiej.  Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że z uwagi na treść pisma WZDW, należy ponownie przeanalizować założenia planu i dalsze możliwości działań. Przedstawiła trzy możliwe rozwiązania, w tym:
 1. akceptacja Rady Miasta dla obsługi terenu usługowego tylko jednym zjazdem i wyjazdem przez projektowane rondo na skrzyżowaniu ul. Mocka i ul. Niwka Stara,
 2. rozszerzenie obszaru planu o pas terenu wzdłuż ul. Mocka do ul. Nadwarciańskiej, podjęcie nowej uchwały i ponowienie procedury,
 3. kontynuacja procedury z założeniem dodatkowego zjazdu na ul. Mocka z terenu inwestora, wbrew stanowisku WZDW, a w przypadku braku uzgodnienia ze strony WZDW konieczność zmiany projektu i ponowienia procedury planistycznej.
 
Radni dyskutowali nad możliwością rozwiązania dostępności terenu objętego opracowaniem planu do drogi wojewódzkiej nr 431. Głos w dyskusji zabrała również Joanna Przewloka-Kononowicz mieszkanka ul. Jaskółczej oraz Andrzej Perek autor wniosku o opracowanie nowego mpzp pod usługi oraz zabudowę mieszkaniową dla omawianego terenu.
W wyniku dyskusji podjęto decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu doprowadzenie do skomunikowania terenu z drogą wojewódzką nr 431 dodatkowym zjazdem obsługującym teren inwestora zlokalizowanym w obrębie jego nieruchomości.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie wjazdu na projektowany teren usługowo-handlowy przy ul. Mocka i ul. Niwka Stara zgodnie z  pierwotną koncepcją, czyli bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 431.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 9. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że w roku bieżącym ma zostać zlecone wykonanie projektów na realizację takich ulic jak: Pszeniczna, Sokoła, Makowa, Morenowa, Mickiewicza. Pani Jagoda Andrzejewska przedstawiła etapy oraz możliwości realizacji poszczególnych, niepełnowymiarowych ulic np. ul. Sokoła, czy ul. Makowej.
 
Radny Mariusz Frąckowiak na prośbę mieszkańców zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia ul. Helskiej, która ze względu na swoje parametry i problemy z pozyskaniem gruntów od mieszkańców do tej pory nie została wykonana.
Radni dyskutowali nad możliwością utwardzenia na terenie miasta takich ulic jak: Makowa, Helska czy Gwarna.
 
Radna Maria Michałowska poruszyła także kwestię ul. Miodowej, która również od wielu lat oczekuje na utwardzenie.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:40 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:10
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan Patryk Wapniarski przedstawił złożony przez siebie wniosek do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, której jest właścicielem. Zmiana przeznaczenia działki z usługowej na cele mieszkaniowe miałaby umożliwić mu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma przeciwskazań, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wprowadzić zmiany o które wnosi mieszkaniec. Pani Alina Stempniak dodała jednak, że ze względu na kosztowne procedury związane ze zmianą planu wskazane byłoby zebranie większej liczby wniosków od mieszkańców i rozpoczęcie procedury za rok.
 
Pan Patryk Wapniarski powiedział, że z uwagi na zaplanowane inwestycje, rok czasu na dokonanie zmian w planie to dla niego zbyt długo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował skrócenie terminu zbierania dodatkowych wniosków do planu do pół roku. Zwrócił się z prośbą, aby taką informację podać do publicznej wiadomości poprzez publikację w „Echu Puszczykowa” oraz na stronie internetowej miasta.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ogłoszenie dotyczące zbierania wniosków do planu zostanie przygotowane.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
Radny Mariusz Frąckowiak w imieniu mieszkańców ul. Pomorskiej oraz ul. Mazurskiej przedstawił wniosek skierowany do Burmistrza Miasta w sprawie budowy chodników. Radny podkreślił, że w tej sprawie składał również wniosek do projektu budżetu miasta oraz, że od dłuższego czasu zabiega o budowę chodników w tych miejscach.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że planowane jest zakończenie prac prowadzonych na ul. Leśnej i wtedy możliwie będzie dalsze projektowanie prac między innymi na ul. Odskok, ul. Gajowej oraz ul. Pomorskiej. W budżecie miasta uwzględnione zostały środki w wysokości 60 tys. zł na remont chodnika na ul. Odskok, nie mniej jednak zakres prowadzonego remontu będzie możliwy do określenia pod skosztorysowaniu prac.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że remonty ulic na terenie miasta warto wykonywać kompleksowo.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu chodnika na ul. Pomorskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Jest to fragment, który stwarza największe utrudnienia dla mieszkańców. Radny zapytał, czy możliwe jest wykonanie remontu w dwóch etapach, zaczynając od najbardziej zniszczonej części chodnika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że budżet na 2021 rok został już zaplanowany. Każda większa inwestycja będzie wymagała wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków na ten cel.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przygotowanie stosownej odpowiedzi do wnioskodawców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zmiany wprowadzone do Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko  dla  Zwierząt ”oraz poprosił o ewentualne zgłoszenie uwag.
 
Radni nie mieli uwag do przedstawionych zmian zawartych w Uchwale Nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko  dla  Zwierząt ”.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na najbliższą sesję Rady Miasta wprowadzony zostanie do porządku obrad projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Skarbnik dodał, że stawki podatkowe od środków transportowych pozostają w Puszczykowie na stałym, dość wysokim poziomie. Powyższa uchwała ma na celu uregulowanie tej kwestii.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przedstawienie stanu prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów miasta.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła etapy prac nad poszczególnymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 4 projekty miejscowych planów znajdują się na różnych etapach opracowań. 
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał awarię oświetlenia na grobli a także poruszył kwestię nieczynnej toalety na terenie parkingu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo przy przystanku kolejowym w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że toaleta została zdewastowana, dlatego konieczne było jej zamknięcie, natomiast lampy na grobli zostały naprawione.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na nieprzejezdny odcinek ul. Bukowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że naprawę nawierzchni na ul. Bukowej będzie można wykonać dopiero w sprzyjających warunkach pogodowych.
 
Radny Piotr Guziałek zasugerował konieczność zamontowania znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na ul. Cyryla Ratajskiego na wysokości ul. Spokojnej, przed wysepką zwalniającą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wniosek ten zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej na wysokości ul. Kasprowicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd Miejski jest w posiadaniu dokumentacji na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, obecnie trwa wybór wykonawcy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy na terenie miasta Puszczykowa powstaną dodatkowe punkty szczepień przeciwko COVID-19.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że przy współpracy z Metropolią Poznań zgłoszony został do programu szczepień dodatkowy punkt na terenie hali widowiskowo-sportowej. Obecnie czekamy na zgodę od Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Radny Piotr Guziałek poprosił o przygotowanie dla radnych informacji o umorzeniach podatkowych dla przedsiębiorców z terenu miasta Puszczykowa.  
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga