Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:10
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan Patryk Wapniarski przedstawił złożony przez siebie wniosek do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, której jest właścicielem. Zmiana przeznaczenia działki z usługowej na cele mieszkaniowe miałaby umożliwić mu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma przeciwskazań, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wprowadzić zmiany o które wnosi mieszkaniec. Pani Alina Stempniak dodała jednak, że ze względu na kosztowne procedury związane ze zmianą planu wskazane byłoby zebranie większej liczby wniosków od mieszkańców i rozpoczęcie procedury za rok.
 
Pan Patryk Wapniarski powiedział, że z uwagi na zaplanowane inwestycje, rok czasu na dokonanie zmian w planie to dla niego zbyt długo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował skrócenie terminu zbierania dodatkowych wniosków do planu do pół roku. Zwrócił się z prośbą, aby taką informację podać do publicznej wiadomości poprzez publikację w „Echu Puszczykowa” oraz na stronie internetowej miasta.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ogłoszenie dotyczące zbierania wniosków do planu zostanie przygotowane.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
Radny Mariusz Frąckowiak w imieniu mieszkańców ul. Pomorskiej oraz ul. Mazurskiej przedstawił wniosek skierowany do Burmistrza Miasta w sprawie budowy chodników. Radny podkreślił, że w tej sprawie składał również wniosek do projektu budżetu miasta oraz, że od dłuższego czasu zabiega o budowę chodników w tych miejscach.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że planowane jest zakończenie prac prowadzonych na ul. Leśnej i wtedy możliwie będzie dalsze projektowanie prac między innymi na ul. Odskok, ul. Gajowej oraz ul. Pomorskiej. W budżecie miasta uwzględnione zostały środki w wysokości 60 tys. zł na remont chodnika na ul. Odskok, nie mniej jednak zakres prowadzonego remontu będzie możliwy do określenia pod skosztorysowaniu prac.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że remonty ulic na terenie miasta warto wykonywać kompleksowo.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu chodnika na ul. Pomorskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Jest to fragment, który stwarza największe utrudnienia dla mieszkańców. Radny zapytał, czy możliwe jest wykonanie remontu w dwóch etapach, zaczynając od najbardziej zniszczonej części chodnika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że budżet na 2021 rok został już zaplanowany. Każda większa inwestycja będzie wymagała wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków na ten cel.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przygotowanie stosownej odpowiedzi do wnioskodawców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zmiany wprowadzone do Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko  dla  Zwierząt ”oraz poprosił o ewentualne zgłoszenie uwag.
 
Radni nie mieli uwag do przedstawionych zmian zawartych w Uchwale Nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko  dla  Zwierząt ”.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na najbliższą sesję Rady Miasta wprowadzony zostanie do porządku obrad projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Skarbnik dodał, że stawki podatkowe od środków transportowych pozostają w Puszczykowie na stałym, dość wysokim poziomie. Powyższa uchwała ma na celu uregulowanie tej kwestii.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przedstawienie stanu prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów miasta.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła etapy prac nad poszczególnymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 4 projekty miejscowych planów znajdują się na różnych etapach opracowań. 
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał awarię oświetlenia na grobli a także poruszył kwestię nieczynnej toalety na terenie parkingu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo przy przystanku kolejowym w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że toaleta została zdewastowana, dlatego konieczne było jej zamknięcie, natomiast lampy na grobli zostały naprawione.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na nieprzejezdny odcinek ul. Bukowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że naprawę nawierzchni na ul. Bukowej będzie można wykonać dopiero w sprzyjających warunkach pogodowych.
 
Radny Piotr Guziałek zasugerował konieczność zamontowania znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na ul. Cyryla Ratajskiego na wysokości ul. Spokojnej, przed wysepką zwalniającą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wniosek ten zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej na wysokości ul. Kasprowicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd Miejski jest w posiadaniu dokumentacji na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, obecnie trwa wybór wykonawcy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy na terenie miasta Puszczykowa powstaną dodatkowe punkty szczepień przeciwko COVID-19.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że przy współpracy z Metropolią Poznań zgłoszony został do programu szczepień dodatkowy punkt na terenie hali widowiskowo-sportowej. Obecnie czekamy na zgodę od Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Radny Piotr Guziałek poprosił o przygotowanie dla radnych informacji o umorzeniach podatkowych dla przedsiębiorców z terenu miasta Puszczykowa.  
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga