Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 15 lutego 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 8. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
 9. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
 10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3. Pani Alina Stempniak powiedziała, że obszar opracowania projektu planu obejmuje około 400 działek, Szkołę Podstawową nr 2, tereny leśne przy ul. Mazurskiej. Dominująca funkcja na tym terenie to funkcja mieszkaniowa.
 
Radni zadali pytania do projektu uchwały na które odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo. Pani Jagoda Andrzejewska powiedziała, że na ten temat odbyło się spotkanie z gminami ościennymi, które wyraziły wątpliwości, co do zasadności udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań w tym zakresie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że z uwagi na toczące się na ten temat rozmowy z procedowaniem powyższej uchwały można poczekać. W związku z tym zaproponował zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Radni uznali za zasadne przełożenie procedowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo do czasu uzyskania szczegółowych wyjaśnień z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informująco zmianach:
 
w dochodach
 1. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Poznańskiego w kwocie 55.351 zł.
 2. Wprowadzono dochody w kwocie 13.111 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację NSP 2021.
 3. Zmniejszono subwencję w części oświatowej o kwotę 48.661 zł.
 4. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.848 zł. 
 
w wydatkach
 1. W dziale 600 wprowadzono pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 22.538 zł.
 2. Zlikwidowano rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 250.000 zł; wprowadzono wydatki na zadania wybrane w budżecie obywatelskim w  łącznej kwocie 250.000 zł. 
 1. Wprowadzono wydatki w kwocie 13.111 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa, na realizację NSP 2021.
 1. Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza szatniowego na orliku przy ulicy Nowe Osiedle”.
 2. Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł.
 3. W dziale 900 dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 
Z uwagi na późne przekazanie druku radnym, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 
Ad 8. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu skierowane do Burmistrza Miasta Puszczykowa, zawierające wnioski do przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń dotyczących drogi wojewódzkiej nr 431.
Zgodnie ze stanowiskiem WZDW w Poznaniu, zjazd do drogi wojewódzkiej nr 431 z terenu objętego projektem planu powinien odbywać się jedynie z ul. Niwka Stara lub ul. Nadwarciańskiej, poprzez tzw. drogę serwisową zlokalizowaną równolegle do drogi wojewódzkiej.  Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że z uwagi na treść pisma WZDW, należy ponownie przeanalizować założenia planu i dalsze możliwości działań. Przedstawiła trzy możliwe rozwiązania, w tym:
 1. akceptacja Rady Miasta dla obsługi terenu usługowego tylko jednym zjazdem i wyjazdem przez projektowane rondo na skrzyżowaniu ul. Mocka i ul. Niwka Stara,
 2. rozszerzenie obszaru planu o pas terenu wzdłuż ul. Mocka do ul. Nadwarciańskiej, podjęcie nowej uchwały i ponowienie procedury,
 3. kontynuacja procedury z założeniem dodatkowego zjazdu na ul. Mocka z terenu inwestora, wbrew stanowisku WZDW, a w przypadku braku uzgodnienia ze strony WZDW konieczność zmiany projektu i ponowienia procedury planistycznej.
 
Radni dyskutowali nad możliwością rozwiązania dostępności terenu objętego opracowaniem planu do drogi wojewódzkiej nr 431. Głos w dyskusji zabrała również Joanna Przewloka-Kononowicz mieszkanka ul. Jaskółczej oraz Andrzej Perek autor wniosku o opracowanie nowego mpzp pod usługi oraz zabudowę mieszkaniową dla omawianego terenu.
W wyniku dyskusji podjęto decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu doprowadzenie do skomunikowania terenu z drogą wojewódzką nr 431 dodatkowym zjazdem obsługującym teren inwestora zlokalizowanym w obrębie jego nieruchomości.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie wjazdu na projektowany teren usługowo-handlowy przy ul. Mocka i ul. Niwka Stara zgodnie z  pierwotną koncepcją, czyli bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 431.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 9. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że w roku bieżącym ma zostać zlecone wykonanie projektów na realizację takich ulic jak: Pszeniczna, Sokoła, Makowa, Morenowa, Mickiewicza. Pani Jagoda Andrzejewska przedstawiła etapy oraz możliwości realizacji poszczególnych, niepełnowymiarowych ulic np. ul. Sokoła, czy ul. Makowej.
 
Radny Mariusz Frąckowiak na prośbę mieszkańców zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia ul. Helskiej, która ze względu na swoje parametry i problemy z pozyskaniem gruntów od mieszkańców do tej pory nie została wykonana.
Radni dyskutowali nad możliwością utwardzenia na terenie miasta takich ulic jak: Makowa, Helska czy Gwarna.
 
Radna Maria Michałowska poruszyła także kwestię ul. Miodowej, która również od wielu lat oczekuje na utwardzenie.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:40 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga