Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 22 marca 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Perspektywy budowy/rekonstrukcji zejść nad Wartę na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Wczasowej.
 2. Omówienie pisma mieszkańców ul. Posadzego w sprawie budowy drogi.
 3. Rozpatrzenie pisma w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 4. Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
 9. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Perspektywy budowy/rekonstrukcji zejść nad Wartę na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Wczasowej.
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał o możliwość budowy zejść (schodów) na Zakole Warty na wysokości ul. Niwka Stara oraz ewentualne koszty takiej inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zgodę na realizację takiej inwestycji na terenach zalewowych musi wydać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wiceburmistrz powiedział, że konieczne jest rozeznanie tematu, jaki rodzaj konstrukcji mógłby w tym miejscu powstać i dopiero wtedy będzie można podjąć dalsze decyzje w przedmiotowej sprawie.
 
Ad 2. Omówienie pisma mieszkańców ul. Posadzego w sprawie budowy drogi.
Mieszkaniec Krzysztof Motycki przedstawił pismo skierowane do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa dotyczące budowy ulicy bocznej od ul. ks. Ignacego Posadzego, jak zaznaczył wnioskodawcy otrzymali już odpowiedź na pismo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał, czy jest możliwość budowy tego odcinka drogi w tym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że obecnie nie odpowie, kiedy ta część ul. ks. Ignacego Posadzego będzie zrealizowana. Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące parametrów drogi, wszystko rozstrzygnie się na etapie prac projektowych. Obecnie ogłoszony został przetarg na wyłonienie autora projektu budowlanego. Po wyłonieniu wykonawcy projektu możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił się z prośbą o przygotowanie kompleksowego zestawienia prowadzonych prac projektowych na wykonanie poszczególnych ulic na terenie miasta Puszczykowa.
 
Ad 3. Rozpatrzenie pisma w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące uchwały nr 70/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2. Wezwanie dotyczy nieuzasadnionego ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w sposób uniemożliwiający zabudowę na nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej. Pani Projektant wyjaśniła, że wnioskodawcy uczestniczyli w procedurze planistycznej na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, jednak nie wnieśli uwag w tym zakresie. Jednocześnie projektant Justyna Karolczak powiedziała, że w przedmiotowej sprawie sporządzone zostało stanowisko, które nie wykazało naruszenia prawa.    
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak dodała, że Rada Miasta Puszczykowa ma 30 dni na podjęcie uchwały uznającej wezwanie do naruszenia prawa za zasadne, w innym przypadku sprawa może zostać skierowana do sądu przez wnoszącego wezwanie. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że nie przewiduje procedowania takiej uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Ad 4. Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B. W projekcie planu uwzględnione zostały zmiany zaproponowane przez radnych, zgodnie z którymi zrezygnowano z poszerzenia ul. Nadwarciańskiej. Projektant Justyna Karolczak przedstawiła również uwagi mieszkańców złożone podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Jedna z głównych uwag dotyczyła możliwości uwzględnienia w miejscowym planie zapisów dopuszczających budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na jednej z działek położonych w obrębie opracowania planu (ze względu na brak możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. (chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informująco zmianach:
 
w dochodach
 1. W dziale 750 dokonano zmiany źródeł finansowania.
 2. W dziale 852: Wprowadzono środki na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora" w kwocie 13.368,02 zł.
 3. W dziale 853: Wprowadzono dochody dot. programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja I” w kwocie 16.367 zł.
 4. W dziale 855: Zwiększono dochody dot. programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja II” w kwocie 43.331,66 zł.
 5. W dziale 921: Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez BMCAK w kwocie 20.000 zł. 
w wydatkach
 1. W rozdziale 60016: Zwiększono wydatki na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł. 
 2. W rozdziale 70005: Wprowadzono wydatki na remont tarasu budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1 w kwocie 25.000 zł.
 3. W rozdziale 85295: Wprowadzono wydatki na realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 16.710,03 zł, w tym przesunięto kwotę w wysokości 3.342,01 zł z rozdziału 85214.
 4. W rozdziałach: 85153, 85205, 85214, 85219 dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
 5. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 30.000 zł.
 6. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki na dotacje na likwidację kotłów na paliwa stałe o kwotę 100.000 zł.
 7. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 24.698,66 zł.
 8. W rozdziale 92120: Zwiększono wydatki na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 50.000 zł.
 9. Przesunięto wydatki na dotacje dla NGO w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85412 do rozdziału 92605.
Przewodniczący Jan Łagoda w nawiązaniu do pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapytał o ewentualną wysokość dofinansowania z budżetu miasta do procedury in vitro.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że takie dofinansowanie z budżetu miasta będzie możliwe z uwagi na znaczne oszczędności poczynione w roku ubiegłym. 
 
Radni poruszyli kwestię dodatkowych środków w wysokości 50 tys zł. przeznaczonych z budżetu miasta na dotację celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa. Zdaniem członków komisji każdorazowo przed rozdysponowaniem dodatkowych, wolnych środków z budżetu miasta należałoby się zastanowić na jaki cel można je przeznaczyć.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, informując, że w uchwale dostosowano dane do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały
w sprawie projektu uchwał w sprawie zmiany udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki poprosił o informację, kiedy rozpocznie się naprawa ulic na terenie miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jaki sposób zabezpieczone zostanie przejście  dla pieszych na ul. Dworcowej na wysokości ul. Kasprowicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ww. wymienionym miejscu można wybudować wyniesione przejście dla pieszych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:40 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga