Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (druk nr 264),
b)      ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265),
c)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266),
d)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267),
e)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268),
f)       wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269),
g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270),
h)      przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272),
i)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej.
4. Rozpatrzenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Budowa ul. Tenisowej, etap II".
5. Przedstawienie projektu nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (druk nr 264).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska wyjaśniła, że w związku z propozycją Wielkopolskiego Parku Narodowego dotyczącą zamiany częsci gruntów zajętych pod ul. Podleśną na ścieżkę pieszo-rowerową, znajdującą się w lesie w rejonie ul. Kościelnej proponuje podjęcie powyższej uchwały tylko w części dotyczącej ul. Przecznica.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej część ul. Przecznicy oraz część ul. Podleśnej w Puszczykowie (z autopoprawką).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
b)     ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
c)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 266).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
d)     wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
e)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
f)       wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że z uwagi na zaplanowaną budowę nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie położonym za Komisariatem Policji w Puszczykowie, konieczna jest zmiana zapisów w obowiązujących w tym miejscu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, która dopuszczałyby usytuowanie budynku o takiej funkcji. Ponadto dodała, że podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp umożliwi miastu podjęcie starań o pozyskanie tego terenu od Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 
Radni dyskutowali na temat możliwości przeznaczenia innego terenu należącego do miasta, na lokalizację nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z czym wyrazili wątpliwość, co do zasadności przestąpienia do sporządzenia mpzp dla tego terenu i zmiany obowiązujących zapisów.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że przystąpienie do sporządzenia mpzp pozwoli miastu rozpocząć procedurę ponownego pozyskania tego terenu od Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Koniecznym warunkiem, jest uwzględnienie w miejscowym planie zapisów dopuszczających zlokalizowanie w tym miejscu obiektu o takiej funkcji. Ponadto dodał, że obecnie przygotowana została jedynie wstępna wizualizacja uwzględniająca rozmieszczenie pomieszczeń w nowym budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usytuowanie w centrum miasta ułatwi mieszkańcom dostęp do niego (komunikacja miejska, miejsca parkingowe w pobliżu budynku).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że popiera wskazane, nowe usytuowanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzję dotyczącą jego kształtu i wyglądu będzie można podjąć na etapie procedowania planu.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że radnym powinna zostać przedstawiona wizualizacja budynku i dopiero wtedy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp powinien zostać poddany pod głosowanie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5 (druk nr 270).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
h)     przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie  przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 272).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
i)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Projekt powyższej uchwały dotyczy współdziałania z powiatem poznańskim w utrzymaniu izby wytrzeźwień.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała o wniosku mieszkanki o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana III Sobieskiego (Puszczykowo Stare). Wniosek jest wynikiem przeprowadzonej przez geodetę miejskiego analizy prawidłowości zagospodarowania gruntów miejskich z której wyniknęło, że zabudowa znajdująca się na części działki położonej przy ul. Jana III Sobieskiego zlokalizowana została na gruncie należącym do miasta. Pani Alina Stempniak powiedziała, że trwająca do tej pory korespondencja z właścicielką przylegającej nieruchomości nie przyniosła polubownego rozwiązania problemu. W dniu 8 kwietnia br. do Burmistrza Miasta wpłynął wniosek o umożliwienie sprzedaży na rzecz wnioskodawcy części przedmiotowej nieruchomości. Do wniosku dołączona została analiza geologiczna stateczności skarpy.
 
Radni stwierdzili, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do odzyskania części nieruchomości stanowiącej własność miasta oraz przeprowadzenie kontroli zgodności zagospodarowania terenu z zapisami obowiązującego w tym miejscu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę mpzp w rejonie ul. Jana III Sobieskiego dotyczącego działki nr 292/1.
Wynik głosowania: 3 głosy „za”,4 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Wniosek został zaopiniowany przez komisję negatywnie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Ad 3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała o wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej do Burmistrza Miasta w sprawie utwardzenia ulicy. Mieszkańcy zadeklarowali we wniosku chęć pokrycia 10% kosztów realizacji zadania oraz przedstawili wstępny kosztorys.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że prace przewidują utwardzenie ulicy Jaskółczej destruktem asfaltowym, pozwoli to zabezpieczyć stan nawierzchni na kilka lat, do momentu rozpoczęcia inwestycji budowy ulicy. 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozytywowego zaopiniowania wniosku mieszkańców ul Jaskółczej.
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Rozpatrzenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Budowa ul. Tenisowej, etap II".
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wniosek mieszkańców o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „Budowa ul. Tenisowej, etap II”. Zgodnie z treścią pisma właściciele nieruchomości położonych przy ul. Tenisowej zaproponowali partycypację w kosztach realizacji zadania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby dyskusję nad przedmiotowym wnioskiem przełożyć do momentu, kiedy w przygotowaniu będzie projekt budżetu miasta na 2022 r., z uwagi na konieczność zabezpieczenia przez miasto środków na ten cel.
 
Ad 5. Przedstawienie projektu nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa. Poinformowała, że konieczność podjęcia przez gminę przedmiotowej uchwały wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Miasta Puszczykowa jest zobligowana do przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poruszyła temat związany z bezpieczeństwem na ul. Nadwarciańskiej oraz montażem monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej z ul. Kosynierów Miłosławskich.
 
Głos w dyskusji zabrała mieszkanka ul. Kosynierów Miłosławskich, która zwróciła uwagę na konieczność zamontowania monitoringu, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym rejonie miasta.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził wątpliwość, co do skuteczności podejmowania takich działań, jego zdaniem zamontowanie monitoringu nie przyczyni się do zapobiegania zdarzeniom na ul. Nadwarciańskiej, a jedynie pozwoli na zidentyfikowanie ich sprawców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przygotowana zostanie dokumentacja wraz z kosztorysem na wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej, ul. Kosynierów Miłosławskich oraz na rondzie Franciszka Heigelmanna.
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:30 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga