Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 24 maja 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.5.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    21:44
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278),
b)      zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279),
c)      wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280),
d)      nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281),
e)      zmian w uchwale budżetowej (druk nr 284).
2. Rozpatrzenie pisma ws. ul. Hotelowej.
3. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
4. Zamiany gruntów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 10 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
b)     zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
c)      wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280).
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
d)     nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy w Puszczykowie. Pani Aleksandra Mizerska przedstawiła zaproponowane nazwy ulicy.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy przedmiotowej ulicy Jana Deierlinga.
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
e)      zmian w uchwale budżetowej (druk nr 284).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach
 1. W dziale 600 wprowadzono środki w kwocie 109.669 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni jezdni na ul. Jackowskiego w Puszczykowie”.
 
w wydatkach
 1. W rozdziale 60016: Przesunięto wydatki na remonty dróg w kwocie 120.331 zł do rozdziału 60018. 
 2. W rozdziale 60018: W związku z otrzymanym dofinansowaniem wprowadzono wydatki na remonty dróg w kwocie 230.000 zł, w tym z dofinansowania 109.669 zł. 
 3. W rozdziale 70004: Zwiększono  wydatki na remonty domów komunalnych o kwotę 40.000 zł (ul. Wysoka 22 - wymiana przyłącza wodociągowego wraz z remontem łazienki; ul. Przecznica 15 - montaż nawiewników okiennych, ocieplenie gzymsu i wymiana rynien).
 4. W rozdziale 75023: Wprowadzono wydatki w kwocie 23.000 zł na wykonanie odlewu w brązie herbu Puszczykowa wraz z liternictwem. 
 5. W rozdziale 75702: Zmniejszono wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 143.000 zł. 
 6. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 80.000 zł.
 7. W rozdziałach 85214, 90005: Przesunięto kwotę 40.000 zł z dotacji na likwidację kotłów na paliwa stałe na wypłatę zasiłków celowych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 284).
Wynik głosowania: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Rozpatrzenie pisma ws. ul. Hotelowej.
Głos zabrał pan Mateusz Hertig przedstawiciel HOT_elarni****Hotel&Spa, który poinformował o piśmie skierowanym do Rady Miasta Puszczykowa, dotyczącym wykonania nawierzchni na ul. Hotelowej w Puszczykowie.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że wspomniana ulica znajduje się na 54 miejscu w rankingu dróg miejskich przeznaczonych do utwardzenia oraz, że głównym problemem jest brak mediów w ulicy, takich jak kanalizacja, wodociąg oraz gaz.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zapytał o możliwość poprowadzenia alternatywnego dojazdu do obiektu.
 
Pani Jagoda Andrzejewska oznajmiła, że w trakcie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej jest ul. Morenowa, jeśli wszystko odbędzie się bez problemów w 2022 roku będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że z uwagi na występującą już zabudowę na ul. Morenowej to właśnie ta ulica powinna zostać wykonana jako pierwsza. Z realizacją nawierzchni na ul. Hotelowej należy się wstrzymać do momentu aż powstanie na niej większa liczba domów.
 
Przewodniczący Jan Łagoda zwrócił się z zapytaniem, czy perspektywa wykonania nawierzchni na ul. Morenowej w okresie od 2 do 3 lat będzie satysfakcjonująca dla właścicieli obiektu hotelowego w kontekście dojazdu do niego.
 
Pan Mateusz Hertig odpowiedział, że takie rozwiązanie jest tzw. „światełkiem w tunelu” na polepszenie warunków dojazdu do hotelu, zwrócił się jednak z prośbą o poprawienie w miarę możliwości nawierzchni na ul. Hotelowej.
 
Pani Jagoda Andrzejewska poinformowała o możliwościach polepszenia jakości nawierzchni na ul. Morenowej takich jak: częste prace wyrównujące, łatanie powstających ubytków kilka razy w roku lub ściągnięcie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej.
 
Pan Mateusz Hertig zwrócił się również z pytaniem o możliwość ułożenia pasa drogi wykonanego z kostki brukowej lub płyt o szerokości ok 3 m, który w sytuacji, kiedy możliwe stanie się ułożenia nawierzchni trwałej, będzie można zdemontować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że decyzja w tym temacie zostanie podjęta po uzyskaniu kosztorysu wykonania takiej inwestycji. Przygotowana kalkulacja zostanie przedstawiona właścicielom obiektu oraz radzie miasta.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 3. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13. Pani projektant omówiła główne aspekty dotyczące układu komunikacyjnego, zaprojektowanego na obszarze objętym opracowaniem planu a także wnioski mieszkańców, które wpłynęły do projektu.
 
Pani Agnieszka Podgórska omówiła główne zagadnienia dotyczące rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego takich jak:
 • planowane rondo, jako rozwiązanie komunikacyjne na skrzyżowaniu ulic: Piaskowej, Powstańców Wielkopolskich, Parkowej oraz Kosińskiego wraz z koniecznością przesunięcia przystanku autobusowego za rondo (zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowymi). W projekcie planu konieczne jest zabezpieczenie terenów niezbędnych do wykupienia pod jego ewentualną budowę,
 • konieczność zabezpieczenia terenów pod budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z drogą wojewódzką nr 430 (ul. Wysoka),
 • kwestia zapisów dotyczących pasa drogowego ulicy Kosińskiego, wątpliwości na temat przeznaczenia pasa oznaczonego symbolem Kx.
 • tereny 17MN i 18MN, które stanowią nowe tereny inwestycyjne z działkami o minimalnej powierzchni 1000m2 (15 działek) z wewnętrznym układem komunikacyjnym obsługiwanym przez drogę wewnętrzną (7KDW).  
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek formalny o zwiększenie minimalnej powierzchni działek na terenie oznaczonym symbolem 17MN do 1200m2.
 
Radny Piotr Płóciennik zgłosił wniosek formalny o zwiększenie minimalnej powierzchni działek na terenie oznaczonym symbolem 17MN do 1500 m2 oraz przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 18MN na tereny zielone z małą architekturą (zielony skwer z ławkami).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez radnego Piotra Płóciennika.
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 5 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Wniosek został odrzucony.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez radnego Macieja Krzyżańskiego.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poruszyła temat poszerzenia frontowego odcinka ul. Zaułek (4KDW) z 5m do 8m, co wiązałoby się z koniecznością przesunięcia przez właścicieli znajdującego się na jednej z działek budynku do obowiązującej linii zabudowy.
 
Radny Piotr Płóciennik wyraził wątpliwość, co do zaproponowanych zmian oraz zasugerował zasięgnięcie opinii mieszkańców ul. Zaułek w przedmiotowej sprawie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie pozostawienia ul. Zaułek takiej, jak na przedstawionym rysunku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
W dalszej części posiedzenia Pani Agnieszka Podgórska podniosła temat terenów niezagospodarowanych położonych przy ul. Kosińskiego. Zaplanowana została na nich lokalizacja zbiornika retencyjnego oraz dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na działkach o minimalnej powierzchni 1500 m2 z obsługą terenu poprzez drogę wewnętrzną.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował utworzenie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kosińskiego z zachowaniem istniejącego w pasie drogi drzewostanu.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jest przeciwny takim rozwiązaniom z uwagi na bezpieczeństwo poruszających się po ul. Kosińskiego mieszkańców miasta.
 
Pani Alina Stempniak poprosiła o podjęcie decyzji odnośnie zapisów w projekcie planu dotyczących części ul. Kosińskiego oznaczonej na mapie symbolem Kx – tereny zieleni publicznej, pas pieszo-jezdny, czy też tereny te powinny zostać odsprzedane właścicielom przyległych nieruchomości jako tereny mieszkaniowe.
 
Radni zadecydowali o zamianie funkcji terenów oznaczonych na mapie symbolem Kx na MN z przeznaczeniem na uzupełnienie terenów mieszkaniowych.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta informacji dotyczących odprowadzania wód opadowych z terenu miasta oraz szczegółowych kwestii związanych z planowaną budową zbiornika retencyjnego na ul. Kosińskiego.
 
Ad 4. Zamiana gruntów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Pani Aleksandra Mizerska z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła kwestię związaną z regulacją stanu prawnego ul. Podleśnej, która obecnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pani Aleksandra Mizerska poinformowała o propozycji złożonej przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego, zgodnie z którą zaproponowano zamianę gruntów stanowiących ulicę Podleśną na ścieżkę pieszo-rowerową zlokalizowaną w lesie na przedłużeniu ul. Kościelnej będącą własnością miasta. Zgodnie z oświadczeniem Wielkopolskiego Parku Narodowego ścieżka miałaby być nadal udostępniana mieszkańcom w niezmienionej formie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda wyraził obawy, co do przekazania wspomnianego terenu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu, gdyż ograniczy to miastu możliwość ingerencji w jego stan oraz przeznaczenie.
 
Radni poparli zdanie przewodniczącego Jana Łagody.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wykupu ul. Podleśnej i pozostawieniu ścieżki pieszo-rowerowej stanowiącej przedłużenie ul. Kościelnej w lesie we władaniu miasta.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 21:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga