Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz p

RM.0012.4.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     18:40
Godz. zakończenia:    21:20
 
Temat:
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 2. Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Puszczykowa Starego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
 6. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
 7. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne założenia związane z budową schodów nad Wartą).
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
Projektant Agnieszka Podgórska powiedziała, że w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono uwagi przedstawione podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24 maja br. Ponadto pani Agnieszka Podgórska przedstawiła następujące rozwiązania poszczególnych kwestii:
 • włączenie fragmentu wyjazdu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 7KDW do ul. Piaskowej oznaczonej jako 4KDL, co umożliwiłoby w przyszłości, w tym miejscu, budowę chodnika,
 • pozostawienie funkcji zieleni urządzonej na wąskiej części pasa drogowego na ul. Kosińskiego, co pozwoliłoby na zachowanie tego terenu we władaniu miasta (podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24 maja br. zadecydowano o przeznaczeniu tego terenu na uzupełnienie terenów mieszkaniowych).
Radni przychylili się do propozycji włączenia wylotu drogi oznaczonej symbolem 7 KDW do ul. Piaskowej (4KDL).
Radni zadecydowali o pozostawieniu wiążącej decyzji, podjętej podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 24 maja br. w sprawie przeznaczenia terenu pasa drogowego, znajdującego się na ul. Kosińskiego na uzupełnienie terenów mieszkaniowych (MN).
 
Ad 2. Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Puszczykowa Starego.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak omówiła wnioski mieszkańców dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 2018 roku.
 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 1 z wykazu.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 2 z wykazu.
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 3 z wykazu.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 4 z wykazu.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 5 z wykazu.
Wynik głosowania: 1 głos „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 6 z wykazu.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 7 z wykazu.
Wynik głosowania: 0 głosów „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 8 z wykazu.
Wynik głosowania: 0 głosów „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 9 - 19 z wykazu.
Wynik głosowania: 2 głosów „za”, 4 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 20 z wykazu.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku nr 21 z wykazu.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowego Miasta Puszczykowa za 2020, informując, że jego głównym elementem jest bilans z wykonania budżetu który przedstawia faktyczną sytuację finansową miasta.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288).
Komisja nie zaopiniowała powyższego projektu uchwały.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Pani Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że zmiana związana jest z propozycją ze strony Zarządu Transportu Drogowego w Poznaniu dotyczącą wydzielenia z linii autobusowej 651 dodatkowej linii nocnej skierowanej do pętli Górczyn w Poznaniu.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach
 1. W dziale 600: Wprowadzono dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 98.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
 2. W dziale 851: Wprowadzono środki w kwocie 7.804 zł na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora" (środki na wydatki zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2021 r. w dniu 31.05.2021 r.).
w wydatkach
 1. W rozdziale 60014: Zwiększono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 98.000 zł.
 2. W rozdziale 85195: Wprowadzono wydatki w kwocie 7.804 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 3. W rozdziale 85214 zwiększono wydatki na zasiłki celowe o kwotę 13.368,02 zł. 
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 7. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne założenia związane z budową schodów nad Wartą).
Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Jagoda Andrzejewska w kwestii ul. Hotelowej wyjaśniła, że właściciele obiektu hotelowego, którzy byli obecni podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadeklarowali chęć złożenia wniosku o inicjatywę lokalną i tym samym partycypacji w kosztach budowy drogi w wysokości 40%. Dopóki wniosek nie zostanie złożony, temat budowy ul. Hotelowej pozostaje w zawieszeniu.
 
Pani Jagoda Andrzejewska przedstawiła również zaproponowane lokalizacje czterech zejść – schodów na tereny nad Wartą oraz poprosiła o decyzję w tej sprawie z uwagi na znaczne koszty realizacji inwestycji.
 
Radni jednogłośnie poprali realizację inwestycji polegającą na budowie czterech zejść na teren nad Wartą.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o przesłanie radnym zestawienia terenów, które miasto zamierza przejąć od PKP S.A. oraz koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta Puszczykowa.
 
Radny Piotr Guziałek poprosił o opublikowanie w „Echu Puszczykowa” artykułu dotyczącego sposobu pielęgnacji zieleni wychodzącej z działek prywatnych na chodniki i ulice miasta.
            
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy prowadzona inwestycja budowy ul. Makowej obejmuje również wymianę oświetlenia.
 
Pani Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że miasto prowadzi inwestycję polegającą na utwardzeniu ul. Makowej. Kwestia modernizacji lub wymiany oświetlenia pozostaje w gestii firmy ENEA S.A.
                                                          
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 21:45 zakończył posiedzenie komisji.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga