Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz

RM.0012.4.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:15
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie wydzierżawienia części działki nr 203 w Puszczykowie na okres 20 lat.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
 11. Omówienie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów w weekendy.
 12. Wstępne informacje na temat możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie – koszty, procedury.
 13. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku o umożliwienie wydzierżawienia części działki nr 203 w Puszczykowie na okres 20 lat.
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła wniosek mieszkańca o umożliwienie wydzierżawienia części działki nr 203 w Puszczykowie na okres 20 lat.
 
Radni zadecydowali o przeprowadzeniu podczas następnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wizji lokalnej terenu, który ma zostać wydzierżawiony przez miasto, przed podjęciem przez radę miasta uchwały w tej sprawie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
Inspektor Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13. Pani Alina Stempniak powiedziała, że z uwagi na przedłużającą się procedurę przygotowania projektu planu, zaproponowano rozdzielenie ww. obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trzy części:
 1. część A - tereny położone w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza, Langego, Żupańskiego i Libelta,
 2. część B - tereny położone pomiędzy ulicami: Langego, Kasprowicza, Libelta i Żupańskiego,
 3. część C - tereny położone pomiędzy ulicą Wysoką a granicą terenów należących do Wielkopolskiego Parku Narodowego wzdłuż cmentarza oraz strefą wokół węzła komunikacyjnego - ulica Wysoka - Poznańska.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:10.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 756: Zwiększono przychody z podatku PCC o kwotę 219.738,25 zł.
 2. W dziale 801: Wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania za zalanie szkoły podstawowej nr 2 w kwocie 255.000 zł.
 3. W dziale 851: Zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 16.120 zł.
 4. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora"; wprowadzono dotację celową w kwocie 3.701,61 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.
 5. W dziale 852: Zwiększono dotacje celowe o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 6. Zmniejszono dotację z UE o kwotę 288.237,88 zł na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 75023: wykreślono wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację projektu „E - usługi publiczne dla mieszkańców” (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
 2. W rozdziale 80101: Wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na usuwanie skutków zalania szkoły podstawowej nr 2, przesunięto kwotę 10.000 zł do rozdziału 85401.
 3. W rozdziale 80113: Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na transport dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Poznaniu i Mosinie.
 4. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 16.120 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zadanie związane z promocją szczepień.
 5. W rozdziale 85219: Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.701,61 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową).
 6. W rozdziale 85230: Przesunięto kwotę 3.342,01 zł do rozdziału 85295.
 7. W rozdziale 85295: Zwiększono wydatki o kwotę 16.710,03 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora".
 8. W rozdziale 85401: Zwiększono wydatki na energię o kwotę 10.000 zł.
 9. W rozdziale 85503: Zwiększono wydatki o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 10. W rozdziale 85508: Zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł na opłaty z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej.
 11. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł – na dotacje na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 12. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki o kwotę 81.500,37 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego (konserwacje i energię elektryczną). 
Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. pytania zadali radni: Alfreda Brączkowska, Tomasz Potocki, Piotr Płóciennik, Barbara Kamińska. Odpowiedzi udzielił skarbnik Piotr Łoździn.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, informując, że ww. projekt uchwały został dostosowany do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r
 
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 pytania zadali radni: Jan Łagoda, Barbara Kamińska, Alfreda Brączkowska, Tomasz Potocki oraz Maciej Krzyżański. Odpowiedzi udzielił skarbnik Piotr Łoździn.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 11. Omówienie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów w weekendy.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała o piśmie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie możliwości zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej 651 w weekendy i święta (zaproponowano, aby autobusy kursowały co godzinę). Pani Jagoda Andrzejewska poprosiła o opinię radnych w przedmiotowej sprawie.
 
Członkowie komisji zadecydowali o odłożeniu rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej 651 z uwagi na niepewną dalszą sytuację związaną z pandemią COVID-19, która może ponownie ograniczyć możliwość korzystania przez mieszkańców z komunikacji miejskiej.
 
Ad 12. Wstępne informacje na temat możliwości utworzenia stacji rowerowych w Puszczykowie - koszty, procedury.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała o piśmie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, w którym zaproponowano rozszerzenie funkcjonowania systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego na tereny gmin ościennych, w tym Puszczykowo (system aglomeracyjny). Zgodnie z przedstawioną koncepcją na terenie miasta Puszczykowa zaplanowano lokalizację 4 stacji, na każdej po 8 rowerów. Koszt funkcjonowania na terenie miasta 32 rowerów 4 generacji to 324 tysiące zł rocznie. W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu pani Jagoda Andrzejewska poprosiła o podjęcie decyzji w tym temacie.
 
Członkowie komisji zwrócili się z prośbą o zaproszenie przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w celu szczegółowego przedstawienia tematu dotyczącego ewentualnego uruchomienia stacji w Puszczykowie. Jednocześnie podczas dyskusji wyrażono obawy związane ze znacznymi kosztami utrzymania stacji rowerowych oraz zasadnością ich uruchomienia z uwagi na brak możliwości przemieszczania się na rowerach 4 generacji pomiędzy sąsiednimi gminami.
 
Ad 13. Sprawy bieżące.
                                
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:15 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga