Protokół nr 9/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 27 września 2021 r. hybrydowo w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz pr

RM.0012.4.9.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    21:20
 
Temat:
O godz. 16:00 komisja spotykała się przy Rondzie Heigelmanna.
 1. Przejście wzdłuż ul. Poznańskiej - analiza miejsc parkingowych pod kątem zmiany organizacji ruchu i wariantów przebudowy ulicy.
 2. Wizja lokalna na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej (w związku z wnioskiem pana Roberta Sokoła).
O godz. 17:30 komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 1. Dyskusja na temat remontu ul. Hotelowej.
 2. Rozpatrzenie pisma właścicieli posesji przy ul. Mazurskiej.
 3. Wstępne omówienie projektu mpzp dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara.
 4. Wstępne omówienie projektu mpzp dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
 13. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przejście wzdłuż ul. Poznańskiej - analiza miejsc parkingowych pod kątem zmiany organizacji ruchu i wariantów przebudowy ulicy.
W związku z planowaną przebudową oraz zmianą organizacji ruchu członkowie komisji wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Puszczykowie udali się na ulicę Poznańską w celu przeprowadzenia analizy lokalizacji miejsc parkingowych
 
Ad 2. Wizja lokalna na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej (w związku z wnioskiem pana Roberta Sokoła).
Następnie komisja udała się na wizję lokalną na działce nr 203 przy ul. Poznańskiej/Łąkowej podczas której radni zwrócili się z prośbą o przygotowanie mapki wskazującej wszystkie tereny dzierżawione przez pana Roberta Sokoła oraz terminy obowiązywania umów. Członkowie komisji otrzymali wnioskowaną mapkę podczas posiedzenia komisji, które kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Omówienie wniosku pana Roberta Sokoła przeniesiono na inny termin.
 
O godzinie 17:50 komisja przybyła na salę sesyjną Urzędu Miejskiego w celu kontynuacji obrad.
 
Ad 3. Dyskusja na temat remontu ul. Hotelowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił propozycję właścicieli obiektu hotelowego zlokalizowanego na ulicy Morenowej, polegającą na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej już podbudowie drogi, co pozwoli ograniczyć koszty inwestycji. Wiceburmistrz podkreślił, że w przypadku uzyskania zgody na realizację takiej inwestycji wykonanie dokumentacji projektowej znajdować się będzie po stronie inwestora, natomiast miasto będzie odpowiadać za ewentualne ułożenie podbudowy. W związku z tym, iż ul. Hotelowa znajduje się poza rankingiem budowy dróg konieczna jest zgoda rady miasta na jej realizację.
Wiceburmistrz podkreślił, że z uwagi na wzrastające ceny materiałów budowlanych trudno jest oszacować ostateczny koszt ułożenia podbudowy pod drogę.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury budowy ul. Hotelowej.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Rozpatrzenie pisma właścicieli posesji przy ul. Mazurskiej.
Głos zabrał mieszkaniec pan Włodzimierz Morawski, który w imieniu właścicieli posesji na ul. Mazurskiej przedstawił treść pisma skierowanego do Rady Miasta Puszczykowa. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej zapisu umożliwiającego budowę domów jedno i dwukondygnacyjnych z dachem płaskim lub skośnym. We wniosku zawarta została także prośba o wyodrębnienie z planu ul. Mazurskiej z uwagi na znaczny obszar objęty projektem planu i wcześniejsze podjęcie uchwały tylko dla tego obszaru. Umożliwi to wnioskodawcom szybsze rozpoczęcie realizacji własnych inwestycji.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poprosił o opinię Urzędu Miejskiego w tej sprawie.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że ww. plan jest na etapie projektowania, prośba o uwzględnienie dachów została w projekcie uwzględniona. Na kolejnym posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta będzie możliwość zaprezentowania i omówienia wstępnego projektu. Pani Alina Stempniak dodała, że jeżeli sprawnie zostaną rozstrzygnięte wszystkie problemowe zagadnienia w projekcie planu, to z uwagi na większe koszty przeprowadzenia procedury planistycznej, nie jest zasadny podział planu na dwa mniejsze. W związku z powyższym poprosiła o opinię rady miasta w przedmiotowej sprawie.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił wniosek formalny w sprawie przełożenia tematu wydzielenia planu w rejonie ul. Mazurskiej na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.   
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o przygotowanie informacji o kosztach związanych z przeprowadzeniem procedury planistycznej w przypadku wydzielenia ul. Mazurskiej z projektu mpzp.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem wniosku formalnego radnego Tomasza Potockiego w sprawie przełożenia tematu wydzielenie planu w rejonie ul. Mazurskiej na następne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.   
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 5. Wstępne omówienie projektu mpzp dla rejonu ul. Mocka i Niwka Stara.
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła propozycję projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Mocka i ul. Niwka Stara. Pani projektant wyjaśniła, że projekt planu zakłada podzielenie obszaru objętego planem na dwie funkcje mieszkaniową oraz usługową, które skomunikowane zostaną ze sobą drogą publiczną oznaczoną na mapie symbolem 1KDD. Zgodnie z obowiązującymi standardami planistycznymi oraz z uwagi na konieczność zachowania przejazdu dla pojazdów między innymi służb ratowniczych ulica Jaskółcza, znajdująca się powyżej projektowanej części mieszkaniowej, nie została zaprojektowana jako ulica bez przejazdu (tzw. ślepa ulica).
 
Głos zabrali mieszkańcy ul. Jaskółczej, którzy powiedzieli, że żadna ze złożonych przez nich uwag do projektu mpzp nie została uwzględniona. Wyrazili również swój sprzeciw dla przedstawionej przez Urząd Miejski propozycji projektu mpzp, który zakłada połączenie ul. Jaskółczej z nowymi terenami o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Takie rozwiązanie komunikacyjne, ich zdaniem, przyczyni się bowiem do wzrostu natężenia ruchu pojazdów na ul. Jaskółczej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że przedstawiony projekt stanowi jedynie propozycję zagospodarowania tego terenu wypracowaną przez Urząd Miejski w porozumieniu z właścicielami obszaru objętego procedowanym planem. Pani Alina Stempniak zaznaczyła, że nie jest to wersja ostateczna i może podlegać modyfikacjom, zgodnie z opinią i propozycją radnych.
 
Przewodniczący Jan Łagoda poprosił o przygotowanie wariantów projektu mpzp dla rejonu ul. Mocka i ul. Niwka Stara z uwzględnieniem uwag mieszkańców dotyczących pozostawienia ul. Jaskółczej bez przejazdu.
 
 Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 6. Wstępne omówienie projektu mpzp dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej.
Projektant Agnieszka Podgórska omówiła wstępne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy komisariatem policji a boiskiem przy hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. Pani Agnieszka Podgórska powiedziała, że projekt mpzp wywołany został koniecznością zlokalizowania na tym terenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dopuszcza się usytuowanie budynku maksymalnie o dwóch kondygnacjach w drugiej linii zabudowy).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów umożliwiających usytuowanie w tym miejscu budynku o możliwie największych parametrach (3 kondygnacje). Zgodnie z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych w nowo powstałym obiekcie, oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miało się również znaleźć miejsce pełniące funkcje Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
 
Pani Agnieszka Podgórska odpowiedziała, że istnieje możliwość uwzględnienia w zapisach projekt mpzp budynku o 3 kondygnacjach.
 
W związku z powyższym przewodniczący Jan Łagoda poprosił o wprowadzenie stosowanych zmian do projekcie mpzp.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 12Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 756: Zwiększono dochody z podatku PCC o kwotę 28.811 zł; wprowadzono dochody z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 20.255 zł; zmniejszono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 2.866 zł.
 2. W dziale 758: Zwiększono subwencję oświatową o kwotę 17.500 zł.
 3. W dziale 851: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. W dziale 900: Wprowadzono dochody z WFOŚiGW w kwocie 300 zł z tytułu obsługi wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”; zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę 8.000 zł.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60014: Wykreślono wydatki w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie realizacji dokumentacji na 2022 r.).
 2. W rozdziale 75095: Zwiększono o kwotę 26.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter”.
 3. W rozdziale 80101: Zwiększono o kwotę 17.500 zł wydatki oświatowe.
 4. W rozdziale 85154: Zwiększono o kwotę 20.255 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 5. W rozdziale 85215: Zwiększono o kwotę 53.000 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe.
 6. W rozdziale 90001: Przesunięto wydatki w kwocie 10.000 zł w ramach środków na dofinansowanie systemów deszczowych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
 7. W rozdziale 90005: Wprowadzono wydatki w kwocie 300 zł na obsługę wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”.
 8. W rozdziale 90005: Zwiększono o kwotę 24.000 zł wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 9. W rozdziale 90015: Zmniejszono o kwotę 55 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 10. W rozdziale 92109: Zmniejszono o kwotę 35.000 zł dotację dla BMCAK (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań wynikającymi z pandemii COVID-19).
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 15. Sprawy bieżące.
                       
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 21:20 zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga