Protokoły Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta

Protokół nr 12-1/12z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,które odbyło się 3 lipca 2012 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4Kontynuacja posiedzenia z 28 czerwca 2012 r.

Protokół nr 12-1/12
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 3 lipca 2012 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
Kontynuacja posiedzenia z 28 czerwca 2012 r.
 
OB.0012.5.12-1.12
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 • Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
Radny Piotr Bekas zgłosił następujące uwagi do projektu Statutu:
 • czy zapis w § 10 ust. 5 musi znajdować się w Statucie Miasta?
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że lepiej ten zapis wykreślić.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem § 10 ust. 5, który brzmi: Odwołanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis §10 ust. 5 został wykreślony.
 • zapis § 13 ust. 7 wskazuje jakoby tylko mieszkańcy mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą zapisu § 13 ust. 7 z:
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami oraz mieszkańcy. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.” na:
Posiedzenia komisji są jawne. Osoby nie będące jej członkami mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 13 ust. 7 został zmieniony.
 • § 19 ust. 7 – czy w tym miejscu nie powinno być też zapisu mówiącego, że burmistrz jest zwierzchnikiem kierowników jednostek organizacyjnych?
Radca prawny Szymon Muszyński zasugerował wykreślenie § 19 ust. 7.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem § 19 ust. 7 w brzmieniu: Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 19 ust. 7 został wykreślony.
 • § 22.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem ust. 1 § 22 brzmiącego: „Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki osiedli w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” oraz zmianie kolejności dwóch następnych ustępów.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapisy § 22 zostały zmienione.
 • § 21 ust. 6.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą § 21 ust. 6 tj. wykreśleniem wyrazów „funkcjonowania organów” i zastąpieniem ich wyrazem „organizacji”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 21 ust. 6 otrzymał brzmienie: „Szczegółowe zasady organizacji osiedla określa Rada w drodze uchwały.”.
 • § 25 ust. 7.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem w pierwszym wersie § 25 ust. 7 wyrazu „i”, zastępując go wyrazem „oraz”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 22 ust. 7 został zmieniony.
Komisja stwierdziła, że możliwość pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej powinna być zapisana w Statucie.
Załącznik nr 2 Regulamin Rady Miasta Puszczykowa
 • § 2.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą zapisu § 2 ust. 2 z:
Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania nałożonych na nią zadań.” na:
Sesje zwyczajne Rada odbywa z częstotliwością potrzebną do wykonania nałożonych na nią zadań, nie rzadziej niż raz na kwartał.” oraz wykreśleniem ust. 4 w brzmieniu: „Przewodniczący zwołuje zwyczajną sesję Rady przynajmniej raz na kwartał.”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapisy § 2 zostały zmienione.
 • § 7 ust. 1.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad zmianą zapisu § 7 ust. 1 z:
Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady ustalając w porozumieniu z Burmistrzem tematykę, dzień, godzinę i miejsce obrad oraz listę osób zaproszonych przy uwzględnieniu wniosków komisji.” na:
Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady ustalając tematykę, dzień, godzinę i miejsce obrad oraz listę osób zaproszonych przy uwzględnieniu wniosków Burmistrza, komisji i radnych.”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zapis § 7 ust. 1 został zmieniony.
 • § 32.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem w § 32 ust. 1 wyrazu „zaproszonych”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
W § 32 ust. 1 wyraz „zaproszonych” został wykreślony.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad dodaniem w § 32 ust. 5 o treści:
Po przyjęciu protokołu przez Radę jego treść zostaje w terminie 7 dni zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.”.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Dodany został ust. 5 w § 32.
 • § 51 ust. 1.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad dodaniem w § 32 ust. 1 wyrazu „posiedzeniach” (wówczas zdanie będzie się rozpoczynać od „ Na posiedzeniach komisji...”).
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
W § 51 ust. 1 dodany został wyraz „posiedzeniach”.
Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
 • § 7 ust. 5.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wykreśleniem ust. 5 § 7 brzmiącego: „Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Ust. 5 § 7 został wykreślony.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu Statutu, z uwzględnieniem dokonanych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt Statut Miasta Puszczykowa został przyjęty jednogłośnie.
 
O godz. 9.35 Przewodniczący Zbigniew Czyż zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół nr 12/12z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,które odbyło się 28 czerwca 2012 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 12/12
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 28 czerwca 2012 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.5.12.12
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 • Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Zbigniew Czyż odczytał uwagi Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, zgłoszone w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych (ww. uwagi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Komisja odniosła się do zgłoszonych uwag:
 1. Ws. dopisania w 3. zdaniu preambuły wyrazów „i rekreacji” - rozpatrzona pozytywnie.
 2. Ws. zmiany wyrazów rozpoczynających 4. zdanie preambuły z „Wszyscy mieszkańcy...” na „Powinnością wszystkich mieszkańców...” - rozpatrzona negatywnie.
 3. Ws. zmiany w końcowej części 4. zdania preambuły wyrazu „zapewnić” na „zapewniać” - rozpatrzona pozytywnie.
 4. Ws. zachowania w nazwie rozdziału tytułu „USTRÓJ MIASTA” nad tytułem „JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA” - rozpatrzona negatywnie.
Zwrot „USTRÓJ MIASTA” jest pojęciem zbyt szerokim, żeby stosować go tylko do jednostek pomocniczych miasta jakim są m.in. osiedla.
 1. Ws. zachowania załącznika do Statutu pn. „Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Puszczykowa” - rozpatrzona negatywnie.
Wystarczający jest zapis w Statucie, że burmistrz prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych gminy.
 1. Ws. wykreślenia w załączniku nr 3, tj. Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w § 25 ostatnich wyrazów „i ścigania” - rozpatrzona negatywnie.
Sekretarz Maciej Dettlaff zasugerował usunięcie ust. 1 w § 22 Statutu.
Komisja zdecydowała o usunięciu ust. 1 w § 22 Statutu oraz zamianie miejsc dwóch kolejnych ustępów.
Projekt Statutu Miasta Puszczykowa z zaznaczonymi zmianami, stanowi załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godz. 10.50 Przewodniczący Zbigniew Czyż przerwał posiedzenie, zapowiadając jego kontynuację we wtorek 3 lipca br. o godz. 8.00.

Protokół nr 11/12z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,które odbyło się 10 maja 2012 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 11/12
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 10 maja 2012 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.5.11.12
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia: 8.30
 
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie: Marek Barłóg
Piotr Bekas
Paweł Rochowiak - nieobecny
Janusz Szafarkiewicz
 
Goście: Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 • Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Pawła Rochowiaka.
Komisja naniosła poprawki w treści projektu Statutu oraz jego załącznikach: Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 
Statut Miasta Puszczykowa oraz załączniki: Regulamin Rady Miasta Puszczykowa oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa po dokonanych poprawkach – stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie projektu zmian w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 2 została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godz. 11.30 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 10/12z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,które odbyło się 20 marca 2012 r.w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 10/12
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 20 marca 2012 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.5.10.12
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 11.30
 
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie: Marek Barłóg
Piotr Bekas
Paweł Rochowiak
Janusz Szafarkiewicz
Goście: Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Szymon Muszyński – radca prawny
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Temat:
 • Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie dyskutowali nt. opinii prawnej w sprawie projektu Statutu.
Komisja naniosła poprawki w treści projektu Statutu oraz jego załącznikach: Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa oraz Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Statut Miasta Puszczykowa oraz załączniki: Regulamin Rady Miasta Puszczykowa oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa po dokonanych poprawkach – stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godz. 9.00 wyszedł radny Janusz Szafarkiewicz, który powrócił na posiedzenie o godz. 10.50.
 
O godz. 11.00 posiedzenie Komisji opuścił radny Paweł Rochowiak.
 
O godz. 11.30 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 9/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 30 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 9/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 30 września 2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
OB.0012.5.8.11
Godz. rozpoczęcia: 8.25
Godz. zakończenia: 10.40
 
Przewodniczący Komisji: Zbigniew Czyż
Członkowie: Marek Barłóg
Piotr Bekas
Paweł Rochowiak
Janusz Szafarkiewicz
Goście: Maciej Dettlaff – Sekretarz Miasta
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
 • Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian redakcyjnych w projekcie Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Komisja przyjęła Uchwałę Nr 1/11/VI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: projektu zmian w Statucie Miasta Puszczykowa, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 8/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 19 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

Protokół nr 8/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 19 września  2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
 
OB.0012.5.8.11
Godz. rozpoczęcia:   16.30
Godz. zakończenia:   18.30
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w:
 
-    Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta (przeanalizowano Regulamin od §13 do §27).
 
Ww. Regulaminy  z naniesionymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Komisja ustaliła, że informacja o konsultacjach społecznych dotyczących tworzenia nowego Statutu Miasta zostanie podana w "Echu Puszczykowa" oraz na stronie internetowej miasta. Natomiast wnioski w sprawie zmian w Statucie będzie można składać wyłącznie pisemnie.
 
Termin kolejnego spotkania Komisji został wyznaczony na piątek 30 września godz. 8.15.
O godz. 18.30 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 15 września 2011 r. w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 15 września  2011 r.
w Urzędzie Miejskim, ul. Podleśna 4
 
 
OB.0012.5.7.11
Godz. rozpoczęcia:   8.20
Godz. zakończenia:   10.35
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w:
-    Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (ponownie przeanalizowano rozdział 13 Regulaminu),
-    oraz w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Miasta (przeanalizowano Regulamin od §1 do §13).
 
Ww. Regulaminy  z naniesionymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godz. 10.35 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 6/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 28 czerwca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 5/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 2 czerwca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.5.5.11
Godz. rozpoczęcia:   8.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin od §35 do §54).
Ww. Regulamin oraz Statut Miasta z naniesionymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wyjaśnić:
-    §38 pkt 2 - wyjaśnić z prawnikiem (czy obsługa biurowa i prawna w sprawach merytorycznych dotyczących sesji podlega Przewodniczącemu Rady?),
-    w § 42 pkt 1 dopisać zdanie o tym, że pod nieobecność przewodniczącego komisji jej pracami kieruje osoba wyznaczona przez przewodniczącego,
-    wykreślić pkt 8 z § 11 w Statucie Miasta,
-    zamieniać w tekście wyrazy "winni" na "powinni".
 
Radny Paweł Rochowiak o godz. 9.30 opuścił posiedzenie Komisji.  
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek, 28 czerwca br. godz. 8.00
O godz. 10.00 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 2 czerwca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 5/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 2 czerwca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.5.5.11
Godz. rozpoczęcia:   8.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin od §35 do §54).
Ww. Regulamin oraz Statut Miasta z naniesionymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wyjaśnić:
-    §38 pkt 2 - wyjaśnić z prawnikiem (czy obsługa biurowa i prawna w sprawach merytorycznych dotyczących sesji podlega Przewodniczącemu Rady?),
-    w § 42 pkt 1 dopisać zdanie o tym, że pod nieobecność przewodniczącego komisji jej pracami kieruje osoba wyznaczona przez przewodniczącego,
-    wykreślić pkt 8 z § 11 w Statucie Miasta,
-    zamieniać w tekście wyrazy "winni" na "powinni".
 
Radny Paweł Rochowiak o godz. 9.30 opuścił posiedzenie Komisji.  
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na wtorek, 28 czerwca br. godz. 8.00
O godz. 10.00 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 4/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 17 maja 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

 
Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 17 maja 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.5.4.11
Godz. rozpoczęcia: 8.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin od §26 do §34).
Ww. Regulamin z naniesionymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 2 czerwca 2011 r. godz. 8.00.
 
O godz. 10.00 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 3/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 20 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 3/11
posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 20 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta
OB.0012.5.3.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.40
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas - nieobecny
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin od §10 do §25).
Ww. Regulamin z naniesionymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wyjaśnić kwestię porządku obrad sesji nadzwyczajnej:
-    czy w porządku obrad sesji nadzwyczajnej mogą znajdować się jedynie sprawy, dla których taka sesja została zwołana?
-    czy przewodniczący rady ma wpływ na tworzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej (czy może np. dodać inne punkty oprócz tych dot. projektów uchwał z wniosku?)
-    kwestia zgody wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej na zmianę jej porządku obrad. 
 
Ponadto wyjaśnić:
-    §14 pkt 1 i 2 - kwestia wyznaczenia kolejnego posiedzenia przerwanej sesji,
-    §16 pkt 9 - czy można wprowadzić zapis o powiadomieniu policji i/lub Straży Miejskiej w przypadku zakłócania sesji (i po wcześniejszym nakazie opuszczenia sali)?
 
Do załatwienia:
-    w sprawozdaniach Urzędu na sesję zamieszczać informację o wykonaniu podjętych uchwał (np. rejestr),
-    przygotować szablon wniosku (dla radnego, który złoży podczas sesji wniosek w sprawie nieobjętej porządkiem obrad).
 
O godz. 10.40 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół nr 2/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 5 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

 
Protokół nr 2/11
posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 5 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta
RM-0012-5.2.11
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10.45
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji, której członkowie zajęli się wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa (przeanalizowano Regulamin do §9 włącznie).
Ww. Regulamin z naniesionymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wyjaśnić:
-    czy nie pokrywają się te same zapisy w Regulaminie Rady Miasta i Statucie,
-    w §5 kwestię możliwości zwoływania sesji przez Wiceprzewodniczącego Rady,
-    w §9 ustalić czy używać wyrazu "skuteczny" sposób zawiadamiania.
-    czy materiały budżetowe powinny być dostarczone na 7 czy 14 dni przed sesją.
 
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony na środę, 20 kwietnia, godz. 8.30.
 
O godz. 10.45 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
 
 

Protokół nr 1/11 posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta, które odbyło się 22 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 1/11
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta,
które odbyło się 22 marca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
Biuro Rady Miasta
RM-0012-5.1.11
Godz. rozpoczęcia: 9.00
Godz. zakończenia: 11.00
 
Przewodniczący Komisji:     Zbigniew Czyż
Członkowie:                           Marek Barłóg
                                               Piotr Bekas
                                               Paweł Rochowiak - nieobecny
                                               Janusz Szafarkiewicz
Goście:                                   Maciej Dettlaff - Sekretarz Miasta
Protokolant:                           Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Temat:
-    Prace nad zmianami w Statucie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Zbigniew Czyż rozpoczął posiedzenie Komisji oraz poinformował, że w spotkaniu nie będzie mógł uczestniczyć radca prawny Urzędu.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował zaprosić na spotkanie Komisji pana Michała Thiela, bądź przekazać mu do skonsultowania projekt nowego statutu.
 
Członkowie Komisji stwierdzili, że podczas spotkań Komisji Statutowej niezbędna jest obecność prawnika.
Komisja złożyła wniosek o zatrudnienie prawnika dla potrzeb Rady Miasta (osobę z doświadczeniem i dyspozycyjną).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zobowiązał się przedstawić Komisji publikację pt. "Wzorzec statutu gminy".
 
Następnie członkowie Komisji przeszli do omawiania i dokonywania zmian w Statucie Miasta Puszczykowa.
Statut Miasta wraz z naniesionymi poprawkami Komisji Statutowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Wyjaśnić:
-    Sprawdzić czy prawa autorskie "herbu" są zarejestrowane.
-    Czy wystarczający będzie zapis, że Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych, bez załączania tego rejestru do Statutu.
-    Jakie byłyby pozytywne i negatywne aspekty włączenia Centrum Animacji Sportu w strukturę Urzędu Miejskiego.
-    Zapoznać się ze statutem osiedla, porównać z zapisami ustawy o samorządzie gminnym dot. osiedli i ewentualnie go uszczegółowić.
-    Uaktualnić mapę miasta, stanowiącą załącznik do Statutu.
 
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony na 5 kwietnia, godz. 8.30.
O godz. 11.00 Przewodniczący Zbigniew Czyż zakończył posiedzenie Komisji.