2007

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 17.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 17.12.2007 r.
Tematy posiedzenia:
Dyskusja nad wnioskami organizacji pozarządowych.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.10
Godz. zakończenia: 09.40
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:          Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:               Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:                 Andrzej Balcerek - nieobecny
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
W posiedzeniu uczestniczyli:
Wiceburmistrz Anna Gonet
Sekretarz Maciej Dettlaff
Koordynator ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak
Radny Stanisław Balbierz
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Przebieg posiedzenia
1. Dyskusja nad wnioskami organizacji pozarządowych.
Wyjaśniono, że rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych będzie możliwe po wyborze dwóch radnych, którzy wstąpią do Zespołu Opiniująco-Doradczego, a wcześniejsze otwarcie kopert z wnioskami nie jest możliwe. Jednocześnie ustalono, że Komisja może ponownie, w trakcie posiedzenia, zapoznać się z ofertami organizacji pozarządowych.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła dyskusję dot. wyboru do Zespołu Opiniująco-Doradczego przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz zawnioskował, żeby w skład Zespołu Opiniująco-Doradczego wszedł pan Zbigniew Gorzelanny, który jest koordynatorem ds. sportu.
 
Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że w skład Zespołu Opiniująco-Doradczego wejdzie zarówno pan Zbigniew Gorzelanny, jak też pan Karol Majewski kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Za zgodą zainteresowanego, Komisja podjęła decyzję o wytypowaniu do składu Zespołu Opiniująco-Doradczego pana Macieja Schneidera.
 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wymogiem prawnym jest zgłoszenie zamiaru likwidacji ośrodka na 6 miesięcy przed jego zamknięciem, w związku z tym, projekt uchwały dotyczy zamiaru likwidacji a nie samej likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że Komisja jest za podjęciem uchwały, ale wyraziła niezadowolenie, że wobec podjętej decyzji o likwidacji, działania zmierzające do zamknięcia ośrodka podejmowane są tak późno.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zwłoka wynikała z konieczności zapewnienia obsługi tej dziedziny działalności miasta po zamknięciu ośrodka i że będzie to możliwe po rozstrzygnięciu konkursu na animatora kultury.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc złożyła wniosek o sporządzenie inwentaryzacji mienia, które wchodzi w skład Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Następnie rozważono kwestię wykorzystania pomieszczeń po ośrodku. Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak prosił o przeznaczenie pomieszczeń na świetlicę dla gimnazjalistów. Wiceburmistrz Anna Gonet poprosiła też o wyrażenie opinii o przeznaczeniu tych pomieszczeń po zakończeniu godzin lekcyjnych.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby nie przerywać działalności funkcjonujących w ośrodku zespołów i umożliwić im korzystanie po lekcjach z tych pomieszczeń.
 
Dyskusja dotyczyła też kwestii udostępnienia pomieszczeń brydżystom i na potrzeby "Kółka wikliniarskiego". Wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała też, o problemach lokalowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w "starej szkole" również ma za mało miejsca na przechowywanie odzieży, żywności. Ponadto wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała o prośbie stowarzyszenia "Sana Familia", które prosi o pomieszczenie na świetlicę, miejsce spotkań dla młodzieży
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc złożyła wniosek, aby pomieszczenia przeszły pod opiekę Gimnazjum Nr 1, ale z możliwością korzystania z nich jak dotychczas.
 
W dalszej części posiedzenia, członkowie komisji po częściowym zapoznaniu się z ofertami organizacji pozarządowych, prosili o wyjaśnienia niektórych pozycji. Odpowiedzi na pytania udzielała pani Katarzyna Nowak.
 
Pani Ewelina Marcinkowska zawnioskowała, aby na następnym posiedzeniu Komisji, po rozstrzygnięciu konkursu dla organizacji pozarządowych, przedstawione zostało zestawienie wybranych projektów.
 
Następnie poruszono kwestię daty otwarcia kopert, która jak wynikało z ogłoszenia w "Głosie Wielkopolskim" miała przypadać na 14 grudnia 2007 r. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że zaszła pomyłka i w ogłoszeniu powinna być podana data 20 grudnia 2007 r., ale nie zmienia to faktu, że na podanie informacji o wynikach konkursu, Urząd ma 30 dni od dnia jego zakończenia.
 
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Pojednawczej.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że pod tekstem uchwały brakuje podpisu i pieczęci radcy prawnego.
Następnie podjęto dyskusję nad koniecznością powołania Komisji Pojednawczej.
Pan Maciej Schneider zauważył, że ze względu na możliwość zajmowania się sprawami błahymi, spektrum spraw, którymi taka komisja miałaby się zajmować powinno być szczegółowo określone.
Pani Ewelina Marcinkowska, na której wniosek podjęto prace w celu powołania Komisji Pojednawczej wyjaśniła, że założeniem było, aby komisja zajmowała się konfliktami, których mieszkańcy nie potrafią rozwiązać na drodze sąsiedzkiej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że decyzję o zajmowaniu się daną sprawą podejmowałby przewodniczący komisji, który sprawdzałby sytuację prawną i w razie potrzeby kierował sprawę dalej. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że sprawy które obecnie wpływają, kierowane są do pani burmistrz a także wyjaśnił, że decyzja komisji nie byłaby wiążąca dla stron, więc dalej mogłyby one dochodzić swoich racji na drodze prawnej.
 
Pan Maciej Schneider poprosił o sprawdzenie, czy posiedzenia komisji mogłyby się odbywać jako prace w celu społecznym, aby członkowie komisji nie pobierali diety za udział w jej pracach.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby wycofać projekt i poddać go dalszej analizie.
 
Komisja sformułowała wniosek, aby projekt uchwały wraz z regulaminem działania komisji został doprecyzowany.
 
Następnie wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała, że sprawdzono jakie są koszty postawienia i utrzymania hali balonowej i ustalono, że wynoszą one około 1.400.000,00 zł za budowę i około 800.000,00 zł rocznie za utrzymani.
 
Pani Ewa Pietrzak zapytała do kiedy są podpisane umowy na korzystanie przez dzieci z basenu.
Wiceburmistrz Anna Gonet odpowiedziała, że umowy były podpisywane przez dyrektorów szkół, a pieniądze na ten cel były zapewnione do czerwca, do końca roku szkolnego.
 
Komisja nie ustaliła termin następnego posiedzenia. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                        Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 10.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 10.12.2007 r.
Tematy posiedzenia:
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Omówienie planu rozbudowy SP2.
Dyskusja nad budżetem w zakresie właściwości komisji.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.10
Godz. zakończenia: 11.00
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:          Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:               Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:                 Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
W posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Wiceburmistrz Anna Gonet
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Izabela Bajbak
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny
Koordynator ds. szkół Katarzyna Świniarska
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
Przebieg posiedzenia
1. Omówienie planu rozbudowy SP2.
Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że przygotowane zostały dwa warianty rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przedstawiła szacunkowe koszty a także analizę demograficzną, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał radca prawny Maciej Dehmel, który zauważył, że w prasie pojawiły się pogłoski, że być może dojdzie do oddzielenia szkół podstawowych od gimnazjów i wtedy konieczna będzie budowa nowego gimnazjum.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że nie są to pewne informacje a jedynie plany i nie należy ich brać pod uwagę w odniesieniu do planów rozbudowy SP2.
 
Następnie omówiono szacunkowe koszty rozbudowy, gdzie I wariant to koszt około 6 mln zł, a II wariant to około 5 mln zł. Ponadto ustalono, że kwoty te mogą się zmieniać w zależności od ceny materiałów budowlanych.
W dalszej części posiedzenia rozważono możliwość wykorzystania na potrzeby szkoły podstawowej pomieszczeń internatu przy liceum, a także budowy samej sali gimnastycznej lub postawienia tzw. hali balonowej. Ustalono, że zostaną sprawdzone koszty postawienia i utrzymania hali balonowej.
 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Koordynator ds. szkół Katarzyna Świniarska zreferowała dwa projekty uchwał, które projekty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Pierwsza uchwała dotyczyła określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psychologów.
Pan Janusz Szafarkiewicz zauważył, że brakuje uzasadnienia pod tekstem uchwały. Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że zostanie ono uzupełnione.
Druga uchwała dotyczyła regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Pani Katarzyna Świniarska omówiła poszczególne zapisy uchwały, uściślono także, że w § 11 pkt 3 zostanie dopisane zdanie "dodatek dla dyrektorów przyznaje burmistrz, a dla wicedyrektorów, dyrektor placówki". Komisja zaopiniowała oba projekty uchwał pozytywnie.
 
Następnie pan Janusz Szafarkiewicz powrócił do tematu rozbudowy SP2 i poprosił, aby zanotować, że zlecenie wykonania dwóch projektów wariantów rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 zostało zlecone po poniedziałkowej decyzji Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta o odrzuceniu projektu rozbudowy.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o zdanie w sprawie rozbudowy SP2.
Pan Janusz Szafarkiewicz zauważył, że jak mówiła pani dyrektor Bajbak, problemem jest brak możliwości prowadzenia zajęć sportowych.
 
Pani Ewelina Marcinkowska zauważyła, że rozwiązanie polegające na przeniesieniu niektórych zajęć do internatu jest tymczasowe, a docelowo powinno się rozbudować szkołę.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc sformułowała wniosek, aby nie rozbudowywać szkoły i sprawdzić możliwości postawienia hali balonowej.
 
Następnie zajęto się zaopiniowaniem trzeciej uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Uchwała została zreferowana przez wiceburmistrz Annę Gonet, która wyjaśniła, że podjęcie uchwały pozwoli na zwiększenie samodzielności np. dyrektorów szkół, którzy będą mogli pobierać opłaty za wynajem sal czy pomieszczeń, a także zwiększy ich poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się w szkołach - także za sprzęty i ich uszkodzenie.
 
Następnie wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, powołując się na błędy prawne, odrzuciła uchwałę w sprawie subwencji dla przedszkoli kwestionując sposób naliczania subwencji.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że kwestią sporną jest określenie, która gmina znajduje się bliżej i że zdaniem kolegium, należy kierować się odległością do sąsiedniego urzędu a w przypadku Puszczykowa najbliżej znajduje się budynek Urzędu w Mosinie.
 
Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła, że w tym przypadku wskaźnik wypłaty subwencji na jedno dziecko będzie wyższy i wyniesie 326,00 zł a nie jak poprzednio 306,00 zł, co będzie miało wymierny skutek dla budżetu miasta. Ponadto wiceburmistrz Anna Gonet dodała, że zakwestionowano też sposób przyznawania dotacji, a także, że dopiero z uzasadnienia wynika skąd taka jej wysokość oraz zwrócono uwagę, że nie można wskazywać przeznaczenia środków.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że w odniesieniu do projektu budżetu na 2008 rok, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zastrzegła, że w klasyfikacji wynagrodzeń trzeba doliczyć wynagrodzenia bezosobowe.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o wyrażeniu opinii członków Komisji o projekcie uchwały dot. trwałego zarządu. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
3. Dyskusja nad budżetem w zakresie właściwości komisji.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił projekt budżetu w zakresie właściwości komisji z uwzględnieniem podziału na szkoły, oddziały przedszkolne, wskazał także propozycje zwiększeń, o które wnioskowały szkoły.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zapytała, czy nie można zwiększyć kwoty przeznaczanej na stypendia dla uczniów.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że jest to dotacja, środki zewnętrzne od wojewody i trudno tu planować kwotę, jaka zostanie przekazana.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem za duża kwota jest przeznaczana na imprezy.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zauważyła jednak, że w roku 2007 nie odbywała się osobna impreza z okazji "Dnia Dziecka".
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował też, że na zadania związane z kulturą (środki na usługi, imprezy w Puszczykowie), w roku 2007 przeznaczono 190 tys. zł, a na rok 2008 przewidziano 240 tys. zł.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że likwidowany jest Miejski Ośrodek Kultury, a w to miejsce zatrudniony będzie animator kultury.
Ponadto burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że kwota przeznaczona na działalność Biblioteki Miejskiej wzrosła nie tylko ze względu na częściowe przejęcie zadań, ale także dlatego, że konieczne było podniesienie pensji pracowników, którzy netto otrzymywali poniżej 1 tyś. zł miesięcznie.
 
Następnie skarbnik Piotr Szmytkowski omówił dział Kultura fizyczna i sport, poinformował też, że nie ma jeszcze wykonania za 2007 rok oraz że zwiększona została kwota na dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział też na pytanie pani Ewy Pietrzak wyjaśniając, że część środków przeznaczonych na zajęcia na basenie realizują szkoły, które miały zabezpieczyć opłaty za dojazd.
Wiceburmistrz Anna Gonet wyjaśniła też, że umowy były podpisywane przez szkoły, więc powinny obejmować okres od września do czerwca.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc poprosił o wyrażeniu opinii członków Komisji o projekcie budżetu w zakresie właściwości komisji i przeprowadziła glosowanie nad jego przyjęciem. Projekt budżetu na 2008 rok w zakresie właściwości Komisji Edukacji, Kultury i Sportu uzyskał pozytywną opinię Komisji - 5 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący.
 
Następnie pani Ewelina Marcinkowska wywołała temat Młodzieżowej Rady Miasta i wniosła o udostępnienie jej członkom miejsca na stronie internetowej miasta. Ponadto pani Ewelina Marcinkowska zwróciła uwagę, że harcerze ze szkoły podstawowej nr 2 nie mają lokalu, w którym mogliby się spotykać i zawnioskowała o poinformowanie o tym problemie pani dyrektor.
 
Podczas dalszej dyskusji wiceburmistrz Anna Gonet poinformowała, że w dniu dzisiejszym tj. 10.12.2007 r. przed posiedzeniem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbędzie się spotkanie z panem Bartłomiejem Kustoniem w sprawie strategii Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i poprosiła członków Komisji o wzięcie udziału w spotkaniu.
Ponadto wiceburmistrz Anna Gonet podniosła temat dwóch mieszkań znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 2, które zajmowane są przez emerytowane nauczycielki. Ustalono, że aby zwolnić te lokale, należałoby zapewnić mieszkańcom lokal o podobnym standardzie.
 
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 17.12.2007 r. na godz. 8.00.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                        Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12.11.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 12.11.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.10
Godz. zakończenia: 09.00
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:          Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:               Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
W posiedzeniu uczestniczyli:
Sekretarz Maciej Dettlaff
Koordynator ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przebieg posiedzenia
1.
Komisja dokonała oceny projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z sugestia Komisji w Rozdziale III Priorytety i Zadania należy:
-    dodać działalność edukacyjno - kulturalną,
-    dodać działania wspierające grupy mieszkańców o najniższych dochodach,
-    skreślić działalność w zakresie krwiodawstwa a w zamian wpisać organizację kursów pierwszej pomocy.
Wniosek Komisji: aby Miasto włączyło się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy koordynując pracę szkół.
Następnie pani Katarzyna Nowak przedstawiła Komisji propozycje organizacji pozarządowych odnośnie przeznaczenia środków.
Podczas dyskusji, Radny Andrzej Balcerek zaznaczył, że Miasto powinno pomóc organizacjom działającym na jego terenie, ponieważ w przypadku braku środków organizacje te  zanikną. Ponadto Radny Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że Komisja powinna zachować możliwość opiniowania wniosków organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jeżeli Rada Miasta przeznaczy większe środki na działalność organizacji pozarządowych, to wtedy Miasto będzie mogło je rozdysponować. Ponadto wyjaśniono, że w chwili obecnej środków dla jest około 200 tys. zł, podczas gdy z propozycji złożonych przez organizacje wynika, że gdyby wszystkim zapewnić fundusze, potrzebne byłoby około 450 tys. zł.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc  zapytała, czy wszyscy członkowie Komisji opiniują projekty uchwał pozytywnie. Wobec braku kolejnych uwag, projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.
 
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 17.12.2007 r. na godz. 8.00.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                                       Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 29.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 29.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godz. zakończenia: 10.00
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:          Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:               Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Izabela Bajbak
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski
Koordynator ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przebieg posiedzenia
1.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła dyskusję na temat dożywiania dzieci w szkołach. Pani dyrektor Izabela Bajbak poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 2, posiłki dla dzieci będących w trudnej sytuacji są dofinansowane przez MOPS i Caritas. Pani dyrektor wyjaśniła też, że podział pomiędzy MOPS i Caritas wynika z konieczności załatwienia w MOPS formalności, a w przypadku, gdy rodzice tego nie dopilnują, obiady finansowane są przez Caritas. Następnie pani dyrektor przedstawiła projekt Agencji Rynku Rolnego "Mleko w szkole za darmo", dzięki któremu dzieci będą mogły codziennie otrzymać bezpłatnie 0,25 l mleka białego, lub za symboliczną opłatą, 0,25 l mleka smakowego.
 
Głos zabrał też kierownik MOPS pan Karol Majewski, który wyjaśnił, że skorzystać z bezpłatnego dożywiania mogą te dzieci, w których rodzinie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351, 00 zł. Ponadto pan Karol Majewski przedstawił koszty, jakie są ponoszone w związku z dożywianiem dzieci w szkołach.
Podsumowując dyskusję, Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że na terenie Puszczykowa nie występuje problem z dożywianiem dzieci, ponieważ instytucje, które za to odpowiadają, wywiązują się ze swoich obowiązków.
2.
Następnie Komisja zajęła się sprawą profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
Dyskusja dotyczyła obecności w szkole i przeprowadzania badań przez pielęgniarki szkolne a także zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Poruszona została tez kwestia wagi tornistrów. Dyskusja nie została podsumowana wnioskami.
3.
Komisja zajęła się też problemem zajęć pozalekcyjnych. Pani dyrektor Izabela Bajbak przedstawiła rozkład zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2. Rozpatrzono też możliwość wprowadzenia zajęć z j. francuskiego.
Wniosek:
Radna Ewelina Marcinkowska zawnioskowała, o uruchomienie w Szkole Podstawowej nr 2 zajęć z j. francuskiego.
Pani dyrektor Izabela Bajbak zadeklarowała, że zostanie uruchomione kółko z j. francuskiego i z j. angielskiego, pod warunkiem znalezienia osoby, która będzie prowadzić zajęcia.
4.
Następnie na wniosek Radnego Janusza Szafarkiewicza powrócono do sprawy pisma pana Hejnowicza i zajęć z piłki siatkowej.
Wniosek:
Komisja powtórnie prosi o podpisanie umowy z panem Hejnowiczem na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej.
5.
Komisja, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Katarzyny Nowak odnośnie organizacji pozarządowych, złożyła wniosek, aby w przyszłości procedura związana z konkursami dla organizacji pozarządowych była rozpoczynana na tyle wcześnie, żeby konkursy były rozstrzygane do końca roku. Ponadto Komisja zawnioskowała o wcześniejsze umieszczanie na łamach "Echa Puszczykowa" informacji dla organizacji pozarządowych o odbywających się konkursach i terminie składania ofert, a także poproszono o uszczegółowienie zadań, na których Miastu szczególnie zależy.
 
Następnie na prośbę Przewodniczącej Komisji, pani Wiceburmistrz Anna Gonet zadeklarowała, że ustali w jakich godzinach można zastać pana Stanisława Taraszkiewicza w sali w Szkole Podstawowej nr 1 przeznaczonej na Miejski Ośrodek Kultury.
 
Komisja zaproponowała też, aby w celu szerszego zareklamowania "Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej" sporządzić baner i zawiesić go nad główną ulicą miasta.
 
Termin następnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 12.11.2007 r. na godz. 8.00.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                       Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji
.
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 15.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 15.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.10
Godz. zakończenia: 10.00
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:          Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:               Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Radny Stanisław Balbierz
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przebieg posiedzenia
 1.  
Przewodnicząca Komisji rozpoczęła dyskusję na temat wizyty w puszczykowskich szkołach. Przyjęto, że uwagi ujęte w protokole z poprzedniego posiedzenia oddają wrażenia członków Komisji z wizyty w szkołach i są zgodne ze zdaniem Komisji w sprawach, których dotyczą.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła pani wiceburmistrz, która powiedziała, że zostało już wysłane pismo do ajenta stołówki w Szkole Podstawowej nr 1, który zgodnie z umową jest zobowiązany do wykonywania bieżących napraw, w tym uszkodzonych płytek PCV na podłodze. Ponadto w sprawie termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 2 i sposobu układania styropianu, pani wiceburmistrz wyjaśniła, że jak ustalono, w trakcie kładzenia styropianu została zostawiona odległość pomiędzy styropianem i gruntem.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyrażenie zdania członków Komisji, czy są za budową Sali gimnastycznej, czy za rozbudową.
Pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w budżecie było zaznaczone, ze ma to być sala z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapytał, czy jest szansa na dofinansowanie budowy ze środków unijnych. Pani wiceburmistrz powiedziała, że na pewno jest możliwość dofinansowania tzw. sali niepełnowymiarowej i sprawdzi czy są projekty dofinansowania budowy Hali przyszkolnej.
Wniosek Komisji: aby zabezpieczyć w budżecie środki na tę inwestycję.
 
 1.  
Następnie Komisja zajęła się zaopiniowaniem uchwały w sprawie: zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
 
Pani wiceburmistrz omówiła wytyczne zawarte w ustawie o systemie oświaty i wyjaśniła w jaki sposób ustalono proponowaną stawkę 306 zł na dziecko.
Wniosek Komisji: aby tak sporządzić umowę z poszczególnymi przedszkolami, żeby pieniądze zostały wykorzystane właśnie na remonty.
Pani Anna Gonet wyjaśniła, że w tym roku planowana jest 9-procentowa podwyżka dla nauczycieli, dlatego nie można narzucić dyrektorom przedszkoli 30-procentowego progu na fundusz remontowy, ponieważ muszą jeszcze wygospodarować środki na podwyżki. Pani wiceburmistrz powiedziała też, że w sprawie konstrukcji umów trwają rozmowy z radcami prawnymi, a także, że uchwała wejdzie w życie z dniem 1. stycznia 2008 r.
 
 1.  
Następnie na prośbę Przewodniczącej Komisji, pani Róża Grześkowiak zreferowała prace kapituły oceniającej kandydatów do Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Członkowie Komisji rozważyli też możliwość podwyższenia kwoty 6.000,00 zł, zgodzono się jednak, ze jest ona wystarczająca.
 
 1.  
Następnie Komisja zajęła się tematem imprez masowych. Stwierdzono, że brakowało w tym roku obchodów Dnia Dziecka. Pani Ewa Pietrzak wyjaśniła, że szkoły i przedszkola organizowały imprezy, które można by połączyć.
Wniosek Komisji: aby zabezpieczyć środki na organizację Dnia Dziecka w 2008 r.
Ustalono także, że pisemne wnioski do budżetu można składać w Biurze Rady Miasta.
Komisja zaproponowała także, aby w celu rozpropagowania Puszczykowskie Jesieni Kulturalnej został wykonany i zawieszony nad główna ulicą baner reklamowy informujący o imprezie. Komisja poprosiła także, aby w większej ilości miejsc umieścić plakaty reklamujące imprezę, a także bezpośrednio informować o niej szkoły.
 
 1.  
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się sprawą opłat za wynajem sal sportowych. Podczas dyskusji pani wiceburmistrz wyjaśniła, że opłaty, które są wnoszone przez osoby dorosłe korzystające z sal sportowych nie mogą być wnoszone bezpośrednio na rachunek szkoły, ponieważ placówki te nie mają ustanowionego tzw. trwałego zarządu. Pani wiceburmistrz poinformowała, że dochód z wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 to 700,00 zł na miesiąc. Pani Anna Gonet dodała, że korzystanie z sali zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych mieszkańców Puszczykowa powinno być bezpłatne, ponieważ koszty administrowania opłat są niewspółmierne do dochodu.
 
Ponadto w dyskusji ustalono, że mieszkańcy Puszczykowa, którzy tworzą formalne, jak i nieformalne grupy, także mogą korzystać z sal sportowych nieodpłatnie.
 
Omówione zostało tez pismo pana Przemysława Hejnowicza, które wpłynęło do Przewodniczącej Komisji. Pani Danuta Panek-Janc ponowiła prośbę do urzędu o telefoniczne poinformowanie dyrekcji Liceum w Puszczykowie, ze sala sportowa na potrzeby sekcji piłki siatkowej będzie opłacana przez Miasto.
 
Wniosek Komisji: aby Miasto podpisało umowę z panem Hejnowiczem na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży.
 
Terminy następnych posiedzeń Komisji wyznaczono na godz. 8.00: 29.10; 26.11. i 10.12.2007 r.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
    Katarzyna Szóstak                                                                            Danuta Panek-Janc
          Protokolant                                                                            Przewodnicząca Komisji
.
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 09.10.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 09.10.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godz. zakończenia: 10.30
 
Komisja wyjazdowa - zapoznanie się z aktualnymi problemami szkół.
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:          Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:               Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
                    Andrzej Balcerek
                     Róża Grześkowiak
                     Ewelina Marcinkowska
                     Ewa Pietrzak
                     Maciej Schneider
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska
p.o. Dyrektora Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Izabela Bajbak
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przebieg posiedzenia
Szkoła Podstawowa Nr 1
Wizyty w szkołach rozpoczęto od Szkoły Podstawowej Nr 1, gdzie członkowie Komisji zapoznali się ze stanem obiektów sportowych, sal lekcyjnych i stołówki, obejrzano też nową bibliotekę.
Pani Ewa Budzyńska poinformowała Komisję, że od dnia 10 września, na prośbę osób wynajmujących pomieszczenia, ogrzewany jest budynek tzw. starej szkoły.
Następnie w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Komisji, Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że za wynajem sali gimnastycznej pobierana jest opłata w wys. 50 zł za godzinę, przy czym wpłaty dokonuje się na konto Urzędu i że salę można wynajmować od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 22.30.
Pani Ewa Budzyńska poinformowała też, że na przyszły rok planuje wymianę drzwi wejściowych na plastikowe z klamką, która zapobiega zablokowaniu wyjścia w przypadku paniki. Ponadto pani dyrektor poinformowała, że ma problem z bocznym wejściem gdzie na ścianach, prawdopodobnie od wilgoci obiera się tynk.
Poruszono też problem konieczności wymiany części płytek w stołówce - ustalono, że należy sprawdzić umowę z ajentem i zobowiązać go do naprawy (umowa znajduje się w Urzędzie).
Rozmawiano też na temat otynkowania i ewentualnego ocieplenia budynku szkoły.
Ustalono, że na salce gimnastycznej (wcześniej Biblioteka Miejska) należy dostosować oświetlenie, aby było można prowadzić tam zajęcia z piłką, a na dużej sali gimnastyczne skontrolować stan lamp.
 
Gimnazjum Nr 1
Następnie Komisja spotkała się z panem Tomaszem Żakiem. Po wcześniejszym obejrzeniu obiektów sportowych, zobowiązano pana dyrektora do dokończenia stanowiska do skoku w dal, oraz uporządkowania boiska do piłki siatkowej - sugestią Komisji było też, aby zachęcić młodzież do uprawiania tego sportu, poprzez zorganizowanie zawodów szkolnych.
 
Komisja zawnioskowała też, aby raz w miesiącu osoba opiekująca się stanowiskami komputerowymi, dokonywała przeglądu komputerów pod kątem nielegalnego oprogramowania i usuwała je, jeżeli zostanie wykryte.
 
Komisja zawnioskowała także o zadaszenie wejścia bocznego pomiędzy szkołami i wykonanie izolacji płytek przy rynnie, ponieważ prawdopodobne jest, że z powodu wilgoci obiera się tynku piętro niżej, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1.
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 2
Następnie Komisja przeniosła się do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, gdzie wspólnie z dyrekcją obejrzano pomieszczenia, które zostały czasowo dopuszczone do użytkowania przez Sanepid, ponieważ brak wyjścia ewakuacyjnego (w tym mała sala do ćwiczeń).
Pani Izabela Bajbak zgłosiła problem sali gimnastycznej, która jest jedna a powinny być dwie, ponadto ilość sal lekcyjnych, które są użytkowane zarówno przez szkołę podstawową i gimnazjum nie wystarcza, aby zajęcia mogły odbywać się bez problemów - wydłużają się zajęcia, - sala gimnastyczna jest wynajmowano dopiero od godziny 20.00.
Pani Izabela Bajdak poinformowała Komisję, że w budynku brakuje pomieszczeń w ogóle, nie tylko z przeznaczeniem na sale lekcyjne czy do ćwiczeń, m.in. brak sali dla psychologa i do prowadzenia zajęć korekcyjnych lub pomieszczeń magazynowych.
Pan Krzysztof Narożny zgłosił, że dużym problemem gimnazjum, jest brak świetlicy, oraz dużej Sali-auli.
 
Komisja zawnioskowała o przejrzenie umowy z ajentem stołówki i po jej wygaśnięciu sporządzenie nowej, na korzystniejszych warunkach, oraz o zróżnicowanie cen obiadów dla dzieci i osób z zewnątrz.
 
Pani Izabela Bajbak zasugerowała, aby przy koncepcji rozbudowy szkoły, wziąć pod uwagę możliwość zastosowania kontenerów i połączenia ich z istniejącym budynkiem oraz Sali gimnastycznej (hali) za 1 mln zł do gier zespołowych.
 
Ponadto Komisja zawnioskowała o wymianę pękniętej szyby na sali gimnastycznej i skonfrontowanie z inspektorem nadzorującym termomodernizację budynku faktu, że styropian jest kładziony w taki sposób, ze ma styczność z ziemią.
 
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono z członkami Komisji po opuszczeniu szkół na 15 października 2007 r. na godz. 8:00.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                                      Danuta Panek-Janc
Protokolant                                                                                Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 04.09.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 04.09.2007 r.
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.30
 
Posiedzenie miało odbyć się 11.09.2007 r. o godz. 18.00 - termin zmieniono na wniosek Przewodniczącej Komisji
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:     Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:          Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
                    Andrzej Balcerek
                     Róża Grześkowiak
                     Ewelina Marcinkowska
                     Ewa Pietrzak
                     Maciej Schneider - nieobecny
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Koordynator ds. szkół Katarzyna Świniarska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska
Prezes Stowarzyszenia Puszczykowo - Chateaugiron Elżbieta Kowalska
Koordynator ds. Puszczykowskie Jesieni Kulturalnej Magdalena Płachta
Radny Marek Błajecki
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przebieg posiedzenia
Na prośbę Przewodniczącej Komisji, dyrektor SP nr 1, pani Ewa Budzyńska omówiła zagadnienia dotyczące problemów z możliwością ocenienia, jakie wydatki szkoła ponosi z tytułu utrzymania budynku. Pani dyrektor wyjaśniła, że funkcjonowanie wspólnej dla tzw. nowej i starej szkoły kotłowni, zaburza obraz wydatków, oraz, że ten sam problem dotyczy zużycia gazu i wody - konieczne jest zamontowanie podliczników. Pani dyrektor poruszyła też problem otynkowania budynku szkoły i jego całkowitego lub częściowego ocieplenia, ponieważ zimą w niektórych klasach, mimo ich dogrzewania, jest bardzo zimno.
Ponadto pani dyrektor poruszyła kwestię prowadzenia w budynku szkoły zajęć dla mieszkańców - lekcje j. francuskiego i sala komputerowa, z zapytaniem, czy zapewnienie ich obsługi powinien pokrywać budżet szkoły czy budżet gminy.
Głos zabrała pani wiceburmistrz Anna Gonet, która wyjaśniła, że nie ma możliwości założenia podliczników odnośnie zużycia gazu, ale rozwiązaniem byłoby zamontowanie drugiego kotła gazowego oraz, że wykonywana jest ekspertyza, która pozwoli podjąć decyzję w tej sprawie. Ponadto pani wiceburmistrz zapytała czy jest możliwość czasowego usytuowania na terenie szkoły pojemników do segregacji śmieci.
Pani dyrektor odpowiedziała, że na terenie szkoły funkcjonują kontenery, więc nie powinno być z tym problemu.
 
Na prośbę pani wiceburmistrz, Komisja zajęła się też zaopiniowaniem uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt uchwały omówiła pani Katarzyna Świniarska, która wyjaśniła poszczególne zagadnienia.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc podjęła temat zajęć pozalekcyjnych, z których korzystają mieszkańcy.
Radny Marek Błajecki zaproponował, aby ich koszt wyodrębnić z wydatków, jakie ponosi szkoła, co pozwoli uzyskać przejrzystość w rozliczeniach budynku.
 
Następnie pani Elżbieta Kowalska omówiła, w jaki sposób odbywają się wymiany mieszkańców Puszczykowa z mieszkańcami Chateaugiron i kto z nich korzysta, przy czym zaznaczyła, że w przypadku osób nieletnich pojawia się problem z ustanowieniem dla nich opiekuna. Pani Elżbieta Kowalska omówiła też możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć z j. francuskiego dla uczniów.
Komisja rozważyła, czy jest możliwość, aby Stowarzyszenie zajęło się prowadzeniem zajęć z j. francuskiego. Radny Marek Błajecki zaproponował, aby Miasto sfinansowało zajęcia a Stowarzyszenie je przeprowadziło. Pani Elżbieta Kowalska odpowiedziała, że najpierw musiałyby zostać jasno określone warunki, na których miałoby się to odbywać.
Głos zabrała też pani wiceburmistrz, która powiedziała, że aby sfinansować zajęcia można przeprowadzić konkurs dla organizacji pozarządowych.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby Stowarzyszenie złożyło Miastu propozycję, wtedy można byłoby ją rozważyć.
Radny Andrzej Balcerek poprosił, aby Komisja podjęła decyzje w sprawie zajęć pozalekcyjnych w SP nr 1. Komisją zajęła stanowisko, aby wszystkie dodatkowe zajęcia pozostały w tym roku kalendarzowym w dotychczasowej formie, a kwestia wprowadzenia zmian i ich sfinansowania została skonfrontowana ze Skarbnikiem Miasta - zmiana płatnika ze szkoły na urząd.
 
Komisja zapoznała się także z relacją pani Magdaleny Płachty na temat przygotowań do inauguracji Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej i planu imprez na wrzesień i październik. Ponadto w dyskusji rozważono możliwość uczestniczenia uczniów puszczykowskich szkół w przygotowaniu plakatów.
 
Następnie Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestię wykorzystania sal sportowych i ich udostępniania a także, omówił sprawę amatorskiej drużyny siatkówki, która skupia sporą liczbę uczniów i chce przeprowadzać zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 2, gdzie sala została udostępniona, ale nierozwiązana pozostaje kwestia opłacenia instruktora.
Komisja rozważyła możliwość opłacania sal, po ustaleniu kryteriów związanych z ich wielkością i przeznaczeniem.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że grupy nieformalne, które korzystają z sal zwykle za nie płacą.
 
Komisja zajęła się też wyjaśnieniem sytuacji związanej z zajęciami z tenisa i opłacenia faktury za korzystanie z krytego kortu.
 
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono na 09 października 2007 r. na godz. 8:00.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
Katarzyna Szóstak                                                       Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                            Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25.07.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 25.07.2007 r.
 
Podsumowanie działalności szkół
 
Godz. rozpoczęcia: 08.00
Godz. zakończenia: 10.40
 
Posiedzenie miało się odbyć 31.07.2007 r. o godz. 8.30 - termin zmieniono na wniosek Przewodniczącej Komisji
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:       Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
                    Andrzej Balcerek
                     Róża Grześkowiak
                     Ewelina Marcinkowska
                     Ewa Pietrzak
                     Maciej Schneider
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Skarbnik Piotr Szmytkowski
Koordynator ds. szkół Katarzyna Świniarska
Dyrektor SP nr 2 Małgorzata Szubert
Następca Dyrektora SP nr 2 Izabela Bajbak
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Maria Borowska
Następca po. Dyrektora Krzysztof Narożny
Członek Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej Hanna Rapalska-Kaczmarek
Radny Zbigniew Czyż
Radny Stanisław Balbierz
                               
Protokolant:  Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Przebieg posiedzenia
 
         Stwierdzono nieobecność pana J. Szafarkiewicza.
 1.  
         Na prośbę Przewodniczącej Komisji, przedstawili się pani Izabela Bajdak i pan Krzysztof Narożny, którzy obejmuja od wrzesnia dyrekcje nad Szkołą Podstawowa nr 2 i nad Gimnazjum nr 2.
 
 1.  
Przewodnicząca Komisji, Pani D. Panek-Janc, zwróciła się z prośbą do pana P. Szmytkowskiego o omówienie sytuacji finansowej odnośnie zajęć sportowych w nowym roku szkolnym. Pan skarbnik przedstawił sytuację finansową w oparciu o dane z roku poprzedniego. Przedstawił też zapotrzebowanie, jakie zgłosiły szkoły podstawowe na zajęcia sportowe na okres od IX do końca XII br. tj. SP nr 1 1500.00 zł, i SP nr 2 15600.00 zł. Wyjaśnił też, że dysproporcja wynika z konstrukcji budżetu obu szkół, gdyż szkoły same gospodarują przyznanymi środkami.
Po zapoznaniu się z danymi ile dzieci i w jaki sposób korzystało z dodatkowych zajęć sportowych (lekcje tenisa i zajęcia na pływalni), a także po dyskusji odnośnie możliwości korzystania z dodatkowych zajęć sportowych przez wszystkie dzieci ze szkół podstawowych ustalono, że priorytetem jest zapewnienie możliwości korzystania z pływalni dzieciom z klas 0-3. Pani E. Pietrzak zaproponowała, by bezpłatnie z pływalni korzystały dzieci a klas 0-3, a z zajęć z tenisa ziemnego dzieci z klas 4-6.
Pani D. Panek-Janc by podsumować dyskusję poddała pod głosowanie, że należy stworzyć system, który umożliwi korzystanie jak największej liczbie dzieci z możliwość brania udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych, a szczególnie tym, których rodziców nie stać na opłacanie dodatkowych lekcji. Przychylili się do tego wszyscy członkowie Komisji z wyjątkiem pani E. Pietrzak, która postanowiła pozostać przy swojej propozycji i pana J. Szafarkiewicz, który był nieobecny.
 
 1.  
Następnie zajęto się problem lokalowym SP nr 2 i Gimnazjum nr 2. Pani A. Gonet przedstawiła zapotrzebowanie, jaki zgłosili dyrektorzy tych szkół a pani K. Świniarska omówiła szczegółowo, jaki SA prognozy na przyszłość odnośnie liczby uczniów w tych obwodach.
Głos zabrała pani H. Rapalska-Kaczmarek, przedstawiła ustalenia, których dokonała Komisja Architektoniczno - Urbanistyczna w czasie wizji lokalnej i w trakcie prac nad tym problemem. Pani H. Rapalska-Kaczmarek zaproponowała rozbudowę istniejących budynków mająca na celu oddzielenie uczniów obu szkół przy zachowaniu możliwości korzystania ze wspólnej stołówki. Wyjaśniła tez, że dobudowanie nowej części jest korzystniejsze od dobudowania piętra także z tego względu, że nie zakłóci funkcjonowania placówki. Ustalono też, że by oszacować koszty projektu i samej budowy, a także określić możliwości architektoniczne, należy zacząć rozmowy z biurem projektowym.
 
O godz. 09.40 do obradujących członków komisji dołączył pan J. Szafarkiewicz.
 
 1.  
         Następnie Komisja zajęła się sprawą boiska na ul. Jarosławskiej, pani A. Gonet wyjaśniła, że teren zostanie wyrównany. Pani D. Panek-Janc złożyła formalny wniosek o skonsultowanie sprawy z panią B. Mulczyńską w celu uszczegółowienia tego terminu.
 
 1.  
         Rozpatrzono pismo pana W. Grześkowiaka, dzierżawcy MOSiR-u w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy terenu. Stwierdzono, że brak koncepcji odnośnie terenu. Ustalono, że nie należy przedłużać umowy z panem W. Grześkowiakiem.
 
 1.  
         Pani K. Świniarska przedstawiła projekt Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa. Omówione zostały zasady przyznawania świadczeń i warunki, które musi spełniać uczeń.
Następnie pani R. Grześkowiak przedstawiła Program wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz terenów wiejskich.
 
Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 11 września 2007 r. na godz. 18:00.
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono
 
Katarzyna Szóstak                                                                     Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                          Przewodnicząca Komisji
.
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 10.07.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 10.07.2007 r.
 
Podsumowanie działalności szkół
 
Godz. rozpoczęcia: 18.00
Godz. zakończenia: 20.00
 
Komisja w składzie:
 
 1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:      Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
                   Andrzej Balcerek
                     Róża Grześkowiak
                     Ewelina Marcinkowska
                     Ewa Pietrzak
                     Maciej Schneider
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Koordynator ds. szkół Katarzyna Świniarska
Radny Zbigniew Czyż
Radny Stanisław Balbierz
                              
Protokolant:  Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Przebieg posiedzenia
Przewodnicząca Komisji, Pani D. Panek-Janc, poinformowała zgromadzonych, że brak pełnej Analizy Systemu Oświaty. Na prośbę pani A. Gonet, obraz sytuacji szkół przedstawiła pani K. Świniarska, która podała dane liczbowe dotyczące ilości uczniów, nauczycieli, oddziałów itp. w poszczególnych szkołach. Pani K. Świniarska omówiła też kwestię bezpieczeństwa w szkołach. W związku z kontrolą w ramach tzw. "trójek" zwróciła uwagę na występowanie miejsc konfliktowych w przypadku użytkowania korytarzy, toalet i szatni zarówno przez dzieci ze szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.
Na pytanie pani D. Panek-Janc, czy były jakieś zalecenia po kontroli, pani K. Świniarska odpowiedziała, że w przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 sugerowano tylko, że powinno się oddzielić dzieci z szkoły podstawowej od gimnazjalistów.
Ponadto P. K. Świniarska podała informację o szczególnych osiągnięciach uczniów z poszczególnych szkół w konkursach sportowych, naukowych itp.
Następnie pani A. Gonet, w odniesieniu do częściowych danych z ASO, omówiła wybrane pozycje przedstawiając jak wzrastają koszty utrzymania w odniesieniu do poszczególnych szkół, np. w przypadku SP nr 1 wysokie koszty związane z wspólną kotłownią i licznikami dla trzech budynków (stara i nowa szkoła, przedszkole).
Komisja rozważała też sytuację w Gimnazjum nr 2, gdzie pełniącym obowiązki dyrektora jest pan Krzysztof Narożny.
Następnie, w związku z pismami, jakie wpłynęły do Urzędu od dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, zajęto się omówieniem sytuacji lokalowej w tych szkołach. Zapoznano się z potrzebami obu szkół, a także z prognozami dotyczącymi ilości uczniów na kolejne lata. Podjęto decyzją o zgłoszeniu Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej tego problemu wraz z prośbą o ewentualne przygotowanie wstępnego projektu rozbudowy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2. Zdecydowano tez o zaproszeniu obecnych dyrektorów obu szkół wraz z ich następcami na następne posiedzenie Komisji.
Podjęty został też temat zakłócania ciszy po godz. 22.00 na boisku przy SP nr 2. Ustalono, że dyrekcja szkoły obsługuje rejestrator nagrań monitoringu w tym miejscu.
Ponadto pani K. Świniarska odpowiadając na pytanie pani E. Pietrzak o warunki, w jakich dzieci mieszkały w czasie kolonii w Sierakowie, przedstawiła jak wyjazdy te wyglądały na przestrzeni paru poprzednich lat i wskazała, że ulegają one poprawie, ale są tez zależne od pogody.
Następnie zajęto się sprawą finansowania w nowym roku szkolnym zajęć sportowych w szkołach. Pan. J. Szafarkiewicz złożył wniosek do pana P. Szmytkowskiego o przygotowanie na następne posiedzenie komisji symulacji kosztów na okres od IX do XII na podstawie danych z lat ubiegłych.
Postanowiono również, że na następnym posiedzeniu Komisji, pani K. Świniarska zaprezentuje do zaopiniowania, projekt Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa, a pani R. Grześkowiak przedstawi Program wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz terenów wiejskich.
Pani D. Panek-Janc zapytała, jaki jest efekt współpracy z artystą, który w czasie Dni Puszczykowa wraz z mieszkańcami, przygotowywał baner.
Pani A. Gonet poinformowała, że zostanie to skonsultowane z panią K. Nowak i wyjaśnione.
Zajęto się też kwestią MOSiR-u i wygasającej umowy z dzierżawcą terenu. Pan J. Szafarkiewicz zaproponował, by zapoznać się z projektami z lat ubiegłych, które dotyczyły tego terenu.
Pani D. Panek-Janc zaproponowała, by zaprosić pana Rafała Jaworskiego, który mógłby przedstawić mieszkańcom możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich.
Pan S. Balbierz złożył wniosek o założenie siatki i wyrównanie terenu na nowym boisku na ul. Jarosławskiej
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 31 lipca 2007 r. na godz. 8:30.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                    Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                         Przewodnicząca Komisji
.
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 26.06.2007 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 26.06.2007 r.
 
Podsumowanie Dni Puszczykowa
 
Godz. rozpoczęcia: 18:00
Godz. zakończenia: 20:50
 
Komisja w składzie:
 
 1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:      Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
                   Andrzej Balcerek
                     Róża Grześkowiak
                     Ewelina Marcinkowska
                     Ewa Pietrzak - nieobecna
                     Maciej Schneider
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff
Pełnomocnik Jędrzeja Przybysza - Janusz Przybysz
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz
Pracownik Urzędu Katarzyna Nowak
Pracownik Urzędu Agnieszka Zielińska
Trener tenisa ziemnego Dariusz Marek Preisler
Radny Stanisław Balbierz
                              
Protokolant:  Katarzyna Szóstak
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Danuta Panek-Janc
 
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Przebieg posiedzenia
Przewodnicząca Komisji, Pani D. Panek-Janc, poinformowała zgromadzonych o zmianie w temacie posiedzenia. W związku z prośbą pana Janusza Przybysza o możliwość zaprezentowania stanowiska jego syna, Jędrzeja, w sprawie publikacji i rozpowszechniania książki "Puszczykowo. Miasto - ogród".
Pani D. Panek-Janc poprosiła o przedstawienie sprawy pana Jędrzeja Przybysza, jego zwierzchnika, panią dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie Danutę Mankiewicz. Pani dyrektor omówiła przebieg współpracy z autorem albumu, poczynając od przyjęcia go do pracy i sformułowania zakresu obowiązków aż do chwili obecnej. Wyjaśnień udzielił również pełnomocnik Jędrzeja Przybysza, jego ojciec Janusz Przybysz.
W toku posiedzenia ustalono, że kwestia umowy z autorem, jego wynagrodzenia i publikacji albumu, zostanie z nim omówiona na osobnym spotkaniu w terminie, który będzie ustalony.
W kolejnej części posiedzenia Komisja wysłuchała pana D. Preislera, który omówił sposób prowadzenia zajęć z tenisa, które funkcjonują jako dodatkowa lekcja wychowania fizycznego w szkłach podstawowych. Pan D. Preisler przedstawił problem niewystarczającej liczby godzin wobec coraz większej liczby dzieci uczestniczących w tych zajęciach, a także przedstawił możliwe warianty rozwiązania tej sytuacji. Ponadto Komisja wysłuchała informacji o dodatkowych zajęciach dla dzieci tj. zimowa szkoła tenisa i letnia akademia tenisa, które również cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci.
Pani A. Gonet wyjaśniła, że zajęcia te, będą finansowane ze środków na zadania związane z pożytkiem publicznym. W związku z konkursem Urzędu na wykorzystanie tych środków, Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe złożyło ofertę na finansowanie dodatkowych zajęć z tenisa w okresie letnim i uzyskało świadczenie na ten cel.
Pani A. Gonet na prośbę Przewodniczącej Komisji, wyjaśniła też sprawę przejęcia przez siostry karmelitanki opieki nad dziećmi z Przedszkola nr 2. Ustalono, że w przypadku kiedy sprawnie zostanie załatwiona sprawa podpisania umowy, przekazanie przedszkola nastąpi 30 lipca br.  
W dalszej części posiedzenia zajęto się podsumowaniem Dni Puszczykowa. Przewodnicząca podziękowała organizatorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie imprezy. Wymieniła też mankamenty np. nieestetyczny wygląd szarf informujących o imprezie, wysokie koszty imprezy, a także podkreśliła pozytywy np. scena dla mieszkańców.
Pani burmistrz wyjaśniła kwestię braku prądu przedstawiając wyjaśnienia Zakładu Energetycznego, który tłumaczy przerwę w dostawie prądu osłabieniem izolacji na trasie między ul. Kościelną a Powstańców Wlkp.
Spostrzeżeniami z organizacji Dni Puszczykowa podzieliła się też pani A. Zielińska, pozytywne oceniając przede wszystkim zaakceptowanie przez mieszkańców terenu zakola Warty na prowadzenie Dni Puszczykowa i dużą liczbę odwiedzających.
Pani E. Marcinkowska zauważyła małą liczbę lokalnych artystów, którzy mieli szansę zaprezentowania swojej działalności. Pani A. Zielińska odpowiedziała, że nie wszyscy artyści chętnie prezentują swoje prace w plenerze bojąc się o ich bezpieczeństwo i mimo zapewnień ze strony Urzędu o zachowaniu wszelkich środków ostrożności, odmówili czynnego uczestnictwa w imprezie.
Na prośbę pana A. Balcerka, pani burmistrz przedstawiła szacowany na około 140.000   całkowity koszt imprezy, który obejmuje m.in. reklamę, występ gwiazdy, przygotowanie i wynajem terenu.
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 10 lipca 2007 r. na godz. 18:00.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                    Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                         Przewodnicząca Komisji
.
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 13.06.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 13.06.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 08:00
Godz. zakończenia: 09:50
 
Komisja w składzie:
 
 1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:      Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
                   Andrzej Balcerek
                     Róża Grześkowiak
                     Ewelina Marcinkowska
                     Ewa Pietrzak
                     Maciej Schneider
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca Burmistrza Anna Gonet
Sekretarz Maciej Dettlaff
Prezes PTS Lechosław Janaszek
Koordynator Sportowy Dni Puszczykowa Zbigniew Gorzelanny
Radny Stanisław Balbierz
                              
Protokolant:  Katarzyna Szóstak
 
Temat posiedzenia:
1. Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 2. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Janusz Szafarkiewicz
 
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.
 
Przebieg posiedzenia
Przewodnicząca Komisji, Pani D. Panek-Janc, powierzyła prowadzenie posiedzenia Panu J. Szafarkiewiczowi.
Na prośbę prowadzącego, Pan Z. Gorzelanny przedstawił działania jakie są podejmowane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Omówiona została kwestia półkolonii, o których dzieci mają być poinformowane przez nauczycieli w-f Pan Gorzelanny przedstawił program półkolonii i podał jaka ilość dzieci będzie mogła z nich skorzystać w poszczególnych szkołach. Ponadto Pan Z. Gorzelanny przedstawił planowany przebieg imprez sportowych, które mają odbyć się w czasie Dni Puszczykowa. W związku z kwestią sporną odnośnie tego, kto powinien zająć się organizacją meczu Orłów Górskiego ustalono, że Pani Burmistrz lub Pani Wiceburmistrz wyjaśni wątpliwości z prezesem klubu "Las Puszczykowo".
Pani D. Panek-Janc przekazała informację od mieszkańców, którym po godz. 22:00 przeszkadza hałas na boisku przy nowym osiedlu. Pan Z. Gorzelanny wyjaśnił, że obiekt jest monitorowany i że problem polega przede wszystkim na tym, że nie ma możliwości skutecznie kontrolować tego, co po godz. 22:00 dzieje się na boisku i w konsekwencji pociągania młodzieży do odpowiedzialności.
Pan M. Dettlaff wyjaśnił, że miało miejsce spotkanie z policją, strażą miejską i strażą leśną i w przygotowaniu jest porozumienie w sprawie współpracy.
W dalszej części posiedzenia, Pan Z. Gorzelanny omówił procedurę przyznawania i przedstawił sylwetki kandydatów do nagrody "Oskarów Sportowych". Komisja postanowiła, że również osobom, które nie są mieszkańcami Puszczykowa, a reprezentują miasto, nagrody te będą przyznawane.
Poruszona została też kwestia dotacji o które mogą ubiegać się szkoły. Pani D. Panek-Janc poinformowała Komisję, że po jej interwencji, dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowały i złożyły wnioski w sprawie ferii dla dzieci do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W związku z powyższym Pan M. Dettlaff wyjaśnił, że Urząd przekazał szkołom informację o konkursie i że za każdym razem otrzymują one takie powiadomienie e-mailem.
Następnie prowadzący posiedzenie, Pan J. Szafarkiewicz, przedstawił Pana Lechosława Janaszka, prezesa Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego, który zapoznał zgromadzonych z zakresem działalności towarzystwa. Relacja zawierała przede wszystkim informacje o ilości i rodzajach sekcji sportowych a także o ich osiągnięciach.
Na wniosek Pani D. Panek-Janc, powtórnie poruszono kwestię zakłócania spokoju na boisku przy nowym osiedlu. Komisja zastanowiła się nad zasadnością ogradzania terenu, skoro za każdym razem siatka zostaje zniszczona. Rozważono też możliwość umieszczenia tablic z regulaminem korzystania z boiska. Ustalono, że Pan M. Dettlaff zwróci się z prośbą do policji o pilniejszy monitoring tego miejsca i wyciąganie konsekwencji za zakłócanie spokoju po godz. 22:00. Jak wyjaśniła Pani A. Gonet, takie rozmowy z policją i strażą miejska oraz strażą leśną miały już miejsce i że ze strony służb mundurowych jest zapewnienie o wzmocnieniu patroli.
 
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 26 czerwca 2007 r. na godz. 18:00.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono
 
 
       Katarzyna Szóstak                                                                        Danuta Panek-Janc
             Protokolant                                                                         Przewodnicząca Komisji
.
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 29.05.2007

 
Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 29.05.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 8.05
Godz. zakończenia: 10.30.
Komisja w składzie:
 
 1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
Andrzej Balcerek
 Róża Grześkowiak
 Ewelina Marcinkowska
 Ewa Pietrzak
 Maciej Schneider
                                 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat posiedzenia:
1.Dni Puszczykowa
2.Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Zaopiniowanie projektu Statutu m. Puszczykowa
4. Sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji prowadziła przewodnicząca pani Danuta Panek - Janc
 
Ustalenia Komisji
W związku z obecnością gości zmieniono porządek obrad..
          Pan A. Kempiński przekazał  informację odnalezioną na stronach www o bytności gen. Grota Roweckiego w Puszczykowie ,wg której spędzał on urlop letni w roku 1937 oraz w 1938, w Domku Myśliwskim na ul. Podleśnej 4. Komisja poparła propozycję upamiętnienia tego faktu po weryfikacji powyższego przez  Służby Miasta (np.Koło Historyczne przy Miejskiej Bibliotece Publicznej)
         Komisja stwierdziła brak przepływu informacji pomiędzy Urzędem a Młodzieżową Radą Miasta - młodzież nie wiedziała nic o spotkaniu zwołanym przez Komisje i Burmistrza, w sprawie udziału młodzieży w organizacji Dni Puszczykowa.
         Przewodnicząca Komisji złożyła krótką relację z spotkania z uczestnikami Rajdu Nocnego, z Krotoszyna, zorganizowanego w Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie. Efektem spotkania jest zaproszenie do udziału w rajdzie "Setka na dobę" w 2008 r młodzieży puszczykowskiej i wytyczenie trasy rajdu na terenie WPN oraz objęcie patronatu nad imprezą przez Radio Merkury.
Pani D. Panek-Janc zwróciła uwagę na życzliwość stołówki ze S.P nr 1, która przygotowała posiłek dla uczestników rajdu za bardzo niską opłatę.
 
Dni Puszczykowa
Ogólny zarys programu przedstawiła pani D. Panek-Janc.
Komisja stwierdziła konieczność rozpisania szczegółowego grafiku "sceny otwartej" - 16.30 - 19.00.
Uzgodniono możliwość zaprezentowania się młodego artysty "Igora" . Z uwagi na "muzykę klubową" adresowaną do młodzieży, która jest jego specjalnością Komisja uznała, że występ - ograniczony do 40 min- można włączyć w program sobotniego Koncertu Puszczykowskich Zespołów Młodzieżowych. W tym celu zainteresowany powinien zgłosić chęć występu do Urzędu, który przekaże stosowne informacje panu Taraszkiewiczowi - koordynatora koncertu.
Dyskutowano na temat wręczania "Oskarów Sportu" i przebiegu poszczególnych konkurencji sportowych.
Pani E. Marcinkowska zwróciła uwagę na brak odpowiedniego przygotowania  MOSIR-u do przeprowadzenia imprezy.
W odpowiedzi pani Wiceburmistrz A. Gonet zapewniła, że obiekt będzie posprzątany, a w środę skoszona trawa.
MRM zgłosiła możliwość zorganizowania zajęć dla dzieci w namiocie młodzieżowym - rysowanie, malowanie itp.
W odpowiedzi pani  A. Gonet stwierdziła, że jest to uzależnione od ilości namiotów, którymi będą dysponować organizatorzy.
Pan J.Szafarkiewicz wnioskował o uzupełnienie programu (niedziela) szczegółowymi informacjami dot. zakończenia w MOSiRze.
 
Pani A.Jakubowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa przedstawiła propozycje Stowarzyszenia przygotowywane na Dni Puszczykowa ( w  namiocie wystawa "Puszczykowscy Pionierzy", wystawa gobelinów, widokówki ).
Zaproponowała ponadto:
-  przeprowadzenie ogólnego konkursu ekologicznego (prawidłowe sortowanie odpadów).
- wręczenie na scenie nagród zwycięzcom konkursu ogrodów, konkursu ekologicznego i Aptece "W starym domu" za wprowadzenie opakowań papierowych.
Komisja pozytywnie oceniła wszystkie propozycje.
Przedstawiciele MRM zainteresowani byli możliwością zorganizowania wystawy plastycznej (promocja młodzieży z Puszczykowa)
Ustalono, że uszczegółowienie propozycji nastąpi na spotkaniu w czwartek.
Komisja odrzuciła propozycję pani Jakubowskiej - przeprowadzenia na scenie wywiadu ze znanymi mieszkańcami, uznając że propozycja jest dobra,  należy do niej powrócić w przyszłym roku. Teraz - z uwagi na rozplanowany czas - nie mieści się w ustalonym harmonogramie imprez.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał
Dofinansowanie budowy pomnika - Komisja proponuje 2000 zł.
Uchwała w sprawie sprzedaży alkoholu - pozytywnie
Pokrycie kosztów dotacji dla Poznania i Mosiny za koszty przedszkola dzieci z Puszczykowa - pozytywnie.
Ustalono, że projekt regulaminu nagrody Puszczykowa wymaga uzupełnień pana Skarbnika.
Zaopiniowanie statutu
Komisja wnioskuje o sprawdzenie przez prawnika zasad jawności posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Pani D.Panek-Janc stwierdziła, że Statut przed korektą stylistyczną i ortograficzną wymaga korekty edytorskiej.
Pan J. Szafarkiewicz wnioskuje o uzupełnienie statutu zapisem na temat zasad powoływania i trybu działania Komisji Rewizyjnej.
Pan J.Szafarkiewicz oświadczył, że zaakceptuje  statut po wprowadzeniu poprawek z wszystkich komisji a pan Andrzej Balcerek warunkował zaopiniowanie pozytywne - akceptacją Komisji Rewizyjnej.
 
 Sprawy bieżące
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 13 czerwca, godz. 08.00 i kolejnego na 26 czerwca, godz. 18.00
W programie; Sport, ocena realizacji Dni Puszczykowa.
Komisja stwierdził brak informacji o koloniach  organizowanych przez Urząd Miasta.
W odpowiedzi pani A.  Gonet wyjaśniła, że przekazała już do szkół aktualne informacje:
termin 25 czerwiec -  8 lipiec , obóz w Sierakowie. 50 miejsc dla uczniów szkół podstawowych,
 kl 3-6 i gimnazjów  kl.1-2. Odpłatność 450 zł. Urząd dofinansowuje przejazd i udział w zajęciach na basenie. Decyzja o terminie i ilości miejsc - uzależniona od TKKF.
Informacja z TKKF dotarła do Urzędu w piątek 25 maja - nie było możliwości wcześniejszego zawiadomienia szkół.
Miejsca będą podzielone pomiędzy szkoły procentowo - do ilości uczniów w szkole. Uczestnikami nie mogą być uczniowie mający zwolnienia z zajęć W-F.
Ponadto szkoły organizują półkolonie i letnią akademię tenisa.
Pan A.Balcerek poruszył kwestię braku możliwości pokrycia kosztów obozu przez mniej zamożnych rodziców. Wyjaśniono, że dla tej grupy wakacje organizuje MOPS
Przedmiotem rozważań Komisji była też odpowiedź Urzędu dla S.P. Nr 2 w sprawie rozbudowy szkoły, którą pani Przewodnicząca uznała jako zaprzeczenie ustaleń Komisji, po wizji lokalnej dokonanej przez Komisję w marcu.
Ustalono, że po przeprowadzeniu analizy demograficznej i symulacji dot. potrzeb sprawa będzie powtórnie przez Komisję analizowana.
Na prośbę pani Burmistrz Komisja zaakceptowała uroczyste pożegnanie  na Sesji w dniu 13 czerwca dwóch dyrektorów, opuszczających swoje szkoły. Ustalono zakup kwiatów i nagrody książkowe.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
 
 
      Ewa Komorowska                                                                 Danuta Panek-Janc
         protokolant                                                                      Przewodnicząca Komisji
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 24.04.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 24.04.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 19.05
Godz. zakończenia: 21.25.
Komisja w składzie:
 
 1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:
Andrzej Balcerek
 Róża Grześkowiak
 Ewelina Marcinkowska
 Ewa Pietrzak
 Maciej Schneider
                                 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat posiedzenia:
1. Regulamin nagrody Rady miasta Puszczykowa dla uczniów  i osób szczególnie uzdolnionych
2. Sprawy bieżące
 
Ustalenia  Komisji:
Ad 1.Projekt regulaminu przedstawiła pani Róża Grześkowiak.
 
Wprowadzono poprawki do tytułu - wykreślenie "osób"
I . Cel i charakter nagrody:
Zaakceptowano brzmienie pkt 1 po skreśleniu "oraz osób".
Dla jasności kryteriów wyboru laureatów poprawiono pkt 4  " ..może być przyznana uczniom którzy uzyskaliby... " w miejsce przyznaje sie osobom, które uzyskały tytuł..."
Pkt 5 - w miejsce "..przyznaje się ..." wprowadzono "..kapituła może przyznać ..."
Pkt 7 - wykreślono
II.    Zgłaszanie kandydatów
Wykreślono pkt 2
III. Zasady i tryb przyznawania nagrody
Pkt 1. zamiast "...burmistrz" wpisano " .. Rada", zamiast "..komisji.." wpisano "... Kapituły"
Pkt 2. Ustalono skład Kapituły : przedstawiciel KEKS i Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta i przedstawiciel Urzędu
Pkt 3 otrzymał brzmienie: "W budżecie miasta przeznacza się kwotę do 5000 zł netto na ten cel."
Wykreślono pkt 5.
Dystrybucja informacji o nagrodzie: tablice ogłoszeń, strona internetowa, szkoły, prasa lokalna.
Regulamin po akceptacji prawnika będzie przekazany Radzie z zaleceniem uchwalenia na Sesji maj/czerwiec.
Ad 2. W związku z informacja przewodniczącej pani D.Panek-Janc o inicjatywie uczniów gimnazjum z Krotoszyna "Marsz na azymut" Komisja zaakceptowała pomysł przyjęcia uczestników marszu w dniu 26 maja rano
Ustalenia: grupę gościć będzie Gimnazjum nr 2. ale w spotkaniu z młodzieżą krotoszyńską uczestniczyć powinni uczniowie z obu puszczykowskich gimnazjów.
Młodzież dostarczy wypieki, Urząd Miasta sfinansuje koszty przygotowania porannego posiłku.
Urząd poinformuje Dyrektora Szkoły o decyzji Komisji.
 
Program  Dni Puszczykowa przedstawiła Przewodnicząca Komisji.
Ustalono, że artyści lokalni zostaną zaproszeni do wystawienia swoich prac.
Program jako "mało czytelny" skrytykowała  goszcząca na posiedzeniu Komisji pani G.Ozorowska - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa. Zwróciła uwagę na złą kondycję obiektu MOSiR, na którym odbywać się będzie część imprez.
Na pytanie pana J.Szafarkiewicza o budżet na imprezę pani A.Gonet odpowiedziała, że budżet jest ograniczony a rozmiar imprezy uzależniony od sponsorów.
Poruszono kwestię trudności organizacyjnych wynikających z różnych lokalizacji w ciągu 2 dni trwania imprezy.
Pan A.Balcerek podniósł kwestię przygotowania zaplecza dla zawodników. Zaproponował zaproszenie na następne posiedzenie pana Gorzelanego.
W związku z zamknięciem boiska przez klub Las - na następnym posiedzeniu Komisji - 29 maja - Przewodnicząca zaproponowała dyskusję na ten temat.
Komisja stwierdziła konieczność zajęcia się tematami związanymi ze sportem i wypoczynkiem letnim.
Stan aktualnych przygotowań do zapewnienia młodzieży wypoczynku letniego przedstawiła pani A.Gonet.
Ustalono, że na posiedzeniu w dniu 29 maja Komisja zajmie się zagadnieniami sportu i organizacji wypoczynku  letniego.
 
Protokolant                                                                                                      Przewodnicząca Komisji
Ewa Komorowska                                                                                                   Danuta Panek-Janc
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 27.03.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 27.03.2007
 
 
Godz. rozpoczęcia: 19.05
Godz. zakończenia: 21.15.
Komisja w składzie:
 
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
 Róża Grześkowiak
 Ewelina Marcinkowska
 Ewa Pietrzak
 Maciej Schneider
                                  Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat: Analiza programu pracy Miejskiego Ośrodka Kultury i możliwości jego rozwoju.
Oficjalnymi gośćmi Komisji byli: pani Magdalena Płachta i pan Taraszkiewicz. W spotkaniu uczestniczył również pan Marek Kubiak - przedstawiciel j grupy twórców lokalnych.
Program posiedzenia:
 1. Sprawy organizacyjne
 2. Wystąpienia gości
 3. Dyskusja
 4. Stypendia
 5. Opinia w sprawie celowości organizowania szkoleń dla nauczycieli w zakresie pisania małych projektów
 6. Opinia w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji.
 
Ad 1. Sprawy organizacyjne - ustalenia dot. protokołu z poprzedniego posiedzenia
 
Ad 2. Wystąpienia gości
Pani Magdalena Płachta - opiekująca się salą dla organizacji pozarządowych przy ul. Wysokiej mówiła o istniejących tam warunkach, użytkownikach i możliwościach wykorzystania sali.
Dyskutowano na temat możliwości pełniejszego wykorzystania sali na potrzeby kulturalne miasta.
Umowa zawarta z współużytkownikiem - ważna do czerwca 2007. z możliwością przedłużenia o kolejny rok.
Pan J.Szafarkiewicz wnioskował o wyposażenie sali w sprzęt komputerowy.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w budżecie nie przewidziano takiego wydatku ale można zaapelować do ew. darczyńców.
Pan M.Kubiak, w imieniu 25 lokalnych twórców wystawił z wnioskiem o przeznaczenie parteru starej szkoły podstawowej na ul. Wysokiej na Dom Kultury. Jego zdaniem, brak bazy do organizowania spotkań twórców jest problemem społecznym, który należy rozwiązać.
Przewodnicząca Komisji podziękowała za zwrócenie uwagi na powyższy problem. Zapewniła o czynieniu starań w kierunku poprawienia sytuacji. Stwierdziła, że nie ma możliwości w ciągu niespełna kwartału wprowadzić zauważalnych zmian.
Ustalono, że Komisja otrzyma listę twórców - dostarczy ją dyrektor MOK pan Taraszkiewicz.
Wiceburmistrz pani Anna Gonet poprosiła dyrektora MOK o przedstawienie  wizji kultury w Puszczykowie.
W odpowiedzi pan Taraszkiewicz wymienił zaplanowane na 2007 r. imprezy.
Pani M.Ornoch-Tabędzka zarzuciła dyrektorowi brak menadżerskiego podejścia do spraw kultury w Puszczykowie i zaproponowała wszystkim dyskusję na ten temat.
 
Ad 3. Dyskusja
Mieszkaniec Puszczykowa pan Andrzej Kempiński- zaproponował zapraszanie do Puszczykowa muzyków, którzy chcieliby tu koncertować.
Przewodnicząca Komisji - poinformowała o sygnałach od młodych muzyków, poszukujących miejsca na zaprezentowanie swoich zespołów
Pani Burmistrz - o zamiarach utworzenia salonu artystycznego  i wystawienniczego w dawnym pałacu ślubów i istniejących na cen cel środkach finansowych w budżecie.
Dyskutowano także o możliwościach innej lokalizacji na cele wystawienniczo kulturalne, z różnych przyczyn w chwili obecnej niemożliwych do zrealizowania.
Powracając do sprawy MOK pani Burmistrz stwierdziła, że obecna nazwa jest nieadekwatna do pełnionej funkcji, że może być to jedynie świetlica. Jedyną placówką kultury w Puszczykowie jest Biblioteka Miejska. Zaproponowała przygotowanie planu koordynacji wszystkich miejsc związanych z działalnością kulturalna w Puszczykowie.
Zdaniem pani D.Panek- Janc,  w MOK nie ma warunków na działania kulturalne.
Pan M.Schneider zaproponował aby  zamienić MOK na harcówkę. Pomysł poparła pani Burmistrz.
Konkluzją wyciągniętą z powyższej dyskusji był wniosek o likwidację nazwy "Miejski Ośrodek Kultury".
Dyskutowano na temat:
- możliwości większego wykorzystania sali dla organizacji pozarządowych, w której zdaniem uczestników spotkania mogłyby się odbywać  wieczory poezji, spotkania muzyczne itp.,
-  możliwości korzystania z Sali widowiskowej mieszczącej się w na piętrze starej szkoły.
Ustalono, że informacje  "co, gdzie, kiedy"  będą zamieszczane w Echu Puszczykowa.
Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o podjęcie decyzji w sprawie MOK i rozważeniem celowości przedłużania umowy wynajmu sali na ul. Wysokiej obcym podmiotom.
Pani Burmistrz stwierdziła, że podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji wynajmu uzależnione jest od opracowania Strategii Rozwoju Puszczykowa, w której będzie przedstawiona wizja wykorzystania budynku.  Niezbędna jest ekspertyza dachu, wskazująca możliwości wykorzystania pomieszczeń poddachowych. Rok 2007 przeznaczony jest na przygotowanie planów. Do tego czasu należy wykorzystywać istniejące zasoby.
Przewodnicząca Komisji podtrzymała wniosek w sprawie likwidacji nazwy MOK i  po drobnym remoncie przeznaczenie pomieszczeń na sale do ćwiczeń.
Pani Ewelina Marcinkowska zaproponowała przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie -  kto jest za zniesieniem nazwy "Miejski Ośrodek Kultury". Wszyscy obecni członkowie Komisji - 6 osób - głosowało za zniesieniem nazwy.
Pan Szafarkiewicz wyraził obawy co to prawnej możliwości takich działań.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że zgodnie z prawem (będzie jeszcze sprawdzone) musi być w gminie przynajmniej jedna instytucja kultury. Funkcję tę spełnia Biblioteka Miejska. Nazewnictwo nie jest istotne. Zobowiązała się do stworzenia w ciągu miesiąca planu działania, który będzie mógł być uzupełniony przez Komisję.
Na tym zamknięto temat związany z wizją kultury w Puszczykowie.
Ad 4. Przewodnicząca poinformowała o złożeniu do Przewodniczącego Rady  pisma w sprawie ufundowania stypendium lub nagrody za wybitne osiągnięcia młodych mieszkańców. Zwróciła się do zebranych o przedyskutowanie założeń regulaminu.
Zdaniem pana Szafarkiewicza bezpieczniejsze jest ufundowanie jednorazowej nagrody, stypendium jest bardziej obciążające finansowo.
Pan Maciej Schneider zwrócił uwagę na możliwość opodatkowania nagrody przez Urząd Skarbowy - należy sprawdzić w jaki sposób można uniknąć odprowadzenia podatku przez nagrodzonego.
Pani R.Grześkowiak przedstawiła wstępne  założenia regulaminu.
Przewodnicząca poprosiła o podjęcie decyzji w sprawie nagrody (oczekiwana przez uczennicę przedstawiona na sesji R.M).
Zdaniem pana J.Szafarkiewicza należy określić granice wieku.
Wywiązana się dyskusja na temat niezbędnych zapisów regulaminu (wiek, wybitne osiągnięcie, mieszkaniec Puszczykowa, promowanie Puszczykowa, sposób zgłaszania , kategorie, kapituła przyznająca)
Ustalono, że Komisja przygotuje projekt regulaminu do oceny.
Przewodnicząca zaproponowała nagrodę w wysokości 1000 zł
Na wniosek pana Balbierza poddano pod głosowanie wysokość nagrody. Wszyscy jednomyślnie zatwierdzili propozycję - 6 głosów za.
Ad 5. W wyniku dyskusji ustalono, że były liczne możliwości szkoleń , w których nauczyciele mogli uczestniczyć. Jeśli jest taka potrzeba nadal można zrobić wewnętrzne szkolenie, w szkole.
Ad 6. Wybór wiceprzewodniczącego.
Zdaniem pani D.Panek-Janc ilość zagadnień i ich różnorodność w ramach jednej Komisji wymaga wyboru wiceprzewodniczącego.
Pan M.Schneider zgłosił kandydaturę pani R.Grześkowiak, która nie chciała przyjąć funkcji i podała kandydaturę pana Szafarkiewicza. Poparła ją pani Przewodnicząca.
Pan Szafarkiewicz zaproponował utworzenie podkomisji ds. sportu. Pomysł nie zyskał akceptacji, w związku z czym wyraził zgodę na kandydowanie pod warunkiem, że nie będzie musiał zajmować się sprawami oświaty.
Głosowanie -  5 osób za , 1 wstrzymujący.
Pani Burmistrz: zwróciła się do Komisji z prośbą o zajęcie się przygotowaniem planowanych imprez cyklicznych. Zapowiedziała zmianę trybu przygotowywania budżetu na następne lata - prace nad nim będą rozpoczynać się od sierpnia. Zaapelowała o pisanie informacji do Echa Puszczykowa, które powinny być oddane do redakcji do 14 każdego miesiąca.
 
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Protkolant                                                                              Przewodniczący komisji
Ewa Komorowska                                                                 Danuta Panek-Janc
 
                                

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 6.02.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 6.02.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 18.30
Godz. zakończenia: 22.30.
Komisja w składzie:
 
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
 Róża Grześkowiak
 Ewelina Marcinkowska
 Ewa Pietrzak
 Maciej Schneider
                                  Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Temat: 1.Spotkanie z  przedstawicielami organizacji młodzieżowych Puszczykowa
  2. Zaopiniowanie budżetu na 2007 r.
 
Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych i poprosiła gości o przedstawienie się i krótką informacje o działalności reprezentowanych przez nich organizacji.
Przedstawiciele  ZHP - Patryk Maćkowiak i Klaudia Katynia przedstawili:
- cele i zadania
- schemat organizacyjny
- sytuacje lokalową
Pani Danuta Panek-Janc zachęcała młodzież do udziału w konkursie ogłoszonym przez miasto na  dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych. Stosowną pomoc w wypełnianiu wniosku mogą otrzymać w Urzędzie Miasta (deklaracja pomocy ze strony pani wice- burmistrz Anny Gonet)
Harcerze skarżyli się na brak własnej bazy lokalowej. W SP nr 1 mają własną salę, a w SP nr 2  korzystają z sal lekcyjnych. Działalność ogranicza się do godzin otwarcia szkół. Skarżyli się także na małe zainteresowanie wstępowaniem w szeregi harcerskie. Ich zdaniem sytuację mogłoby poprawić udostępnienie miejsca na własną stronę WWW, na serwerze z domeną puszczykowo.pl.
Pan Balcerek nawiązując do spraw lokalowych zapowiedział budowę hali z obiektami towarzyszącymi, w której powinno znaleźć się miejsce na harcówkę dla młodzieży z tej części Puszczykowa.
Zadania i działalność Młodzieżowej Rady Miasta przedstawiła pani Marta Balcerek - przewodnicząca tej organizacji.
Nawiązała do powstania Rady, poinformowała o bieżącej działalności i planach na 2007 r., poprosiło o umożliwienie uruchomienia  strony WWW z forum dyskusyjnym.
Pani Anna Gonet poinformowała przedstawicieli młodzieżowych organizacji, że Urząd Miasta zamierza zmienić serwer, wtedy będzie możliwość uruchomienia odpowiednich stron.
Pan Janusz Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienie czy jest w budżecie miasta kwota przeznaczona na działalność Młodzieżowej Rady Miasta.
Okazało się, że nie planowano takiej pozycji, ponieważ dotąd nie było to praktykowane. Niektóre wydatki związane z działalnością MRM finansowane były z budżetu gminy.
Wywiązała się dyskusja na temat możliwości udziału MRM w konkursie dla organizacji pozarządowych ale okazało się  statut MRN, lokując ją jako organ doradczy przy radzie miasta, sprawia że nie jest organizacją pozarządową, nie ma osobowości prawnej i wątpliwa jest możliwość startu w konkursie.  Ostatecznie postanowiono wyjaśnić z prawnikiem możliwość pozyskiwania funduszy przez MRM.
Pierwsza część posiedzenia Komisji, przeznaczona na zapoznanie się z problemami organizacji młodzieżowych zakończyła się stwierdzeniem pani Przewodniczącej, że należy ponowić takie spotkanie.
Następnie pani Kazimiera Bzdęga - prowadząca Przedszkole nr 3 odczytała pismo z dnia 11 stycznia, skierowane do Urzędu Miasta, w którym zgłaszała potrzebę utworzenia piątego oddziału przedszkolnego i zatrudnienia piątego nauczyciela.
Pan Skarbnik wyjaśnił Radnym zasady dofinansowywania wszystkich  przedszkoli  w mieście, z których wynikało, że całość kwoty przeznaczonej na dopłaty dla przedszkoli to kwota 510 tys. zł,  z czego 270 tys. zł. kierowane jest do Przedszkola nr 3, zgodnie z podpisaną umową. Ponieważ pani Bzdęga nie była przygotowana do odpowiedzi na pytanie radnych w sprawie szczegółowego przeznaczenia otrzymywanej kwoty, Komisja postanowiła, że umowy z wszystkimi przedszkolami muszą być sprawdzone. Zobowiązano dyrektorkę Przedszkola nr 3 do przedstawienia rocznego rozliczenia. Urząd Miasta odpowiadając na pismo z dnia 11 stycznia będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.
 
Członkowie Komisji byli zgodni co do konieczności uznania wizytacji przeprowadzonej przez Komisję w szkołach puszczykowskich, w dniu 5 stycznia jako posiedzenia Komisji. Podpisali listę obecności a pani Ewa Pietrzak przekazała sporządzony przez siebie w trakcie wizytacji protokół.
 
Ustalono także tryb zatwierdzania protokołów z posiedzeń Komisji: wszyscy powinni  zapoznać się z jego treścią, poprawki wnoszone będą na kolejnym spotkaniu i po ich wprowadzeniu protokół będzie podpisywany przez Przewodniczącą Komisji, i od tego momentu - obowiązujący.
W związku z tym ustaleniem Pan Szafarkiewicz - wniósł o dopisanie do protokołu z dnia 29.01, że zainteresowany był posiadaniem przez pana Marka Kubickiego certyfikatu zezwalającego na prowadzenie zajęć z dziećmi, a pan A. Balcerek - zmianę słowa "następnym" na "kolejnym" w części dotyczącej wnioskowania nauczycieli o środki  finansowe z grantów.
Tą część posiedzenia Komisji zakończono jednomyślną opinią, że posiedzenia komisji powinne być nagrywane na dyktafon cyfrowy i w razie potrzeby odtwarzane.
Zaopiniowanie budżetu
Pan Skarbnik przedstawił część budżetu związaną  z zakresem zainteresowań Komisji.
Szkoły
Pan J.Szafarkiewicz zwrócił zebranym uwagę na fakt, że Komisja powinna zastanawiać się nad poszczególnymi zadaniami i wybierać -  jej zdaniem - priorytetowe.
Pan Skarbnik - wyjaśniając metody tworzenia budżetu - powiedział, że dyrektorzy szkół przygotowują  zapotrzebowanie na sfinansowanie określonych zadań.
Zdaniem pana Szafarkiewicza zasadne byłoby sprawdzenie tych zapotrzebowań. Pan Skarbnik wyjaśnił, że weryfikacja polega na porównaniu z wydatkami z poprzedniego roku.
Członkowie komisji dyskutowali na temat kosztów utrzymania szkół w Puszczykowie, potrzebie porównania  z wydatkami na analogiczne zadania, ponoszonymi przez inne, podobne gminy. Po stwierdzeniu pani Anny Gonet że porównania takie były już w Urzędzie robione i wykazały, że w Puszczykowie jest procentowo najniższy udział subwencji w kosztach utrzymania szkół, członkowie Komisji stwierdzili, że należy w przyszłości prowadzić w szkołach bardziej racjonalną gospodarkę i dążyć do obniżenia tych kosztów.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do wysokości kwot zaplanowanych na finansowanie  edukacyjnej opieki wychowawczej.
Kultura - dotacje dla organizacji pozarządowych i zadania związane z kultura.
Pan Janusz Szafarkiewicz wnioskował o zwiększenie wydatków na kulturę o 90 tys. zł
Kultura fizyczna i sport
Pan Skarbnik wyjaśnił, że w tym rozdziale zaplanowano wydatki na kontynuowanie prac związanych z budową hali sportowej.
Zdaniem pana J. Szafarkiewicza należy przede wszystkim podjąć decyzję czy hala ma być zbudowana czy nie. Jeśli tak to w budżecie musi być zabezpieczone 350 tys. na projekt i sfinansowanie kolejnych etapów przygotowania. Jeśli byłaby budowana ze środków unijnych - w budżecie musi być zabezpieczony  obowiązkowy własny wkład gminy.
Pani A. Gonet poinformowała, że dokumentację można sfinansować z nisko oprocentowanego kredytu. Powiedziała także, odpowiadając na pytanie pana Szafarkiewicza w sprawie decyzji co do budowy boiska, że będzie przygotowany projekt kompleksowy na wszystkie tereny sportowo - rekreacyjne, przygotowany wniosek o dotację na projekt, który byłby w 80 % finansowany z dotacji.
Pan Szafarkiewicz zwrócił się do komisji z wnioskiem o podjęcie stanowiska w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na obiekty sportowe. Powiedział także, że kwoty na potrzeby organizacji pozarządowych są za małe i wnioskował o zwiększenie ich w granicach 30 - 40 tys.
Pan S. Balbierz był zainteresowany wysokością wkładu własnego organizacji pozarządowych. Otrzymał wyjaśnienie, że wkład własny organizacji nie zawsze jest finansowy, że liczy się wkład pracy organizacji.
Członkowie Komisji dyskutowali dłuższy czas na temat koncepcji i kosztów budowy hali.
Pan Szafarkiewicz zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty na projekt hali widowiskowej. Pan Andrzej Balcerek zwrócił uwagę na brak w budżecie kwoty 150 tys. przeznaczonej na budowę boiska na ul. Jarosławskiej. Zaproponował aby pozostawić 300 tys. na kontynuowanie prac związanych z budową hali a 150 tys. przeznaczyć na boisko. Pan Szafarkiewicz był zdania, że należy zwiększyć deficyt, a w trakcie roku budżetowego dokonywać przesunięć w budżecie. Pan Andrzej Balcerek poprosił o wyjaśnienia dot. przeznaczenia 50 tys. zł na nawodnienie ul. Poznańskiej.
 Wyjaśniła pani Wiceburmistrz, która powiedziała, że w związku z modernizacją ul. Poznańskiej, na całej jej długości planowane są pasy zielone, które muszą być automatycznie nawadniane.
Podsumowanie  - zdania Komisji na temat budżetu były podzielone, mimo to Komisja przychyla się do pozytywnego zaopiniowania, z zastrzeżeniem  co do obniżenia kwot na działania sportowe.
 
 
Protokolant                                                                       Przewodnicząca Komisji
Ewa Komorowska                                                            Danuta Panek-Janc
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 29.01.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 29.01.2007
 
Godz. rozpoczęcia:7.50
Godz. zakończenia:10.00
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Danuta Panek-Janc
 
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
 Róża Grześkowiak
 Ewelina Marcinkowska
 Ewa Pietrzak
 Maciej Schneider
                                    Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Program posiedzenia: 1.Zmiana terminu spotkań
2.Analiza projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom
3.Informacje w sprawie możliwości pozyskiwania grantów na tz. projekty  miękkie
 
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie  Komisji.
Radna pani Ewa Pietrzak przedstawiła prośbę o przeprowadzenie wizytacji w Szkole Podstawowej nr 2, z uwagi na trudne warunki lokalowe, wynikające z użytkowania jednego budynku szkolnego przez dwie jednostki. Członkowie Komisji byli zgodni co do potrzeby wizytowania szkoły, ustalono termin - 5 luty godz.8.30.
Przewodnicząca poinformowała zebranych o konieczności zmiany terminu posiedzeń Komisji ponieważ wcześniej uzgodniony wyklucza udział przedstawicieli różnych instytucji i osób zainteresowanych praca Komisji. Ustalono termin najbliższego posiedzenia -  6 luty, godz. 18.30
Ponieważ w spotkaniu uczestniczył gość - pan Marek Kubicki,  pani Danuta Panek -Janc poprosiła  o przedstawienie problemu, który chce zgłosić Komisji.
W/w stwierdził, że w Puszczykowie od dawna zaniedbywane są działania z zakresu kultury: brak w prasie lokalnej informacji o kulturze, brak bazy dla twórców lokalnych, miejsc spotkań, magazynów i locum do prowadzenia zajęć dla dzieci i  młodzieży ( np. warsztatów wikliniarskich).
Pani Danuta Panek -Janc stwierdziła konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej pod kątem znalezienia w mieście miejsca na prowadzenie działań kulturalnych.
Pan Janusz Szafarkiewicz podkreślił ważność zgłoszonej inicjatywy ale równocześnie stwierdził, iż w ciągu dwóch kadencji jako  radny nie słyszał o istnieniu grupy twórców , prowadzących zajęcia z dziećmi. Nie otrzymał też od pana Kubickiego odpowiedzi na pytanie w sprawie posiadanego przez niego certyfikatu do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Pan Stanisław Balbierz zasugerował, że można by na te cele wyremontować piwnice  w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - Komisja postanowiła przeprowadzić wizję lokalną również w tej szkole.
Pani Ewa Pietrzak poprosiła o zamieszczenie w Echu Puszczykowa informacji o zajęciach na basenie dla uczniów klas 1 -3, ponieważ brak stosownych ogłoszeń w szkołach i rodzice są zdezorientowani. Wypowiedź uzupełnił pan Janusz Szafarkiewicz stwierdzeniem, że w czasie ferii w szkołach nie były prowadzone zajęcia gry w tenisa i wynikało to z niedopatrzenia władz.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały - regulaminu określającego wysokość dodatku dla nauczycieli:
Pan J.Szafarkiewicz - projekt przedstawiany Radzie przez Burmistrza musi być przez niego sygnowany.
Rozdz. II - wszyscy obecni byli zgodni co do konieczności wykreślenia pkt 6 i 7 uznając że są to podstawowe obowiązki nauczyciela ( podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej)
Dopisano pkt e/ prezentowanie wysokich wartości moralno-etycznych
f/ promowanie priorytetowych zagadnień Unii Europejskiej w zakresie pracy z młodzieżą.
Przewodnicząca zaproponowała zwrócenie się do p. Burmistrz z wnioskiem o utworzenie w Urzędzie Miasta komórki pomagającej w pisaniu projektów.
Propozycję odrzucono po uwadze pana J. Szafarkiewicza, że nowozatrudnieni wiceburmistrz i sekretarz posiadają takie umiejętności, a pozyskiwanie środków unijnych nie należy do Rady. Jego zdaniem z Urzędu powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za wypełnianie wniosków. Należy także uaktywnić dyrektorów szkół.
Pan A. Balcerek zobowiązał się, do przedstawienia na jednym z kolejnych spotkań, metod jakimi posługiwali się nauczyciele szkół spoza Puszczykowa, starający się o dofinansowanie swoich projektów.
Komisja zatwierdziła proponowaną wysokość podwyżek dodatków - w stosunku do 2006 r.- § 12.
Komisja postanowiła zaopiniować projekt pozytywnie - po wprowadzeniu poprawek merytorycznych.
Pani Danuta Panek-Janc przedstawiła program "Tak, dla sportu - nie, dla używek" łączący działalność edukacyjna z działalnością sportową informując o możliwości przystąpienia Puszczykowa do III edycji programu.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
 
 
Protokolant                                                                                                      Przewodniczący komisji
Ewa Komorowska                                                                                                  Danuta Panek-Janc
 
                 
 
 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 9.01.2007

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 9.01.2007
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji: Danuta Panek-Janc
 
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
     Róża Grześkowiak
     Ewelina Marcinkowska
     Ewa Pietrzak
     Maciej Schneider
                                    Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant:  Ewa Komorowska
 
Program posiedzenia: 1.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
                                       2.Przyjęcie planu pracy na 2007r.
 
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie  Komisji.
Ad 1/ W nawiązaniu do pkt 1 programu pani Danuta Panek- Janc poprosiła o zgłaszanie uwag do projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zdaniem pana Janusza Szafarkiewicza plan nie wymaga poprawiania natomiast konieczne jest jak najszybsze zaopiniowanie podziału kwot na poszczególne zadania.
Po tej uwadze program został jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowany.
Ad 2/ Ustalono, że posiedzenia komisji odbywać się będą w poniedziałki o godz. 7.45. Dyskutowano na temat formy planu pracy, który powinna przyjąć komisja.
Zdaniem pana Janusza Szafarkiewicza powinien być opracowany roczny program ramowy  oraz szczegółowy, na najbliższy kwartał. W związku z koniecznością uchwalenia budżetu dwa najbliższe spotkania powinny być przeznaczone na zaopiniowanie wniosków organizacji pozarządowych. Powinna być ustalona kwota niezbędna na pokrycie zadań.
Zgłosił brak odpowiedzi Urzędu w kwestii  finansowania szkółek tenisowych mimo pozytywnej opinii Komisji.
Pani Anna Gonet - wiceburmistrz  zobowiązała się do wyjaśnienia powyższej sprawy, informując równocześnie, że zajęcia z nauki tenisa (4-ta godzina w-f) będzie realizowana do końca roku szkolnego. Kontynuowanie lekcji od września wymaga opinii prawnika w kwestii trybu postępowania (zamówienia publiczne). Będą odbywały się zajęcia tenisowe w trakcie ferii szkolnych.
Poruszona została także kwestia wykupienia przez Miasto lekcji pływania dla dzieci klas 1 - 3.
Pani Anna Gonet wyjaśniła, że utrzymane będą zajęcia do końca roku szkolnego. Natomiast jaka grupa wiekowa będzie brała udział w zajęciach od nowego roku szkolnego zadecydują wyniki badań ankietowych.
Zdaniem pana Macieja Schneidera,  opinię co do optymalnego wieku nauki pływania   powinni wyrazić trenerzy pływania.
Pani Ewa Pietrzak opowiedziała się za kontynuowaniem lekcji tenisa od nowego roku szkolnego.
Dyskutowano na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i oświaty.
Pan Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestię współfinansowania "muzyki na zakolu". Należy ustalić czy impreza będzie finansowana przez Urząd Miasta i wtedy jej organizator wybrany drogą przetargu, czy też Urząd Miasta będzie współorganizatorem, do którego dołączą organizacje pozarządowe i wolontariusze.
Zaproponował także aby w ramach współpracy bliźniaczej rozważyć możliwość nawiązania takich kontaktów z miastem szwedzkim.
Pani Danuta Panek-Janc zaproponowała przeprowadzenie w okresie od lutego do kwietnia - analizy stanu mienia publicznego:
 - odwiedzenie placówek kulturalnych;
 - wstęp do przygotowania miejsca dla działalności kulturalnej;
 - spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta;
 - spotkanie z kołami zainteresowań;
 - analiza działań związanych z imprezami masowymi.
O wskazanie niezbędnych działań z zakresu sportu poprosiła pana Janusza Szafarkiewicza.
W dalszych planach Przewodnicząca wskazała następujące zagadnienia:
 - wymiana z Francuzami (Chateaugiron) "promocja kultury polskiej";
 - wymiany międzynarodowe, współpraca bliźniacza;
 - wolontariat;
 - edukacja ekologiczna;
 - praca nad dokumentami umożliwiającymi otwarcie filii Uniwersytetu  Trzeciego Wieku;
 - praca nad powołaniem Rad Osiedli;
 - "Puszczykowska Jesień Kulturalna";
 - od października do grudnia: 4 koncerty muzyczne, literackie, filmowe dla dzieci.
 - wyszukiwanie twórców ludowych.
Gość Komisji - pani Urszula Rudzińska  przekazała prośbę mieszkańców o zapraszanie do współpracy rękodzielników, stworzenie ekspozycji  i rynku zbytu dla miejscowych twórców.
Pani Danuta Panek-Janc poprosiła o zgłaszanie uwag do przedstawionych propozycji.
Uwag nie było, uznano że plan będzie podlegał weryfikacji w miarę potrzeb.
Pani Rudzińska zwróciła uwagę na potrzebę popularyzowania sportu masowego, winę za małe zainteresowanie uprawianiem sportu przypisując brakowi hali sportowo - widowiskowej. Zdaniem pana Szafarkiewicza w tej kwestii należałoby przeprowadzić ewidencję gruntów pod kontem znalezienia terenu pod budowę hali.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
                                                     
       Protokolant                                                                        Przewodniczący Komisji
Ewa Komorowska                                                                   Danuta Panek-Janc