2008

Protokół nr 15/08 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 10.12.2008 r.

Protokół nr 15/08
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 10.12.2008 r.
RM - 0063-2/15/08
Godz. rozpoczęcia 8.10
Godz. zakończenia 10.00
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Lista gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Sprawa budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2.
 2. Przygotowanie do XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc na wstępie podziękowała pani burmistrz oraz pracownikom Urzędu za profesjonalnie przygotowany pokaz twórczości pani Aleksandry Korejwo oraz poprosiła o informacje na temat projektów złożonych przez Urząd Miasta dotyczących kultury i oświaty.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka omówiła poszczególne projekty dotyczące między innymi zajęć pozalekcyjnych w szkołach, adaptacji tzw. starej szkoły na Miejski Ośrodek Kultury złożony do WRPO i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Komisja podjęła dyskusję na temat koncepcji adaptacji budynku starej szkoły na Miejski Ośrodek Kultury oraz termomodernizacji obiektu.
Ad 1.
Głos w tej sprawie zabrała pani Beata Cierzniak, która przedstawiła trudności panujące w szkole, wynikające z braku dodatkowej sali gimnastycznej. Zajęcia lekcyjne odbywają się bowiem do późnych godzin popołudniowych, co uniemożliwia starszym uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych. Jak wyjaśniła wyznacznikiem dla układania planu zajęć w szkole jest obecnie lekcja wychowania fizycznego.
Pani Beata Cierzniak zwróciła uwagę na konieczność wybudowania sali gimnastycznej przy szkole nr 2, gdyż umożliwi to skrócenie czasu prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole.
Komisja rozważała rożne warianty budowy sali gimnastycznej w tym koncepcje budowy sali o konstrukcji balonowej oraz możliwość stworzenia indywidualnego projektu.
W kwestii lokalizacji potwierdzono budowę sali sportowej przy ul. Libelta.
Komisja w głosowaniu jednogłośnie opowiedziała się za budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 oraz zawnioskowała o zabezpieczenie 400.000 pln w budżecie roku 2009 na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ustalono również ,że nie będzie brana pod uwagę konstrukcja balonowa.
Ad 2.
Pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdować się będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, nie jest możliwe tam jednak zorganizowanie większej imprezy ze względu na pęknięcia na murze, z tego względu bowiem w budynku nie może przebywać znaczna ilość osób.
Pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek dodała również, iż w prasie umieszczona została notatka, która miała zachęcić mieszkańców do udziału, nie spotkała się ona jednak z odzewem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że problemem było znalezienie osoby odpowiedzialnej z ramienia Urzędu z to wydarzenie. Poprosiła również o informacje w prasie na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że odbędzie się spotkanie w tej sprawie podczas którego spróbują zaproponować harmonogram wydarzeń.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o rozmowę z panią Beatą Markowską odnośnie punktu kulminacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Radna Róża Grześkowiak zaproponowała zaproszenie właściciela bawialni ''FLOH'', ze względu na planowane otwarcie tam przedszkola.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła, że tematem kolejnego posiedzenia komisji będzie sprawa wakacji zimowych dla dzieci i młodzieży.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 14 stycznia 2009 r. na godz. 8.00. Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc składając wszystkim życzenia zamknęła posiedzenie.
 
 
 
Protokolant         
                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Hanna Dudzik                                                                                                  Danuta Panek-Janc     
 
 
 
 

Protokół nr 14/08 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 19.11.2008 r.

Protokół nr 14/08
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 19.11.2008 r.
RM - 0063-2/14/08
Godz. rozpoczęcia 8.00
Godz. zakończenia 10.30
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
3.Goście: Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Katarzyna Świniarska – pracownik Urzędu Miasta
Beata Pluta
Zbigniew Gorzelanny- animator sportu na terenie miasta
Protokolant: Hanna Dudzik
Brudnopis z posiedzenia oraz lista gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 2. Kwestie sportu na terenie miasta.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powitała przybyłych na posiedzenie gości oraz poprosiła panią Beatę Plutę o przybliżenie idei i historii Małej Filharmonii. Wyraziła swoje zadowolenie z powstania takiego miejsca w Puszczykowie oraz zadeklarowała wsparcie ze strony miasta i Rady w kontynuacji tego przedsięwzięcia.
Pani Beata Pluta podziękowała za słowa uznania oraz wyjaśniła, że nie zakładała starania się o środki finansowe z budżetu miasta, gdyż wszystko stara się robić samodzielnie. Dodała, iż chciałaby aby Mała Filharmonia była reklamą dla Puszczykowa, nawiązała już bowiem współpracę z największymi szkołami muzycznymi na świecie.
Pani Beata Pluta przedstawiła program wydarzeń na najbliższy okres, zaznaczyła, że najważniejszym będzie trwający osiem dni festiwal Chopinowski zaplanowany pod koniec sezonu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyraziła uwagę odnośnie wysokich cen biletów.
Pani Beata Pluta wyjaśniła skąd wynikają ceny biletów na koncerty. Jak dodała Mała Filharmonia ma charakter elitarny, nie można na nią patrzeć z perspektywy dużych sal. Idea spektakli jest taka aby widzowie byli w jak najbliższym kontakcie z artystą. Planowane jest również zorganizowanie możliwości spotkania z artystą po spektaklu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zasugerowała aby umożliwić również udział w tym młodzieży.
Pani Beata Pluta wyjaśniła, że rozmawiała z nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie o możliwości wystawienia przygotowanego przez młodzież spektaklu na scenie w Małej Filharmonii.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poinformowała, że dotarł do niej zarzut, że program koncertów jest nieprecyzyjny, że nie wiadomo jaki artysta wystąpi.
Pani Beata Pluta wyjaśniła, że problemem jest zamieszczenie wszystkich informacji na kartce papieru więcej informacji znajduje się na stronie internetowej. Na pytanie radnej Ewy Pietrzak o repertuar dla dzieci wyjaśniła, że w tym roku są to kolędy, planowany jest teatr kukiełkowy natomiast w okresie wakacyjnym koncerty oraz spektakle ogródkowe. Jak dodała w swoim repertuarze przewiduje również zorganizowanie niedzielnych koncertów popołudniowych.
Komisja poruszyła również kwestię organizacji przez straż miejską ruchu samochodowego podczas koncertów w Małej Filharmonii.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że sytuacja ulicy ma ulec poprawie ze względu na planowane inwestycje. Harmonogram prac zostanie uzgodniony tak aby był dogodny dla kalendarza imprez.
Pani Beata Pluta zaznaczyła, że odcinek ul. Podleśnej pomiędzy ul. Cienistą, a ul. Wiosenną pozbawiony jest oświetlenia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podziękowała za przybycie i przybliżenie działalności Małej Filharmonii.
Ad 1.
Głos w tej sprawie zabrała pani Katarzyna Świniarska, która omówiła poszczególne zmiany naniesione w regulaminie uchwały. Główna zmiana dotyczyły wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy, do tej pory kwota ta wynosiła 55 zł, obecna propozycja to 5 zł za jednego ucznia w danej klasie. Zmiany zaszły również w kwocie dodatku dla dyrektora szkoły.
Pan Maciej Dettlaff omówił kwestię projektu na zajęcia pozalekcyjne.
W kwestii nauczycieli stażystów wyjaśniono, że ich sytuacja jest zdecydowanie najgorsza, gdyż dopiero po roku pracy przysługuje im dodatek motywacyjny stąd propozycja aby wprowadzić go już po czterech miesiącach pracy, a nie jak to było po roku.
Pani Katarzyna Świniarska przedstawiła komisji dane dotyczące wysokości wynagrodzeń brutto nauczycieli w obu szkołach na terenie Puszczykowie.
Radna Ewa Pietrzak stwierdziła, że kwota dodatku za wychowawstwo w wysokości 5 zł za dziecko w klasie jest wciąż jej zdaniem zbyt mała.
Wobec braku dalszych uwag komisja przeprowadziła głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Projekt uchwały z uwzględnieniem dodatku za wychowawstwo w kwocie 5 zł za każde dziecko w klasie przyjęto 6 głosami za i 1 wstrzymującym (1 radny nieobecny).
Radna Ewa Pietrzak wyjaśniła, że jest za podniesieniem dodatku za wychowawstwo, ale o kwotę 6 zł.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że kwestia ta poddana zostanie pod dyskusję również na najbliższej sesji Rady Miasta.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła kwestię obniżenia stawek za dzierżawę stołówki w szkole nr 2.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że będzie to możliwe od nowego roku.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poinformowała, że w związku z projektem o dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 Puszczykowo znalazło się na 29 miejscu w ranking.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wobec braku dwóch punktów zostanie złożone odwołanie, gdyż z tego tytułu przeznaczona jest również pewna pula pieniędzy.
Ad 2.
Pan Zbigniew Gorzelanny, omówił kalendarz sportowych imprez miejskich. Przedstawił również sytuacje na poszczególnych boiskach sportowych na terenie miasta. Pan Zbigniew Gorzelanny poruszył między innymi problem opieki nad kortami tenisowymi przy Szkole Podstawowej nr 2, gdyż obecnie nie ma nikogo, kto mógłby się tym obiektem zajmować.
Wniosek komisji: Zasugerowano zatrudnienie kompetentnej osoby do opieki nad wyżej wymienionym obiektem.
Pan Zbigniew Gorzelanny odniósł się również do uwagi zawartej w artykule w prasie lokalnej o nieprawidłowo zamontowanych bramkach na boisku na Niwce, jak wyjaśnił zostanie to poprawione, gdyż firma której zlecono wykonanie zamontowała je w niewłaściwy sposób.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem czy boisko zostało wytyczone zgodnie z wymiarami, gdyż jego ustawienie było zmieniane.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że boisko nie jest pełnowymiarowe, kwestia linii wyznaczającej zostanie ustalona w nowym sezonie.
Radny Stanisław Balbierz wniósł uwagę odnośnie boiska do koszykówki, gdzie różnica poziomów wynosi 33 cm.
Pan Maciej Dettlaff poruszył kwestię boiska Orlik 2012, które ma powstać na ul. Jarosławskiej.
Pan Zbigniew Gorzelanny podjął również kwestię oczyszczania boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, które od dłuższego czasu jest sprawą problemową. Przedstawił również terminarz zajęć pozalekcyjnych.
Pan Zbigniew Gorzelanny zasugerował również zainstalowanie oświetlenia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 i Niwce, co umożliwi korzystanie z obiektów do późniejszych godzin.
Podczas posiedzenia poruszono również sprawę konkursu Gminess – Oskary Sportowe pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP. Jak wyjaśniono istnieje możliwość wystartowania w kilku kategoriach. Pan Zbigniew Gorzelanny omówił warunki uczestnictwa w konkursie. (informacje na stronie: www.gminess.pl).
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że głównym założeniem uczestnictwa w konkursie jest możliwość zaistnienia oraz zaprezentowania osiągnięć.
Wniosek komisji: zwrócono się z prośbą o wysłanie zgłoszenia i udział w konkursie.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyraziła życzenie wznowienia kwartalnych wydań dodatku sportowego w prasie lokalnej.
Pan Maciej Dettlaff wyjaśnił, że pani burmistrz zadeklarowała powrót dodatku sportowego w przyszłym roku.
Radny Stanisław Balbierz wyraził swoją uwagę do odpowiedzi pana Remigiusza Motyckiego na uwagę z wizji lokalnej w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 dotyczącą źle położonych płytek.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 10 grudnia, na godz. 8.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
 
Protokolant                                                                                                      Przewodnicząca komisji
 
 
Hanna Dudzik                                                                                                         Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 13/08 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 24.10.2008 r.

Protokół nr 13/08
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 24.10.2008 r.
RM - 0063-2/13/08
Godz. rozpoczęcia 8.05
Godz. zakończenia 9.00
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3.Goście: Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Katarzyna Nowak– pracownik Urzędu Miasta
Protokolant: Hanna Dudzik
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Wizja lokalna w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 – wykonanie termomodernizacji.
Ad 1.
Komisja zajęła się zaopiniowaniem projektów uchwał.
Pani Katarzyna Nowak omówiła projekt uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
Komisja poruszyła sprawę zajęć pozalekcyjnych w szkołach. W związku z tym, iż godziny tych zajęć kolidują z lekcjami szkolnymi poproszono pana Macieja Dettlaffa aby w tej sprawie porozmawiał z dyrektorami obu szkół.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że skromnie wyglądają środki przeznaczone na dział ''oświata, nauka i wychowanie''.
Komisja podjęła dyskusję na temat organizacji pozarządowych z innych gmin, zastanawiano się nad możliwością wykonywania przez nie pewnych działań na terenie Puszczykowa.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem czy w ciągu roku byłaby możliwość ogłaszania dwóch konkursów, gdyż wiele organizacji prowadzi program na podstawie kalendarza roku szkolnego.
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że częstotliwość ogłaszania konkursów zależna jest od kwestii finansowej.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zasugerowała rozłożenie środków na dwie raty oraz ogłoszenie konkursu również w połowie roku.
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że istnieje możliwość złożenia wniosku przez organizację pozarządową, na których rozpatrzenie miasto ma dwa miesiące.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował aby przydzielenie środków nastąpiło w grudniu, gdyż w ten sposób będzie można je wykorzystać już od stycznia i tym samym zachować ciągłość zajęć.
Wniosek: komisja postuluje o zwiększenie kwoty w dziele ''nauka oświata i wychowanie''.
Uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Głos w tej sprawie zabrała radna Róża Grześkowiak, która przedstawiła wyniki pracy kapituły weryfikującej wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta, jak wyjaśniła kwota określona w regulaminie na ten cel to 6.000 zł.
Jak wyjaśniono nagrody wręczone zostaną podczas Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej, osoby wyróżnione powiadomione zostaną po podjęciu przez Radę Miasta uchwały.
Wniosek: komisja postuluje aby listę nagrodzonych osób opublikować oraz nagłośnić to wydarzenie w ''Echu Puszczykowa.''
Uchwała w sprawie nadanie nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że nazwa ulicy nie została poddana pod dyskusję.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że nadanie nazwy ulicy stało się konieczne po tym jak mieszkaniec złożył wniosek o przyznanie mu numeru. Nazwa ulicy została zaproponowano przez Urząd.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1.
Głos w tej sprawie zabrał sekretarz Maciej Dettlaff, który wyjaśnił konieczność podjęcia uchwały, powiedział, iż czynsz ma ulec zwiększeniu do kwoty 500 zł, priorytetem w ustaleniach było jednak zachowanie obecnej ceny obiadu do końca czerwca przyszłego roku. Była również prośba aby umowę przedłużyć w trybie bezprzetargowym.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy w czynszu ujęte zostały media.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że media znajdują się po stronie Urzędu. Zaproponował również aby podpisać umowę w proponowanej formie do końca czerwca, a potem założyć liczniki.
Jeśli pojawi się taka możliwość założone zostaną w stołówce liczniki.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnego posiedzenia komisji na 19 listopada, na godz. 8.00.
Komisja udała się do Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w celu dokonania wizji lokalnej po wykonaniu termomodernizacji budynku.
Uwagi Komisji po wizji lokalnej w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1.
 1. Zadaszenie nad drzwiami klatki ewakuacyjnej.
 2. Przy murze od strony ul. Wysokiej płytki chodnikowe nieestetycznie położone, nie ma spadu dla wody, płytki połamane, brak zabezpieczenia przy rynnie.
 3. Rynna przy klatce ewakuacyjnej zanieczyszczona gruzem, na murze lampa bez klosza niezabezpieczona – możliwość spięcia. Niezabezpieczony kontakt przy drzwiach.
 4. Brak światła oraz klosza, przewód został wyprowadzony przy wejściu do kuchni od zewnątrz budynku.
''Siłownia pod chmurką''
 1. Posprzątanie terenu ''siłowni pod chmurką'' (szkło)
 2. Brak koszy na śmieci.
 3. Wyrównanie nawierzchni przy drabinkach (może wyłożenie płytami kauczukowymi).
 4. Stojak na rowery.
 5. Przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na płocie zerwany drut usztywniający, siatka uległa obsunięciu.
 6. Wykładzina w stołówce w złym stanie (czy istnieje możliwość wymiany?)
 7. Poprawienie szczelności okien w tzw. starej szkole.
 8. Sprawdzenie obudowy grzejników oraz zaworów w dawnym Ośrodku Kultury.
Członkowie komisji poprosili o odpowiedź na uwagi z wizji lokalnej na kolejne posiedzenie Komisji, które wyznaczono na 19.11. br. na godz. 8.00
 
Protokolant                                                                                                     Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                                         Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 12/08 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 10.10.2008 r.

Protokół nr 12/08
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 10.10.2008 r.
RM - 0063-2/12/08
Godz. rozpoczęcia 16.30
Godz. zakończenia 19.00
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3.Goście: Małgorzata Ornoch-Tabędzka – burmistrz miasta
Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek – pracownik Urzędu Miasta
Agnieszka Zielińska – pracownik Urzędu Miasta
Waldemar Luther – pracownik Urzędu Miasta
Danuta Mankiewicz – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie
Protokolant: Hanna Dudzik
Brudnopis sporządzony podczas posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Sprawy bieżące.
 2. Przejście szkół w trwały zarząd.
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przywitała wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu komisji oraz przeszła do omówienia spraw bieżących.
Głos zabrała pani Danuta Mankiewicz, która przestawiła pismo skierowane do Przewodniczącej komisji Danuty Panek-Janc z informacją o 60 leciu istnienia placówki oraz związanym z tym nadaniem bibliotece imienia Małgorzaty Musierowicz.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przekazała pismo do Biura Rady Miasta z prośba o konsultacje z prawnikiem odnośnie konieczności podjęcia w tej sprawie uchwały.
Pani Danuta Mankiewicz omówiła działalność kulturalno - oświatową biblioteki oraz przedstawiła harmonogram wydarzeń oraz imprez zaplanowanych na cały rok, a także poinformowała o koncepcji zorganizowania kursów komputerowych dla dorosłych.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zasugerowała przeprowadzenie jednej edycji zimą, gdyż jak wyjaśniła byłby to dobry termin dla osób starszych. Poprosiła również o wcześniejsze informacje w tej sprawie ze względu na duże zainteresowanie.
''Rockowe pożegnanie lata''
Głos w tej sprawie zabrała pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek, wyjaśniła, że nie było negatywnych informacji na temat koncertu, zarówno zespoły jak i goście byli bardzo zadowoleni. Wszystko przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Dodała również, że kwota zebrana na rzecz pomocy Gruzji wyniosła 3 000 zł.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zasugerowała umieszczenie w prasie informacji z przebiegu oraz sygnałów po koncercie ze względu na to, iż budził on kontrowersje wśród mieszkańców.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała wszystkim radnym za udział w koncercie oraz kweście na rzecz pomocy Gruzji. Jak dodała pojawił się pomysł aby tego typu koncert był imprezą cykliczną. Poinformowała również o podziękowaniach jakie otrzymała od Gruzinów.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która omówiła kosztorys koncertu, jak dodała wszystkie kwoty w zestawieniu zostały podane brutto. W kwestii sponsoringu w formie gotówki wpłacono 4 200 zł.
Komisja poruszyła kwestię wysokości kwoty jaka przeznaczona została na wynajem firmy ochroniarskiej.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że 7 000 zł to koszt wynagrodzenia, natomiast 3 000 zł to koszty dodatkowe takie jak wyżywienie i transport. Odnośnie wyboru firmy wyjaśniła, że była to impreza o podwyższonym ryzyku, dlatego kryterium wyboru opierało się nie tyko na kosztach, ale przede wszystkim na skuteczności działania danej firmy.
Zagospodarowanie budynku przy ul. Przecznica.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o informacje odnośnie zagospodarowania budynku przy ul. Przecznica.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że pojawiła się koncepcja zagospodarowania tego obiektu pod kątem stanicy harcerskiej, która mogłaby być wykorzystywana przez młodzież. Jak dodała na razie nie ma konkretnego porozumienia w tej sprawie. Wyjaśniła również, że istnieje możliwość wystąpienia o środki na rewitalizację obszarów poprzemysłowych. Wojewoda wyraził zgodę na wykorzystanie obiektu w 50% na cele społeczne, z zachowaniem podstawowej funkcji budynku tzn. magazynu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. Muszą zostać jednak dokonane ustalenia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdyż bez tego nie będzie szansy na realizacje projektu. Wyraziła prośbę o wstrzymanie na dzień dzisiejszy rozmów na ten temat.
''Siłownia pod chmurką''
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyraziła swoje zadowolenie z otwarcia ''siłowni pod chmurką''. Poruszyła również kwestie braku nagłośnienia tego wydarzenia na łamach prasy. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że ''Echo Puszczykowa'' oddane zostało do druku przed otwarciem siłowni, dlatego taka informacja pojawi się w najbliższym numerze.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o odpowiednie rozpropagowanie informacji o otwarciu siłowni. Zasugerowała również ustawienie w tym miejscu stojaka na rowery na okres letni.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła radną Różę Grześkowiak członka komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta dla najzdolniejszej młodzieży o zapoznanie radnych z jej postanowieniami.
Radna Róża Grześkowiak przedstawiła efekty pracy komisji oraz wyjaśniła, że wpłynęło 16 wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta.
''Puszczykowska Jesień Kulturalna''
Głos w tej sprawie zabrała pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek, która omówiła warsztaty przeprowadzone przez lidera grupy ''Osjan'' pana Jacka Ostaszewskiego. Jak wyjaśniła były one formą nagrody dofinansowanej przez miasto dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o promocje wydarzeń związanych z ''Puszczykowską Jesienią Kulturalna''.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że Urząd działa obecnie jak dom kultury, co nie powinno mieć miejsca. Dodała również, że dom kultury powinien zaistnieć, możliwość taka pojawi się w momencie, kiedy w budynku starej szkoły podstawowej przestanie funkcjonować ''ABC''. Problem, jaki może się pojawić to rozpoczęcie nauki szkolnej przez sześciolatków, spodziewany jest w związku z tym brak miejsc, a tym samym możliwość prowadzenia zajęć na jedną zmianę.
Dodała również, że na przyszły rok planowane jest otwarcie instytucji spełniającej te same funkcje, co niedawno zamknięty dom kultury.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie bramek na boisku na Nowym Osiedlu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że otrzymała informacje, iż bramki te są niebezpieczne, na ich miejsce zamontowane zostaną wkrótce nowe.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, ze plac ten nie jest chlubą miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odnośnie złożonego projektu na budowę boiska wyjaśniła, że wysłała do Ministerstwa Zdrowia e-maila z prośba o nadesłanie pisma z posiedzenia weryfikującego projekty, z tego względu iż podważa sposób klasyfikacji projektów. Puszczykowo otrzymało bowiem tyle samo punktów co Wałcz, a nie znalazło się na liście rezerwowej. Jak wyjaśniła do dzisiaj nie otrzymała w tej sprawie odpowiedzi.
Ad 2.
Głos w tej sprawie zabrał pan Waldemar Luther, który omówił główne zasady przechodzenia szkół w trwały zarząd. Wyjaśnił, że sytuacja w naszych szkołach jest trudna z tego względu iż w jednym budynku znajdują się dwa podmioty mianowicie szkoła podstawowa i gimnazjum. Sytuacja taka dotyczy obu szkół. Pan Władysław Luther dodał iż podział musi zostać dokonany proporcjonalnie do tego co obecnie zajmują dane podmioty oraz, że nie ma ostatecznego terminu przejścia szkół w trwały zarząd.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że w wielu miastach proces ten został już dokonany, tym samym można by skorzystać z ich wiedzy. Zasugerowała również zastanowienie się nad oddzieleniem szkoły podstawowej od gimnazjum.
Komisja dyskutowała nad korzyściami oraz wątpliwościami związanymi z przejściem szkół w trwały zarząd.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o dokładne informacje odnośnie przejścia szkół w trwały zarząd, gdyż chcieliby wiedzieć jakie korzyści wynikną z takiego procesu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że jeśli pojawi się taka wola to sprowadzony zostanie ekspert w tej dziedzinie oraz zorganizuje się szkolenie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również, iż pojawi się nowy redaktor ''Echa Puszczykowa'', gdyż umowa z panem Jerzym Jernasem nie została przedłużona.
Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że podpisała zarządzenie odwołujące wybory ze względu na brak wystarczającej liczby kandydatów. Jak dodała w tym roku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta już nie będzie.
Radny Stanisław Balbierz zasugerował przeprowadzenie przez komisję wizji lokalnej w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 po wykonaniu termomodernizacji.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnej komisji na 21.10 na godzinę 7.30. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 Hanna Dudzik                                                                                                   Danuta Panek-Janc
  Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Komisji
3

Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 31.07.2008 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 31.07.2008 r.
RM – 0063-2/10/08
Godz. rozpoczęcia 16.00
Godz. zakończenia 16.40
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski - nieobecny
Janusz Szafarkiewicz
3.Goście: Remigiusz Motycki – pracownik Urzędu
Protokolant: Hanna Dudzik
1. Sprawa „siłowni pod chmurką" terenu sportowego dla młodzieży.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że komisja zebrała się w celu zweryfikowania oraz zaopiniowania ofert i miejsca na urządzenia do „siłowni pod chmurką’’, we wrześniu ze względu na 6 do 8 tygodniowy czas realizacji było by na to zbyt późno.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że ogłoszono prośbę o złożenie oferty na urządzenia do siłowni oraz skierowano zapytania do ośmiu firm, które zajmują się taką tematyką. Odpowiedzi udzieliły dwie firmy jedna zajmująca się urządzeniami dla dzieci od 10 do 12 lat oraz druga oferująca urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił członkom komisji zebrane oferty z urządzeniami oraz propozycje lokalizacji na terenie miasta siłowni na powietrzu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że obecnie młodzież puszczykowska nie ma co ze sobą zrobić, niezbędne jest więc stworzenie im miejsca na spotkania. Dodała również, że w wielu miejscach w Polsce funkcjonują tego typu siłownie, gdyż taka forma spędzania wolnego czasu się sprawdza.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił proponowane miejsca umiejscowienia siłowni. Pierwsze takie miejsce znajduje się na placu pomiędzy apteką, a budynkiem policji, druga lokalizacja tymczasowa proponowana jest na Rynku, natomiast trzecią propozycją jest teren MOSiRu za boiskiem do piłki nożnej.
Komisja uznała, teren pomiędzy policją, a apteką za odpowiedni, zadecydowała jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste sprawdzenie proponowanych przez Urząd lokalizacji.
Komisja dyskutowała nad wyborem urządzeń do siłowni, po której dokonała wyboru sześciu wzorów proponowanych sprzętów.
Na wniosek komisji pan Remigiusz Motycki zadeklarował przygotowanie zestawienia takich siłowni na terenie Poznania i rozesłanie go do radnych, którzy wyrazili chęć osobistego zapoznania się z tego typu urządzeniami.
Radna Ewa Pietrzak zasugerowała zamontowanie ławek oraz koszy na śmieci na terenie „siłowni pod chmurką’’
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że dobrze było by zamontować ławki na terenie placu zabaw.
Komisja udała się na wizję lokalną w celu obejrzenia proponowanych przez miasto miejsc na „siłownie pod chmurką’’.
Po zapoznaniu się podczas wizji lokalnej z proponowanym przez Urząd umiejscowieniem siłowni członkowie komisji zadecydowali, że jeśli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, to powstanie ona na terenie boiska szkoły podstawowej
nr 1.         
 
                                                
Hanna Dudzik                                                                                             Danuta Panek-Janc            
 Protokolant                                                                                             Przewodniczący komisji
 

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 01.07.2008 r.

Protokół nr 9
z posiedzenia
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 01.07.2008 r.
RM – 0063-2/09/08
Godz. rozpoczęcia 08.00
Godz. zakończenia 10.30
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
3.Goście: Iwona Janicka- wiceburmistrz
Stanisław Balbierz – radny miasta
Remigiusz Motycki – pracownik urzędu
Katarzyna Świniarska – pracownik urzędu
Izabela Bajbak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Ewa Budzyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Krzysztof Narożny – dyrektor Gimnazjum nr 2
Tomasz Żak – dyrektor Gimnazjum nr 1
Protokolant: Hanna Dudzik
Temat: Podsumowanie roku szkolnego 2007/2008
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przywitała radnych i przybyłych gości, oraz omówiła tematy, które podjęte zostaną na posiedzeniu komisji. Poprosiła dyrektorów szkół o podsumowanie bieżącego roku szkolnego.
Głos zabrała pani Ewa Budzyńska, która przedstawiła dane dotyczące Szkoły Podstawowej nr 1. Powiedziała, że szkoła w bieżącym roku liczyła 317 uczniów, 14 oddziałów i 30 nauczycieli, z których ośmiu było niepełnozatrudnionych. Jak wyjaśniła tacy nauczyciele stanowią bolączkę szkoły z tego względu iż pracując w kilku placówkach nie utożsamiają się z żadną z nich. Wyjaśniła, że odnośnie dzieci spoza Puszczykowa to stanowią one 18,6% ilości uczniów szkoły.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem do pani dyrektor Ewy Budzyńskiej, czy wybrała kogoś do nagrody Rady Miasta.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że ma plany odnośnie dwóch dziewczynek, które reprezentowały szkołę w konkursie ‘’Słowo Daje’’, który był konkursem humanistycznym opowiadaczy historii, na szczeblu wojewódzkim obie uzyskały pierwsze miejsce. Dodała, że przewiduje jeszcze jedną dziewczynkę – laureatkę konkursu z j. angielskiego.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że pojawiła się również nagroda dyrektora szkoły, którą otrzymała uczennica Marcelina Lewandowska. Było to stypendium naukowe, które otrzymują uczniowie ze średnią ocen 5.8. Dodała również, że funkcjonuje w szkole nagroda im. Marii Ossowskiej dla uczniów wyróżniających się w dziedzinach społecznych oraz wykazujących się kulturą osobistą.
Pani Ewa Budzyńska omówiła również imprezy i akcje, jakie miały miejsce w czasie roku szkolnego oraz przedstawiła zajęcia pozalekcyjne, w których dzieci brały udział. Powiedziała, że średnia frekwencja wyniosła w tym roku szkolnym 92.15%.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie wskaźnika.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że wskaźnik informuje, czy sprawdzian był dla uczniów łatwy, czy trudny. Dodała również, że pojawiła się prośba aby dane o wynikach egzaminów zostały przekazane do gazety, jak stwierdziła uważa jednak, że nie jest wskazanym porównywanie obu szkół, zasugerowała, że może warto było by w zamian za to przedstawić mieszkańcom ogólny wynik puszczykowskich szkół, które w tym roku wypadły bardzo dobrze.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że w Puszczykowie jest zbyt dużo antagonizmów, dlatego takich porównań powinno się unikać, a same wyniki nie zawsze są zależne od pracy nauczycieli i uczniów.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem do pani dyrektor Ewy Budzyńskiej, czy jest sens robienie porównań do wyników z lat poprzednich.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że osiągnięcia bywały różne, oraz, że zależą one od potencjału dzieci na danym poziomie edukacyjnym, dodała, że porównując egzamin do roku poprzedniego to wypadł on bardzo dobrze. Wyjaśniła również, że wyniki są analizowane pod względem, umiejętności uczniów oraz ich poziomu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podziękowała pani dyrektor Ewie Budzyńskiej za przedstawienie podsumowania, oraz poprosiła panią dyrektor Izabelę Bajbak o prezentacje z działalności Szkoły Podstawowej nr 2.
Głos zabrała pani Izabela Bajbak, która omówiła poszczególne dane liczbowe szkoły: ilość uczniów, oddziałów, nauczycieli, wyjaśniła, że w podsumowaniu znajdują się również szczegółowe wyniki oraz średnie z każdego przedmiotu, a także dane dotyczące ilości uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Jeśli chodzi o wyniki ze sprawdzianów, to istotne będzie opracowanie wniosków, z czym uczniowie mają problemy, taki materiał ma stanowić bazę dla przyszłej pracy.
Odnośnie osiągnięć szkolnych, zaznaczyła, że największym sukcesem było pierwsze miejsce ucznia klasy 4 w „Kangurze” matematycznym, oraz trzecie miejsce dwóch uczennic w potyczkach geograficznych. Pani Izabela Bajbak dodała również, że szkoła otrzymała granty m.in. od Urzędu Marszałkowskiego z okazji obchodów dnia patrona szkoły, których kulminacyjnym momentem będą uroczystości 40 lecia szkoły.
Jak wyjaśniła szkoła uczestniczyła również w projektach na zajęcia pozalekcyjne oraz wraz z Urzędem Miasta na dofinansowanie monitoringu w budynku. Dzieci pierwszy raz uczestniczyły w tygodniowych zajęciach warsztatowych na Półwyspie Helskim – tzw. błękitna szkoła, podczas której wzbogacały wiedze ekologiczną.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy jedna klasa może uczestniczyć zarówno w zielonej jak i błękitnej szkole, czy też występuje ona zamiennie z zieloną szkołą.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że w tym roku był to pilotaż oraz, że oba wyjazdy są zamienne, gdyż sama nazwa błękitna szkoła wynika tylko z faktu, iż odbywa się ona nad morzem.
Pani Izabela Bajbak omówiła również zajęcia pozalekcyjne, w jakich miały możliwość uczestniczyć dzieci. Wyjaśniła, że odnośnie stypendiów Urzędu Miasta, w tym roku w klasach szóstych było sporo uczniów z wysoką średnią, dlatego dużym problemem jest teraz zadecydowanie, komu taką nagrodę przyznać.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że jeśli chodzi o wyróżnienia Rady Miasta, to do 30 września jest czas, warto jednak nagrodzić osiągnięcia uczniów w odpowiedni sposób.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z zapytaniem odnośnie sytuacji z nauczycielami języka angielskiego w poszczególnych szkołach.
Dyrektorzy szkół wyjaśnili, że w każdej szkole problem ten został już rozwiązany.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła dyrektorów gimnazjów o zaprezentowanie podsumowania roku szkolnego.
Głos zabrał pan Tomasz Żak, który dokonał podsumowania roku szkolnego, omawiając liczbę uczniów, oddziałów oraz nauczycieli w szkole. Jak wyjaśnił w kwestii osiągnięć szkolnych największe uwidoczniły się w dziedzinie matematyki, laureatem „Kangura’’ został Michał Biernacki, pięciu uczniów otrzymało wyróżnienia, drugie i trzecie miejsce zdobyli uczniowie w konkursie ekologicznym.
Pan Krzysztof Narożny poruszył kwestie egzaminów, powiedział, że w styczniu egzamin wypadł znacznie gorzej niż główny w kwietniu ostatecznie bowiem średnia okazała się wyższa niż w powiecie i województwie. Pan dyrektor omówił również osiągnięcia szkoły w konkursach sportowych, osiągnięciem było trzecie miejsce na szczeblu powiatowym oraz pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich.
Pan Krzysztof Narożny dodał również, że dla klas trzecich zorganizowano pogadanki zawodoznawcze, wyjazdy do domów dziecka. Odbyła się majówka pod hasłem „Majówka z filmem’’, szkoła brała udział w akcji „Czyste Puszczykowo” oraz tworzeniu projektu o sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poruszyła kwestie wizyty młodzieży gimnazjalnej z Krotoszyna i związanym z tym rajdem „Setka na dobę’’, który w tym roku z niewiadomych przyczyn nie doszedł do skutku
Pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że rajd miał przebiegać przez teren WPNu, wszystko było już w tej kwestii przygotowane ostatecznie jednak dyrekcja WPNu powołując się na regulamin nie wyraziła zgody na nocny przemarsz młodzieży.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że jej zdaniem błąd leży po naszej stronie z tego względu, iż ze strony Krotoszyna dotrzymano ustaleń, jak stwierdziła może konieczne były negocjacje z WPNem, gdyż jak stwierdził przyczyna odmowy jest dla niej nie zrozumiała.
Pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że z jego strony interwencji w tej sprawie nie było, problem pojawił się juz w momencie ustalania trasy, stąd przeciągnęło się to znacznie w czasie i nie było czasu na reakcje.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który ponowił prośbę aby wzdłuż drogi leśnej będącej przedłużeniem ul. Chrobrego i ul. Kościelnej postawić ławeczki.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc dodała, że mimo sugestii i próśb nie zostały postawione również ławeczki wzdłuż ul. Podleśnej.
Komisja ponowiła prośbę o umieszczenie ławeczek wzdłuż ul. Podleśnej.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów szkół o odbiór w ich placówkach Dnia Dziecka.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że Dzień Dziecka był efektem dużego wkładu pracy pracowników Urzędu, dodała jednak, że w jej odczuciu termin nie był odpowiedni. Poprosiła o opinie dyrektorów, gdyż jak wyjaśniła będzie ona niezmiernie cenna z tego względu, iż przygotowanie takiej imprezy wiąże się z dużymi kosztami, należałoby się więc zastanowić, czy warto to kontynuować.
Dyrektorowie szkół jednogłośnie podkreślili zadowolenie dzieci z obchodów Dnia Dziecka, a w szczególności z bardzo dobrze dobranych tematycznie warsztatów. Podkreślili jednak konieczności organizacji takiej imprezy w terminie wcześniejszym.
Radna Ewa Pietrzak powiedziała, że obchody odbywały się w godzinach, kiedy nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne w szkole, jak dodała słyszała opinie, że nauczyciele nie muszą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Miasto. Stwierdziła, że nauczyciele powinni się w to włączyć, gdyż bez wspólnej pomocy obu stron nic się nie da zrobić.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że odnośnie terminu zgodzi się z tym, iż powinno się to odbyć wcześniej, w kwestii nauczycieli stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, że jeśli dezorganizuje to ich system nauczania, to może budzić to niechęć.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podziękowała dyrektorom szkół za głosy i opinie oraz przeszła do tematu oświaty pod kątem omówienia kwestii inwestycyjno remontowych.
Pani Ewa Budzyńska zwróciła się z zapytaniem, czy przetarg na termomodernizacje szkoły nr 1 miał już miejsce.
Głos zabrał pan Remigiusz Motycki, który wyjaśnił, że oferty zostały już przeanalizowane, nie ma jednak informacji, kiedy rozpoczną się prace.
Pani Ewa Budzyńska poinformowała, że w szkole odbył się przegląd budowlany, podczas którego uwidoczniły się nieprawidłowości, które trzeba będzie usunąć. Dopatrzono się m.in. pęknięć na ścianach sali gimnastycznej oraz w budynku głównym, jak wyjaśniła zalecono wykonanie plomb oraz obserwacje, czy szczeliny nie ulegają rozszerzeniu, gdyż w takim przypadku niezbędne będzie kosztowne klamrowanie. Konieczny będzie również remont wejścia bocznego, z którego odpadają płytki, ponadto podczas kontroli straży pożarnej, która kwalifikuje budynek do półkolonii wykazano, że zostały w szkole przekroczone drogi ewakuacyjne, co oznacza, że są one zbyt długie, sugerowano kosztowne rozwiązania, m.in. zamknięcie kondygnacji i zamontowanie systemu oddymiania, lub zamknięcie kondygnacji szybami. Wyraziła swoją obawę, że w którymś roku nie zostanie wydana zgoda na udostępnienie budynku dla półkolonii
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy został wyznaczony termin realizacji tych napraw.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że nie, gdyż były to wnioski pokontrolne.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że dobrze byłoby przystosować do wymogów chociaż jedno piętro aby w razie kolejnej kontroli było widać, że jakieś prace są przeprowadzane.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że o remoncie przedsionka mówi się już od dawna.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że uzasadnionym byłoby wykonanie tego w czasie prac termomodernizacyjnych.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że jest tam uszkodzona instalacja.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, kiedy firma rozpocznie prace.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że termin składania ofert przetargowych upłynął 26 czerwca obecnie na etapie kończenie jest dokumentacja, następnie wysłane zostanie zawiadomienie, po którym jest czas na protesty, jak stwierdziła, myśli, że do 15 lipca będzie można zawrzeć umowę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, co trzeba zrobić aby włączyć w tą inwestycje przedsionek.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że nie został on na początku włączony do umowy, jeśli okaże się to konieczne to będzie można to zrobić później z dodatkową umową.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że do 1 września prace muszą zostać ukończone na tyle aby dzieci mogły bezpiecznie rozpocząć rok szkolny.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że w zostało zaznaczone, że prace dotyczą szkoły, dlatego wszystkie niebezpieczne rzeczy zostaną ukończone przed 1 września.
Komisja poruszyła kwestie inspektora budowy, który w szkole nr 2 nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, mając na uwadze doświadczenie lat poprzednich poproszono w tej kwestii o kontrole ze strony Urzędu Miasta.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z zapytaniem do pana Tomasza Żaka oraz pani Ewy Budzyńskiej o stan boisk przy szkole, oraz współpracy pomiędzy obu dyrektorami w kwestii porządkowania tego terenu. Zwróciła się również z zapytaniem do pana Tomasza Żaka o stan boiska do siatkówki.
Pani Ewa Budzyńska odnośnie śmieci na boisku wyjaśniła, zgodzi się z tym, iż stan taki jak jest obecnie nie powinien mieć miejsca, jak stwierdziła są to jednak śmieci miejskie. Dodała, iż otrzymała informacje, że pomimo uporządkowania tego terenu przez firmę sprzątającą szkło leży tam nadal. Jak wyjaśniła problem ten należy jak najszybciej rozwiązać, gdyż woźni porządkujący teren, mają swoje obowiązki, a szkoła nie dysponuje środkami aby sprzątała to firma z zewnątrz. Pani Ewa Budzyńska zwróciła się w tej kwestii z propozycją aby obiekt dla dzieci oddzielić od terenu otwartego dla mieszkańców, zasugerowała aby opłotować część bieżni w stronę basenu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zgodziła się z sugestią pani dyrektor Ewy Budzyńskiej.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że teren ten znajduje się praktycznie na zapleczu budynku policji.
Wiceburmistrz Iwona Janicka stwierdziła, że odgrodzenie tego terenu pozwoli zabezpieczyć dzieci przed wpadnięciem na szkło, na razie trudno jest bowiem rozstrzygnąć, co należy do szkoły, a co do miasta.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że jest przeciwny zamykaniu tego terenu, gdyż spędza tam czas głównie młodzież.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że chodzi tylko o oddzielenie boiska od traktu, gdyż rozwiąże to w jakiś sposób kwestię bezpieczeństwa.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że głównym problemem jest to, iż młodzież puszczykowska nie ma miejsca, w którym mogłaby się spotykać i spędzać czas wolny.
Pan Tomasz Żak odnośnie boiska do siatkówki wyjaśnił, że piasek na boisku po opadach zamienił się w klepisko, tym samym nie nadaje się do gry w siatkówkę. Dodał, iż w sierpniu zostanie zdjęta warstwa piasku, oraz nawieziony zostanie piasek o konsystencji plażowego, jeśli jednak nie rozwiąże to problemu, to chciałby stworzyć tam miejsce, gdzie młodzież będzie mogła przebywać w czasie przerw.
Pan Tomasz Żak zwrócił się z zapytaniem do pani Ewy Rybackiej, czy do kosztów remontu można by dołączyć koszt odnowienia schodów.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że jeśli naprawa schodów będzie niezbędna do ocieplenia budynku, to nic nie stoi na przeszkodzie aby sporządzić kolejną umowę z inwestorem. Dodała, iż zamówienia uzupełniającego udziela się temu samemu wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o pytania do dyrektorów szkół.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poruszyła kwestię kortów przy szkole nr 2, zwróciła się z zapytaniem do pana Krzysztofa Narożnego, czy zastanawiał się nad ich zagospodarowaniem.
Pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że do przygotowania tego terenu do użytkowania potrzebny jest albo woźny albo osoba zatrudniona na umowę zlecenie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że powinien być tam regulamin aby każdy wiedział jak z tego obiektu korzystać.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że regulamin obiektu jest, problemem jest brak opieki nad boiskiem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że może najlepiej byłoby zatrudnić osobę na umowę zlecenie, która sprawowała by nad boiskiem opiekę, szkoda bowiem aby taki obiekt pozostawał niewykorzystany.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który podjął kwestie tarasu, który raz do roku jest malowany, jak stwierdził w tym roku żadne prace nie zostały tam przeprowadzone, jak wyjaśnił jest to sprawa pilna, zostało zapisane, iż sugestią komisji było wykonanie tam zadaszenia
Radny Andrzej Balcerek poruszył również kwestie wykonania termomodernizacji w szkole nr 2, gdyż była tam przeprowadzona wizja lokalna, podczas której stwierdzono m.in. fatalne wykonanie elewacji.
Prośba do pracowników Urzędu Miasta o zajrzenie do protokołu z wizji lokalnej z zeszłego roku.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, czy dach szkoły został już zrobiony.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że tak. Powiedziała również, ze sale lekcyjne w piwnicy szkoły zostały pomalowane i zabezpieczone przed wilgocią.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, odnośnie sensu remontowania tych pomieszczeń.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że są one potrzebne, ze względu na dużą ilość dzieci w szkole, aby można było z nich jednak korzystać musiały zostać wyremontowane i zabezpieczone przed wilgocią.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zasugerowała przerwanie komisji oraz podziękowała dyrektorom za przybycie i przedstawienie komisji podsumowania i problemów szkół.
Głos zabrał radny Maciej Schneider, który stwierdził, że skoro w zeszłym roku przeprowadzona została inwestycja, a w szkole dalej jest wilgoć, to znaczy, że prace zostały niewłaściwie przeprowadzone, jest jednak na to gwarancja. Jak stwierdził bezcelowym jest więc wydawanie pieniędzy na walkę z wilgocią od wewnątrz budynku, skoro można by poprawić izolacje.
Radny Stanisław Balbierz stwierdził, że przyczyną był brak nadzoru ze strony inwestora, którego nie było na budowie, dodał również, że nad inwestorem kontrole powinien sprawować pracownik Urzędu Miasta.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która powiedziała, że były dwie oferty na termomodernizacje szkoły, problem pojawił się w wyborze, gdyż jedna firma oferowała wykonanie za wyższą kwotę, ale lepszą jakość, druga natomiast za niższą. Problem pojawił się w momencie wyboru, gdyż pojawiło się pytanie, czy o jego kryterium powinna decydować cena.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że skoro inspektor nadzoru nie sprawdził się i wiele rzeczy nie zostało zrobionych, należy dopilnować tą kwestię.
Pani Ewa Rybacka wyjaśniła, że nie wiedziała, iż były takie zastrzeżenia, co do jego pracy, powiedziała, że nic nie obliguje nas jednak do tego aby w tym roku również zatrudnić tego samego inspektora.
Radna Ewa Pietrzak powiedziała, że była dokumentacja odnośnie źle położonej elewacji w szkole, było to również zgłaszane pani Barbarze Mulczyńskiej-Dywan.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przerwała posiedzenie i wyznaczyła kolejny termin komisji na 03.07.2008r. na godz. 8.00. Posiedzenie komisji zakończono.
Kontynuacja posiedzenia w 03.07.2008 r.
Godz. rozpoczęcia 08.00
Godz. zakończenia 10.30
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek - nieobecny
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3.Goście: Iwona Janicka- wiceburmistrz
Stanisław Balbierz – radny miasta
Katarzyna Świniarska – pracownik Urzędu Miasta
Agnieszka Zielińska – pracownik Urzędu Miasta
Luiza Niedżwiedzka-Kowalonek – pracownik Urzędu Miasta
Izabela Bajbak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Ewa Budzyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Krzysztof Narożny – dyrektor Gimnazjum nr 2
Tomasz Żak – dyrektor Gimnazjum nr 1
Protokolant: Hanna Dudzik
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przywitała radnych i gości oraz wyjaśniła, że tematem posiedzenia komisji będzie organizacja roku szkolnego 2008/2009 oraz sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poprosiła panią Katarzynę Świniarską o zaprezentowanie przygotowanego zestawienia.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że takie zestawienie musi zostać zaakceptowane pod względem formalnym, wyjaśniła, że otrzymało ono pozytywną odpowiedz. Pani Katarzyna Świniarska omówiła poszczególne dane, dotyczące liczby uczniów w szkołach, liczby dzieci spoza Puszczykowa. Wyjaśniła, że liczba oddziałów praktycznie w szkołach się nie zmienia jeden oddział mniej jest w gimnazjum nr 2. Powiedziała również, iż w nadchodzącym roku szkolnym liczba dzieci wyniesie 956, czyli mniej niż w roku poprzednim.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że zestawienie zawiera również liczbę nauczycieli w poszczególnych szkołach oraz liczbę godzin lekcyjnych, jeśli chodzi o liczbę godzin nauczania indywidualnego to zmienia się ona w ciągu roku. Poruszyła również kwestię zastępców dyrektorów, którzy w szkołach podstawowych pojawia się od września nowego roku szkolnego, są to osoby wyłonione przez dyrektorów i zaakceptowane przez panią burmistrz.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poruszyła sprawę świetlicy przy szkole nr 1. Jak wyjaśniła do 20.07 br. funkcjonować będzie tam szkoła kosmetyczna, następnie pomieszczenia zostaną przekazane szkole. Powiedziała, że dobrze byłoby zatrudnić pracownika, który byłby animatorem prowadzącym życie kulturalne miałby on w pewien sposób odciążyć nauczycieli od niektórych spraw. Wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie ma takich możliwości w szkole nr 2.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poruszyła kwestie przejścia szkół w trwały zarząd. Zgodnie z przepisami uchwała rady została złożona. Przygotowany zostanie formularz, dzięki któremu będzie można zawrzeć umowę z ajentem stołówki, będzie również umowa dotycząca korzystania z sal po godzinach szkolnych, w której uwzględnione zostaną zasady ich udostępniania, jak wyjaśniła chciałaby aby dyrektorowie ustalili regulamin korzystania z sal przez osoby z zewnątrz. Dodała również, że korzystnym było by powstanie uchwały rady, która pozwoliłaby szkole czerpać dochody z tytułu najmu powierzchni szkolnych, w ten sposób pieniądze te mogłyby pozostać w szkole.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że z wypowiedzi pani burmistrz zrozumiała, że decyzja o przejściu szkół w trwały zarząd została już podjęta. Poprosiła dyrektorów szkół o ich zdanie na ten temat, gdyż proces ten zmieni ich sposób funkcjonowania w szkole.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że chciałaby aby od września do końca grudnia trwał okres przejściowy, gdyż w ten sposób będzie można sprawdzić jak sytuacja ta przekłada się na budżet. Formalne przejście w trwały zarząd miałoby nastąpić 1 stycznia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów szkół, o to, jakie zagrożenia widzą dla szkoły w okresie przejściowym, oraz jak zmieni się ich stan posiadania, jeśli projekt, który został złożony przez miasto otrzyma dofinansowanie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że wczoraj dostała informacje, że projekt przeszedł ocenę formalną, teraz istotne jest aby dostał się na ocenę merytoryczną.
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że pani burmistrz podała harmonogram z datami przejścia szkoły pod trwały zarząd, stwierdziła, że nie wie dokładnie, na czym to polega, dlatego poprosiła panią wiceburmistrz o materiały odnośnie tego tematu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że do końca lipca zostanie przedstawiony projekt wniosku i umowy poprosiła aby nie traktować tego zobowiązująco, gdyż jeśli po konsultacjach z prawnikami uzna, że taka procedura wymagałaby dodatkowych etatów w szkołach, to proces ten zostanie odłożony na później.
Dodała, że po przejściu w trwały zarząd placówką od strony merytorycznej po organizacyjną w pełni zarządzać będą dyrektorzy. Dyrektorzy będą mieli możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i podpisywania umów, gdyż teraz robią to w imieniu Urzędu Miasta i bez niego nie mogą podjąć decyzji.
Pani Ewa Budzyńska wyraziła swój niepokój, odnośnie koniecznych do przeprowadzenia remontów, gdyż, jeśli będzie to miała zrobić sama, to nie jest w stanie udźwignąć tego budżetowo.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że pewne rzeczy pozostaną w obowiązku Urzędu.
Pani Ewa Budzyńska odnośnie wynajmu sal gimnastycznych, wyjaśniła, że dochodów z tego tytułu nie będzie, gdyż już teraz są one znikome, ponieważ wynajmowane są głównie przez organizacje sportowe, oraz młodzież i studentów, od których nie chce pobierać opłat.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że zadaniem miasta jest krzewienie kultury i sportu, dlatego jego zdaniem nie powinno się pobierać opłat za korzystanie z sal gimnastycznych.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że sprawa ta powinna zostać jakoś uregulowana, gdyż można czerpać dochody, co nie koniecznie wiąże się z zyskami. Stwierdziła, że trzeba obliczyć ile kosztuje korzystanie z takiego obiektu aby mieszkańcy byli tego świadomi.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poprosiła aby nie było presji na podjęcie tej uchwały, gdyż jest świadoma przeszkód, które mogą się pojawić w momencie, kiedy okaże się, że okres przejściowy jest nie wystarczający.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że zgodnie z tym, co zrozumiała, przejście szkoły w trwały zarząd ma na celu poprawienie funkcjonowanie szkoły, a nie pogorszenie.
Głos zabrała pani Katarzyna Świniarska, która powróciła do tematu boiska przy szkole nr 1. Wyjaśniła, że po interpelacji radnej Eweliny Marcinkowskiej, do szkoły dotarł wyciąg z protokołu odnośnie podziału szkół, co do kwestii odpowiedzialności za poszczególne obiekty.
Pani Katarzyna Świniarska powiedziała, że po interpelacji radnej Eweliny Marcinkowskiej był wyciąg z protokołu komisji, z którego wynikało, który dyrektor jest, za jakie boisko odpowiedzialny. Poprosiła jednak o dokładne ustalenie tego.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że komisja nie ustalała, czym zajmuje się szkoła podstawowa, a czym gimnazjum.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że podział jest umowny i, że nie można egzekwować utrzymywania porządku na boisku od pani dyrektor.
Radna Ewa Pietrzak stwierdziła, że w protokołach z posiedzeń komisji znajdują się wiadomości, o których radni nie wiedzą.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum nr 2, jak kwestia odpowiedzialności za poszczególne obiekty została w obu szkołach rozwiązana.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że pan dyrektor Krzysztof Narożny odpowiada za swoje boisko, natomiast szkoła podstawowa za swoje. Wspólna jest sala gimnastyczna, która jak wyjaśniła administracyjnie należy do niej.
Pani Ewa Budzyńska zwróciła się z zapytaniem, czy szkolne boiska są jedynymi obiektami sportowymi, z których mogą korzystać mieszkańcy.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że jest jeszcze boisko na nowym osiedlu.
Radna Ewelina Marcinkowska po raz kolejny zaznaczyła, że pan Stefaniak, który ma opiekować się tym boiskiem nie wypełnia w sposób zadowalający swoich obowiązków.
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że rozmawiała o problemie utrzymania czystości na boisku, dodała, że obecnie codziennie rano wywożone jest prawie 1,5 worka śmieci z tego terenu. Wyjaśniła, że w momencie, kiedy w wakacje woźni pójdą na urlop teren boiska przestanie być sprzątane. W przypadku, kiedy takie obiekty są otwarte dla mieszkańców nie obędzie się to bez kosztów ich utrzymania.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że przeznaczone na to pieniądze pójdą z budżetu miasta. Kwestią jest, czy będzie nimi dysponować szkoła, czy Urząd.
Pani Ewa Budzyńska stwierdziła, że jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to sugeruje aby odpowiedzialność za porządki przejął Urząd, z tego względu, iż pracownicy szkoły mają okres urlopowy.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem, kto odpowiada za korty przy szkole nr 2.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że nie należy to do jej obowiązków.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że odpowiada za nie miasto.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że najważniejsze jest aby były one wykorzystywane.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która wyjaśniła, że w zeszłym roku działała na terenie kortów szkółka tenisowa w ramach PTS, w tym roku będzie ona również funkcjonować, ale już na kortach na MOSiRze. Dodała, iż otrzymała informacje, że korty cieszyły się zainteresowaniem rodzin.
Pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że zastanawiał się nad rozwiązaniem tego problemu, w budżecie szkoły nie dysponuje jednak na to odpowiednimi kwotami.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyraziła swoje zdziwienie dla braku zainteresowania obiektem znajdującym się przy szkole.
Pani Izabela Bajbak powiedziała, że z tego, co się dowiedziała korty należą do Miasta, do tej pory była osoba, która się tym zajmowała. Dotarła do niej również wiadomość, że teren ten jest dewastowany, nie miała jednak takich informacji od pana Gorzelannego. Wyjaśniła, że obiektem miał się opiekować pan woźny, ale ma on zbyt dużo własnych obowiązków, a w wakacje wykonuje dużo prac dodatkowo, poza tym nie posiada on w zakresie swoich obowiązków odpowiedzialności za korty.
Radny Janusz Szafarkiewicz wyraził swoje zdziwienie dyskusją, gdyż jak stwierdził wystarczyłoby podpisać umowę z osobą, która podjęłaby się opieki nad obiektem. Powiedział, że dla niego taka sytuacja jest wynikiem niegospodarności miasta, zaznaczył, iż wielokrotnie powtarzał, że osoba do opieki nad kortami jest potrzebna. Jak dodał w zeszłym roku korty były wykorzystywane, gdyż była osoba za nie odpowiedzialna, w tym roku ze względu na ich zły stan, nikt z nich nie korzysta.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy problem ten można jakoś rozwiązać.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że próby rozwiązania tego problemu są już od pewnego czasu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poprosiła wiceburmistrz Iwonę Janicką o doprowadzenie tej sprawy do końca i zlecenie opieki nad kortami, na zasadzie podpisania umowy zlecenia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się do dyrektorów szkół z zapytaniem, czy są jeszcze jakieś kwestie odnośnie organizacji roku szkolnego, które chcieliby poruszyć.
Pani Izabela Bajbak powiedziała, że na dzień dzisiejszy w klasach ma o dwie osoby więcej, gdyż wielu rodziców wróciło z dziećmi z zagranicy.
Pani Ewa Budzyńska zwróciła się z zapytaniem do burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej, czy dalej planowane jest korzystanie dzieci z basenu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nie odpowie wprost na zadane pytanie, gdyż nie zna budżetu szkoły, od którego zależy ta kwestia.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem odnośnie kwestii basenu, jak można rozwiązać problem małej frekwencji dzieci, oraz czy jest sens aby korzystały z tej możliwości wszystkie roczniki, zasugerowała, że może wystarczyło by aby były to klasy 1 – 3.
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że w szkole nr 1 zerówki były liczne, więc nie zdarzyło się aby autobus jechał pusty. Odnośnie tego roku może być tak, że nawet 18 osób będzie z tego korzystać.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, iż uważa, że powinno być to kontynuowane.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że skoro płacimy za godzinę pobytu dzieci na basenie to dyskusja w tym momencie jest zbyteczna.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem do pani Ewy Budzyńskiej, czy dzieci spoza Puszczykowa zostały już przyjęte do szkoły.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że jest to około pięcioro dzieci z rejonu Łęczycy, oraz jedno dziecko z ul. Chopina, rodzice wiedzą, że odpowiedź otrzymają po 20 sierpnia, dodała, że jest jeszcze czwórka dzieci z jej rejonu, których rodzice nie dokonali potwierdzenia.
Pani Izabela Bajbak powiedziała, że ma dzieci, które powinny chodzić do szkoły do Mosiny, zostaną one jednak dopisane do listy.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zwróciła się z zapytaniem, jak sprawa ta wygląda w obu gimnazjach.
Pan Tomasz Żak powiedział, że kwestia przyjmowania do gimnazjum została już zamknięta, w czasie wakacji jednak kilka dodatkowych osób może się pojawić.
Pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że w gimnazjum klasy pierwsze liczą 24 osoby, dzieci spoza rejonu jest czwórka kontynuują one naukę ze szkoły podstawowej.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że nie poruszono tematu przyjęcia sześciolatków do klas pierwszych, wyjaśniła, że trzeba przygotować się jak najszybciej do tej kwestii, gdyż należałoby ją poruszyć na początku przyszłego roku szkolnego.
Pan Krzysztof Narożny powiedział, że w szkole trwają półkolonie, nauczyciele natomiast, co roku dostają taką samą stawkę. Zwrócił się z prośbą aby postarać się o podwyższenie tych kwot.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że były rozmowy z panem skarbnikiem, kwoty na podwyżkę mają zostać zaplanowane.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że dobrze było by półkolonie w przyszłym roku zaplanować również na koniec sierpnia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że oferta dla dzieci w czasie wakacji faktycznie jest uboga, można by więc rozdzielić półkolonie na dwa terminy.
Pani Katarzyna Świniarska powiedziała, że obecnie trwa obóz w Sierakowie, nie było nim jednak większego zainteresowania. Kolejny wyjazd zaplanowany jest na sierpień dla 40 dzieci do Szczawy, na razie na liście znajduje się siedem osób.
Radna Ewelina Marcinkowska powiedziała, że wskazane było by rozwieszenie ulotek informacyjnych o obozie na tablicach w mieście.
Radna Ewa Pietrzak stwierdziła, że błędem było przeniesienie zapisów na obozy do Urzędu, poza tym od lat termin półkolonii i obozu w Sierakowie się pokrywa.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odnośnie obozu w Sierakowie powiedziała, że pojedzie na miejsce sprawdzić na ile planowane remonty zostały wykonane. Otrzymała jednak telefon, że dzieci są zadowolone z pobytu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, ze sygnalizowała komisji, że w ramach funduszy strukturalnych jest możliwość składania projektu na rozbudowę, preferowane są projekty, które łączą kilka funkcji. Dodała, iż jest lista potencjalnych działań, które mogą być dofinansowane, są to obiekty sportowe na potrzeby szkolne na 200 miejsc, do obiektu dołączone może być zaplecze administracyjne.
Wyjaśniła, iż wniosek trzeba złożyć do 14 lipca, nie potrzebna jest szczeblowa dokumentacja, potrzebny jest natomiast kosztorys. Jak wyjaśniła największe szanse ma projekt, który łączy w sobie różne elementy. Dofinansowanie, które można otrzymać to 75% kwoty, realnie można zakładać kwotę 1mln 200 tys. zł, która i tak była by mała, w stosunku do potrzeb.
Radny Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy dofinansowanie może być mniejsze od zapowiadanych 75%.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że to my określamy kwotę dofinansowania, o jaką chcemy się ubiegać, nie może być jednak ona zbyt wygórowana.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy są jeszcze jakieś kwestie związane z edukacją.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż interesują go koszty, gdyż zasadność sal jest niepodważalna.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że koncepcja została opracowana jeszcze przed końcem poprzedniej kadencji rady.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że była również koncepcja rozbudowy skrzydła frontowego szkoły, po wycenie okazało się to jednak zbyt kosztowne do realizacji i ze względu na brak środków zostało odsunięte.
Przypomniał również, że boisko przy szkole nr 1 powinno zostać napiaskowane, gdyż jego struktura ulegnie zniszczeniu, powinno być to uzupełniane co roku.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że pan dyrektor Tomasz Żak złożył deklaracje w tej sprawie.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że była mowa o boisku do siatkówki, a radny Janusz Szafarkiewicz poruszył zupełnie inną sprawę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła panią Agnieszka Zielińską o sprawozdanie finansowe z Dni Puszczykowa.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która wyjaśniła, że koszty zwiększyły się o 30 tys. zł były to jednak sprawy losowe, których nie można było przewidzieć. Jak zaznaczyła największy dodatkowy koszt związany był z wykupem praw do wyświetlania meczy oraz z zakupem dekodera. Pozostałe koszty, to takie, które pojawiły się bezpośrednio podczas trwania imprezy i dotyczyły głównie spraw technicznych.
Odnośnie sponsorów wyjaśniła, że ich wkład wyniósł 15.600 zł, w zestawieniu wymienieni zostali również ci, którzy nie wnieśli bezpośrednio gotówki.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że koszty miały zostać zminimalizowane.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że w zeszłym roku całkowity koszt Dni Puszczykowa wyniósł 170 tys. zł, w tym roku ze względu na przedłużenie imprezy na trzy dni oraz zwiększenie liczby koncertów uważa, iż koszty wypadły porównywalnie.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że trzeba by tą kwotę przeliczyć na ilość mieszkańców, którzy wzięli udział w imprezie, gdyż jego zdaniem było to ok. 150 do 200 osób. Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, iż wnioski z poprzedniej komisji powinny zostać wyciągnięte, zasugerował sporządzenie listy z zastrzeżeniami i propozycjami aby w przyszłym roku podczas organizowania Dni Puszczykowa wiadomo było czym się kierować.
Pani Agnieszka Zielińska powiedziała, że wnioski, z którymi wszyscy się zgodzili znajdują się w protokole z posiedzenia komisji i na pewno zostaną one wykorzystane.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że wnioski i sugestie komisji były już przedstawiane wcześniej.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że wiele zostało na temat organizacji Dni Puszczykowa powiedziane, natomiast potem i tak co innego zrobiono.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła aby koncepcje, harmonogram oraz wstępne koszty Dni Puszczykowa na przyszły rok zostały przedstawione już w okolicy marca, gdyż w tym roku miało miejsce to zbyt późno.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował aby termin oraz umowę z zespołem ustalić znacznie wcześniej.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem odnośnie muzyki na Zakolu Warty.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że program artystyczny został zaproponowany, są to cztery zespoły, z których wybrane mają być te najbardziej wpadające w ucho. Termin zaplanowano na 30 sierpnia.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z zapytaniem, kto organizuję tą imprezę.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem o koszty.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że organizuje to miasto, koszty natomiast nie są jeszcze znane.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o koncert zespołu Farben Lehre.
Pani Agnieszka Zielińska powiedziała, że koncert zespołu Farben Lehre został przewidziany dla młodzieży na wrzesień, Muzyka na Zakolu jest imprezą cykliczną, która ma się odbywać zawsze z tą samą datą i mieć szczególny charakter.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że z wypowiedzi pani Agnieszki Zielińskiej wynika, że na zakolu mają się odbyć dwa koncerty, zwróciła się więc w tej kwestii z zapytaniem, czy przewidziane zostały na to pieniądze.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że genezą Muzyki na Zakolu było wypromowanie miasta, miała to być muzyka z przesłaniem, muzyka etniczna nie jest muzyką łatwą, jest więc kwestią, czy mają to być cztery, czy jeden zespół.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że pomysłodawcą imprezy jest pan Piotr Horbulewicz, stwierdziła, że sugestie oraz propozycje można mu przekazywać.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy są środki na dwa koncerty.Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że pieniądze przewidziane zostały na oba koncerty.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że koszty koncertu ze względu na dużą ilość uczestników mogą ulec zwiększeniu.
Pani Agnieszka Zielińska powiedziała, że należy wziąć pod uwagę koszty zakupu nowej sceny sceny, gdyż ta obecnie wykorzystywana nie nadaje się na razie do przeniesienia. Jak zaznaczyła będzie to jednak koszt trwały.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że scena jest, nie ma więc potrzeby kupowania drugiej. Scenę tą można wykorzystywać zwłaszcza na koncerty dla młodzieży, z tego względu, iż na MOSiRze łatwiej będzie utrzymać porządek.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że scena może być użytkowana, ale w momencie, kiedy coś by się na niej stało odpowiedzialność spada na nas, gdyż nie posiada ona aktualnych dokumentów.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że co budowy sceny na Zakolu to nie było żadnej decyzji w tej sprawie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że docelowo należałoby o takiej scenie pomyśleć, scena, która jest teraz miała być przenoszona.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, czy na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dyskutowano nad sensem organizowania tylu koncertów.
Radny Maciej Schneider wyjaśnił, że nie, gdyż Muzyka na Zakolu miała stać się częścią życia miasta. Jedyną wątpliwością był zespół Farben Lehre, były jednak zapewnienia, że w budżecie środki na to zostały zapewnione.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że uchwalając budżet kwoty na te imprezy były uwzględnione
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że koncert dla młodzieży został obiecany, w związku z tym nie podlega to dyskusji.
Pani Agnieszka Zielińska stwierdziła, że w związku z tym nie wie, czy jest zgoda komisji na koncert.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że skoro coś młodzieży zostało obiecane, to musi to zostać zrealizowane, gdyż komisja wyraziła na to zgodę.
Radny Maciej Schneider powiedział, że zespół Farben Lehre był ukłonem w stronę młodzieży, muzyka na zakolu ma natomiast być imprezą, która na stałe utożsamiać się będzie z miastem.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił się z zapytaniem odnośnie kwot przewidzianych na Muzykę na Zakolu.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że jest to 100 tys. zł.
Radna Ewa Pietrzak stwierdziła, że ze względu na zwiększone koszty Dni Puszczykowa, kwota ta ulegnie przesunięciu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że do dyspozycji jest kwota 70 tys. zł, której nie można przekroczyć.
Pani Agnieszka Zielińska powiedziała, że nie ma jeszcze dokładnego programu, dlatego trudno jest określić kwotę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o nawiązanie kontaktu z zespołem, natomiast w kwestii Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej zaproponowała aby ramowy program imprez pojawił się jak najszybciej. Zwróciła się również z zapytaniem, na kiedy przewidziano kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta,
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem, o termin wręczenia tytułów „Zasłużony dla miasta Puszczykowa’’.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła aby odbyło się to w trakcie uroczystej sesji.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odnośnie sceny wyjaśniła, że scena budowana była z atestami, gwarancja jednak uległa wygaśnięciu.
Członkowie komisji poprosili i sprawdzenie, czy scena posiada atest i odpowiednie dokumenty.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która przeszła do tematu „Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej”. Wyjaśniła, że zapadła decyzja, iż rozpocznie się ona 9 października oraz, że będzie to sześć spotkań, które potrwają do grudnia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że nie widzi potrzeby przesuwania tego na termin późniejszy, gdyż w ten sposób zostanie wprowadzony chaos, zasugerowała aby miało to jednak miejsce wraz z początkiem jesieni.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że skłania się aby nie robić koncertów dzień po dniu, ze względów czysto promocyjnych, gdyż są to imprezy o zupełnie innym charakterze.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że chciałaby aby „Puszczykowska Jesień Kulturalna” pozostała taka imprezą jaką była, w zeszłym roku odbywała się ona co tydzień, w tym roku pomysł na co dwa tygodnie jest jak najbardziej słuszny.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że najważniejsze jest poinformowanie o harmonogramie imprez w formie ulotki aby każdy wiedział dokładnie co i kiedy się odbywa.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię zakresu obowiązków pracowników Urzędu związanych z działalnością Komisji. Wyjaśniła, że znajdują się one na stronie internetowej, oraz, że zainteresowała ją osoba pana Jerzego Jernasa, z którego działalnością nie miała możliwości się zapoznać, gdyż nie uczestniczył on w żadnym posiedzeniu komisji.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że zakres obowiązków pracowników jest, ale z 2007 roku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poruszyła kwestię Młodzieżowej Rady Miasta, która ze względu na małą liczbę kandydatów nie została wyłoniona. Zostanie podjęta decyzja, iż cały wrzesień będzie przeznaczony na zgłoszenia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie komisji oraz wyjaśniła, że tematy oraz termin kolejnego spotkania zostaną podane.
 
 
          Hanna Dudzik                                                                              Danuta Panek-Janc
Protokolant                                                                              Przewodnicząca komisji
 

Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 18.06.2008 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 18.06.2008 r.
Godz. rozpoczęcia 08.00
Godz. zakończenia 10.15
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
3.Goście: Iwona Janicka- wiceburmistrz
Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Katarzyna Nowak – pracownik Urzędu Miasta
Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek – pracownik Urzędu Miasta
Agnieszka Zielińska – pracownik Urzędu Miasta
Gabriela Ozorowska
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Przewodnicząca komisja Danuta Panek-Janc przywitała wszystkich zgromadzonych oraz wyjaśniła, że na posiedzeniu komisji przedstawione zostanie podsumowanie Dni Puszczykowa oraz omówione sprawy bieżące. Odnośnie Dni Puszczykowa poprosiła członków komisji o uwagi, przedstawienie, tego, co się podobało, a co nie, aby na przyszły rok wyciągnąć stosowne wnioski.
Wiceburmistrz Iwona Janicka poprosiła o odnotowanie spóźnienia pani Agnieszki Zielińskiej
Wiceburmistrz Iwona Janicka omówiła kwestię funduszy unijnych, wyjaśniła, że wszyscy dostali w materiałach ulotki dotyczące funduszy strukturalnych. Poprosiła o zapoznanie się z ich treścią aby wiedzieć na jakie programy można składać projekty oraz w szczególności przyjrzeć się terminom. Dodała również, że można otrzymać 75% dotacji oraz, że w piątek ogłoszony został konkurs, na który wniosek należy złożyć do 14 lipca.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że najpierw trzeba napisać wstępny wniosek z opisem, co ma zostać zrobione. Jak powiedziała projekty mogą dotyczyć budynków szkolnych, bibliotek, stołówek przyszkolnych, budowy oraz przebudowy obiektów dydaktycznych. Można złożyć tylko jeden wniosek na jedną rzecz albo, taki, który będzie dotyczył kilku obiektów. Stwierdziła, że nawet, jeśli dofinansowanie wyniesie od 20% do 30% to warto się o nie starać. Zachęciła do przeczytania ulotek.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o słowo odnośnie reformy oświaty gdyż wiąże się to z koniecznością rozbudowy szkoły nr 2.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że najlepiej postrzegane są projekty np. o sale gimnastyczną z zapleczem typu toalety, sale do prowadzenia zajęć lub świetlice.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy prowadzono odnośnie tej sprawy rozmowy z dyrektorami szkół.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że jeszcze nie, gdyż w piątek, kiedy ogłoszono konkurs była na szkoleniu odnośnie tego, jak to będzie wyglądało w Wielkopolsce. Nie chce podejmować decyzji bez rozmowy z panią burmistrz, sekretarzem i członkami komisji.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z prośba o zdanie komisji na ten temat, stwierdziła również, iż warto byłoby podejść do tego projektu, gdyż byłaby to szansa na rozwiązanie problemu lokalowego w szkole nr 2.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że można złożyć jeden projekt, jest to istotne ze względu na to, iż za dwa – trzy lata trzeba będzie wyprowadzić się z budynków liceum. Konieczne jest w najbliższym czasie kolejne posiedzenie komisji aby można było na ten temat dokładnie porozmawiać i podjąć jakieś decyzje.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że w 2009 roku wejdą do szkół młodsze roczniki i wówczas pojawi się problem z salą gimnastyczną, niezbędna jest rozbudowa budynku, dlatego myśli, że należy do tego podejść pozytywnie, poprosiła również członków komisji o wyrażenie swojego zdania na ten temat.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że musi być sporządzony wstępny kosztorys przez kogoś, kto nie popełni błędu, musimy jednak konkretnie wiedzieć czego chcemy.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podziękowała za opinie radnych oraz poprosiła panią Agnieszkę Zielińską o ocenę Dni Puszczykowa.
Pani Agnieszka Zielińska stwierdziła, że wszystkich na pewno ciekawi ostateczny kosztorys Dni Puszczykowa, ze względu na krótki okres czasu nie było jednak możliwe przygotowanie takiego finansowego podsumowania, prawdopodobnie będzie już gotowe na Komisje Budżetu i Rozwoju Miasta. Powiedziała, że jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to ze względu na fatalną pogodę panującą w piątek nie było kiermaszu, artyści nie wystawili swoich kramów. Dodała, że samą paradę można uznać za udany element, mimo iż miała ona miejsce pierwszy raz odbyła się niezwykle sprawnie, zabrakło jedynie akcentu pod koniec, gdyż ognisko okazało się niewystarczającą atrakcją. Odnośnie koncertów to zarówno zespoły biorące udział, jak i młodzież były zadowolone.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że dotarły do niej opinie, że impreza w piątek dla młodzieży była wspaniała, dodała, że może warto było by ją na przyszłość bardziej zaznaczyć, podkreślić, że piątek jest dniem dla dzieci i młodzieży, bardzo dobrze byłoby kontynuować występy puszczykowskich artystów.
Pani Agnieszka Zielińska dodała, że przydałyby się nagłówki z nazwami poszczególnych dni imprezy.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że jeśli każdy wyrazi swoje zdanie, to będzie można te uwagi zastosować w przyszłości. Odnośnie zachowania podczas imprez, to nie było żadnych interwencji ani bójek.
Głos zabrała pani Gabriela Ozorowska, która powiedziała, że od wielu osób słyszała pozytywne opinie odnośnie zróżnicowania muzyki, gdyż jeśli chodzi o stronę muzyczną był to pierwszy raz, kiedy każdy mógł wybrać coś dla siebie. Dodała, że jedynie informacje odnośnie rodzaju muzyki powinny być bardziej szczegółowe. Pani Gabriela Ozorowska podkreśliła również korzystne ustawienie w tym roku sceny na Zakolu.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestie frekwencji, która jego zdaniem nie była mała, jeśli odbywałoby to się na MOSiRZe panowałby tłok, a tak publiczność była rozłożona.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że na głównych koncertach było od 180 do 200 osób. Na pikniku koncerty były na wysokim poziomie, uczestniczyło w nich jednak mało osób, być może ze względu na słabe nagłośnienie tych wydarzeń. Dodał również, że gwiazda wieczoru powinna być w sobotę, a nie w niedziele, ze względu na frekwencję.
Rany Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że koncert zespołu The Phazz był na przyzwoitym poziomie, zasugerował jednak powrót do gwiazd polskich takich, które przyciągną ludzi. Dni Puszczykowa organizuje Urząd, i wynikiem jego działań powinna być jak największa frekwencja. Odnośnie piątkowej parady stwierdził, że była ona trochę sztuczna, być może spowodowane było to faktem, że odbywała się pierwszy raz. Powiedział również, że uważa, iż rozciągnięcie imprez na tyle dni nie jest dobrym pomysłem, gdyż powoduje zdezorientowanie mieszkańców, dodał, że reklama była zbyt mało skuteczna.
Pani Agnieszka Zielińska powiedziała, że co do kwestii reklamy zgadza się całkowicie, na plakatach powinna się znaleźć również krótka notatka o zespołach. Odnośnie uwagi dotyczącej rozbicia imprezy na kilka dni, to wynikało to z faktu, że chcieli aby każdego dnia dla mieszkańców bez względu na to o jakiej porze przyjdą coś się działo.
Radny Maciej Schneider powiedział, że od dłuższego czasu postuluje aby gwiazda wieczoru występowała w sobotę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podkreśliła, że wspaniałe dwa zespoły nie powinny grać w niedziele, zasugerowała aby kulminacyjne koncerty odbywały się w sobotę.
Radny Maciej Schneider powiedział, że w przyszłym roku powinno się sprawdzić, kiedy odbywa się m.in. Opole oraz aby wcześniej ustalać i rezerwować terminy z gwiazdami, zasugerował aby zrobić to już w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Pani Agnieszka Zielińska zgodziła się, z tym, że powinno to zostać przygotowane wcześniej.
Radny Maciej Schneider powiedział, że koncert głównej gwiazdy bardzo mu się podobał, ale zasugerował zaproszenie na taką imprezę gwiazdy bardziej znanej.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że odnośnie Dni Puszczykowa ma kilka uwag. Zasugerowała aby w przyszłości główny koncert był bardziej rozpropagowany, w niedziele brakowało organizacji pozarządowych. Zasugerowała aby ograniczyć uroczystości do dwóch dni, a sam termin przewidzieć znacznie wcześniej aby nie odbywało się to jednocześnie do innych imprez. Poruszyła również kwestie warsztatów w sobotę, które jej zdaniem zostały zbyt słabo nagłośnione, a zorganizowane zostały bardzo profesjonalnie.
Odnośnie parady w piątek wyraziła swoją aprobatę dla tego pomysłu, zasugerowała jednak aby odbywało się to w sobotę, gdyż w ten dzień być może przyciągnie większą ilość uczestników. W kwestii konferansjerki stwierdziła, że pan Hieronim Wrona nie spełnił swojego zadania w sposób, który by oczekiwała.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestie sportu, gdyż w rozgrywkach brało udział znacznie mniej osób niż dotychczas. Stwierdził również, że szkoda, że żadna z wcześniejszych sugestii komisji nie została wzięta pod uwagę, gdyż to, co zostało powiedziane przez komisję zostało zmienione. Dodał również, że jego zdaniem wręczanie nagród o godzinie 16.00 było pozbawione sensu, z tego względu, iż wielu uczestników rozgrywek jeszcze nie było, duża ilość nagród pozostała więc nie wręczona.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że taka godzina została ustalona z panem Zbigniewem Gorzelannym. Nie mieli więc na to wpływu.
Radny Maciej Schneider powiedział, że ma uwagi odnośnie części sportowej, zasugerował aby losowania drużyn piłkarskich nie robić na tydzień przed imprezą, gdyż kilka zespołów nie miało możliwości wzięcia udziału. Tym, którym zależało najbardziej zapisali się, kilka zespołów nie wystąpiło, gdyż nie było możliwości przeprowadzenia kolejnego losowania.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w tym roku w rozgrywkach wzięło udział dziesięć zespołów, jeden się nie załapał, ale jak sami przyznali wyniknęło to z ich własnego niedopatrzenia, dlatego nie wnieśli pretensji.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że w kwestii sportu nie będzie się wypowiadać, ale ma uwagi odnośnie punktu wręczania nagród, który jej zdaniem przebiegł zbyt szybko. Konferansjer powinien powiedzieć coś na temat wygranych, jak stwierdziła miała wrażenie, że dzieci nie miały z tego oczekiwanej radości oraz satysfakcji.
Radny Maciej Schneider zasugerował, że mogłyby się pojawić również reprezentacje gimnazjów nr 1 i nr 2, gdyż rozgrywki między szkołami miały już miejsce. Jak zauważył dyrektorowie szkół w takim momencie powinni zmobilizować młodzież. Wyraził również swoją dezaprobatę dla nakłaniania uczniów do uczestniczenia w paradzie poprzez sprawdzanie obecności, stwierdził, że takie wydarzenie nie powinno mieć miejsca.
Radny Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestie debaty na temat Zakola Warty, stwierdził, że została ona bardzo dobrze przygotowana, poprosił również w formie wypunktowania o wnioski z niej wyciągnięte, gdyż im szybciej coś w tym temacie zostanie zrobione tym lepiej. Stwierdził, że wkrótce Zakole może zostać zniszczone, dlatego należy cos w tej kwestii zacząć działać.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc odnośnie Dni Puszczykowa powiedziała, że spotkała się z wieloma pozytywnymi głosami, dotyczącymi głównie atrakcji dla dzieci i młodzieży, które czynnie brały w nich udział. Dużym plusem wartym zaznaczenia były atrakcje dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Pani Agnieszka Zielińska dodała, że z lotu ptaka nagrany został film z Dni Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował jego obejrzenie podczas środowej sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że komisje interesuje budżet Dni Puszczykowa z uwzględnieniem sponsorów, aby można było z niego wysunąć wnioski.
Radny Janusz Szafarkiewicz odnośnie kosztorysu Dni Puszczykowa powiedział, że chodzi o wszystkie koszty związane z imprezą wraz z lista sponsorów i całkowitą kwotą, którą przekazali.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o ostateczne głosy odnośnie Dni Puszczykowa aby móc zakończyć tą kwestię. Powiedziała, że frekwencje można ocenić na dobrą.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że wiele rzeczy podczas Dni Puszczykowa się nie sprawdziło.
Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że generalny odbiór Dni Puszczykowa był pozytywny.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że wnioski komisji były, zostały jednak one zignorowane, co uważa za wyraźne zlekceważenie.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc uznała temat Dni Puszczykowa za zakończony. Wyjaśniła, że kolejnym punktem spotkania są trzy ważne hasła. Pierwsza kwestią, którą poruszyła dotyczyła Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej, które było bardzo sympatycznym wydarzeniem, wartym kontynuowania. Odnośnie tej kwestii zwróciła się z zapytaniem, czy Urząd przygotowuje już program oraz czy planowane jest utrzymanie tej tradycji.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że co czwartek jest zdecydowanie terminem zbyt częstym, dlatego zadecydowano, że będzie się to odbywać dwa razy w miesiącu, planowany jest drugi oraz ostatni czwartek miesiąca. Powiedziała, że będą to koncerty, wernisaże i przedstawienia.. Jak wyjaśniła program nie został jednak jeszcze opracowany.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o wcześniejsze przygotowanie ramowego programu imprez „Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej”.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że we wrześniu planowana jest muzyka na Zakolu oraz koncert zespołu Farben Lehre. W najbliższym czasie podjęta zostanie również decyzja, odnośnie tego, które wydarzenia „Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej” będą kontynuowane. Przygotowany zostanie także plan imprez.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestię braku toalet przy muzeum Arkadego Fiedlera, gdzie dziennie przyjeżdżają znaczne ilości autobusów z turystami.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że kwestia ta poruszana jest już od wielu lat, jak dodała jest to sprawa niezmiernie pilna.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, czy dokument nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa’’ zostanie wkrótce wręczony.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że planowane jest to na początek jesieni podczas specjalnej uroczystość, na którą zaproszeni zostaną wyróżnieni.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że ważnym jest aby taki dokument się pojawił. Wyraziła również swoją dezaprobatę dla faktu, że trzeba na to czekać aż do jesieni, gdyż jak stwierdziła uchwała odnośnie nadania tytułów już była, dlatego jej zdaniem proces ten trwa już zbyt długo.
Jak stwierdziła od uchwały nie musi upłynąć pół roczny okres do wręczenia dokumentu nadania tytułu „ zasłużony dla Miasta Puszczykowa’’
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poruszyła temat nowo otwartego placu zabaw dla dzieci. Jak wyjaśniła znajduje się on na terenie MOSiRu w wąskim zadrzewionym skrawku. Porosiła o zwrócenie na niego uwagi, gdyż jest on bardzo ładny oraz estetyczny, w przeciwieństwie do placu zabaw przy przedszkolu „Stokrotka’’.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyraziła również swoje uwagi odnośnie placu zabaw przy przedszkolu „Stokrotka’’, na którym przed Dniami Puszczykowa nie został skoszony trawnik, jak dodała plac ten znajduje się w żenującym stanie i trzeba się zastanowić, co z nim zrobić.
Radny Stanisław Balbierz dodał, że na osiedlowym placu zabaw brakuje piasku oraz nie została wykoszona trawa, jak wyjaśnił zostało to zgłoszone panu Remigiuszowi Motyckiemu, nic jednak nie zostało wykonane. Nie wykonano również żadnych prac na ul. Dworcowej na poboczu.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem odnośnie placu zabaw dla dzieci, czy nie powinien on zostać ogrodzony oraz, czy nie była wymagana zgoda na jego budowę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że plac zabaw jest ogrodzony, natomiast odnośnie pozwolenia na budowę poprosiła o sprawdzenie tego.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poruszyła kolejny ważny problem związany z pismem skierowanym do szkół w Puszczykowie odnośnie przyjmowania dzieci wyłącznie zameldowanych w Puszczykowie wyjaśniła, że chciałaby aby problem ten został rozważony oraz aby komisja wypracowała wspólne wnioski.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że jest to nadinterpretacja pisma, w którym prosiła o rozwiązanie tego problemu, gdyż w pierwszym roku rodzice będą mogli podjąć decyzję, że nie posyłają szcześciolatka do szkoły. Poprosiła, aby przyjęto sześciolatków w miejsca, gdzie do tej pory beztrosko przyjmowane były dzieci spoza Puszczykowa. Zaznaczyła, że dzieci te mają być wpisywane na listę rezerwową, decyzja o ich przyjęciu, lub też nie należeć będzie tylko i wyłącznie do dyrektorów szkół.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że zgodnie z tym, co przedstawiła pani burmistrz dzieci spoza Puszczykowa mogą zostać wpisane na listę rezerwową, co oznacza, że jest to jedyna metoda ich zapisania do szkoły.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że w przepisach jest zapisane, iż dla takich dzieci tworzy się listy rezerwowe, oraz, że taka metoda jest powszechnie stosowana. Wyjaśniła również, że pismo zostało wystosowane tylko i wyłącznie dlatego, że podobnie dzieje się w innych gminach. Chcąc uniknąć zmianowości musimy rozłożyć przyjmowanie sześciolatków do szkół na trzy lata.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że dotarły do niej głosy od rodzin, z których dzieci ze względu na brak połączenia komunikacyjnego ze szkołą w Wirach od wielu lat dojeżdżają do szkół w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że rodzice mają możliwość złożenia wniosku do dyrektora szkoły, w przypadku odmowy mogą do Urzędu skierować odwołanie. Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że dokonała spisania danych liczbowych, z których wynika, że problem ten dotyczy sześciu dzieci, którym taka decyzja uniemożliwi uczęszczanie do Szkoły Podstawowej nr 1.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że zapisy na ten rok były już w lutym, dyrekcja powinna więc wiedzieć ile dzieci dokładnie może przyjąć, dodała również, że szóstka dzieci, o których jest mowa nie wpłynie na zagrożenie zmianowym systemem nauczania.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że takie decyzje powinny leżeć w gestii dyrektora szkoły, stwierdził, że jego zdaniem kilkoro dzieci nie zrobi w tej kwestii różnicy gdyż, jeśli chodzi o koszty to pewne z nich i tak są kosztami stałymi.
Wiceburmistrz Iwona Janicka w kwestii oświaty wyjaśniła, że dopłacamy do niej sporo zwłaszcza w momencie, kiedy uczeń spoza naszej gminy wymaga indywidualnego toku nauczania i nauczyciele muszą do niego dojeżdżać. Stwierdziła również, że przyjmując dziecko do szkoły musimy umożliwić mu ukończenie jej w tym samym miejscu. Dodała również, że we wtorek odbędzie spotkanie z dyrektorami szkół, podczas którego będzie możliwość poruszenia tego problemu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że chciałaby aby członkowie komisji jasno sprecyzowali swoje zdanie odnośnie rozwiązania tego problemu.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że decyzję w tej sprawie powinni podejmować dyrektorzy szkół.
Radny Maciej Schneider dodał, że należy się w tej kwestii kierować rozsądkiem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła odnośnie tej kwestii, że ze względu na brak sal lekcyjnych problem zmianowości w przyszłości w naszych szkołach i tak się pojawi bez względu na to, czy uczniowi ci zostaną przyjęcie, czy też nie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że w Szkole Podstawowej nr 2 nie ma wystarczającej ilości sal, szkoła korzysta z pomieszczeń internatu, taka możliwość wkrótce jednak się skończy, gdyż trzeba będzie się stamtąd wyprowadzić.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z zapytaniem o projekt dotyczący boiska.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że projekt ten nie przeszedł, ale był bardzo wysoko w rankingu.
Radna Ewelina Marcinkowska powiedziała, że zbliżają się wakacje, a w kwestii boisk nic nie zostało zrobione, boisko na nowym osiedlu jest w niezadowalającym stanie, cały czas leży tam szkło, dziura w płocie nie została naprawiona. Jak dodała dzieci chciały by z niego korzystać, a nie mają możliwości. W tej kwestii zwróciła się z zapytaniem, czy możliwe jest przygotowanie tego boiska, tak aby można było na nim grać.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się w tej sprawie z prośbą aby pan Stefaniak zajął się tym obiektem w sposób bardziej odpowiedzialny, aby teren został wyrównany i doprowadzony do stanu użyteczności.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z sugestia wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicz w porządku obrad znajdzie się uchwała o likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury. Poprosił w tej sprawie o głosy i zdania członków komisji. Dodał iż kwestia likwidacji jest krokiem czysto formalnym.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że problem ten faktycznie pojawia się już od wielu miesięcy, dodała, że zamknięcie tego ośrodka z nazwy jest konieczne aby można było starać się o jakieś dodatkowe środki. Stwierdziła, że problemu tego nie da się uniknąć, poprosiła jednak o przedstawienie jak będzie się to dalej odbywało i czy pan Stanisław Taraszkiewicz kontynuować będzie pełnienie obecnej funkcji.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z panem Stanisławem Taraszkiewiczem podpisana została umowa zlecenie na obsługę techniczną imprez oraz kontakty z artystami. Zarządza on również m.in. harmonogramem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o sprecyzowanie kwestii, czy jeśli Miejski Ośrodek Kultury zostanie zamknięty, to jego działania będą kontynuowane.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że działania będą kontynuowane, ale przez Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej.
Radna Róża Grześkowiak zwróciła się z zapytaniem, czy pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury będą nadal otwarte dla mieszkańców.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że należałoby pomyśleć o remoncie tych pomieszczeń, aby spełniały one pewne standardy.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że zamierzeniem pani burmistrz jest aby obiekt ten dalej był wykorzystywany. Głównie korzystają z tego muzycy powinna zostać podpisana z nimi umowa, że w zamian za udostępnienie lokalu wykonają coś na rzecz miasta.
Pani Luiza Niedżwiedzka-Kowalonek stwierdziła, że budynek po panu Grodzkim byłby idealnym miejscem do takich celów.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podziękowała za głosy w tej sprawie.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który poruszył dwie sprawy. Pierwsza dotyczyła sprawy boiska tenisowego przy szkole nr 2. Odnośnie tej kwestii zawrócił się z zapytaniem, czy jest osoba odpowiedzialna za opiekę nad tym obiektem, ponieważ zaniedbanie tego będzie się wiązało z niepotrzebnie wydanymi pieniędzmi. Drugą kwestią, którą poruszył była sprawa boiska na ul. Jarosławskiej, zwrócił się z zapytaniem, czy uzyskało ono fundusze.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że były dwa programy „Orlik’’ oraz „Blisko Boisko’’, z którego wyniki będą dopiero pod koniec roku.
Radny Stanisław Balbierz poruszył kwestie niepodpisanej umowy na boisko na MOSiRZe.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że ktoś się tym zajmuje, do teraz jednak nie posiada ta osoba sformalizowanej umowy, a tym samym nie otrzymała zapłaty za wykonane w maju prace.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że według jej wiedzy umowa taka została sporządzona, powiedziała, że sprawdzi to i jeśli faktycznie jej nie ma to, zostanie ona przygotowana.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, odnośnie noclegu dla dzieci w Sierakowie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że nastąpiła zmiana terminu wyjazdu, w tej sprawie odbędzie się spotkanie, na którym wszystko zostanie wyjaśnione. Wyjazd cieszył się większym zainteresowaniem ze strony gimnazjum, miejsca przeznaczone dla dzieci z podstawówki nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane, jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, to na te miejsca wejdą dzieci z gimnazjum z list rezerwowych.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnej komisji na 01.07.2008 r. na godz. 08.00. Poprosiła o zaproszenie dyrektorów szkół, gdyż tematem posiedzenia będzie podsumowanie spraw związanych z edukacja oraz oświatą. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
          Hanna Dudzik                                                                                        Danuta Panek-Janc
Protokolant                                                                                      Przewodniczący komisji
 

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19.05.2008 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 19.05.2008 r.
Godz. rozpoczęcia 07.30
Godz. zakończenia 09.40
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
3.Goście: Iwona Janicka- zastępca burmistrza Puszczykowa
Maciej Dettlaff – sekretarz miasta
Stanisław Balbierz – radny miasta
Agnieszka Zielińska – pracownik Urzędu Miasta
Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek – pracownik Urzędu Miasta
Katarzyna Nowak – pracownik Urzędu Miasta
Remigiusz Motycki – pracownik Urzędu Miasta
Gabriela Ozorowska
Stanisław Taraszkiewicz
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przywitała radnych i gości przybyłych na komisje oraz wyjaśniła, iż tematem posiedzenia będą Dni Puszczykowa oraz sprawy bieżące.
Jako pierwszą poruszyła kwestię budowy placu zabaw dla młodzieży, w tej sprawie poprosiła o zabranie głosu pana Remigiusza Motyckiego.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że producentów, którzy proponują urządzenia do zagospodarowania placów zabaw dla dzieci jest dużo, natomiast, jeśli chodzi o urządzenia do siłowni „pod chmurka’’, to znalazł tylko kilka firm, jedna z nich jest firma spod Katowic, która proponuje rozmaite urządzenia montowane w formie ścieżki zdrowia z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń siłowych, które mogą być zakładane na odkrytym powietrzu. Takie urządzenie jak np. wiosła, sztanga, to koszt około 4 tys. za sztukę z montażem, z reguły jest to pięć do sześciu urządzeń. Dodał, że druga firma oferuje urządzenia o innym charakterze takie jak huśtawki, zestawy linowe, drabinki, są to urządzenia dla dzieci starszych, ich koszt całkowity to około 20 tys. Nie oferują jednak tak ciekawych ćwiczeń.
Kolejna firma oferuje ściany wspinaczkowe oraz zestawy siatek. Jak wyjaśnił na chwile obecna są to wszystkie urządzenia dostępne na rynku.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem, kiedy można się spodziewać, że jakaś decyzja zostanie podjęta.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że jest to decyzja pani burmistrz, że staramy się to zrealizować, stwierdziła, że potrzeba będzie potem akceptacja Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, gdzie taka siłownia ma powstać.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że na terenie MOSiRu na drodze w kierunku domków, albo w miejscu, gdzie znajduję się obecnie scena.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że nie jest przekonany do tego typu urządzeń, które stoją na wolnym powietrzu i mogą funkcjonować, powiedział, że należałoby rozważyć czy te urządzenia na pewno są trwałe. Drugą kwestią jest sprawa bezpieczeństwa korzystających, urządzenia te będą bowiem stały bez nadzoru, nie będzie osoby, która miała będzie to kontrolować, zwrócił się więc z zapytaniem, kto będzie za to odpowiadał.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że zwrócono się do firm o opinie dotyczącą tych urządzeń.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o zdanie odnośnie sprawy utworzenia placu zabaw „pod chmurka’’
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że popiera wszystkie urządzenie, które wnoszą coś do sportu, należy jednak wziąć pod rozwagę to, iż urządzenie te zostaną wmontowane na stałe, problem pojawi się więc w momencie pewnych koncepcji odnośnie zagospodarowania MOSiRu. Ustawianie czegoś na drodze jest jak stwierdził pozbawione sensu.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że może należałoby poczekać na opinię odnośnie tego, czy takie urządzenia są odporne na akty wandalizmu.
Radna Ewa Pietrzak zasugerowała, że może wystarczyłoby na razie pomyśleć o jakimś miejscu z ławeczkami, gdzie młodzi ludzie mogliby spędzać czas wolny.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc stwierdziła, że należy poczekać na opinie i dopiero potem podjąć dyskusje na ten temat. Montowanie takich urządzeń może nie jest konieczne od razu. Zasugerowała również aby sprawdzić, jak to wygląda w okolicach pętli dębieckiej, gdzie powstał podobny plac zrobiony przez Volkswagena, może udało by się namówić ich do sponsorowania czegoś podobnego u nas.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że może się dowiedzieć, jak tego typu rzeczy były przez nich robione.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o sprawdzenie tego oraz o porównanie kosztów.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że przekazywał kiedyś uwagi odnośnie kwestii tego, co należy zrobić na terenie, MOSiRu aby mógł on bezpiecznie funkcjonować, ale nic z jego sugestii nie zostało wykonane.
Pan Remigiusz Motycki wyjaśnił, że były w tej sprawie rozmowy z panem Pietrzakiem, ustalono, że zostaną dokonane pomiary, ustalona cena i zaproponowane materiały do zakupu.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, kiedy zrobione zostaną korty przy szkole.
Pan Remigiusz Motycki, że będzie w tej sprawie rozmawiał z panem Pietrzakiem.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że w prasie poznańskiej pojawiła się informacja, o kontrolach bezpieczeństwa stanu technicznego urządzeń, mija bowiem termin ich sprawdzania. Drugą sprawą, o której wspomniała był głos pani dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Ewy Budzyńskiej odnośnie interpelacji w sprawie bałaganu przy szkole podstawowej nr 1, która została do niej skierowana, jak wyjaśniła, pani dyrektor poczuwa się do porządkowania tego terenu, gdyż nie jest on zamknięty, jest pracownik odpowiedzialny za te czynności. Pani dyrektor poprosiła o pomoc w rozwiązaniu problemu porządkowania tego terenu, stwierdziła, że jeśli za sprzątanie ma być odpowiedzialna szkoła to sugeruje ogrodzenie tego, w przypadku kiedy teren ten miał by być ogólnodostępny prosi o pomoc w porządkach, gdyż ilość szkła jest ogromna.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że sprawa ta wymaga również porozumienia pomiędzy panią dyrektor podstawówki, a panem dyrektorem gimnazjum.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że jeśli teren ma być otwarty to pomoc miasta jest oczywista.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że ze strony miasta jest pomoc, teren sprzątany jest kilka razy w roku, nie są w stanie jednak ciągle się nim zajmować. Boiskiem zajmuje się gimnazjum, jak dodała, jeśli są problemy ze starszą młodzieżą, to jest to problem do rozwiązania pomiędzy dyrektorami, zasugerowała spotkanie z nimi.
Pan Stanisław Taraszkiewicz wyjaśnił, że śmieci te wywożone są z budżetu szkoły, musi ktoś je zebrać, a nie chodzi tu o duże kwoty.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka stwierdziła, że nie chodzi tu o to, z jakich pieniędzy ma to być przekazane, gdyż i tak wszystko idzie z budżetu miasta. Wyjaśniła również, że teren ten był dokładnie sprzątany przez firmę przed weekendem majowym.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że nie wie, czy pismo z interpelacją dostał również dyrektor gimnazjum nr 1 Tomasz Żak, dlatego jak wyjaśniła trudno prowadzić dyskusję na ten temat. Stwierdziła również, że jeśli teren ma być otwarty dla wszystkich mieszkańców to pomoc w jego sprzątaniu jest konieczna.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc dodała również, że była wizja lokalna tych terenów, dyrektorzy obu szkół byli na komisji. Zwróciła się również z zapytaniem czy pan Tomasz Żak dyrektor gimnazjum również dostał taką informację.
Radna Ewa Pietrzak stwierdziła, że pan Tomasz Żak powiedział, że nie interesuje się boiskiem do siatkówki, a teraz podpisał pismo młodzieży.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że jest to trudna dyskusja ze względu na to, iż pan dyrektor Żak miał ocenę niższą, są starania o przedłużenie jego kadencji na kilka lat.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc w kolejnym punkcie posiedzenia przeszła do kwestii wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Poprosiła o zabranie w tej sprawie głosu panią wiceburmistrz Iwonę Janicką.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka przedstawiła ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży, jak wyjaśniła propozycją są dwa wyjazdy do Sierakowa lub do Szczawy z Krakowa zrezygnowała, gdyż dotyczył on rodzin patologicznych, w budżecie nie było przewidzianych na to kwot, można rozważyć to później. Kwestia ta powinna należeć do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie są oni jednak w stanie robić wszystkiego. Budżet dysponuje kwotą około 20 tys. zł na te cele, środki te są jednak rozbite na dwie szkoły podstawowe, korzysta również z tego młodzież z gimnazjum. Dotacje te powinny być przekazywane do szkół w zależności od ilości dzieci, które będą z tego korzystać. Jak wyjaśniła liczba dzieci korzystających z wyjazdów jest niewspółmierna do nakładów.
Radny Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość sprawdzenia, że korzystają z tego dzieci z Puszczykowa.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że korzystają tylko dzieci z Puszczykowa, gdyż dla nich przeznaczona jest dotacja. Z przewidzianej w budżecie kwoty udało się wygospodarować dwa wyjazdy: do Sierakowa oraz w góry do Szczawy. W przypadku Sierakowa jest to wyjazd typowo o charakterze sportowym, który obejmuje 14 dni z wyżywieniem. Natomiast Szczawa to 8 dni, gdyż koszty dojazdu są znacznie większe, cena obejmuje wyżywienie, nie ma tam natomiast bazy sportowej. Jak wyjaśniła większość czasu młodzież będzie spędzać na wycieczkach w górach, zaplanowany jest również spływ Dunajcem. Jak stwierdziła, te dwa wyjazdy są tylko propozycją, z obu mogło by łącznie skorzystać 80 dzieci.
Koszty wyjazdu to około 460 lub 450 zł, z budżetu miasta dofinansowanie wyniesie 26 tys. zł, budżet przewiduje 20 tys. zł, zabrakłoby więc około 3 tys. zł., ale można to wygospodarować.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zasugerowała aby zastanowić się nad przeprowadzeniem wizji lokalnej w Sierakowie, w celu sprawdzenia stanu technicznego obiektu ze względu na głosy mieszkańców odnośnie zeszłorocznego wypoczynku.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że taka wizyta nic nie zmieni, a młodzież była z tego wyjazdu bardzo zadowolona. W tym roku zakwaterowanie zostało przewidziane w domkach cztero lub sześcioosobowych, a nie w juniorkach jak zeszłego roku. Wyjaśniła również, że proponuje rozbić to czasowo. Jeśli chodzi o Szczawę to w grę wchodzi tylko sierpień, już teraz jednak trzeba by dokonać rezerwacji.
Radna Ewa Pietrzak zasugerowała aby liczba dzieci, które mogą wziąć udział w takim wyjeździe była rozdzielona proporcjonalnie do ilości dzieci w danej szkole.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że obie propozycje są bardzo ciekawe, można z nich jak najbardziej skorzystać, Sieraków jednak należy przedtem sprawdzić.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka poruszyła kwestię wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. Jak wyjaśniła wkrótce mija termin zgłoszeń kandydatów, do tej pory jednak nikt nie złożył stosownego wniosku. W „Echu Puszczykowa’’ ma się ukazać wkładka z sylwetkami kandydatów. Wyjaśniła również, że mija termin składania wniosków o monitoring w szkołach. Inicjatywa musi wyjść jednak ze strony dyrektorów szkół. Fundusze na ten cel przeznaczone pochodzą z kuratorium w ramach akcji monitoring w szkołach. Pieniądze te są po to, aby uwzględnić miejsca nie objęte do tej pory monitoringiem.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc stwierdziła, że ważne jest zmobilizowanie do tych działań Szkoły Podstawowej nr 1.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że ma informacje odnośnie szkolnej sali, nie została przedłożona dzierżawa na salę kosmetyczna nie będzie już problemu z przejściem do sali komputerowej, szkoła będzie miała do niej swobodny dostęp.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem odnośnie wakacji w mieście dla dzieci, które zostają w domach.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że nie ma w budżecie pieniędzy przeznaczonych na ten cel, z wyjątkiem półkolonii, zasugerowała dyrektorom aby w każdej szkole odbywały się one w innym terminie. Jest to jednak możliwe dopiero w przyszłym roku.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o omówienie oferty dla dzieci na wakacje.
Pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek powiedziała, że oprócz półkolonii atrakcją dla dzieci z Puszczykowa, a także Mosiny i Poznania, które zostaną zaproszone będzie projekt „podróż z Fiedlerem’’. Odbywać będą się również warsztaty artystyczne, m.in. tańca nowoczesnego zorganizowane dla dzieci z Puszczykowa na boisku nowego osiedla.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem ile dzieci może wziąć udział w takim projekcie.
Pani Luiza Niedżwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że może wziąć w tym udział łącznie 36 dzieci, gdyż jest tylko trzech opiekunów. Dziesięcioro dzieci będzie z Mosiny, natomiast sześcioro z Poznania.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, czy dzieci spoza Puszczykowa również będą finansowane.
Pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że finansowanie pochodzi z różnych źródeł. Dodała również, że projekt może się rozwinąć. Odnośnie lata pojawiła się jeszcze propozycja kina letniego. Poruszyła również kwestie Dnia Dziecka, którego przygotowania są w trakcie kończenia, jak wyraziła chciałaby by był on ciekawy i atrakcyjny, oraz aby również dzieci się w niego zaangażowały.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc stwierdziła, że kwestia Dnia Dziecka jest bardzo ważna, gdyż do tej pory nie był on przygotowywany przez Urząd Miasta.
Pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek powiedziała, iż uważa, że lepiej jest zrobić dzień dziecka w czwartek w ramach szkoły, ze skróconymi w tym dniu lekcjami.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zasugerowała aby informacja o tym, że miasto organizuje Dzień Dziecka oraz harmonogram tego dnia powinien pojawić się jak najszybciej w prasie. Poprosiła również o szczegółowe przedstawienie tego dnia.
Pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że dzień ten ma dotyczyć każdej grupy wiekowej dzieci. Dla przedszkolaków przewidziany jest występ teatrzyku „Krokodyl’’, zaproszone mają zostać również dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola. Dla dzieci od klas 0–3 szkoły podstawowej zaplanowano spektakl interaktywny oraz „piosenki z plecaka’’. Klasy 4-6 zbiorą się na Zakolu, gdzie odbędą się warsztaty taneczne. Młodzież z gimnazjum zbuduje platformy, na których odbędą się pokazy taneczne. Swoje stanowisko będą mieli również rapujący chłopcy.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc stwierdziła, że program zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, zasugerowała również, że dobrze by było aby dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola również zostały zaproszone oraz aby informacja o tym wydarzeniu została dobrze rozpowszechniona.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeszła do kwestii Dni Puszczykowa, poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że program niewiele różni się od dotychczasowego. Jedyną zmianą jest to, iż zapowiadany na piątek koncert zespołu Farben Lehre został przeniesiony na drugi dzień września, kiedy będzie miał miejsce dzień dla młodzieży z koncertami zespołów z Puszczykowa oraz m.in Arki Noego. Koncert został przeniesiony z tego względu, iż zespół ten jak stwierdziła pani Agnieszka Zielińska przyciągnie wielu fanów w związku, z czym mogłyby być problemy z przygotowaniem terenu Zakola na następny dzień.
Pani Agnieszka Zielińska dodała również, że koncerty podczas Dni Puszczykowa będą miały miejsce na Zakolu. Natomiast w kwestii telebimów zaplanowane są dwa, jeden na terenie Zakola, drugi przy komisariacie.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że koszty przeniesienia sceny z MOSiRu będą równe zakupu nowej, poprosił więc o rozwagę w tej kwestii, gdyż pamięta jak scena ta była rozkładana.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że zostanie to obliczone i sprawdzone.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o sprawdzenie jak wygląda ta kwestia. Poprosiła również o omówienie w punktach przemarszu ul. Poznańską.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że parada ul. Poznańska odbędzie się w piątek, jest pomysł aby zakończyła się na ul. Nadwarciańskiej, aby wszyscy którzy chcą uczestniczyć w koncertach na Zakolu dotarli tam wraz z paradą.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że sugestią komisji było aby imprezy toczyły się w piątek na terenie MOSiRu.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że w piątek miał być zespół Farben Lehre.
Radny Maciej Schneider powiedział, że sugerowane było aby piątek był dniem na MOSiRZe
Radny Janusz Szafarkiewicz wyjaśnił, iż sugestia ta pojawiła się ze względu na frekwencje, która w przypadku MOSiRu może być większa.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że w ten sposób chcą dać możliwość występu zespołom puszczykowskim na profesjonalnej scenie, jak dodała cała infrastruktura została już przygotowana.
Radny Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, co z poprzednich sugestii komisji odnośnie Dni Puszczykowa zostało wzięte pod uwagę.
Głos zabrał radny Andrzej Balcerek, który powiedział, że zrozumiał, iż impreza miała być na terenie szkoły w piątek.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że chodziło o zespół Farben Lehre, jest to specyficzny rodzaj muzyki i jego fani nie będą zainteresowani obchodami Dni Puszczykowa.
Pani Luiza Niedzwiedzka-Kowalonek powiedziała, że jeśli chodzi o koncerty, to bardzo zaangażowały się w to szkoły, głownie szkoła nr 2 wyjaśniła, że jest w kontakcie z dziewczyną, która prowadzi tańce, szkoła nr 1 jest mniej entuzjastycznie nastawiona, martwią się tym, iż jest to dzień wystawiania ocen.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podsumowała, że w takim razie różnica polega na tym, że w piątek nie ma zespołu Farben Lehre, który został zaproszony na inny termin, zamiast na terenie MOSiRu wszystko będzie przebiegać na Zakolu Warty.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zwróciła się również z zapytaniem jak będzie wyglądać sobota i niedziela.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że jeśli chodzi o sobotę, to nic nie uległo zmianie. Odbędzie się piknik z trzema koncertami: kwartetu smyczkowego, duetu medyków oraz pana Prządki. Zaplanowana jest również na ten dzień biesiada z tańcami i muzyką na żywo oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. W niedziele odbędą się rozgrywki sportowe, rozstrzygnięcia konkursów, wręczenie nagród oraz koncert zespołu Muchy oraz The Phazz Na ten dzień jak dodała pani Agnieszka Zielińska zaplanowane są również prezentacje organizacji pozarządowych oraz różne atrakcje dla dzieci i młodzieży.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o pytania odnośnie organizacji Dni Puszczykowa.
Pani Gabriela Ozorowska zwróciła się z zapytaniem, na jaki dzień oraz jak przewidziane jest ustawienie w tym roku namiotów na Zakolu.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że scena zostanie usytuowana tak jak w czasie muzyki na Zakolu, natomiast namioty będą rozstawione na około. Zaplanowane jest to na niedziele.
Pan Stanisław Taraszkiewicz powiedział, że była sugestia aby przy wejściu znajdowały się namioty organizacji pozarządowych, a nie stoiska z piwem.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem czy Radni mają jeszcze jakieś uwagi odnośnie tematu Dni Puszczykowa.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem, jaki jest całkowity koszt Dni Puszczykowa w tym roku.
Pani Agnieszka Zielińska powiedziała, że w tym roku koszt wyniesie 149 tys. zł, jest to jednak kwota bez uwzględnienia wkładu sponsorów.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że komisja miała inne zdanie odnośnie koncertów przewidzianych na piątek, które nie zostało ujęte.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się również z zapytaniem, dlaczego piątek ma być dniem na Zakolu, a nie na MOSiRZe stwierdził, że dla niego wiąże się to ze zwiększeniem kosztów. Na MOSiRZe scena jest już gotowa.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że koszty sceny i nagłośnienia zostały wynegocjowane, dlatego będą one niewielkie. Piątek jest dniem oficjalnego rozpoczęcia obchodów Dni Puszczykowa, dlatego lepiej aby odbył się on na Zakolu. Infrastruktura jest już tam na to przygotowana.
Radny Andrzej Balcerek stwierdził, że niepotrzebnie jest to już trzecia komisja poświęcona tematowi Dni Puszczykowa, gdyż ich sugestie i tak nie zostały wzięte pod uwagę.
Radny Maciej Schneider powiedział, że zgadza się z tym.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeszła do omówienia sprawy wymiany młodzieży z Krotoszyna, którzy podtrzymują ochotę marszu przez Wielkopolski Park Narodowy, ich trasa miałaby kończyć się tak jak zwykle w Puszczykowie. Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem czy komisja wyraża zgodę na poczęstunek dla nich np. w formie grochówki.
Zasugerowała również aby wystosować informacje do dyrektora gimnazjum nr 2, żeby termin spotkania młodzieży nie kolidował z Dniami Puszczykowa.
Kolejną kwestią, którą poruszyła jest sprawa 14 letniej modelki z Puszczykowa, o której pisze prasa światowa oraz Kajetana Jasiczka, którego można by zgłosić do nagrody Rady Miasta.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem czy Urząd Miasta wystosował do mamy Kajetana Jasiczka list gratulacyjny.
Radny Andrzej Balcerek poruszył sprawę otwierania boiska na terenie MOSiRu, które rzadko jest otwierane punktualnie, natomiast zamykane jest skrupulatnie zawsze o godzinie 22.00. Dodał również, że miała miejsce nieprzyjemna sytuacja, kiedy to straż miejska wyprosiła o godzinie 22.00 pana, który zajmuje się podlewaniem obiektu. Radny Andrzej Balcerek zasugerował aby sprawa ta została poruszona przez Urząd, gdyż zbliża się okres letni, i może rozwiązaniem byłoby przekazanie panu zajmującemu się tym terenem kluczy aby mógł sam zamknąć obiekt.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę boiska do siatkówki, którego teren nie został wyrównany, nie ma również siatki, a młodzież chce z tego korzystać. Stwierdził również, że jak można komuś coś wydzierżawiać bez podpisywania umowy, gdyż korty już funkcjonują.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że dyskusja taka jest bezcelowa w przypadku, kiedy nie ma przedstawiciela Urzędu odpowiedzialnego za takie kwestie.
Radny Andrzej Balcerek stwierdził, że nie chciałby aby zostało powiedziane, że na komisjach nic się nie robi. Wszystko jest zapisane, ale nie ma przeniesienia tego na działania w mieście.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił aby zostały przekazane dokumenty z kompetencjami pracowników Urzędu Miasta.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że chciałby się dowiedzieć, za jakie działania odpowiada pani wiceburmistrz.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o wykaz szczegółowych kompetencji poszczególnych pracowników Urzędu Miasta, aby wiadomo było, do kogo, jaką sprawę kierować.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc ustaliła kolejne posiedzenie komisji na 18.06.2008r. na godz. 08.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
 
          Hanna Dudzik                                                                        Danuta Panek-Janc
Protokolant                                                                       Przewodnicząca komisji
 

Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 21.04.2008 r.

Protokół nr 6
z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
z dnia 21.04.2008 r.
 
RM - 0063-2/06/08
Godz. rozpoczęcia 07.30
Godz. zakończenia 09.40
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji:           Andrzej Balcerek
                                               Róża Grześkowiak
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Ewa Pietrzak
                                               Maciej Schneider
                                               Janusz Szafarkiewicz
 
3.Goście:                                 Iwona Janicka- wiceburmistrz
                                               Maciej Dettlaff - sekretarz miasta
                                               Stanisław Balbierz - radny miasta
                                               Agnieszka Zielińska - pracownik Urzędu Miasta
                                               Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek - pracownik Urzędu Miasta
                                               Maciej Stelmachowski
                                               Anita Maćkowiak
                                               Justyna Walkowiak
 
Protokolant:                            Hanna Dudzik
 
 
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powitała zebranych oraz nowego radnego pana Macieja Stelmachowskiego. Poprosiła aby przedstawił działalność Młodzieżowej Rady Miasta. Dodała, że w zasadzie w każdym harmonogramie spotkań komisji powinno znajdować się hasło ''sprawy bieżące'' ponieważ pojawiają się one regularnie. Wyjaśniła, że  głównym celem spotkania jest omówienie harmonogramu Dni Puszczykowa, po raz pierwszy są one bowiem organizowane przez Urząd Miasta. Podziękowała za duży wkład pracy pań zajmujących się organizacją oraz zaprosiła do dyskusji na ten temat.
Pani Agnieszka Zielińska omówiła harmonogram Dni Puszczykowa. Na piątek zaplanowana jest parada, która zaktywizować ma dzieci oraz ich rodziców. Szkoły wykonują wehikuły, które wraz z platformą przejadą ulicą Poznańską. Wystosowana zostanie również odezwa do mieszkańców ul. Poznańskiej aby ustroili domy i sklepy na ten dzień. Parada ma trwać od 17 do 19, przy aptece planowany jest kiermasz z dziełami lokalnych artystów. Wyjaśniła również, że ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej na ten dzień zaplanowany jest telebim wraz z punktem gastronomicznym czynny do godz. 23.
Radny pan Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem, czy nie prościej było by umieścić telebimu na zakolu.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że telebim organizuje firma zajmująca się punktem gastronomicznym, a dla nich taki punt jest bardziej korzystny z względu na frekwencję.
Radny  Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że może lepiej byłoby skoncentrować w tym dniu wszystko w jednym miejscu, aby nie było problemu m.in. z ochroną.
 
Rady  Andrzej Balcerek stwierdził, że może przenieść cześć imprezy z zakola na teren MOSiRu gdyż tam łatwiej byłoby utrzymać bezpieczeństwo ponieważ teren ten jest ogrodzony zwrócił się również z zapytaniem czy będą plakaty dotyczące Dni Puszczykowa.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że plakaty będą wcześniej, a także odezwa do mieszkańców ul. Poznańskiej wrzucona do skrzynek.
Radni zasugerowali aby imprezę z zakola przenieść w ten dzień na teren MOSiRu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o szczególne zwrócenie uwagi na  bezpieczeństwo podczas parady ze względu na uczestnictwo dzieci.
Pani Agnieszka Zielińska przedstawiła harmonogram na sobotę podczas której maja się odbywać turnieje sportowe, piknik na zakolu, występ huru pana Kubackiego, Towarzystwo Przyjaciół Filharmonii zadeklarowało udział około 80 do 100 osób z koszami oraz parasolami ma to być rodzaj biesiady o charakterze kabaretowym do około godz. 23. Zaplanowany jest również konkurs na najładniejszy parasol w wykonaniu dzieci, a także warsztaty wikliniarskie, filmowe, malarskie oraz sztuki zdobienia przedmiotów codziennego użytku (decoupage). Poza sceną przewidywane jest przeprowadzenie warsztatów dotyczących zakola prowadzonych przez pana A.Billerta, wszystkie informacje znajdą się na plakatach.
Radny  Andrzej Balcerek stwierdził, że w harmonogramie zabrakło turnieju piłki nożnej niezrzeszonej uważa, że pan Gorzelany oraz Las Puszczykowo powinni się tym zainteresować oraz zorganizować turniej.
Pani Agnieszka Zielińska przeszła do omówienia programu na niedziele na którą zaplanowane jest zakończenie rozgrywek sportowych, wręczenie nagród, rozwiązanie konkursów, występy dzieci z przedszkoli oraz koncert wokalistów Open Mic, zespołu Muchy oraz The Phazz. W przerwie atrakcją będzie przelot samolotu z banerem oraz możliwość lotu balonem.
Pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek dodała, że projekt The Phazz, który przyjedzie jest tańszy od ich głównego projektu, wyjaśniła również, że szukali oferty o najmniejszych kosztach, ale w jak największym poziomie.
Pan Maciej Stelmachowski zwrócił się z pytaniem o rodzaj granej przez zespól The Phazz muzyki.
Pni Luiza Niedźwiedzką-Kowalonek wyjaśniła, że grają oni mieszankę rożnych rodzajów muzyki.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się za zapytaniem o koszt przelotu balonem.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że lot balonem odbywa się na linie i trwa 10 minut, a wynosi 45zł od osoby.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka dodała, że można by balon wykorzystać jako formę nagrody dla dzieci za wygrane konkursy pod warunkiem oczywiście, że wyraża na to zgodę rodzice.
Pani Agnieszka Zielińska dodała również, że podobnie jak w zeszłym roku,  w tym również możliwość zaprezentowania się maja organizacje pozarządowe.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że w ubiegłym roku nie było ich za dużo dlatego warto byłoby ich zachęcić tym roku do liczniejszego udziału. Może dobrze było by ich o takiej możliwości wcześniej poinformować.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o przybliżenie kosztów związanych z Dniami Puszczykowa
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że jest to dopiero wstępny kosztorys, gdyż będą starać się negocjować ceny. Obecnie całkowity koszt wynosi 149 tys. zł. Jak dodała mają  nadzieje, że niektóre koszty pokryją sponsorzy w zeszłym roku była to kwota około 32 tys. zł.
Pan Maciej Stelamchowski zwrócił się z zapytaniem na jakiej zasadzie gwiazda została wybrana. Powiedział również, że młodzież ma swojego faworyta zespół Farben Lehre, którego prezentacje przygotowali. Koszty tego zespołu będą o wiele tańsze, gdyż wyniosą 5 tys. zł.
Pani Agnieszka Zielińska stwierdziła, że można by ich wpasować w jakiś dzień, tak aby pasowali do jego charakteru, propozycja mógłby tu być piątek.
Radna pani Ewa Pietrzak zasugerowała aby wystąpili zamiast zespołu The Phazz.
Radny pan Maciej Schneider dodała, że gwiazda musi kojarzyć się ze znaną nazwą, a w tym przypadku stosunek nazwy do ceny jest porażający, jak dodał zmieściliśmy się jednak w budżecie.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że można by skrócić koncerty o około 10 min. aby zmieścił się również zespół zaproponowany przez młodzież oraz zorganizować dodatkowy autobus aby wszyscy mogli wrócić do domów. Dodała również, że proponuje aby wcześniej rozpocząć negocjacje ze sponsorami, przemyśleć kwestię banerów i plakatów, gdyż w zeszłym roku były one nieestetyczne. Sugeruje zamieszczenie dokładnego harmonogramu Dni Puszczykowa w lokalnej prasie już w maju oraz wkładki z planem o podobnym układzie jak w zeszłym roku. Zwróciła się również do radnych z prośba o pytania dotyczące Dni Puszczykowa.
Następnie przeszła do listu młodzieży do Przewodniczącego Rady pod którym podpisało się 100 osób. Dotyczył on skarg młodzieży m.in na policję, braku miejsca do spędzania wolnego czasu.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że liczba kół pozalekcyjnych w porównaniu z innymi szkołami jest u nas bardzo duża, jeśli jednak chodzi o młodzież z gimnazjum i liceum to brak jest dla niej oferty spędzania wolnego czasu, nie ma miejsca w którym mogli by się spotykać, a jakiekolwiek większe zgrupowania młodzieży budzą niepokój wśród mieszkańców. Jak dodała niepokojące są również wyniki badań zażywania alkoholu i narkotyków przez młodzież. Do tej grupy nie trafi jednak oferta organizowana przez szkolę, dla nich trzeba stworzyć jakiś ośrodek, w którym będą mogli się spotykać poza szkołą.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że jeśli ta grupa ma jakieś problemy to najlepiej aby sami wyszli z inicjatywą, co chcą robić.
Zastępca burmistrza  Iwona Janicka stwierdziła, że dobrze, że młodzież wychodzi ze swoimi demonstracjami, taka forma listu jest bardzo kulturalna i stanowi dla nich jakaś lekcje edukacji.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że skoro są obecni reprezentanci MRM to może przybliżą swoją działalność.
Pan Maciej Stelmachowski wyjaśnił, że jeśli chodzi o MRM, to wie iż w tej kadencji nie działała ona zbyt dobrze, ma jednak nadzieje, że w najbliższym czasie ulegnie to zmianie
Radny  Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że może nie tworzyć takich nie potrzebnych tworów.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że nie chce komentować pracy MRM, ich kadencja wkrótce wygasa i trzeba rozpisać nowe wybory, należy również zastanowić się kiedy miałyby się one odbyć i w jakiej formie, czy demokratycznych wyborów, czy też np. przy okazji jakiejś dużej imprezy np. Dni Puszczykowa z zachowaniem urny oraz komisji. Zasugerowała również, że takie wybory powinny być poprzedzone akcją edukacyjną wyjaśniającą kompetencje rady.
Pan Maciej Stelmachowski stwierdził, że może lepszym rozwiązaniem było by jednak przeprowadzenie wyborów w szkołach, jej negatywny obraz wynika z przekonania, że rada nie ma żadnych możliwości.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o przewidywany termin wyborów.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka zasugerowała Dni Puszczykowa lub 1 czerwca.
Pan Maciej Stelmachowski stwierdził, że może najlepszym terminem był by wrzesień, że względu na to, iż w wakacje i tak nic się nie dzieje.
Radna  Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem czy młodzież została powiadomiona o spotkaniu z Panem Przewodniczącym Rady.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka wyjaśniła, że spotkanie to jest zorganizowane przez przewodniczącego oraz władze miasta, przewidywana jest również obecność komendanta policji oraz księdza proboszcza.
Dyskusja radnych na temat indywidualnego toku nauczania dla uczniów z problemami wychowawczym.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że spotkanie z młodzieżą odbędzie się w czwartek o godz. 18.00 oraz wyznaczyła termin następnej komisji na 19.05.2008 r. na godz. 7.30 na której będzie kontynuowany temat Dni Puszczykowa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie.
 
 
             Hanna Dudzik                                                                        Danuta Panek-Janc
                Protokolant                                                                     Przewodniczący Komisji
 
 
 
 

Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14.04.2008 r.

Protokół  nr 5
z posiedzenia
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 14.04.2008 r.
 
RM - 0063-2/05/08
 
Godz. rozpoczęcia 07.35
Godz. zakończenia 09.10
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji:     Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji:            Andrzej Balcerek
                                                Róża Grześkowiak
                                               Ewelina Marcinkowska
                                               Ewa Pietrzak
                                               Maciej Schneider
                                               Janusz Szafarkiewicz
 
3.Goście:                                 Iwona Janicka- wiceburmistrz
                                               Maciej Dettlaff - sekretarz miasta
                                               Agnieszka Zielińska - pracownik Urzędu Miasta
                                               Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek - pracownik Urzędu Miasta
 
Protokolant:                            Hanna Dudzik
 
 
1. Sprawozdania z wykonania budżetu.
Przewodnicząca komisji pani Danuta Panek-Janc przywitała zebranych, oraz poprosiła o omówienie najistotniejszej kwestii mianowicie sprawozdania z wykonania budżetu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że z powodu nieobecności pana skarbnika przedstawi sprawozdania z wykonania budżetu, natomiast, jeśli były by jakieś pytania to postara się na nie odpowiedzieć.
Przystąpiła do omówienia działu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i sportu. Wyjaśniła, że budżet oświaty został wykonany w 100%.
Doskonalenie nauczycieli kwota wykonana została w 93%, świetlica, kolonie, obozy kwota nie została wykonana na ten rok nie przewiduje się jednak jej zmniejszenia.
Wiceburmistrz Iwona Janicka omówiła również wydatki inwestycyjne, takie jak termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2, jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 1 zadanie to zostało przesunięte na przyszły rok. Dodała, że kwoty, które budziły wątpliwości Komisji Rewizyjnej to dokumentacja z działu kultura i sport, dokumentacja z Niwki i ul Mazurskiej. Nie wykorzystano środków na opracowanie dokumentacji na hale sportową.
W dziale kultura nie wykorzystano środków na organizacje pozarządowe oraz sport, na przyszłość należałoby monitorować na bieżąco jak te środki są wydatkowane, aby można je było jeszcze ewentualnie na coś przeznaczyć. Nie wykorzystano również kwoty przeznaczonej na bibliotekę, zostanie ona przesunięta na rok następny. Pani wiceburmistrz omówiła również kwestię placu zabaw dla dzieci, wyjaśniła, że w najbliższym czasie nastąpi wybór urządzeń oraz wyłonienie oferty, natomiast firma jest w stanie zrealizować taki projekt w przeciągu dwóch tygodni.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że miejsca takie powinny powstać tylko tam, gdzie naprawdę jest na nie zapotrzebowanie.
Wiceburmistrz pani Iwona Janicka poruszyła również kwestie braku poradni psychologicznej, jak zauważyła jest to duży problem dla dzieci i młodzieży puszczykowskiej, które kierowane są do Mosiny. Zasugerowała w tej kwestii skorzystanie z funduszy unijnych oraz stworzenie takiej poradni przy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca komisji pani Danuta Panek-Janc zwróciła się do komisji o pytania w sprawie budżetu. Zasugerowała wprowadzenie ujednoliconego bardziej przejrzystego formularza do sprawozdań budżetowych, z którego wynikałyby jednostkowe informacje.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że wskazanym było by sygnalizowanie dyrektorom placówek, jakich danych oczekujemy w sprawozdaniach budżetowych.
Przewodnicząca komisji pani Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem do członków komisji czy akceptują wykonanie budżetu.
5 radnych za
2 wstrzymało się od głosu
2.Omowienie kwestii Dni Puszczykowa.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która przedstawiła koncepcje obchodów Dni Puszczykowa. Wyjaśniła, że skłaniają się aby trwały one 5 dni, tzw. imprezy towarzyszące miały by toczyć się w tygodniu, natomiast dzień kulminacyjny w niedziele na Zakolu. Propozycją jest zorganizowanie parady ulicą Poznańską, podczas której mogłyby się zaprezentować miedzy innymi organizacje pozarządowe, artyści, dzieci. Sobota planowana jest jako dzień pikniku na Zakolu bez zobowiązującej formuły z wykorzystaniem sceny. Swoją ofertę zgłosiło Towarzystwo Filharmonii, mogą przyjechać z koszami, propozycją jest również konkurs na najpiękniejszy parasol piknikowy. Wydłużenie Dni Puszczykowa miałoby umożliwić wszystkim na zaprezentowanie swoich możliwości, umiejętności. Jak wyjaśniła nie wpłynie to na koszty imprezy.
Przewodnicząca komisji pani Danuta Panek-Janc zasygnalizowała, że program Dni Puszczykowa już powinien być gotowy.
Głos zabrała pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że zamysłem pani burmistrz było rozłożenie imprez towarzyszących na różne dni aby wszystko nie kumulowało się tylko w sobotę i niedzielę. W ciągu tygodnia miałyby być to imprezy pod hasłem Dni Puszczykowa, np. spotkania dla strasznych osób, teatrzyki, występy dzieci, itd. Jak dodała w tym roku sugerowana jest gwiazda zagraniczna, w takiej samej cenie jak Polska.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na razie przedstawiono za mało konkretów, aby móc rozmawiać. Zwrócił się również z zapytaniem, jaka miałaby to być gwiazda.
Pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek wyjaśniła, że suport miał by być dla młodszych słuchaczy, a potem taka gwiazda aby wszyscy byli zadowoleni. Propozycją jest zespół The Phazz jest to koszt około 30 tys zł, oraz zespół Muchy, którego koszt wynosi 6 - 7 tys.
Jak dodała pani Agnieszka Zielińska wszyscy czekają na gwiazdę kulminacyjną trudno jest jednak wybrać taką aby zadowolić ogół mieszkańców.
Radny pan Maciej Schneider stwierdził, że należałoby się skupić na tym ile pieniędzy jesteśmy w stanie wydać na te imprezy.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że całkowity koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł, planowana kwota to ok. 80 tys. zł.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że należałoby przefiltrować wszystkie propozycje i wybrać te najważniejsze, ponieważ i tak tylko na takie przyjdą mieszkańcy. Dodał również, że uważa za niewystarczające przygotowanie ze strony organizatorów na dzień dzisiejszy powinien być już plan oraz konkretne propozycje, co w jakie dni ma się odbywać.
Chciałby również się dowiedzieć, kto organizuje Dni Puszczykowa burmistrz, czy tez rada.
Dyskusja na temat czy parada ul. Poznańską powinna się odbyć się w piątek, czy w sobotę ze względu na frekwencje oraz kto miał by w niej uczestniczyć.
Pani Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek dodała jeszcze, że niedziela dzień kulminacyjny miał by być również dniem atrakcji dla dzieci w postaci kolorowych i atrakcyjnych wizualnie zabawek, takich ofert jest bardzo dużo, dlatego trzeba wybrać te najciekawsze i najkorzystniejsze. Propozycją jest również zorganizowanie lotów balonem.
Radny pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że oczekuje przedstawienia w najbliższym czasie schematu Dni Puszczykowa z dokładnym harmonogramem i tabelką uwzględniająca koszty poszczególnych pozycji.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że w przeciągu tygodnia gotowy będzie ścisły harmonogram.
Pani przewodnicząca Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem czy nawiązany został kontakt w sprawie stateczku i kajaków.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że wątpliwym jest, że uda się ściągnąć "Jagienkę", gdyż w najbliższym czasie ma przestać ona kursować.
Pani przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyznaczyła termin następnej komisji na 21.04.2008 r. na godz. 7.30 na której będzie kontynuowany temat Dni Puszczykowa.
 
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie.
 
 
           Hanna Dudzik                                                                    Danuta Panek-Janc
              Protokolant                                                                  Przewodnicząca komisji            
 
 
 

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 08.04.2008 r.

Protokół  nr 4
z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 08.04.2008 r.
RM - 0063-2/04/08
Godz. rozpoczęcia: 18.05
Godz. zakończenia: 19.50
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 
2. Członkowie:                        Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
3. Protokolant:             Hanna Dudzik
 
4. Goście:                                Iwona Janicka - wiceburmistrz
                                               Stanisław Balbierz - radny miasta
                                               Władysław Hetman - radny miasta
                                               Barbara Mulczyńska - pracownik Urzędu Miasta
                                               Gabriela Ozorowska
                                               Krystyna Marcolle
                                               Dariusz Roszak
 
 
Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przywitała zgromadzonych radnych na posiedzeniu komisji oraz omówiła poszczególne punkty posiedzenia, wyjaśniła, że ze względu na nieobecność pani Agnieszki Zielińskiej kwestia Dni Puszczykowa zostanie omówiona na następnym posiedzeniu komisji.
 
1. Dyskusja na temat boiska przy ul. Jarosławskiej.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że 1 kwietnia br. wpłynęło pismo od Towarzystwa Sportowego Stare Puszczykowo, nie przedstawiło ono jednak w nim żadnych konkretnych propozycji, nie wynika z niego również, jakich kwot oczekiwaliby od urzędu, jak dodała nie podoba jej się również forma użytego przez nich w piśmie zwrotu "pod warunkiem". Pani przewodnicząca nawiązała również do wniosków z poprzednich komisji, z których wynika, że teren ten należy na razie wyrównać i korzystać z niego w takiej formie, w jakiej znajduje się obecnie. Dodała również, że należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie czy drugie pełnowymiarowe boisko jest w Puszczykowie potrzebne i poprosiła o zdanie radnych na ten temat.
Po krótkiej dyskusji i wymianie spostrzeżeń a także uwagach ze strony pracowników Urzędu, w wyniku głosowania członkowie komisji jednogłośnie zadecydowali, że boisko na ul. Jarosławskiej powinno powstać.
2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
Wiceburmistrz Iwona Janicka przedstawiła temat obozu letniego w Sierakowie, wyjaśniła, że pojawiają się głosy, że należałoby zmienić formę tego wypoczynku. Dodała również, że są konkursy o dofinansowanie takich wakacji, ale nie mogą brać w nich udziału urzędy oraz szkoły, powinna to więc zrobić jakaś organizacja pozarządowa np. ZHP.
Poruszyła również kwestię półkolonii dla dzieci, wyjaśniła, że najlepiej aby odbywały się one dłużej niż tylko przez pierwsze dwa tygodnie, a ich grafik należałoby ustalić ze szkołami. Ponadto wypoczynek dla dzieci należy zorganizować w miarę blisko, aby nie powiększać kosztów dojazdu, a zaoszczędzone w ten sposób środki  można przeznaczyć na dzieci.
Radny Maciej Schneider zauważył, że niektóre dzieci są znudzone ośrodkiem w Sierakowie, który jednak jest ładnym obiektem, a przede wszystkim dysponuje różnorodnością zajęć i dużą powierzchnią, zwrócił też uwagę, że po podjęciu negocjacji na lepsze warunki można dalej korzystać z tego ośrodka .
Radna Ewa Pietrzak powiedziała, że pojawiały się skargi na złe żywienie oraz wilgoć panująca w domkach, w których mieszkały dzieci, ale być może było to spowodowane niekorzystną pogodą.
Komisja wniosła, aby pracownik Urzędu odpowiedzialny za kwestię organizacji wypoczynku dla dzieci sprawdził oferty wakacyjne i aby jak najszybciej przystąpiono do działań ze względu na krótki czas.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc dodała, że może należałoby rozważyć potrzebę zorganizowania miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej, warsztatów w wakacje dla dzieci, które zostają w domu. Zasugerowała również możliwość wykorzystania pustych sal w szkołach w czasie wakacji, może w ramach  akcji "miasto dzieciom".
3. Sprawozdania z budżetu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka przedstawiła sprawozdania z wykonania budżetu bibliotek, szkół podstawowych i gimnazjów oraz powiedziała, że odpowie na pytania związane z tą kwestią. Stwierdziła, że na przyszłość dobrze by było aby takie sprawozdania trafiały do komisji wcześniej aby można było zorganizować spotkanie z dyrektorami tych placówek.
Przewodnicząca komisji pani Danuta Panek-Janc ustaliła termin następnej komisji na 14.04. 2008 r. na godz. 7.30
Sprawy bieżące komisji
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że chciałaby aby w "Echu Puszczykowa" znalazł się terminarz rozgrywek sportowych, tak aby był on ogólnodostępny. Omówiła również list mieszkańca Puszczykowa skierowany do Urzędu Miasta w  poruszający sprawy bałaganu w mieście, pozostałości po restauracji "Turystyczna", opieki nad cmentarzem, dworca PKP, a także trasy spacerowej wzdłuż zakola Warty przy ul. Nadwarciańskiej.
Głos zabrała pani Gabriela Ozorowska, która stwierdziła, że jeśli chodzi o teren restauracji "Turystyczna" to powinno się skierować nakaz do właściciela aby teren ten uprzątnął, gdyż jest to wizytówka miasta.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniała, że obiekt jest własnością prywatną i dopóki nie stanowi zagrożenia nic nie można zrobić.
Pani Gabriela Ozorowska zwróciła się z pytaniem, w jakim terminie planowane są Dni Puszczykowa.
Wiceburmistrz Iwona Janicka odpowiedziała, że Dni Puszczykowa planowane są pomiędzy 8 a 15 czerwca.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zasugerowała jednak aby temat ten przenieść na kolejne posiedzenie komisji, podczas którego będzie obecna pani Agnieszka Zielińska odpowiedzialna za tą kwestię.
Radny Janusz Szafarkiewicz podjął temat zarządzania obiektem MOSiRu, ponieważ interesuje to mieszkańców. Dodał, że domki na terenie MOSiRu są dewastowane przez młodzież i bezdomnych.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zauważyła, że wcześniej, kiedy teren był dzierżawiony, wyglądało to dokładnie tak samo.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że obiekt jest czynny od godziny 8 do 20 dodała, że boisko, korty przy szkole podstawowej oraz plac zabaw przy przedszkolu na Niwce maja być udostępniane nieodpłatnie, natomiast teren MOSiRi trzeba będzie wcześniej zarezerwować i ustalić termin wynajęcia. Opiekę nad boiskiem obecnie sprawuje pan Marchewka, a nad kortami pan Pietrzak, koszty ich opłacenia robią się jednak zbyt duże. Obiekty przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przedszkolu na Niwce są otwarte, dlatego łatwiej jest z nich korzystać dzieciom i młodzieży.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że jeśli korzystanie z kortów będzie darmowe to zrobi się tam zbyt duży ruch.
Zastępca burmistrza Iwona Janicka powiedziała, że wolą pani burmistrz jest aby korzystanie z kortów dla mieszkańców Puszczykowa było nieodpłatne.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował aby przedłużyć otwarcie boiska do godziny 22 ze względu na porę roku. Dodał również, że dobrze byłoby stworzyć warunki, aby można było się tam przebrać oraz czegoś napić. Wyjaśnił, że do tej pory młodzież mogła bezpłatnie korzystać z nich do godz. 16, ponieważ od 16 do 20 pobierane były opłaty. Zauważył, że jeśli informacja o bezpłatnych kortach zostanie rozpowszechniona to będzie bardzo dużo chętnych aby z nich korzystać.
Wniosek komisji: członkowie komisji zgodzili się, że korzystanie z kortów powinno być odpłatne i jednocześnie wyrazili prośbę by kwestię tak istotne i należące do zadań i właściwości Komisji były wyrażane w dyskusji przed podjęciem decyzji przez władze Miasta.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się jeszcze z pytaniem o sprawę placu zabaw dla dzieci.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że pojawiły się już oferty z firm. Powróciła również do sprawy odpłatności z korty, zaproponowała 6 - 8 zł na godzinę.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz podjął temat termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2. Jak zauważył dach budynku nie został dobrze wykonany, do dziś na kominie zalegają kable, sprawa ta nie została jednak do tej pory rozwiązana.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że został sporządzony protokół, a usterki miały zostać zlikwidowane.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie.
 
 
        Hanna Dudzik                                                                               Danuta Panek-Janc
          Protokolant                                                                              Przewodnicząca komisji            
 
 
 

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18.03.2008 r.

Protokół  nr 3
z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 18.03.2008 r.
RM - 0063-2/03/08
Godz. rozpoczęcia: 18.00
Godz. zakończenia: 20.40
 
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
 
2. Członkowie:                        Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Janusz Szafarkiewicz
 
3. Protokolant:                         Hanna Dudzik
 
4. Goście:                                Małgorzata Ornoch-Tabedzka - burmistrz miasta Puszczykowa
                                               Iwona Janicka - zastępca burmistrza Puszczykowa
                                               Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek - pracownik Urzędu
                                               Władysław Hetman - radny Miasta
                                               Stanisław Balbierz - radny Miasta
                                               Andrzej Dettloff - radny Miasta
Dariusz Roszak
 
 1. ul. Jarosławska - wizja lokalna w dniu 17.03.br. wraz z Komisją Budżetu i Rozwoju  Miasta.
 2. Plan pracy komisji na rok 2008.
 3. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2007.
4.    Sprawy bieżące.
 
Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przywitała zgromadzonych radnych oraz gościa panią Aleksandrę Czyżewską Wiceprezes Forum Rewitalizacji i rozpoczęła posiedzenie komisji od omówienia porządku obrad.
Głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która również przywitała gościa i poprosiła o dokonanie prezentacji.
Pani Aleksandra Czyżewska omówiła swoją działalność oraz przybliżyła zgromadzonym problematykę rewitalizacji starych budynków, ponieważ jej zdaniem z wielu rozwiązań zastosowanych w Sopocie mogłoby skorzystać również Puszczykowo.
 
1. Dyskusja na temat zagospodarowania boiska na ul. Jarosławskiej.
Po wystąpieniu gościa Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeszła do omówienia bieżących spraw komisji.
Poprosiła o przedstawienie stanowiska Miasta wypracowanego w dniu poprzednim na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w sprawie boiska przy ulicy Jarosławskiej.
Radny Pan Maciej Schneider przybliżył informacje na temat boiska na ul. Jarosławskiej, przedstawił konkluzję z dyskusji, jaka odbyła się na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu poprzednim, podczas którego zadecydowano aby na razie jedynie wyrównać teren i korzystać z niego w takiej formie jaka jest obecnie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zapytała, czy zdaniem komisji należałoby zniwelować istniejący tam rów teraz, czy też obecny stan terenu pozwala na jego użytkowanie.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zapytała, czy zasypanie istniejącego na terenie boiska rowu jest niezbędne, oraz czy teren powinien zostać wyrównany.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że wcześniej próbowano już ustalić możliwość wykorzystanie znajdującej się tam niecki np. na skate park, ale do tej pory nic nie zostało przesądzone.
Przewodnicząca komisji Pani Danuta Panek-Janc dodała, że teren, o którym mowa jest bardzo atrakcyjny i jak stwierdziła, jego wyrównanie mogłoby się okazać zbyt wczesne.
Głos zabrał radny Janusz Szafarkiewicz, który stwierdził, że ze względu na swoje położenie geograficzne teren nie jest miejscem odpowiednim pod boisko.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zauważyła, że najważniejszą kwestią jest aby teren, ten służył wszystkim mieszkańcom Puszczykowa, a nie tylko wybranym grupom.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powracając do kwestii skate parku dodała, że  wypadki zdarzają się wszędzie, a obiekt taki można objąć odpowiednią opieką oraz wypracować metody i sposoby korzystania z niego.
Radny Władysław Hetman dodał, że sprawa bezpieczeństwa jest ważna z tego względu, że w razie wypadku odpowiedzialność zazwyczaj spada na właściciela takiego obiektu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że w tym momencie najważniejsze jest wypracowanie zdania, co ma się tam w ogóle mieścić.
Radny Maciej Schneider dodał, że trzeba ostatecznie zadecydować czy znajdujący się tam rów należy zasypać, czy też nie.
Radny Janusz Szafarkiewicz wyjaśnił, że podłoże, na którym znajduje się boisko jest podłożem żwirowym, a co z tego wynika istnieje tam zagrożenie obsunięć lub zawalenia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, że może ten pięknie ukształtowany teren powinno się wykorzystać inaczej, a nie zasypywać go.
Radny Andrzej Balcerek, zapytał, dlaczego tak późno radni dowiedzieli się o tym, że koncepcja odnośnie tego terenu powstała już rok temu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że radni zostali o powstałej koncepcji poinformowani już w styczniu, a Towarzystwo w grudniu, natomiast sama koncepcja powstała jeszcze zanim uformowało się Towarzystwo Sportowe Stare Puszczykowo.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabedzka dodała też, że aby ostatecznie podjąć decyzje o funkcji tego terenu, należy poddać to pod szersze konsultacje mieszkańców, nie tylko ze Starego Puszczykowa.
Radny Władysław Hetman stwierdził, że w takim razie pytanie sprowadza się do tego czy istniejący tam rów należy zasypać, czy też nie.
Radny pan Andrzej Balcerek stwierdził, że kwestia ta i tak będzie dyskusyjna gdyż wśród mieszkańców będą różne opinie, a miasto w swoim budżecie i tak nie ma wystarczających środków.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabedzka dodała, że teren ten wykupiony został pod boisko, temat został podjęty, proces ten jednak może być długofalowy nie trzeba bowiem wszystkiego robić od razu.
Głos zabrał pan Dariusz Roszak wyjaśnił, że Towarzystwo Sportowe Stare Puszczykowo jest zainteresowane administrowaniem tego terenu, stwierdził jednak, że popierają utworzenie tam tylko boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej. Interesuje ich zarządzanie tylko tego typu obiektem.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, w jaki sposób Towarzystwo Stare Puszczykowo zamierza dysponować tym terenem.
Pan Dariusz Roszak, wyjaśnił, że przejmą na siebie prace przy zakładaniu boiska oraz jego zagospodarowaniu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zwróciła się z prośbą do Towarzystwa aby złożyli ofertę "na papierze", z dokładnym kosztorysem, wtedy będzie można oficjalnie nadać bieg sprawie, oferta w takiej formie będzie dużo bardziej wiarygodna niż dotychczasowa oraz będzie potwierdzeniem deklaracji woli współpracy z ich strony.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabedzka dodała również, że nie dopuszcza możliwościowi zasypania znajdującej się na terenie boiska skarpy, zgadza się na zasypanie rowu, ale nie na zniszczenie istniejącej tam skarpy.
Pan Dariusz Roszak wyjaśnił, że prawie pełnowymiarowe boisko zmieści się na tym terenie bez konieczności niwelowania znajdującej się tam skarpy, można je bowiem nieco zmniejszyć, jak stwierdził nie ma jednak doświadczenia w budowie boisk, ale w ich administrowaniu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka, podsumowała, że w pierwszym etapie Towarzystwo ze swojej strony powinno złożyć formalna ofertę, a później będzie można przejść do podpisania umowy.
Pan Dariusz Roszak powiedział, że z ich strony oferta będzie, jeśli będą wiedzieć, jakie są konkretne plany dotyczące tego terenu.
Wiceburmistrz Iwona Janicka dodała, że muszą złożyć ofertę z konkretnym planem dotyczącym zagospodarowania tego terenu w przypadku, kiedy zostanie on wyrównany.
Radny Maciej Schneider powiedział, że należy w tej sprawie poczynić jakieś kroki, dodał, że pytał przedstawicieli Towarzystwa czy mają jakieś konkretne plany postępowania, które mogliby przedłożyć Urzędowi.
Pan Dariusz Roszak wyjaśnił, że składany był już plan, który przedstawiał ich wizje, dotyczącą tego terenu.
Radny Stanisław Balbierz powiedział, że Towarzystwo powinno ze swojej strony złożyć konkretna ofertę, wtedy miasto będzie wiedziało, co ma dalej robić w tej sprawie.
Pan Dariusz Roszak powiedział, że w takim razie Towarzystwo złoży taką ofertę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zauważyła, że przedstawiciele Towarzystwa są już na komisji po raz drugi oraz, że do tej pory żadnej oferty z ich strony nie było, a jak dodała wszystkim zależy na tym aby teren ten w atrakcyjny sposób zagospodarować, dodała również, że jest wiele innych spraw, do których należałoby w tym momencie przejść.
Radny Maciej Schneider powiedział, że większość mieszkańców Starego Puszczykowa uważa, że pełnowymiarowe boisko jest wyrzuceniem pieniędzy.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podsumowała, że Towarzystwo Sportowe Stare Puszczykowo ma złożyć pisemną ofertę ze swoimi propozycjami oraz oczekiwaniami, w odpowiedzi na nią zorganizowane zostanie spotkanie, na którym podjęta zostanie decyzja, co do dalszego przebiegu tej sprawy. Jak stwierdziła będzie można wtedy przeprowadzić dyskusję, Przewodnicząca komisji zwróciła się z zapytaniem czy wszyscy zgadzają się na to aby Towarzystwo złożyło pisemną ofertę.
Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie wyrazili zgodę.
Pan Dariusz Roszak powiedział, że Towarzystwo jest w stanie w ciągu tygodnia taka ofertę dostarczyć.
 
2. Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przeszła do tematu budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Rynku.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że nie ma jeszcze wizualizacji placu zabaw, pojawiła się jednak sugestia, że ma on powstać przy Rynku od strony ul. Kościelnej pomiędzy skarpą, a kortami, jest tam bowiem sporo niezagospodarowanego terenu. Obszar, na którym miał by stanąć plac zabaw jest terenem spacerowym, stąd jego dobra lokalizacja. Na zabudowę placu można by przeznaczyć ok. 40 tys. zł, a działania mogłyby przebiegać etapowo. Do tej pory na terenie Puszczykowa nie było takiego obiektu, obecnie najczęściej korzysta się z placu zabaw przy przedszkolu na Niwce.
Radna Ewelina Marcinkowska dodała, że znajdujący się tam plac zabaw jest w złym stanie, ze względu na dużą ilość zalegających tam śmieci, które powinny zostać jak najszybciej uprzątnięte.
Wiceburmistrz Iwona Janicka stwierdziła, że należałoby zastanowić się czy na terenie placu zabaw miałoby powstać tylko kilka urządzeń drewnianych, czy miałoby to być coś więcej ze względu na korzystną lokalizację. Poza tym jak, dodała teren ten jest obecnie nieużytkiem, dlatego pomysł wykorzystania go na plac zabaw jest bardzo dobry. Wyjaśniła również, że może przedstawić oferty i wizualizacje kilku firm, które mogłyby się zająć zagospodarowaniem tego terenu. Dodała również, że prace takie mogłyby się zakończyć na wiosnę.
Wiceburmistrz Iwona Janicka powiedziała, że temat ten będzie kontynuowany po świętach.
 
3. Reforma oświaty.
W dalszej części posiedzenia wiceburmistrz Iwona Janicka podjęła temat punktów przedszkolnych, tzw. mini przedszkoli, które ze względu na ogromne potrzeby wynikające z braku żłobków oraz dużej liczebności dzieci w wieku 2 i 5 lat budzą w Puszczykowie duże zainteresowane. Drugą sprawą poruszona przez wiceburmistrz Iwonę Janicką była kwestia reformy dotyczącej obniżenia wieku dzieci idących do szkoły o 1 rok, co spowoduje zagrożenia finansowe, z tego względu, że trzeba będzie stworzyć nowe sale dla tych dzieci.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że szkoły muszą być przygotowane na nowy system oświaty, dodała również, że inne gminy już rozpoczynają modernizacje szkół i dopasowywanie ich do nowych realiów. Dodała również, że należy sprawdzić ile takich dzieci u nas jest, oraz rozpocząć odpowiednie działania przede wszystkim w szkole nr 2, gdzie już teraz są problemy z salami.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wracając do kwestii reformy i problemu dodatkowych sal dla dzieci, wyjaśniła, że już teraz jest on widoczny na przykładzie sytuacji w szkole podstawowej nr 1 i gimnazjum, ponieważ obie znajdują się w jednym budynku bez zachowania pewnych norm. Szkoły nie maja osobnych świetlic, dyrektor gimnazjum nie ma swojego gabinetu, brak jest pokoju dla psychologa, dlatego dzieci odsyłane są do Mosiny, jak podkreśliła ani jedna, ani druga szkoła nie były przygotowane do podziału funkcji związanych z reformą.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że rodzice nie chcą dużych szkół, zdecydowanie preferują mniejsze - bardziej kameralne. Zwróciła się również z pytaniem o kwestię rozwiązania problemów lokalowych Szkoły Podstawowej nr 2.
Wiceburmistrz Iwona Janicka omówiła kwestię rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2. Problem ten jest poważny oraz dość pilny, gdyż wizje internatu ciągle ulegają zmianie, dlatego z sal, które się tam znajdują nie będzie można korzystać w nieskończoność. Dodała również, że widoczne jest zwiększenie się liczby narodzin dzieci, dlatego nie można liczyć na ich mniejszą ilość w szkołach. Wyjaśniła, że do tego problemu chciałaby wrócić na dyskusji w kwietniu.
 
4. Utrzymanie MOSIRu.
W dalszej części posiedzenia wiceburmistrz Iwona Janicka przeszła do omówienia kwestii sportu i utrzymania MOSIRu, koszty z tym związane mogłyby zostać przerzucone na inny podmiot np. na organizacje pozarządowe. Wyjaśniła, że do tej pory zajmowało się tym miasto i tym samym wszystkie pretensje i zarzuty były kierowane do niego.
Jak zauważył radny Andrzej Dettloff organizacja prywatna mogłaby być w swoich działaniach bardziej oszczędna.
Pani Iwona Janicka stwierdziła, że jeżeli taka organizacja dysponuje terenem oraz zajmuje się jego utrzymaniem, to wiadomym jest, że będzie zastanawiać się nad ponoszonymi z tego tytułu kosztami, a tym samym będzie szukać alternatywy np. w postaci wykonywania pewnych czynności samemu, a nie poprzez wynajęte firmy. Dodała również, że zadaniem Urzędu powinna być raczej koordynacja takich działań, a nie ich wykonywanie.
Wiceburmistrz Iwona Janicka, powiedziała, że jeżeli miał by się odbyć konkurs, to przedstawione oferty musiałyby dotyczyć również utrzymania obiektu. Wyjaśniła, że obecnie na terenie boiska nie może być reklam, gdyż Urząd Miasta nie ma prawa ich umieszczać, natomiast jakakolwiek inna organizacja mogłaby posiadać sponsora.
Radny Stanisław Balbierz, zwrócił się z pytaniem, odnośnie zakończenia inwentaryzacji w domu kultury.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc dodała, że należy zając się problemem budynku po panu Wojciech Michałku-Grodzkim, aby nie ulegał on dalszej dewastacji.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniała, że w najbliższym czasie ma zostać sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy dotyczący tego budynku, natomiast proces likwidacyjny ma potrwać do końca marca.
Na zakończenie posiedzenia wiceburmistrz Iwona Janicka przedstawiła projekt dla szkół, dotyczący efektywnego zarządzania.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie komisji.
Następne posiedzenie wyznaczono na 8.04.2008 r. na godz. 18.00.
 
 
            Hanna Dudzik                                                                      Danuta Panek-Janc
              Protokolant                                                                    Przewodnicząca komisji
 

Protokół nr 2/08 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12.02.2008 r.

Protokół nr 2/08
z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 12.02.2008 r.
RM - 0063-2/02/08
 
Tematy posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli.
Informacja o pracach Zespołu Opiniująco - Doradczego dotycząca dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
Godz. rozpoczęcia: 7.30
Godz. zakończenia: 10.00
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:        Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:             Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:               Andrzej Balcerek
          Róża Grześkowiak
          Ewelina Marcinkowska
          Ewa Pietrzak
          Maciej Schneider 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Wiceburmistrz Iwona Janicka
Pracownik Urzędu zajmujący się animacją kultury - Luiza Niedzwiecka
Pracownik Urzędu zajmujący się animacją kultury - Jerzy Jernas
Pracownik Urzędy zajmujący się animacją sportu - Zbigniew Gorzelanny
Radny Stanisław Balbierz
Radny Władysław Hetman
Pan Andrzej Michalski
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Przebieg posiedzenia
1.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przywitała zgromadzonych i oddała głos nowym osobom zatrudnionym przez Urząd do animacji kultury na terenie miasta.
Głos zabrał pan Jerzy Jernas, który przybliżył zgromadzonym swój dorobek zawodowy. Również pani Luiza Niedźwiecka przedstawiła się zgromadzonym i wspólnie z panem Jerzym Jernasem, omówiła projekty z dziedziny kultury, organizacji czasu dla dzieci i młodzieży, które zostały złożone przez miasto w Urzędzie Marszałkowskim i Ministerstwie Kultury, ponadto  zapoznano zgromadzonych z planowanym kalendarzem imprez na 2008 r.
Wiceburmistrz Iwona Janicka wyjaśniła, że w przypadku, kiedy nie przyznano by dotacji, miasto będzie musiało zdecydować o realizacji projektu w zmniejszonym zakresie.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, że w przyszłości, przy organizacji Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej, harmonogram imprez i program powinny być dużo wcześniej podane do publicznej wiadomości.
Pani Luiza Niedźwiecka poruszyła problem znalezienia miejsca na potrzeby spotkań z dziećmi i młodzieżą, m.in. rozważano możliwość zaadaptowania na ten cel pomieszczeń w "starej szkole". Ponadto wrócono do tematu udostępnienia zespołom muzycznym pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 i podtrzymano, że muszą mieć one taką możliwość.
Następnie pan Zbigniew Gorzelanny krótko omówił wydarzenia sportowe, które miały miejsce w 2007 roku.
Rozważono też możliwość funkcjonowania zajęć z piłki siatkowej i ustalono, że tymczasowo będą one funkcjonować jak dotychczas a docelowo, w późniejszym czasie powstanie międzyszkolny klub sportowy, który zajmie się organizacją zajęć.
Poruszony został też temat budowy boiska do piłki nożnej na ulicy Jarosławskiej a pan Andrzej Michalski i pan Władysław Hetman zapoznali zgromadzonych z propozycją, jaką przedstawili na Radzie ds. sportu. Rozważano kwestię zasadności budowy drugiego pełnowymiarowego boiska na terenie miasta. Omawiano m.in. sprawę możliwości większego wykorzystania istniejącego boiska, poruszono także problem dostępności tego boiska dla mieszkańców Starego Puszczykowa w tym dzieci, które aby się tam dostać muszą pokonać ruchliwa ulicę.
O godz. 9.30 na posiedzenie komisji przybyła burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która zabrała głos w sprawie. Pani burmistrz poinformowała, że wszelkie ustalenia i decyzje będą możliwe po wcześniejszym dokonaniu badań i analiz geologicznych, które zdecydują o możliwym przeznaczeniu terenu. Pani burmistrz wyraziła zdziwienie obecnością na posiedzeniu komisji przedstawicieli Stowarzyszenia Stare Puszczykowo, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Sportu, Stowarzyszenie również było reprezentowane i zapadły tam ustalenia odnośnie dalszych przygotowań do inwestycji na terenie przy ulicy Jarosławskiej.
Pan Stanisław Balbierz powiedział, że uważa, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  powinna być informowana o takich inicjatywach i projektach.
Pan Janusz Szafarkiewicz zapytał, jak wygląda sprawa MOSiRu, przygotowania kortów, konkursu na prowadzenie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona za tydzień.
 
Nie wyznaczono terminu następnego posiedzenia komisji. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                               Danuta Panek-Janc
     Protokolant                                                                                   Przewodnicząca Komisji

Protokół nr 1/08 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 30.01.2008 r.

Protokół nr 1/08
z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 30.01.2008 r.
RM - 0063-2/01/08
 
Tematy posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli.
Informacja o pracach Zespołu Opiniująco - Doradczego dotycząca dotacji dla organizacji pozarządowych.
 
Godz. rozpoczęcia: 16.00
Godz. zakończenia: 18.50
 
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji:        Danuta Panek-Janc
 2. Wiceprzewodniczący:             Janusz Szafarkiewicz
 3. Członkowie Komisji:               Andrzej Balcerek
          Róża Grześkowiak
          Ewelina Marcinkowska
          Ewa Pietrzak
          Maciej Schneider  - nieobecny
W posiedzeniu uczestniczyli:
Wiceburmistrz Iwona Janicka
Radny Stanisław Balbierz
Pan Marek Kubiak
Pan Maciej Stelmachowski
 
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
Przebieg posiedzenia
1.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc rozpoczęła posiedzenie Komisji. Wiceburmistrz Iwona Janicka zreferowała uchwałę dotyczącą dotacji dla przedszkoli niepublicznych, m.in. wyjaśniła, że zamiast kwoty, wysokość dotacji została określona procentowo i wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia ustalonych w budżecie najbliższej gminy. Ponadto wiceburmistrz Iwona Janicka przedstawiła członkom komisji załącznik do uchwały - ustalono, że przedszkola w systemie kwartalnym będą informować Urząd o ilości uczęszczających dzieci i na tej podstawie będzie przyznawana dotacja.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, ustalono też, że problem "zmuszania" samorządów do przyjmowania stawek z sąsiednich gmin powinien zostać przedstawiony podczas spotkania Komisji Spraw Społecznych z Posłem Arkadym Fiedlerem.
 
2.
Wiceburmistrz Iwona Janicka zapoznała członków komisji z protokołem Zespołu Opiniująco - Doradczego, poinformowała też, że rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego nastąpi 18 lutego br. Ustalono, że w przyszłości przy rozpisywaniu konkursów dla organizacji pozarządowych, w zakresie kultury powinny być jasno określone cele na jakie mają być przeznaczone środki (konkretnie: Dni Puszczykowa, Muzyka na Zakolu, imprezy sportowe...) tak by było jasne co miasto chce robić. Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zawnioskowała, aby przeprowadzić spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu poinstruowania ich w jaki sposób formułować oferty konkursowe. Ponadto przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zauważyła, że w przyszłości członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, powinni mieć wpływ na przyznawanie i wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych.
3.
Pan Marek Kubiak poruszył problem braku ośrodka kulturotwórczego, który skupiałby mieszkańców i pozwalał im na integrację, sugerował też, aby na bazie innych miast porównać jakie środki są kierowana bezpośrednio na kulturę w Puszczykowie.
 
4.
Ustalono, że w kolejnym numerze "Echa Puszczykowa" powinno znajdować się skierowane do lokalnych artystów zaproszenie do udziału w Dniach Puszczykowa.
Pan Janusz Szafarkiewicz poinformował, że docierają do niego sygnały, że poprzednia strona internetowa miasta była czytelniejsza.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, że w przyszłości w przypadku organizowania imprez w "Pałacu Ślubów" konieczne jest wykonanie dużej, widocznej rekalmy, która będzie zachęcać mieszkańców do brania udziału, a także wcześniej sformułować program, aby mieszkańcy wiedzieli co jest planowane.
Ponadto omówiono kwestię konkursów na dyrektorów gimnazjów. Poproszono, aby na następne posiedzenie Komisji zaprosić Panią Luizę Niedźwiecką, oraz Panów Jerzego Jernasa i Zbigniewa Gorzelannego.
 
Następne posiedzenie komisji wyznaczono na 12. lutego br. na godz. 7.30. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
 
 Katarzyna Szóstak                                                                                Danuta Panek-Janc
     Protokolant                                                                                   Przewodnicząca Komisji