2009

Protokół nr 15/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 11.12.2009 r.

Protokół nr 15/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 11.12.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
RM – 0063-2/15/09
Godz. rozpoczęcia – 08.00
Godz. zakończenia – 09.35
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Tematy:
 1. Spotkanie z kierownikiem Centrum Animacji Sportu - plany rozwoju działań sportowych w mieście.
 2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2009 – 2012.
 3. Sprawy bieżące.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z kierownikiem Centrum Animacji Sportu - plany rozwoju działań sportowych w mieście.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła obrady, powitała zgromadzonych gości i radnych. Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc poprosiła panią Joannę Hejnowicz, kierownika Centrum Animacji Sportu o zabranie głosu.
Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła się członkom Komisji – ukończyła filologię rosyjsko-ukrańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz liceum i szkołę podstawową w Puszczykowie, jest sędzią i instruktorem piłki siatkowej, mieszka w Puszczykówku.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że zamierza uaktywnić sportowo i rekreacyjnie dzieci, młodzież oraz całe rodziny. Ponadto planuje ożywić teren byłego MOSiR-u i umożliwić tam grę np. w boule czy gry planszowe.
Radny Stanisław Balbierz zasugerował ustawienie stojaka na odzież przy lodowisku. Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w obiekcie znajduje się szatnia.
Radna Ewa Pietrzak zapytała, jak wygląda utrzymanie lodowiska?
Pani Joanna Hejnowicz poinformowała, że frekwencja na lodowisku już od samego otwarcia (godz. 10) jest bardzo wysoka. Osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu codziennie wieczorem wylewają grubą warstwę wody, która przez noc zamarza. Rano odbywa się szlifowanie powierzchni lodowiska.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła uwagę na niebezpieczne miejsce (wzniesienie) na lodowisku. Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że tafla lodowiska została już w tym miejscu wyrównana. Następnie radna Ewelina Marcinkowska zwróciła uwagę, że szatnia przy lodowisku nie jest pilnowana (każdy może tam wejść – niebezpieczeństwo kradzieży) oraz że młodzież, korzystająca z lodowiska jeździ w sposób bardzo niebezpieczny – młodsze dzieci boją się wchodzić na lodowisko. Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że wydzielona została część lodowiska dla młodszych dzieci i zrobione zostały dwa wejścia.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła się z prośbą o zwracanie uwagi młodzieży, która powoduje niebezpieczeństwo na lodzie oraz poinformowała, że podczas półgodzinnej przerwy, w trakcie której odbywa się czyszczenie lodowiska, nie ma możliwości oddania wypożyczonych łyżew i tworzy się kolejka.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że chciałaby zwiększyć kadry (po wprowadzeniu biletów będzie potrzebna dodatkowa osoba do kasy), obecnie bowiem osoba, która zajmuje się wypożyczaniem łyżew, podczas przerwy technicznej pomaga osobom czyszczącym lodowisko.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że mieszkańcy ul. Kościelnej skarżą się na głośno chodzący agregat (zwłaszcza w nocy) i zapytał czy istnieje możliwość jego obudowania, by wytłumić hałas. Radny zaproponował również, by nieco ciszej puszczać muzykę na lodowisku. Ponadto zdaniem radnego Janusza Szafarkiewicza podczas ferii dzieci i młodzież powinny korzystać z lodowiska za darmo. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że w ferie zimowe dzieci i młodzież będą mogły wchodzić na lodowisko bezpłatnie (do godz. 16.00).
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Danuty Panek-Janc o to, czy na lodowisku znajduje się serwis łyżwowy, pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała twierdząco.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podkreśliła, że wolą Komisji jest, aby podczas ferii zimowych dzieci i młodzież korzystały z lodowiska bezpłatnie do godz. 16.00.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy doszło do jakiegoś wypadku na lodowisku? Pani Joanna Hejnowicz opowiedziała o wypadku, w którym chłopiec przeciął sobie palec (o łyżwę) i ma założone 2 szwy. Poza tym słyszała o upadku na lodowisku, w wyniku którego ktoś złamał kończynę.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy grupa zorganizowana (np. harcerzy) może wejść na lodowisko ze zniżką (jak w przypadku biletów rodzinnych) oraz czy istnieje możliwości rezerwacji lodowiska? Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że ceny biletów są już wystarczająco niskie oraz że można zarezerwować lodowisko, ale z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Radny Andrzej Balcerek odnosząc się do reklamy lodowiska w Radiu Merkury zasugerował, żeby uzupełnić ją informacją, iż lodowisko w Puszczykowie jest zadaszone (kryte). Następnie radny Andrzej Balcerek zaproponował, aby przy lodowisku umieścić informację o niepozostawianiu cennych rzeczy w szatni. Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w związku z zakupem sprzętu grającego i nagłaśniającego, będzie miała możliwość podawania pewnych informacji przez mikrofon.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała radnego Janusza Szafarkiewicza czy posiada potwierdzone informacje, że mieszkaniec ul. Kościelnej jest gotowy sponsorować obudowę do agregatu, która miałaby wytłumić hałas? Radny Janusz Szafarkiewicz odpowiedział twierdząco.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy istnieje możliwość przesunięcia godzin otwarcia lodowiska? Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że przed podjęciem takiej decyzji należy przeanalizować frekwencję osób, korzystających z lodowiska po wprowadzeniu płatnych biletów. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że z przesunięciem godzin otwarcia obiektu może być problem związany z kodeksem pracy (nocny tryb pracy to dodatkowe koszty).
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podziękowała pani Joannie Hejnowicz za udział w spotkaniu Komisji, życząc jednocześnie zadowolenia z wykonywanej pracy.
 
Ad 2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2009 – 2012.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że zmiany ww. projekcie uchwały mają głównie charakter redakcyjny.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że należy przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną w lokalnej prasie, która pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić czemu służy Gminny Program Opieki nad Zabytkami (m.in. wytłumaczyć czym jest „budynek zabytkowy” oraz jaka jest różnica między wpisem do rejestru zabytków a wpisem do gminnej ewidencji zabytków). Zdaniem Przewodniczącej Danuty Panek-Janc dokumenty oraz informacje związane z konserwatorem zabytków budzą strach wśród mieszkańców.
Radna Róża Grześkowiak zapytała czy mieszkańcy są informowani o fakcie wpisania ich domu do gminnej ewidencji zabytków?
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak powiedziała, że gminna ewidencja zabytków jest tylko załącznikiem do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, a kryteria decydujące o umieszczeniu danego obiektu w gminnej ewidencji zabytków, wyznaczył autor Programu pan Artur Nadolny (część obiektów pierwotnie wpisanych do ewidencji została z niej usunięta przez konserwatora zabytków). Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że dokument przygotowany przez pana Artura Nadolnego został przesłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem zaopiniowania. Właściciele obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków nie są o tym fakcie informowani. Pani Alina Stempniak poinformowała, że wpisanie danego obiektu do rejestru zabytków oznacza możliwość ubiegania się o dotacje z budżetu miasta oraz innych funduszy na prace np. remontowe. Natomiast wpisanie obiektu do gminnej ewidencji zabytków oznacza możliwość kontroli konserwatorskiej podczas prac budowlanych przy danym budynku.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że wpisanie obiektu do gminnej ewidencji zabytków nie daje możliwości ubiegania się o dotacje, a z drugiej strony oznacza kontrolę konserwatorską przy jakimkolwiek remoncie budynku.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków są preferowane do wpisania do rejestru zabytków, jednakże jest to bardzo długi proces.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w przyszłym roku miasto zamierza przeznaczyć 50 tys. zł na dotacje dla obiektów z rejestru zabytków. Radny zapytał jak powyższa sprawa będzie wyglądała w praktyce: czy powstanie nowe stanowisko w Urzędzie? czy jakaś komisja będzie decydować o przyznaniu dotacji?
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zasugerowała, że może należałoby właścicieli domów, które zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków powiadomić o tym fakcie albo zaprosić na jakieś spotkanie i wytłumaczyć czemu to wszystko służy. Pani Alina Stempniak powiedziała, że te wszystkie działania służą bardziej dobru ogólnemu niż poszczególnym właścicielom budynków. Pani Alina Stempniak dodała, że do tej pory też istniała lista obiektów pod tzw. ochroną konserwatorską, tyle że inaczej się to nazywało. Przy procesie budowlanym zawsze należało uwzględnić fakt, iż dany obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską.
Radny Andrzej Balcerek zapytał czy wpis do rejestru zabytków oznacza ulgę w podatku od nieruchomości? Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że cała nieruchomość wpisana do rejestru zabytków (grunt i budynek) może zostać zwolniona z podatku.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że oznacza to mniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatków, na co Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że właściciele zabytkowych budynków, zamiast opłacać podatek, będą mogli zaoszczędzone środki wykorzystać na remont obiektu.
Odpowiadając na wcześniej postawione pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że nie będzie nowego etatu (dla osoby, która miałaby się zajmować rozpatrywaniem wniosków o dotację), ale ustalone zostanie, kto spośród pracowników otrzyma nowe obowiązki. Ewentualnie Urząd będzie się zwracał się do ekspertów zewnętrznych o zaopiniowanie konkretnego przypadku.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o kwestie badań archeologicznych przy prowadzeniu prac budowlanych. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że każdym pracom budowlanym w Puszczykowie musi przyglądać się archeolog. Z tym stwierdzeniem nie zgodził się radny Janusz Szafarkiewicz. Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że ewentualna obecność archeologa wynika z zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy każdorazowo wysyła się zapytanie do konserwatora czy powinny zostać przeprowadzone prace archeologiczne.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
 • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2009 – 2012,
 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 1.
 
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że w przedłożonych projektach uchwał uzasadnienia znajdują się na osobnych stronach.
Podczas połączenia telefonicznego mecenas Elżbieta Celichowska wyjaśniła, że uzasadnienie do uchwały nie wpływa na jej treść ani na podstawę prawną, jest jedynie wyjaśnieniem w jakim celu daną uchwałę się przyjmuje. Użycie niefortunnego czy niejasnego zwrotu w uzasadnieniu nie wpływa na to, że uchwała jest obowiązująca, ale może stanowić powód do nieporozumień czy zastrzeżeń organu nadzoru. Mecenas Elżbieta Celichowska powiedziała, że przyjęło się, iż uzasadnienie pisze się na osobnej stronie (Przewodniczący Rady podpisuje się pod uchwałą, a pod uzasadnieniem najczęściej podpisuje się pracownik, przygotowujący uchwałę).
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że uzasadnienie do uchwały ma wyjaśniać mieszkańcom, po co dana uchwała została przyjęta i osobiście chce, żeby uzasadnienie znajdowało się na tej samej stronie, co uchwała.
Mecenas Elżbieta Celichowska zaznaczyła, że jeśli taka będzie wola radnych, uzasadnienie będzie pisane na tej samej stronie, co uchwała.
 
Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przypomniała, że na boisku Orlik miały zostać postawione tablice informacyjne.
Radny Stanisław Balbierz zapytał kto ma dbać o porządek na placu zabaw przy ul. Kościelnej? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że wszystkie place zabaw przechodzą pod administrację Centrum Animacji Sportu (zgodnie z zarządzeniem Burmistrza do 15 grudnia ma nastąpić przekazanie wszystkich zadań Centrum Animacji Sportu).
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że w przyszłym roku należałoby się zastanowić nad składem osobowym komisji oceniającej wnioski organizacji pozarządowych, ponieważ w Kurierze Puszczykowskim ukazał się artykuł, który poddaje w wątpliwość brak w tejże komisji reprezentanta organizacji pozarządowych.
Radny Maciej Stelmachowski powiedział, że na ok. 20 organizacji, tylko jedna czy dwie chciały, aby w komisji oceniającej wnioski znaleźli się reprezentanci organizacji pozarządowych.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na dzień 12 stycznia 2010 r. o godz. 8.00.
O godz. 9.35 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zakończyła spotkanie Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji
/-/ Danuta Panek-Janc
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 14/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 24.11.2009 r.

Protokół nr 14/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 24.11.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
RM – 0063-2/14/09
Godz. rozpoczęcia – 17.00
Godz. zakończenia – 18.50
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Tematy:
 1. Dyskusja dotycząca podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na oświatę, sport i kulturę na rok 2010.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dyskusja dotycząca podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na oświatę, sport i kulturę na rok 2010.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła obrady, powitała zgromadzonych gości i radnych.
Głos zabrał Skarbnik Piotr Szmytkowski, który omówił projekt budżetu na 2010 rok, informując, że budżet został zbilansowany, chociaż potrzebne inwestycyjne są ogromne, także w oświacie, kulturze i sporcie. Skarbnik Piotr Szmytkowski zaznaczył, że środki dla szkół zostały nieco zmniejszone w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Skarbnik Piotr Szmytkowski omówił następujące działy:
Turystyka:
 • zakończenie budowy przystani kajakowej (50 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, 50 tys. zł środki własne)
 • projekt na utworzenie Punktu Informacji Ekologicznej w nastawni kolejowej (koszt całości ma wynieść 221 tys. zł, z czego ponad 166 tys. zł z dotacji zewnętrznych),
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego z punktem widokowym na Niwce – do realizacji w ciągu kilku lat (w roku 2010 przewiduje się wydać 110 tys. zł, a prognozowana dotacja zewnętrzna może wynieść 714 tys. zł).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że koszt całej inwestycji ma wynieść 3.400.000, a jej realizacja jest rozłożona do 2011 roku. Wiceburmistrz zaznaczył, że tylko do 2013-14 roku można składać wnioski z Turystyki (zatem jest to ostatni moment na pozyskanie środków zewnętrznych z UE na Turystykę). Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że w ciągu 2 lat miasto powinno otrzymać dotacje w wysokości ok. 2.200.000 zł (przy środkach własnych w wysokości ok. 1.100.000 zł). Jeśli miasto nie otrzyma dofinansowania tego projektu, wówczas nie będzie on realizowany.
Oświata i Wychowanie:
 • na przedszkola planuje przeznaczyć się 1.400.000 zł,
 • na szkoły podstawowe planuje się przeznaczyć 6.515.000 zł (w tym ok. 2,5 mln na rozbudowę SP2),
 • środki na dowożenie do szkół specjalnych (do Poznania i Mosiny) zostały „zdjęte” ze szkoły podstawowej nr 2 na rzecz Urzędu Miejskiego (obecnie Urząd organizuje dowożenie dzieci do szkół specjalnych) – koszt 150 tys. zł,
 • kolonie i obozy będzie również będzie organizował Urząd Miejski (ok. 118 tys. zł).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 • tzw. pozostałe zadania z zakresu kultury – 76 tys zł z czego 46 tys zł na organizacje pozarządowe, natomiast 30 tys. zł pozostaje w Urzędzie na działalność kulturalną (bez skonkretyzowania na co środki zostaną wydatkowane),
 • rozdział Biblioteka (razem z CAK) – środki zostały zwiększone ze względu na działalność Centrum Animacji Kultury, np. Puszczykowska Jesień Kulturalna, Muzyka na Zakolu (CAK zamierza pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie tej imprezy), organizacja imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ferie zimowe, Dni Puszczykowa, itp.,
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że członkowie Komisji powinni otrzymać materiały z wykazem wniosków do budżetu ze szkół oraz z Biblioteki, co umożliwiłoby porównanie zapotrzebowania tych instytucji z przyznanymi środkami.
 • na Kulturę przeznacza się ogółem 2.300.000 zł (w tym ponad 1 mln na termomodernizację budynku starej szkoły),
 • na Kulturę fizyczną i sport przeznacza się ok. 1.700.000 zł,
 • planowana jest budowa kolejnego boiska Orlik na Nowym Osiedlu (ale pod warunkiem otrzymania dotacji). Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zaznaczył, że istnieją duże szanse na uzyskanie środków zewnętrznych na budowę boiska.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała czy miasto będzie w stanie utrzymać wszystkie boiska Orlik? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że utrzymanie wszystkich obiektów sportowych i rekreacyjnych w mieście (Orliki, place zabaw, boiska, siłownia) ma zostać przekazane Centrum Animacji Sportu.
 • instytucje kultury fizycznej (nowy rozdział) - wszystkie koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz działalnością sportową mają zostać usystematyzowane (ma się tym zająć animator CAS),
 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 186 tys. zł przeznaczone na realizację wniosków organizacji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły. W 2009 roku szkoły otrzymały ponad 6.400.000 zł, natomiast do budżetu na 2010 rok zgłosiły wnioski na prawie 900 tys. zł więcej. W sumie w roku 2010 szkoły otrzymają o 250 tys. więcej niż w roku 2009.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o przygotowanie procentowego zestawienia budżetu (zgodnie z właściwościami Komisji).
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że przyjęta na poprzedniej sesji uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich została zakwestionowana przez nadzór Wojewody, którego zdaniem niniejsza uchwała powinna zostać rozdzielona na dwie osobne, z których jedna będzie podlegać opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a druga nie.
 
Projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że jej wątpliwość budzą pkt 2 i 3 w § 1 – jak można określić pełne koszty? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że od nowego roku każda placówka oświatowa będzie rozliczana osobno (aby określić koszt utrzymania obiektu będzie będzie brana pod uwagę jego powierzchnia, strata wody, itp.). Powyższa uchwała będzie obowiązywać dopiero od nowego roku szkolnego. Do tego czasu nadal obowiązywał będzie cennik, będący wynikiem ustaleń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z 2007 roku.
Radny Janusz Szafarkiewicz zawnioskował, aby z § 1 wykreślić wyraz „pozastatutowe”.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński podkreślił, że intencją tej uchwały nie jest podnoszenie cen za korzystanie z obiektów sportowych.
Radny Maciej Schneider zauważył, że na sali gimnastycznej w szkole o godz. 21.45 kaloryfery są gorące. Członkowie Komisji przypomnieli, że przy kaloryferach na sali gimnastycznej miały zostać nawiercone otwory.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że przepisy sanepidu nie pozwalają nawiercać otworów w osłonach kaloryferów ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że wymóg przedstawienia pisemnej informacji o odwołaniu zajęć z jednodniowym wyprzedzeniem, o których mówi § 2 pkt 14 jest daleko posuniętą biurokracją. Ponadto pkt 12 § 2 jest niezasadny, ponieważ zajęcia odbywają się przez cały rok.
Radny Andrzej Balcerek przypomniał, że w przeszłości członkowie Komisji Sportu odwiedzali sale sportowe, na których odbywały się zajęcia i sprawdzali ilość ich uczestników.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła, aby zapisy w uchwale nie powodowały dodatkowej biurokracji.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że zapis dotyczący wymogu przedkładania z jednodniowym wyprzedzeniem pisemnej informacji o odwołaniu zajęć dotyczy tylko zajęć nieodpłatnych.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała o pkt 16 § 2? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że powyższy zapis dotyczy wszystkich zajęć (odpłatnych i nieodpłatnych).
Zdaniem radnego Macieja Schneidera każda grupa, korzystająca z sal sportowych powinna mieć polisę ubezpieczeniową.
Wniosek Komisji: dopracować i uprościć tekst ww. projektu uchwały.
Radny Maciej Schneider zaproponował, aby w polisie ubezpieczeniowej jaką podpisuje Urząd, był zapis o objęciu ubezpieczeniem wszystkich uczestników, korzystających z obiektów sportowych.
O godz. 18.30 posiedzenie Komisji opuścił radny Maciej Stelmachowski.
 • Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Radna Róża Grześkowiak jako członek komisji oceniającej wnioski o przyznanie ww. Nagrody, przedstawiła kryteria, którymi kierowała się komisja w przyznawaniu wysokości nagród.
Zdaniem radnego Janusza Szafarkiewicza niektóre wnioski należałoby odrzucić, aby pozostałym osobom przyznać wyższe nagrody.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że informację o możliwości składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody należy rozpropagować wśród różnych organizacji.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił powyższy projekt uchwały informując m.in. o konieczności zaopiniowania projektu przez związki zawodowe nauczycieli.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Schneider powiedział, że dotarły do niego informacje o pomyśle dzielenie w szkole podstawowej nr 2 klas na mniejsze. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że nic na ten temat nie słyszał, ale zaznaczył, że nie wyraziłby na to zgody.
Radna Ewelina Marcinkowska zapytała o rozwiązanie prawne, jeśli dyrektor szkoły oraz rada rodziców podejmą decyzję o dzieleniu klas na mniejsze? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że Urząd musi zaakceptować taki wniosek.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że należy dopracować statut biblioteki, ponieważ zawiera błędne zapisy (np. dotyczące kontroli biblioteki).
Radny Stanisław Balbierz zauważył na boisku Orlik nie ma tablicy informacyjnej (z regulaminem korzystania i godzinami otwarcia obiektu).
Wniosek Komisji: ustawić tablice informacyjne na boiskach Orlik.
 
Kolejny termin spotkania Komisji wyznaczono na 11 grudnia br. o godz. 8.00.
O godz. 18.50 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji
/-/ Danuta Panek-Janc
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 12/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14.10.2009 r.

Protokół nr 12/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 14.10.2009 r.
w budynku Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1, sala nr 3.
 
RM – 0063-2/12/09
Godz. rozpoczęcia – 08.00
Godz. zakończenia – 10.25
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Program Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej oraz plany Centrum Animacji Kultury.
 2. Dyskusja nad zabezpieczeniem środków w przyszłorocznym budżecie na realizację celów Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
 3. Dyskusja nad zabezpieczeniem środków na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.
 4. Dyskusja nad sposobem rozwiązania problemów lokalowych w SP2 i Gimnazjum nr 2.
 5. Dyskusja dotycząca wprowadzenia poprawek w Regulaminie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 6. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła obrady, powitała zgromadzonych gości i radnych oraz złożyła życzenia obecnym na spotkaniu dyrektorom szkół i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
Program Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej oraz plany Centrum Animacji Kultury.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz przedstawiła program Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Następnie pani Katarzyna Golaszanka zaprosiła na inaugurację działalności Centrum Animacji Kultury, podczas której będzie można zapoznać się z harmonogramem warsztatów oraz poznać prowadzących zajęcia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o możliwość zorganizowania kursu komputerowego dla osób starszych. Panie Danuta MankiewiczKatarzyna Golaszanka odpowiedziały, że zajęcia komputerowe dla początkujących zostaną zorganizowane, a informacja o ich rozpoczęciu będzie podana w Echu Puszczykowa.
 
Centrum Animacji Sportu.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą historii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zdaniem pani Burmistrz w Puszczykowie brakuje działalności sportowej, a żeby ożywić teren po MOSiRze oraz przygotować ofertę sportową należy powołać Centrum Animacji Sportu. Potrzebna jest również osoba zarządzająca wszystkimi obiektami sportowymi w mieście. Dotychczasowe koncepcje zagospodarowanie terenu MOSiR-u nie zyskały poparcia, a Urząd niechcąc robić niczego wbrew woli mieszkańców, proponuje postawić tymczasowo kontener/pawilon (podobny do tego, który stoi na boisku Orlik), w którym miałyby się znajdować: mała świetlica, toalety, natryski, pokój dla trenerów, biuro dla kierownika CAS, magazynek na sprzęt sportowy. Pawilon ma powstać jeszcze w tym roku, natomiast aleja spacerowa i aleja-pętla do jazdy na rolkach do końca września 2010 roku. Pani Burmistrz zaznaczyła, że kierownik CAS będzie odpowiedzialny za całą działalność sportową w mieście (będzie zatrudniać także trenerów środowiskowych). Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała również o zamiarze złożenia wniosku na budowę kolejnego boiska w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Nowego Osiedla.
Pani Margareta Stasiak-Ohnsorge, mieszkanka obecna na spotkaniu Komisji, zapytała o koszt 6 przygotowanych wcześniej koncepcji zagospodarowania terenu MOSiR-u oraz o koszt zaprojektowania i budowy pawilonu?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że stworzyła tylko 1 koncepcję zagospodarowania MOSiR-u (pozostałe zostały przygotowane w poprzedniej kadencji) i jej koszt wyniósł ok. 24 tys. zł. Natomiast koszt postawienia pawilonu to ok. 100-120 tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc podkreśliła, że przede wszystkim należy zadać pytanie czy Centrum Animacji Sportu jest rzeczą niezbędną?
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jest za powołaniem CAS, ale jednocześnie zaznaczył, że nie zna formy w jakiej CAS ma działać. Czy 1 osoba ma się zajmować dozorem obiektów sportowych przez 24 godziny na dobę oraz animować działalność sportową? Zdaniem radnego obliczenie kosztów stałych utrzymania CAS powinno zostać przygotowane w pierwszej kolejności.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że ze względu na brak CAS wiele rzeczy się nie dzieje (np. problem zarządzania kortami przy SP2), natomiast powołana jednostka – CAS będzie odpowiadała również za służby, dbające o porządek na obiektach.
Radny Maciej Schneider przypomniał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta przegłosowała każdy z następujących punktów, wyrażając pozytywną opinię:
 • powołanie CAS,
 • postawienie tymczasowego pawilonu,
 • likwidacja wału z trybunami,
 • budowa alei – pętli w miejscu wału.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że uczestniczył w spotkaniach rady ds. sportu oraz komisji architektoniczno-urbanistycznej, które pozytywnie wypowiedziały się co do powołanie CAS i postawienia tymczasowego budynku. Radny zaznaczył jednak, iż podczas tych spotkań nie było mowy o alei za 600 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie imienne, pytając kto z członków Komisji jest za powołaniem Centrum Animacji Sportu?
Danuta Panek-Janc - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem za
Róża Grześkowiak - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania: 8 głosów „za”.
Członkowie Komisji wyrazili chęć zapoznania się z projektami pawilonów/kontenerów na kolejnym posiedzeniu.
 
Dyskusja nad sposobem rozwiązania problemów lokalowych w SP2 i Gimnazjum nr 2.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd zamierza w trakcie wakacji w 2010 roku dobudować do SP2 skrzydło z salami lekcyjnymi, a w 2011 roku do istniejącej sali gimnastycznej dobudować kolejną.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przedstawiła koncepcję rozbudowy szkoły (projekt rozbudowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu):
 • dobudowanie skrzydła na 4 sale lekcyjne,
 • dobudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 13m x 13m LUB 13m x 20m do ściany istniejącej już sali gimnastycznej.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że koniecznie należy wybudować większą salę gimnastyczną o wymiarach 13m x 20m. Słowa radnego poparła dyrektor SP2 pani Izabela Bajbak, której zdaniem należy wybudować większą salę gimnastyczną.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny powiedział, że po rozbudowie szkoły sale lekcyjne dla uczniów gimnazjum i podstawówki będę rozdzielone, jednakże pozostaną wspólne ciągi komunikacyjne, stołówka, pokój nauczycielski, biblioteka i pokój pielęgniarski.
Radny Maciej Schneider zaznaczył, że Komisja powinna wypowiedzieć się co do wielkości powierzchni skrzydła, natomiast fachowcy zdecydują o ilości sal lekcyjnych.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że przedstawiona koncepcja jest ekonomiczna (całość wyniesie ok. 2 mln zł), ale bardzo porządna i bez rozwiązań tymczasowych.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o powód etapowania budowy. Zdaniem radnego istotne jest to, żeby budowa skrzydła oraz dobudowa sali gimnastycznej odbyły się jednocześnie w 2010 roku.
Pani Margareta Stasiak-Ohnsorge powiedziała, że skoro koszt budowy pawilonu i alei na terenie byłego MOSiR-u ma wynieść 1.120.000 zł, a koszt budowy hali sportowej przy SP2 miał wynieść ok. 1.144.000 zł to może lepiej byłoby całościowo rozbudować szkołę, zamiast dzielić budowę na etapy.
Radna Ewa Pietrzak wyraziła swoje poparcie dla rozbudowy szkoły, ale zaznaczyła, że wielu mieszkańców chce, żeby coś zaczęło się dziać na terenie byłego MOSiR-u.
Pani Margareta Stasiak-Ohnsorge zapytała, czy Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta opowiedziała się za budową alei na terenie byłego MOSiR-u, na co jej Przewodniczący Maciej Schneider odpowiedział twierdząco.
Radny Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek do budżetu, żeby całość rozbudowy szkoły (sale lekcyjne i sala gimnastyczna) zrealizować w 2010 roku.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie imienne, pytając czy członkowie Komisji są za rozbudową szkoły o skrzydło z salami lekcyjnymi oraz dobudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 13 m x 20 m, zgodnie z metrażem przedstawionym w projekcie?
Danuta Panek-Janc - jestem za
Andrzej Balcerek - jestem za
Róża Grześkowiak - jestem za
Ewelina Marcinkowska - jestem za
Ewa Pietrzak - jestem za
Maciej Schneider - jestem za
Maciej Stelmachowski - jestem za
Janusz Szafarkiewicz - jestem za
Wynik głosowania: 8 głosów „za”.
 
Dyskusja dotycząca wprowadzenia poprawek w Regulaminie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Członkowie Komisji nie wprowadzili żadnych zmian w Regulaminie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc poinformowała, że Kapituła oceniająca wnioski o przyznanie ww. Nagrody musi się zebrać do 30 października.
 
Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc poinformowała, że pani Luiza Niedźwiecka-Kowalonek, reprezentująca Stowarzyszenie Artystów Enter Art, zwróciła się do Urzędu o dofinansowanie na kontynuowanie warsztatów: gospel, bębniarskich i plastycznych.
Pani Luiza Niedźwiecka-Kowalonek zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. Jej zdaniem warsztaty cieszyły się dużym zainteresowanie, a dzieci i młodzież, biorące w nich udział, chcą kontynuować naukę (w przypadku braku dotacji, Stowarzyszenie Enter Art będzie zmuszone pobierać opłatę za udział w warsztatach).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że organizacje pozarządowe można dotować tylko w ramach konkursu. W związku z powyższym, pan Sekretarz przedstawił następującą alternatywę: albo Stowarzyszenie Enter Art poczeka na ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego otrzyma dotację, albo Stowarzyszenie będzie kontynuować warsztaty w ramach umowy z Biblioteką – Centrum Animacji Kultury.
Członkowie Komisji opowiedzieli się za kontynuacją warsztatów i znalezieniem środków na ich prowadzenie. Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że w związku z decyzją Komisji, dokona zwiększenia o 10 tys. zł w rozdziale Biblioteka.
 
Dyskusja nad zabezpieczeniem środków w przyszłorocznym budżecie na realizację celów Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zapytała jaki procent budżetu został przeznaczony na działalność sportową, a jaki na kulturę? Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że na sport w budżecie zostało przeznaczonych 5,5 %, natomiast na kulturę niecałe 10 %. Jednocześnie Skarbnik Piotr Szmytkowski przypomniał, że wnioski do przyszłorocznego budżetu można składać do 15 listopada br.
O godz. 10.25 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zakończyła spotkanie Komisji, wyznaczając termin kolejnego posiedzenia na poniedziałek, 19 października, godz. 8.30.
 
Przewodnicząca Komisji
/-/ Danuta Panek-Janc
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 10.09.2009 r.

Protokół nr 11/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 10.09.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
RM – 0063-2/11/09
Godz. rozpoczęcia – 08.05
Godz. zakończenia – 10.15
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 1. Prezentacja działalności Biblioteki jako Centrum Animacji Kultury.
 2. Zapoznanie z programem Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
 3. Dyskusja nad zabezpieczeniem środków w przyszłorocznym budżecie na realizację celów Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
 4. Zapoznanie z cennikiem wynajmu sal sportowych dla mieszkańców.
 5. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie ochrony konserwatorskiej zabytków w Puszczykowie.
 6. Przygotowanie do powołania Młodzieżowej Rady Miasta.
 7. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała gości oraz radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Za zgodą członków Komisji przewodnicząca Danuta Panek-Janc oddała głos zabranym gościom.
Dyrektor SP2 pani Izabela Bajbak oraz dyrektor SP1 pani Ewa Budzyńska poinformowały o podniesionej stawce za korzystanie z pływalni w SPA_larni (w ramach zajęć wf) – z 200 zł netto na 240 zł netto za zajęcia. Obie szkoły przeprowadzają ok. 16 zajęć na miesiąc. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zobowiązał zająć się powyższym problemem.
Dyrektor Izabela Bajbak poinformowała o kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która nakazała „zdjęcie” z budżetu szkoły kwoty 140 tys. zł przewidzianej na przewozy (powyższe środki powinny znaleźć się w budżecie miasta).
Obecni na spotkaniu państwo Ewa i Mirosław Pomes, którzy w zeszłym roku przejęli stołówkę w SP2, poinformowali o zaleceniu Sanepidu, nakazującym wdrożenie systemu HACCP i wiążącymi się z tym poważnymi inwestycjami. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że już zajmuje się powyższą sprawą.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o koszt wynajęcia firmy cateringowej, serwującej obiady w szkołach. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że koszt wytworzenia posiłku na miejscu jest niższy od usług firmy cateringowej.
Dyrektor Ewa Budzyńska podziękowała za wykonanie klamrowania budynku sali gimnastycznej (zabezpieczenie budynku przed pękaniem murów) oraz oddymiania szkoły.
 
Prezentacja działalności Biblioteki jako Centrum Animacji Kultury.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz przedstawiła panią Katarzynę Golaszankę – kierownika animacji kultury.
Pani Katarzyna Golaszanka poinformowała, że zamierza kontynuować cykliczne imprezy kulturalne, m.in. Puszczykowską Jesień Kulturalną oraz zorganizować różnego rodzaju warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (szczegółowy program warsztatowy zostanie opublikowany w Echu Puszczykowa). Warsztaty rozpoczną się 15 października 2009 r.
Pan Michał Kowalonek, przedstawiciel Stowarzyszenia Enter Art, zwrócił się do Komisji z prośbą o możliwość prolongowania dotacji na cykl warsztatów gospel (dotychczasowe zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego rezultatem było stworzenie puszczykowskiego chóru gospel). Pan Michał Kowalonek zaznaczył, że w razie braku dotacji, Stowarzyszenie będzie musiało pobierać opłaty za udział w warsztatach.
Członkowie Komisji zaproponowali, by Stowarzyszenie Enter Art oraz Centrum Animacji Kultury wypracowali wspólne porozumienie, umożliwiające organizację warsztatów gospel w ramach działalności CAK.
 
Zapoznanie z programem Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
Program Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej, który otrzymali radni, stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zauważyła, że tegoroczna edycja Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej odbywać się będzie w różnych miejscach. Pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że Salon Artystyczny jest za mały na organizację niektórych wydarzeń. Benefis Małgorzaty Ostrowskiej odbędzie się w Małej Filharmonii przy ul. Cienistej, którą właścicielka zgodziła się udostępnić bezpłatnie (cena biletu – 12 zł to koszt przeznaczony na przygotowanie sali do koncertu). Musical dla dzieci, który odbędzie się w grudniu w Małej Filharmonii będzie całkowicie bezpłatny.
 
Zapoznanie z cennikiem wynajmu sal sportowych dla mieszkańców.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w kwestii wynajmu sal sportowych niezbędna jest odpowiednia uchwała regulująca możliwość korzystania z obiektów szkolnych. Zdaniem radnego Janusza Szafarkiewicza grupy zorganizowane i zrzeszone powinny korzystać nieodpłatnie z sal sportowych.
Członkowie Komisji zdecydowali poczekać na propozycję projektu uchwały, którą zobowiązał się przygotować wiceburmistrz Tomasz Zwoliński.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Mieszkaniowej oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w ciągu najbliższych dni ma być znane nazwisko osoby, która zastąpi panią Marię Płaczyńską na stanowisku członka Komisji Mieszkaniowej.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że wójt gminy Kłodzko zadeklarował, iż dotacja przekazana przez samorząd Puszczykowa zostanie przeznaczona na pomoc w odbudowie domu dla 5-osobowej rodziny.
Radny Maciej Schneider wyraził swój sprzeciw wobec omawianego projektu uchwały. Zdaniem radnego dotacja powinna zostać przeznaczona na odbudowę infrastruktury gminy.
 
Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie ochrony konserwatorskiej zabytków w Puszczykowie.
Projekt oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że razem z przewodniczącym Rady Markiem Błajeckim wystosowali pismo do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, sugerując pewne rozwiązania.
Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za treścią oświadczenia w przedłożonej formie.
Radny Maciej Schneider zauważył, że „Muzyka na Zakolu”, pomimo ciekawego doboru zespołów, nie skupia zbyt dużej liczby słuchaczy. Zdaniem radnego należy zastanowić się czy kontynuować to przedsięwzięcie i ponosić związane z nim koszty. Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że repertuar „Muzyki na Zakolu” ma wąskie grono odbiorców. Według radnego Janusza Szafarkiewicza teren zakola Warty jest za duży na organizację tego rodzaju imprez.
Wniosek Komisji: rozważyć celowość organizacji koncertów typu „Muzyka na Zakolu”.
 
Przygotowanie do powołania Młodzieżowej Rady Miasta.
Zdaniem przewodniczącej Komisji Danuty Panek-Janc młodzi mieszkańcy Puszczykowa chcieliby reaktywować Młodzieżową Radę Miasta. Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w jego mniemaniu MRM jest „martwym tworem”, chociaż podkreślił istotność przeprowadzania konsultacji z młodzieżą.
Obecna na spotkaniu pani Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej przekazała radnym materiały ze spotkań warsztatowych zorganizowanych w ramach projektu „Młodzież Puszczykowa ma dobrą radę!” dla młodych mieszkańców naszego miasta (Informacja o projekcie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Iwona Janicka stwierdziła, że puszczykowska młodzież chciałaby konstytuować kolejną MRM, jednakże zdaniem pani Janickiej MRM powinna skupiać młodzież gimnazjalno-licealną (podczas warsztatów 14- i 18-latkowie potrafili się świetnie porozumieć).
 
Komisja stwierdziła, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, należy przeprowadzić wybory i aktywować Młodzieżową Radę Miasta.
 
Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie radnej Ewy Pietrzak, wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że z powodów organizacyjnych termin rajdu rowerowego został przesunięty na październik. Radna Ewa Pietrzak zasugerowała rozwieszenie w puszczykowskich szkołach plakatów z informacją o rajdzie (żeby mogły w nim uczestniczyć całe rodziny).
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc odczytała pismo od Rady Miejskiej w Strzelnie.
Radny Stanisław Balbierz zapytał o stan budowy przystani kajakowej? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o przygotowywanym projekcie z turystyki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym tworzony jest plan zagospodarowania całości terenu wraz z przystanią kajakową i punktem widokowym.
Radny Andrzej Balcerek zauważył, że na plac zabaw przy ul. Czarnieckiego trudno wjechać wózkiem ze względu na piaszczyste podłoże.
 
Wniosek Komisji: na placu zabaw przy ul. Czarnieckiego wybudować opaskę z kostki brukowej (tak jak ma to miejsce na placu zabaw przy liceum).
Wniosek Komisji: „siłownię pod chmurką” przenieść na teren przy ul. Nowe Osiedle.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zakończyła spotkanie o godz. 10.15. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 14.10.2009 r. o godz. 8.00.
 
Przewodnicząca Komisji
/-/ Danuta Panek-Janc
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 10/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 27.07.2009 r.

Protokół nr 10/09 z posiedzenia
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 27.07.2009 r.
RM – 0063-2/10/09
Godz. rozpoczęcia 9.00
Godz. zakończenia 11.00
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Danuta Panek-Janc, lista członków komisji, którzy wzięli udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc na wstępie poprosiła przybyłą na posiedzenie komisji dyrektor Biblioteki Miejskiej panią Danutę Mankiewicz o omówienie tego, co obecnie dzieje się w Bibliotece Miejskiej.
Pani Danuta Mankiewicz wyjaśniła, że obecnie trwa okres urlopowy w najbliższym czasie będzie znała również kosztorys związany z remontem budynku. Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że najbliższa planowana uroczystość związana jest z obchodami 70 lecia wybuchu II wojny światowej, a także Puszczykowska Jesień Kulturalna. Dopiero jednak po przeprowadzonym remoncie będzie można rozpocząć prowadzenie warsztatów.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła aby na kolejne posiedzenie Komisji przybyła również nowa kierownik animacji i kultury przy Bibliotece Miejskiej w celu zapoznania członków Komisji z harmonogramem planowanych imprez kulturalnych.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się również z zapytaniem o wnioski jakie zostały złożone przez Bibliotekę Miejską o dofinansowanie w 2009 r.
Pani Danuta Mankiewicz wyjaśniła, że złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu budynku.
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Po dyskusji członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
(nieobecna radna Ewelina Marcinkowska oraz radny Maciej Stelmachowski)
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o wyjaśnienie wątpliwości związanych z ponownym rozpatrzeniem na sesji tej samej uchwały. Jak stwierdziła jej wątpliwość budzi również kwestia niewielkiego obszaru którym miałoby zostać objęte osiedle.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały został wycofany z poprzedniej sesji Rady Miasta ze względu na konieczność przedyskutowania tej kwestii na posiedzeniach Komisji oraz zaproszenia przedstawicieli mieszkańców wnioskujących o utworzenie osiedla. Granice osiedla pozostają kwestią nadal otwartą, gdyż ich ostateczny zasięg zatwierdza uchwałą Rada Miasta, dopiero po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na ten temat.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, iż zbyt duża liczba okręgów spowoduje, że zbyt wiele decyzji będzie musiało być konsultowane z mieszkańcami, co spowoduje swoisty paraliż pracy Urzędu.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz złożył wniosek o ustanowienie podziału z uwzględnieniem historycznych okręgów miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przychyliła się do wniosku Wiceprzewodniczącego Rady, a także zasugerowała zaproszenie wszystkich mieszkańców omawianego okręgu wyborczego.
Członkowie komisji opowiedzieli się za zwiększeniem obszaru, który miało by obejmować powstałe osiedle, o okręg wyborczy.
Projekt uchwały w sprawie: wzoru, opisu i zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z zapisu w Statucie Miasta, który mówi, że ''wzór, opis i zasady używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Miasta określi odrębna uchwała''. Po długotrwałej procedurze wiązanej z uzyskaniem opinii Komisji Heraldycznej na temat herbu do Urzędu wpłynęło pismo z opinią negatywną, w której zaznaczono, że herb nie odzwierciedla historii miasta.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zlecone zostało wykonanie wzoru pieczęci miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, iż opis herbu powinien zawierać konkretny zapis dotyczący kolorów, tak aby było to czytelne i nie ulegało zmianie.
Projekty uchwały w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Puszczykowa oraz dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
Członkowie komisji stwierdzili, że wątpliwość mogą budzić w uchwale o dodatkowych oznaczeniach taksówek osobowych, zapisy mówiące o herbie miasta. Zasugerowano aby zostało to zapisane w innej formie np. jako ''znak miasta''.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że ww. wymienione projekty uchwał nie zostały do końca przemyślane oraz opracowane. W związku z licznymi błędami merytorycznymi zwróciła się z prośba o ich korektę oraz dopracowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że posiedzenia Komisji powinny odbywać się wcześniej aby była możliwość naniesienia poprawek do projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała o spotkaniu w tej sprawie jakie miało miejsce z prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym w którym uczestniczyli: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Jak wyjaśniła prezydent Ryszard Grobelny chciał przekonać Puszczykowo do przystawienia do badań, gdyż projekt jest już realizowany i nieobecność w nim Puszczykowa spowoduje, że nie zostanie określona jego rola w aglomeracji. Burmistrz miasta podkreśliła, iż od samego początku wygłaszała swoje zdanie na ten temat, opinia Rady Miasta była jednak na ten temat do tej pory negatywna. Ponadto burmistrz miasta zaznaczyła, że kwestia ta jest dla miasta niezwykle ważna i wyłamanie się z niej nie będzie dla niego korzystne.
Radny Maciej Schneider stwierdził, że do momentu spotkania z prezydentem Ryszardem Grobelnym był przeciwny udziałowi Puszczykowa w badaniach, zmienił jednak swoje zdanie i będzie głosował za.
Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały.
Wyniki głosowania: 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące.
Podczas posiedzenia komisji poruszono również kwestię udzielenia pomocy finansowej poszkodowanym w powodzi.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że pierwszą propozycją udzielenia pomocy było sfinansowanie wakacji dla dzieci z rodzin poszkodowanych, ze względu jednak na duży odzew ze strony gmin taka forma pomocy przestała być aktualna. Obecnie istnieje możliwość udzielenia tylko pomocy finansowej poszkodowanym gminom.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z zapytaniem kto wskaże gminę, której ma zostać przekazana pomoc.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że najbardziej potrzebująca gmina zostanie wybrana z przygotowanej listy gmin, które zostały poszkodowane w powodzi.
Członkowie komisji zadecydowali o przekazaniu pomocy w formie finansowej wybranej gminie, która została poszkodowana w powodzi.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył kwestie przygotowania oświadczenia Rady Miasta w sprawie obszarów objętych ochrona konserwatorską.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że w przygotowaniu są cząstkowe wyniki badań socjologicznych prowadzonych na terenie Puszczykowa dotyczących pytania o ochronę konserwatorską. Jak podkreśliła pytania opracowane zostały przez studentów socjologii przy jej wskazówkach. Badania pokazały, że mieszkańcy są podzieleni, jak podkreśliła jej zdaniem odpowiedzi są wiarygodne i odzwierciedlają problem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zauważyła, że Rada nie wypracowała jeszcze stosownego oświadczenia w tej sprawie, wobec czego trudno jest dyskutować nad czymś co jeszcze nie powstało.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka stwierdziła, że to zadaniem Rady Miasta, a nie jej jest wypracowanie stosownego oświadczenia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podkreśliła, że rozumie mieszkańców, którzy mają obawy, jednocześnie stwierdziła, że komisja powinna poświęcić temu tematowi więcej czasu z tego względu, iż dotyczy on ochrony spuścizny narodowej, którą należy zabezpieczać przed architektonicznym nieładem.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że jest za stworzeniem listy obiektów zabytkowych, wobec czego zwrócił się z zapytaniem, czy lista taka zostanie przez miasto przygotowana.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że miasto ma przygotować plan ochrony zabytków aby to zrobić trzeba jednak wiedzieć, czy na terenie Puszczykowa są budynki, które kwalifikują się jak zabytkowe. Jak zaznaczyła wyodrębniono ponad 200 budynków, które mogą zostać uznane za zabytkowe, na taka listę można wpisać obiekt jedynie na wniosek właściciela.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że należałoby zamieścić w prasie lokalnej więcej informacji na ten temat. Jak dodała konserwator zabytków proponuje wpisanie tylko niewielkiego fragmentu powierzchni miasta w stosunku do całości. Wobec czego zasugerowała zaproszenie mieszkańców tego obszaru aby uświadomić im konsekwencje wynikające z takich działań. Zaproponowała zaproszenie również przedstawicieli tych miast w których już to funkcjonuje.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że postarają się wysłać listy do wszystkich mieszkańców tego obszaru.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnego posiedzenia komisji na 10 września br. na godz. 8.00. Ustalono również terminy kolejnych posiedzeń: 14 października br. godz. 8.00 oraz 4 listopada br. godz. 8.00. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                  Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                              Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 09/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportuktóre odbyło się w dniu 08.07.2009 r. w budynku przy ul. Wysokiej, sala nr 1

Protokół nr 09/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 08.07.2009 r.
w budynku przy ul. Wysokiej, sala nr 1
RM – 0063-2/09/09
Godz. rozpoczęcia – 08.05
Godz. zakończenia – 11.00
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała gości oraz radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu) i podziękowała dyrektorom szkół za przygotowanie sprawozdań z roku szkolnego 2008/2009 (wszystkie sprawozdania zostały przekazane członkom Komisji i stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Spotkanie z dyrektorami szkół. Ocena minionego roku szkolnego – analiza potrzeb i problemów.
Głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska, która przedstawiła sprawozdanie z minionego roku szkolnego, poinformowała o największych sukcesach uczniów szkoły, zajęciach pozalekcyjnych, nowych pomocach i środkach dydaktycznych, które udało się pozyskać oraz o przyznanych uczniom nagrodach i wyróżnieniach. Ponadto pani Ewa Budzyńska poinformowała o wykonanych pracach remontowych i naprawczych oraz przedstawiła treść listu (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), skierowanego do wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego o zdjęciu ze Szkoły Podstawowej nr 1 kosztów utrzymania budynku starej szkoły przy ul. Wysokiej 1.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, iż w związku z przejęciem budynku starej szkoły przez Bibliotekę, skarbnik miasta będzie szukał możliwości przerzucenia środków z SP1 na Bibliotekę. Pani Ewa Budzyńska zaznaczyła, że chciałaby, żeby zamontowany został osobny licznik za energię.
Wniosek Komisji: założyć podliczniki w budynku starej szkoły oraz podjąć wszelkie możliwe kroki, żeby zdjąć ze Szkoły Podstawowej nr 1 koszty utrzymania budynku starej szkoły.
W następnej kolejności głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Izabela Bajbak, która przedstawiając sprawozdanie z minionego roku szkolnego, poinformowała m.in. o: wynikach testów klas VI, zorganizowanych imprezach, festynach, kiermaszach, programach i projektach, w jakich bierze udział szkoła, wyjazdach, wycieczkach i „zielonych szkołach”, wymianie nauczycieli ze szkołą w Irlandii, prowadzonych wraz z rodzicami pracach nad statutem szkoły, największych sukcesach i osiągnięciach uczniów.
Pani Izabela Bajbak wymieniła najpilniejsze potrzeby i prace do wykonania na terenie SP2. Wśród nich znalazły się:
 • położenie papy na dachu szkoły (co musi zostać wykonane w ciągu 3 lat od zakończenia remontu budynku),
 • rozwiązanie problemu zbierającej się na boisku wody (obecnie po ulewnych deszczach na boisku tworzą się duże kałuże),
 • zaadaptowanie sal dla pierwszoklasistów,
 • budowa boiska ze sztucznej nawierzchni (obecnie teren boiska jest bardzo nierówny),
 • wymiana kaloryferów,
 • dodatkowy stojak dla rowerów (pan Remigiusz Motycki zapewnił, że stojak zostanie postawiony przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego).
Radna Ewelina Marcinkowska zapytała dyrektorów szkół o opinię w sprawie zorganizowanego przez Urząd Miejski „Dnia Dziecka”? Zdaniem pani Ewy Budzyńskiej należałoby zapytać dzieci o ich wrażenia. Radna Ewa Pietrzak powiedziała, że z jej informacji wynika, iż dzieciom z gimnazjum impreza się podobała, natomiast radna Ewelina Marcinkowska poinformowała, że dzieci z klas 1-3 nie były zadowolone.
Wniosek Komisji: jesienią przeprowadzić ankietę wśród dzieci na temat „Dnia Dziecka”.
Radna Ewelina Marcinkowska poprosiła, aby dyrektorzy SP2 i Gimnazjum nr 2 rozwiązali między sobą kwestię utrzymania porządku i czystości przed szkołą.
Wniosek Komisji: zadbać o czystość i porządek przed Szkołą Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 2.
Radna Ewa Pietrzak zauważyła, że zbyt wysoka cena za dzierżawę stołówki w SP2 powoduje wysoką cenę obiadów. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że nie można zmienić wysokości dzierżawy po zakończonym przetargu.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 pan Krzysztof Narożny przedstawił sprawozdanie z minionego roku szkolnego, informując m.in. o: stanie liczbowym uczniów i nauczycieli, wynikach egzaminu gimnazjalnego, osiągnięciach naukowych i sportowych uczniów, prowadzonej w szkole profilaktyce uzależnień, zorganizowanych imprezach i funkcjonującym w placówce dzienniku internetowym. Ponadto pan Krzysztof Narożny wyjaśnił, że podłoże pod stołami do tenisa stołowego, znajdującymi się na terenie boiska szkolnego, zostanie wyrównane podczas przerwy wakacyjnej.
Wśród najważniejszych problemów Gimnazjum nr 2 znalazły się:
 • problem lokalowy – niewystarczająca ilość sal lekcyjnych (obecnie dodatkowe sale wynajmowane są od liceum),
 • brak konserwatora obiektu i terenu (obecnie dyr Krzysztof Narożny korzysta z usług pracownika SP2).
Następnie głos zabrał dyrektor Gimnazjum nr 1 pan Tomasz Żak, który przedstawił sprawozdanie z minionego roku szkolnego, informując m.in. o największych sukcesach uczniów, zajęciach fakultatywnych, wynikach egzaminu gimnazjalnego, projektach, w jakich uczestniczy szkoła. Ponadto pan Tomasz Żak poinformował o wykonaniu zaleceń Komisji (po wizytacji boisk w dniu 13.05.br), jednakże zaznaczył, że nie ma środków na remont asfaltu przy „siłowni pod chmurką”. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że podczas porządkowania i odnawiania wejścia na teren boiska od strony komisariatu policji, wyremontowany zostanie również asfalt przy „siłowni”.
Wniosek Komisji: by osoba, która przyjmuje protokół odbioru jakiegokolwiek przedsięwzięcia, rzetelniej przyglądała się jego wykonaniu.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc podziękowała dyrektorom szkół za przybycie i przygotowane sprawozdania oraz przypomniała o możliwości składania wniosków o przyznanie Nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Wniosek Komisji: zwiększyć kwotę zabezpieczoną w budżecie, a przeznaczoną na nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych do 10 tys. zł.
Pracownik UM ds. oświaty, pani Katarzyna Świniarska przypomniała, że w sekretariatach szkół, nadal przyjmowane są wnioski od rodziców o dofinansowanie do podręczników.
Informacja na temat obiektu na ul. Przecznica.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o przygotowywanych przez Urząd Miejski wnioskach o dofinansowanie, dotyczących obiektów na ul. Przecznica:
 • wniosek na rewitalizację obiektów powojskowych (w tym przypadku bunkra),
 • wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie w zakresie termomodernizacji budynku (ocieplenie, wymiana okien, dach).
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że budynek ulega ciągłej dewastacji. Wyniki przeprowadzonej na początku lipca ankiety z mieszkańcami Puszczykowa mają dać pogląd, co do przeznaczenia ww. obiektów (jedno z pytań w ankiecie dotyczyło zagospodarowania obiektów na ul. Przecznica).
Na spotkaniu Komisji obecne były mieszkanki Puszczykowa i zdaniem jednej z nich, pani Iwony Stożek może mogłaby powstać w tym miejscu placówka badawcza dla WPN. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że wytyczne wojewody znacznie ograniczają możliwości wykorzystania obiektów, niemniej jednak przed jakimikolwiek ustaleniami Urzędu w sprawie sposobu wykorzystania obiektów, zorganizowanie zostanie spotkanie z mieszkańcami ulic sąsiadujących z omawianym terenem.
Sprawy bieżące.
Radna Ewelina Marcinkowska zauważyła konieczność ustawienia stojaka dla rowerów przy placu zabaw na ul. Nowe Osiedle oraz poprosiła, by osoba dbająca o porządek na tym terenie, usuwała rano porozrzucane butelki.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o organizowanych podczas wakacji, festynach na puszczykowskich placach zabaw.
Wniosek Komisji: Przychylając się do wniosku radnego Stanisława Balbierza, Komisja wnioskuje o ustawienie mapy miasta przy dworcu kolejowym w Puszczykowie.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował o piśmie od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy powodzianom z południa Polski (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Członkowie Komisji przychylili się do pomysłu wyasygnowania środków z budżetu na zorganizowanie lub dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zapowiedziała, że na kolejnym spotkaniu Komisja zajmie się wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie zamiaru utworzenia w mieście strefy ochrony zabytków. Posiedzenie Komisji zostało zakończone o godz. 11.00.
 
Protokolant                                                                                                  Przewodnicząca komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                 Danuta Panek-Janc
 
 

Protokół nr 08/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportuktóre odbyło się w dniu 17.06.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Mias

Protokół nr 08/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 17.06.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
RM – 0063-2/08/09
Godz. rozpoczęcia 8.10
Godz. zakończenia 11.15
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Danuta Panek-Janc. Lista obecności członków Komisji, oraz lista gości, obecnych na posiedzeniu stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. „Dzień Dziecka” i „Dni Puszczykowa” w opinii radnych i mieszkańców.
 2. Biblioteka jako Centrum Kultury.
 3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła obrady, powitała radnych i gości.
W związku z przybyciem na spotkanie Komisji mieszkańców ulicy Słonecznej, przewodnicząca Danuta Panek-Janc udzieliła im głosu.
Pani Urszula Duczmal (mieszkanka ul. Słonecznej) wyraziła swoje oburzenie, że nie uwzględniając potrzeb społecznych i bez konsultacji z mieszkańcami, tworzy się projekt zagospodarowania terenu MOSiRu, który zakłada przesunięcie linii boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych oraz wycinkę lasu. Zdaniem pani Urszuli Duczmal nie ma potrzeby tworzenia alejki spacerowej na terenie obiektu sportowego. Ponadto pani Urszula Duczmal zaproponowała, żeby zlecić projektantowi wykonanie takiego projektu, który nie zakładałby przesuwania boisk sportowych.
Głos zabrał również członek Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego (niemieszkający w Puszczykowie), przedstawiając pismo zarządu PTS, który protestuje przeciwko projektowi zakładającemu przesunięcie kortów tenisowych i zmniejszenie ich liczby oraz przesunięcie boiska piłkarskiego (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Andrzej Balcerek zauważył, iż koszt budowy nowych kortów tenisowych byłby bardzo wysoki oraz że nie należy niszczyć istniejącego już boiska do koszykówki (wystarczy wyremontować istniejący asfalt). Zdaniem radnego projektowana ściana wspinaczkowa pozostawiona bez żadnego nadzoru, może być niebezpieczna dla jej użytkowników, narażonych na kontuzje. Radny Andrzej Balcerek zaznaczył również, że mieszkańcy są zbulwersowani faktem, iż z boiska do piłki nożnej mogą korzystać jedynie piłkarze klubu LAS Puszczykowo.
Zdaniem pani Urszuli Duczmal projektowany plac zabaw na terenie MOSiRu jest zdecydowanie za duży.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc podkreśliła, że przedłożona koncepcja zagospodarowanie terenu MOSiRu jest koncepcją do dyskusji.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że podczas marcowych spotkań komisji prezentowane były pierwsze przymiarki i wizje dotyczące zagospodarowania ternu MOSiRu. Następnie w Echu Puszczykowa przedstawiony został szkic koncepcji zagospodarowania MOSiRu, z prośbą o dyskusję w tej sprawie. Projekt zagospodarowania terenu MOSiRu został również przekazany panu Duczmalowi. Jednak przez 2 miesiące nie było żadnych uwag. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że państwo Duczmal zaniepokoili się wizją usytuowania trybun po stronie domów jednorodzinnych (mogłyby zakłócać spokój), dlatego ustalono, iż trybun w tym miejscu nie będzie. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podkreśliła, że jakąkolwiek dyskusję można prowadzić dopiero po przedstawieniu jakiegoś szkicu czy rysunku.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że jest to plan do realizacji etapami na kolejne 5-10 lat. Poza tym w ciągu kilku najbliższych lat korty tenisowe nie zostaną zniszczone i pozostaną w miejscu, w którym są obecnie. Boisko do piłki nożnej również nie zostanie przesunięte. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w chwili obecnej zależy jej na postawieniu budynku administracyjnego z szatniami i biurami dla pracowników, mających mieć pod opieką wszystkie obiekty sportowe w mieście. Zgodnie z obecną koncepcją budynek administracyjny został umieszczony w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się plac zabaw (wówczas plac zabaw zostanie przeniesiony w miejsce, gdzie stał motel Puszczyk – z przeniesieniem urządzeń nie wiążą się żadne koszty). Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że podczas najbliższego spotkania rady ds. sportu omawiane będą funkcje budynku administracyjnego.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że koncepcji zagospodarowania terenu MOSiRu było już 4, a powinna być jedna, na której będzie można pracować. Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zaznaczyła, że koncepcja ewoluuje, uwzględniając kolejne uwagi.
Odpowiadając na pytanie pana Ryszarda Duczmala o sposób administrowania terenem MOSiRu, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że zarządcą terenu powinien być jedynie Urząd Miejski, zapewniający kontrolę nad obiektami od godz. 6 do 22. Ponadto pani burmistrz zapowiedziała, że zabudowa kubaturowa będzie znajdować się od strony ul. Kościelnej, po to, żeby od strony domów jednorodzinnych (przy ul. Słonecznej) mogły znaleźć się wyłącznie urządzenia sportowe.
Zdaniem pana Leszka Markiewicza przedłożona koncepcja zagospodarowania terenu MOSiRu nie zaspakaja potrzeb wszystkich mieszkańców, brak w niej bowiem propozycji dla młodzieży.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka poinformowała, że od 1 lipca na terenie Puszczykowa studenci socjologii będą przeprowadzać ankiety, pytając mieszkańców o opinię na temat przestrzeni publicznej (w tym również o propozycje zagospodarowania terenu MOSiRu).
Pani Urszula Duczmal powtórzyła swój postulat związany z zagospodarowania terenu MOSiRu, żeby nie przesuwać boiska piłkarskiego oraz kortów tenisowych, budynek postawić w miejscu, gdzie wcześniej stał motel, a wszystkie urządzenia sportowe dostosować do tego założenia.
Ocena „Dni Puszczykowa”.
Zdaniem pani Agnieszki Zielińskiej podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa” dopisała pogoda, wszystkie punkty programu się odbyły, ale wynikł problem instalacji oświetlenia i nagłośnienia.
Radna Ewa Pietrzak zauważyła, że na rajdzie rowerowym było tylko 5 osób, ponieważ brakowało plakatów, informujących o tym wydarzeniu.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zaproponowała, by zamiast kilku mały imprez sportowych zorganizować 2-3 większe.
Radny Andrzej Balcerek zauważył, że:
 • po turniej piłki nożnej w sobotę, trzeba było długo czekać na zupę,
 • organizacja finału turnieju piłki nożnej o godz. 8.00 rano w niedzielę nie jest właściwa,
 • atrakcje dla dzieci (m.in. dmuchany statek, itp.) odbywały się tylko w sobotę, a powinny także w niedzielę,
 • koncert zespołu Myslovitz powinien odbyć się w sobotę.
Obecny na spotkaniu Komisji mieszkaniec ul. Mickiewicza pan Mikołaj Pietraszak Dmowski zapytał o koszt organizacji „Dni Puszczykowa”, na co pani Agnieszka Zielińska odpowiedziała, że całość wyniosła ok. 200 tys. zł. Zdaniem pana Mikołaja Pietraszak Dmowskiego „Dni Puszczykowa” fundują mu dwa dni opresji i hałasu. Ponadto na terenie Zakola Warty, gdzie odbywają się „Dni Puszczykowa” znajduje się obszar „Natury 2000”.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zauważyła konieczność przygotowania przed kolejnymi „Dniami Puszczykowa” przejrzystych zasad dotyczących udostępniania miejsc dla handlu i gastronomii na terenie, gdzie odbywa się impreza.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka podziękowała pani Agnieszce Zielińskiej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych „Dni Puszczykowa”.
Ocena „Dnia Dziecka”.
Pani Luiza Niedźwiecka odpowiedzialna za organizację tegorocznego „Dnia Dziecka” poinformowała, że w związku z deszczem, konieczne było przeniesienie imprezy z terenu Zakola Warty do szkół, niemniej jednak dzieci były zadowolone z przygotowanych atrakcji.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zauważyła, że impreza z okazji Dnia Dziecka powinna obejmować również dzieci niechodzące do przedszkola.
Ok. godz. 10.15 posiedzenie Komisji opuścili radni Maciej Schneider i Maciej Stelmachowski.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przybliżył treść Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Przygotowane przez wiceburmistrza kompendium SRPS zostało przedłożone członkom Komisji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Wynik głosowania: 5 głosów „za” (w chwili głosowania na sali nieobecny był radny Andrzej Balcerek).
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił trzy projekty uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części działki nr 563,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Niwka, działka nr 611/2,
 • wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/13 i 1576/18.
Powyższe projekty uchwały dotyczą wydzierżawienia nieruchomości na rzecz puszczykowskich przedszkoli.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad ww. projektami uchwał.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”.
Biblioteka jako Centrum Kultury.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz poinformowała o projekcie zmiany statutu Biblioteki. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że główna zmiana w statucie dotyczy faktu nadania Bibliotece imienia Małgorzaty Musierowicz. Pozostałe zmiany dotyczą dodania kilku punktów rozszerzających działalność Biblioteki. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował także o przeprowadzanym właśnie przez Bibliotekę naborze na stanowisko kierownika Działu Animacji Kultury.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”.
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała Komisję o możliwości zorganizowania w lipcu koncertu plenerowego pt.: Chopin przyjechał, którego koszt zamknąłby się w 10 tys. zł.
Po krótkiej dyskusji, Komisja nie przychyliła się do pomysłu organizacji powyższego koncertu.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnego spotkania i o godz. 11.15 zakończyła obrady Komisji.
 
protokolant                                                                                                   Przewodnicząca komisji
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak                                                                 Danuta Panek-Janc

Protokół nr 07/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportuw dniu 13.05.2009 r. Spotkanie wyjazdowe

Protokół nr 07/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 13.05.2009 r.
Spotkanie wyjazdowe
RM – 0063-2/07/09
Godz. rozpoczęcia 8.00
Godz. zakończenia 10.15
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Danuta Panek-Janc udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
Tematy posiedzenia:
 1. Wizja lokalna boisk sportowych oraz placów zabaw na terenie miasta.
 2. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji spotkali się przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej. Komisja wizytowała obiekty sportowe znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 1 i wnioskuje o skoszenie trawy na całym terenie.
Boisko do siatkówki plażowej:
 • przyciąć gałęzie drzew przy murze naprzeciw boiska,
 • wygrabić liście i posprzątać teren wokół boiska,
 • ustawić 3-4 ławki przy boisku.
Bieżnia oraz rozbieg i piaskownica do skoku w dal:
 • spryskać bieżnię preparatem na chwasty,
 • poprawić wystającą deskę (do odbicia) do skoku w dal (obecny stan grozi niebezpieczeństwem),
 • poprawić wystające krawężniki okalające piaskownicę (obecny stan grozi niebezpieczeństwem).
Siłownia „pod chmurką”:
 • otoczenie siłowni jest zaniedbane,
 • zdaniem niektórych członków Komisji siłownia nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży,
 • zabezpieczyć podłoże pod siłownią (nierówny teren, dziury, muldy),
 • uporządkować otoczenie przy siłowni,
 • ustawić kosz na śmieci,
 • zadbać o zieleń przy siłowni.
Boisko o sztucznej nawierzchni:
 • umieścić stojak dla rowerów przy boisku,
 • radny Janusz Szafarkiewicz pyta czy nawierzchnia boiska została napiaszczona.
Ścieżka przy sali gimnastycznej, prowadząca do MOPS-u i przedszkola:
 • na czas trwania prac remontowych klamrowania pęknięć budynku sali gimnastycznej, znak informujący o pracach i braku przejścia umieścić bliżej boisk,
 • zabezpieczyć hydrant znajdujący się przy sali gimnastycznej (niedaleko wejścia do MOPS-u),
 • usunąć starą i zaniedbaną ławkę, znajdującą się przed wejściem do MOPS-u – w to miejsce wstawić nową,
 • skosić trawę wzdłuż całej ścieżki.
Teren przy przedszkolu „Pracowite Pszczółki” (ul. Wysoka 2):
 • wjazd (brama) na teren przedszkola jest zbyt wąski, co uniemożliwia wjazd np. karetki, straży, itp. – należy ją przesunąć lub poszerzyć (dyrektor przedszkola pani Beata Sobczyk sygnalizowała ten problem podczas budowy podjazdu dla wózków, ale jej uwagi zostały zignorowane),
 • ponadto dyrektor Beata Sobczyk nie wie czy odbył się odbiór po wykonaniu prac remontowych oraz jaki był faktyczny zakres robót,
 • Komisja zauważyła brak komunikacji pomiędzy użytkownikiem budynku a wykonawcą przebudowy,
 • problem drugich drzwi w środku przedszkola, które otwierają się do wewnątrz, powodując niebezpieczeństwo dla dzieci.
Teren boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 – uwagi:
 • fragment płotu przy ogródku SP1 stoi osobno,
 • zgrabione, ale nie usunięte liście i chwasty w ogródku,
 • woda kapie z dachu szkoły (od strony boiska, przy lewej rynnie).
Wizytacja boisk i terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1:
 • Komisja wnioskuje o regularne zamiatanie i sprzątanie otoczenia przed szkołą,
Boiska sportowe przy SP2:
 • Komisja wypowiedziała się w sprawie projektu budowy sali gimnastycznej, postulując by ponownie rozważyć usytuowanie obiektu, ponieważ obecny projekt zakłada budowę sali na miejscu kortów (na środku terenu), a zdaniem Komisji szkoda przesuwać (lub trwale usuwać) korty tenisowe, skoro budynek sali można by usytuować przed nimi bliżej ulicy (ponadto zdaniem radnego Janusza Szafarkiewicza skala w powyższym projekcie jest niewłaściwa),
 • zakupić siatki do koszy na boisku do koszykówki,
Plac zabaw (przy kortach tenisowych) przy SP2:
 • umieścić kosz na śmieci,
 • powiesić nowy regulamin (obecny jest zniszczony).
Boisko przy Gimnazjum nr 2:
 • systematycznie sprzątać teren (m.in. usunąć zalegające liście),
 • podnieść i ustawić prosto stoły do tenisa stołowego,
 • uzupełnić fugę w ww. stołach.
Obiekty sportowo-rekreacyjne na ul. Nowe Osiedle:
 • podnieść i ustawić prosto stoły do tenisa stołowego,
 • uzupełnić fugę w ww. stołach,
 • częściej kosić trawę na całym terenie (też pod wszelkimi urządzeniami), także pod stołami do tenisa stołowego oraz za i pod ławkami ustawionymi wzdłuż płotu przedszkola,
 • posadzić zieleń, drzewa, żeby odgrodzić teren od ulic,
 • Komisja postuluje, aby nie wydawać zgody na ustawianie cyrku na tym terenie,
 • Remigiusz Motycki kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował radnych o zamiarze powiększenia placu zabaw i umieszczenia w nim kolejnych urządzeń oraz o planach ustawiania przy boisku do piłki nożnej siłowni „pod chmurką”,
 • Komisja wnioskuje o wstrzymanie ustawienia na tym terenie wspomnianej siłowni (zdaniem członków Komisji należy podczas okresu wiosenno-letniego zbadać zainteresowanie takimi urządzeniami przy SP1),
Do obradującej Komisji podszedł mieszkaniec jednej z posesji sąsiadującej z boiskiem do piłki nożnej i zasugerował, żeby nie przesuwać płyty boiska bliżej posesji (piłki wpadające do ogrodów wybijają szyby, młodzież niszczy płoty),
 • Komisja sugeruje posadzić drzewa przy posesjach lub ogrodzić boisko wysoką siatką,
 • Komisja przychylając się do postulatu mieszkańca, wnioskuje o częstsze patrole Straży Miejskiej na tym terenie,
 • usunąć wystający, metalowy słupek znajdujący się na boisku za bramką (bliżej ulicy).
Teren leśnego parkingu nad Wartą (przy ul. Stara Niwka):
 • nowo posadzone krzewy należy systematycznie podlewać,
 • uporządkować i wyrównać teren.
Teren nad Wartą, kolejna skarpa obok ww. parkingu (przy ul. Stara Niwka):
 • Remigiusz Motycki kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował o zamiarze wycięcia, rosnących w tym miejscu, dwóch uschniętych topoli, jednakże ze względu na znajdujące się w drzewach dziuple, usunięcie topoli będzie możliwe dopiero po 15 października br.
Po obejrzeniu terenu, na którym ma powstać przystań kajakowa, spotkanie Komisji zostało zakończone. Na kolejnym posiedzeniu Komisja ma m.in. zapoznać się z projektem i dokumentacją związaną z budową przystani.
 
Protokolant                                                                                                       Przewodnicząca komisji
Agnieszka Głowacka - Bartkowiak                                                                   Danuta Panek-Janc

Protokół nr 06/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu które odbyło się w dniu 27.04.2009 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miast

Protokół nr 06/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 27.04.2009 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
RM – 0063-2/06/09
Godz. rozpoczęcia 8.15
Godz. zakończenia 10.10
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Danuta Panek-Janc, lista członków komisji, którzy wzięli udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
Tematy posiedzenia:
 1. Sport w mieście.
 2. Zapoznanie z programem na Dzień Dziecka.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Zapoznanie z programem Dni Puszczykowa.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przywitała zgromadzonych i rozpoczęła obrady.
Ad 1. Sport w mieście.
Pan Zbigniew Gorzelanny poinformował, że finał rozgrywek sportowych odbędzie się podczas Dni Puszczykowa; ponadto dzieci i młodzież mają możliwość wakacyjnego wyjazdu do Szczawy i do Mrzeżyna. Nabór na wyjazdy odbywa się w szkołach, odpłatność wynosi 500 zł za wyjazd do Mrzeżyna i 400 zł za wyjazd do Szczawy. Informacje o wyjazdach umieszczone zostały w szkołach, a także na stronie internetowej miasta i w Echu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że ze względów lokalowych nie ma możliwości zwiększenia liczby dzieci wyjeżdżających na obóz do Szczawy, ale rozważano taką możliwość w przypadku wyjazdu do Mrzeżyna; ponadto nie miałoby to większego wpływu na zwiększenie stałych kosztów, jak np. wynajęcie autokaru, a tylko na koszty zmienne, które można pokryć z budżetu.
Pani Katarzyna Świniarska udzieliła wyjaśnień odnośnie stanu technicznego i zaplecza rekreacyjnego ośrodków, do których mają udać się dzieci, poinformowała, że do dyspozycji są murowane domki kampingowe, basen z ratownikiem.
Następnie wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że w związku z planami powiększenia placu zabaw obok boiska na Niwce, pan Remigiusz Motycki przygotowuje wstępny wykaz urządzeń, a same prace mają być zakończone przed 1 czerwca.
Poruszono także temat siłowni pod chmurką, zgodzono się, że konieczna jest popularyzacja siłowni wśród młodzieży, zaproponowano organizację zawodów opartych na ćwiczeniach na siłowni.
Ad 2. Zapoznanie z programem na Dzień Dziecka.
Głos zabrała pani Luiza Niedzwiecka, która wyjaśniła, że wraz ze swoimi współpracownikami zajmuje się organizacją Dnia Dziecka. Następnie poinformowała, że impreza kierowana jest do szkół podstawowych i gimnazjów.
Pani Katarzyna Świniarska co zostało przewidziane dla oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkołach ?
Pani Luiza Niedzwiecka poinformowała, że nie przewidziano zajęć dla oddziałów „0”, ponieważ w ubiegłym roku wymagały one więcej pracy i innego poświęcenia czasu, dlatego zajęcia dla najmłodszych obejmują klasy 1 – 3. Ponadto poinformowała, że priorytetem będzie edukacja artystyczna, dzieci będą według wieku ubrane kolorami, wśród atrakcji będzie m.in. teatrzyk, szczudlarze i klowni.
Pani Luiza Niedzwiecka wyjaśniła też, że nie planowano publikacji programu imprezy w Echu, ponieważ impreza nie jest otwarta, kierowana jest do dzieci z puszczykowskich szkół, a ogłoszenie programu byłoby zaproszeniem do udziału także pozostałych dzieci.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wskazał, że w programie można podać, że imprezy dotyczą grup zorganizowanych.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc zwróciła uwagę, że skoro miasto organizuje Dzień Dziecka nie powinno się pomijać żadnej grupy dzieci, ani tych uczęszczających do innych szkół, ani w wieku przedszkolnym.
Pani Luiza Niedzwiecka poinformowała, że brak środków na szerszą organizacje imprezy ponadto trudno było znaleźć ludzi chcących pracować z tak dużą grupą dzieci.
Następnie ustalono, że przedszkola organizują imprezy dla swoich podopiecznych, ponadto wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zapowiedział, że sprawdzi możliwość dofinansowania imprezy i podczas sesji poinformuje, jakie są możliwości.
Pani Agnieszka Zielińska dodała, że rozmawiała z dyrektor biblioteki panią Danutą Mankiewicz, która zdeklarowała, że przygotuje zajęcia dla dzieci z klas „0”.
Pani Luiza Niedzwiecka wyjaśniła, że zajęcia dla klas 1 – 3 maja odbyć się na terenach sportowych przy szkole podstawowej nr 1 a jeśli nie będzie pogody, zajęcia zostaną przeniesione na salę. Zajęcia dla klas 4 – 6 i dla gimnazjalistów odbędą się na zakolu Warty, wśród atrakcji przewidziano warsztaty z didżejem i z malarstwa, pojawi się tez gwiazda z programu „Mam talent”.
Ponadto pani Luiza Niedzwiecka poinformowała, że wśród dzieci przeprowadzone zostaną ankiety, co jest dla niech interesujące, aby w przyszłości móc łatwiej dobierać atrakcje.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc dodała, że ważne są terminy ogłoszenia informacji wśród mieszkańców.
Pani Luiza Niedzwiecka wyjaśniła, że informacje pojawia się w Echu (m.in. w jakie kolory ubrać dzieci), dodała, że nie został jeszcze zamknięty projekt plakatu, ponieważ mogą pojawić się jeszcze sponsorzy, ale plakat będzie gotowy na 14 dni przed imprezą.
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów konieczne jest podjęcie uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli, zmiana polega na zniesieniu terminowości regulaminu określającego wysokość stawek, wiceburmistrz dodał, że Regulamin uzyskał akceptację Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował uzupełnienie projektu uchwały o sformułowanie wyjaśniające, że dotychczasowe stawki pozostają na tym samym poziomie.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zapis zostanie umieszczony w uzasadnieniu do uchwały.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami za.
Następnie wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił projekt uchwały dotyczącej dofinansowania szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, wiceburmistrz wyjaśnił, że wstępny koszt to 18.900 zł.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc dodała, że w kwestii odpłatności, pieniądze powinny być przekazywane na dziecko, ponadto konieczne jest zobowiązanie rodziców, aby nie zaniechali kolejnych szczepień.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w 2009 r. w formie dotacji celowej dla powiatu poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami za.
Ad 4. Zapoznanie z programem Dni Puszczykowa.
Pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że zgodnie z uwagą Komisji po zeszłorocznej imprezie, że 3 dni to za dużo, wrócono do 2-dniowej wersji. Następnie pani Agnieszka Zielińska omówiła program dni Puszczykowa, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że imprezy sportowe są mało medialne i zaproponował, aby wszystkie atrakcje sportowe zostały przeniesione w jedno miejsce, ponieważ ma to być festyn, zabawa dla wszystkich a duża ilość miejsc, w których odbywają się rozgrywki powoduje, że brak kibiców i zainteresowania mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc sformułowała wniosek Komisji, aby rozważyć możliwość organizacji rozgrywek brydżowych i szachowych na otwartej przestrzeni, generalny wniosek, aby dążyć do gromadzenia wydarzeń w jednym miejscu.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, czy do czasu Dni Puszczykowa zostanie rozebrany budynek motelu „Puszczyk”?
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka odpowiedziała, że tak jest planowane.
Wyjaśniono również, że w związku z przypadającą rocznicą 20-lecia samorządności, przewidziane zostały obchody tej rocznicy.
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że 4 czerwca w salonie artystycznym odbędzie się wystawa zdjęć, pamiątek związanych z tematem pierwszych wyborów parlamentarnych, dodała, że nad przygotowaniu wystawy Urząd współpracuje z biblioteką miejską, wystosowany został też apel o pomoc do mieszkańców; ponadto część wystawy będzie można zobaczyć na zakolu Warty podczas Dni Puszczykowa.
Pani Agnieszka Zielińska dodała też, że na uroczystość, która odbędzie się 4 czerwca zaproszeni zostaną radni obecnej oraz czterech minionych kadencji.
Następnie pani Agnieszka Zielińska przedstawiła niektóre atrakcje przewidziane dla mieszkańców podczas Dni Puszczykowa, m.in. budowę przez dzieci miasta z kartonów, program dla dzieci „Piraci znad Warty”, konkursy, występ chóru gospel, a dla dorosłych dwugodzinny program kabaretowy.
Ustalono też, że dokładny układ programu zostanie dopracowany przez dział promocji wraz z panią Luizą Niedzwiecką.
Pani Agnieszka Zielińska przedstawiła też sprawę występu zespołu Myslovitz i związanych z tym kosztów samego występu (55 tys. zł) i nagłośnienia (45 tys. zł). Ponadto wyjaśniła, że całkowity koszt imprezy wyniesie około 170 tys. bez wkładu sponsorów.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka zapytała, czy można przyjąć, że Komisja akceptuje propozycje programu na Dni Puszczykowa.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc odpowiedziała, że ramowo, Komisja akceptuje program.
Następnie burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wspomniała o możliwości realizacji wyjazdu do Berlina w celu zapoznania się z tamtejszą infrastrukturą sportową, parkami zabaw itp.
Termin następnego posiedzenia Komisji ustalono na 13.05.2009 r. na godz. 8.00 - objazd sportowych obiektów miejskich.
 
Protokolant                                                                                              Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Szykulska                                                                                Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 05/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 15.04.2009 r.

Protokół nr 05/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 15.04.2009 r.
RM – 0063-2/05/09
Godz. rozpoczęcia 8.00
Godz. zakończenia 10.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Hanna Dudzik
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Danuta Panek-Janc udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Dyskusja na temat możliwości rozszerzenia działalności Biblioteki Miejskiej i stworzenia centrum kultury przy bibliotece.
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Głos w tej sprawie zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przedstawiła kwestię utworzenia centrum kultury przy bibliotece. Jak wyjaśniła w związku z wygaśnięciem umowy z firmą ''ABC'' możliwe będzie zaadaptowanie na te cele budynku tzw. starej szkoły. Pani burmistrz wyjaśnił również, że na skutek nie uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury oraz Regionalnego Programu Operacyjnego miasto będzie przeprowadzało remont budynku etapami. Kwota 250 tys. zł została zagwarantowana na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak dodała będzie jednak prowadzić rozmowy z panią prezes Ewą Hofmann o możliwość zwiększenia tej kwoty. Pani burmistrz podkreśliła również, iż Urząd nie powinien zajmować się działalnością kulturalna, gdyż zaniedbywane są wtedy inne obowiązki, dlatego powstanie odpowiedzialnej za to placówki jest w Puszczykowie konieczne. Istotną sprawą jest również wyjaśnienie kwestii zapisów prawnych dotyczących połączenia działalności biblioteki z funkcją kulturalną, w tym celu czeka na odpowiedz m.in. z Biblioteki Wojewódzkiej.
Jak dodała pani burmistrz centrum kultury mogło by zacząć funkcjonować już od połowy roku w momencie kiedy zakończy się dzierżawa pani M. Szczotki, na razie możliwe jest przeprowadzenie w budynku szkoły jedynie drobnych prac remontowych.
Radny Maciej Schneider zwrócił się z zapytaniem odnośnie środków, które pozostały w budżecie miasta z kredytu i możliwości przeznaczenie ich na cele remontowe budynku.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podkreśliła, że powstanie centrum kultury w Puszczykowie jest niezbędne m.in. dla dzieci i młodzieży, gdyż w ten sposób była by możliwość zapewnienia im dodatkowych zajęć po lekcjach. Pani przewodnicząca zwróciła się również z zapytaniem na jakie prace remontowe wystarczy środków przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że środki chcieliby przeznaczyć na remont przyziemia, odmalowanie sal oraz zrobienie portierni, gdyż konieczne jest aby budynek miał swojego gospodarza, który będzie sprawował piecze na jego bezpieczeństwem. Pani burmistrz dodała również, iż interwencji wymaga plac oraz droga dojazdowa przed budynkiem szkoły.
Głos zabrała również pani Danuta Mankiewicz, która podkreśliła, iż nie chciałaby aby zanikła działalność samej biblioteki
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka dodała również, iż obecnie Ministerstwo Kultury otwiera program ''Biblioteka plus'', który ma na celu połączenie działalności biblioteki z funkcją kulturalna, gdyż zadania biblioteki przestają obecnie ograniczać się tylko do ich archaicznych funkcji. Pani burmistrz zaznaczyła także, iż trwają pracę nad zmianą ustawy o bibliotekach, dlatego więc w swoich działaniach wychodzimy o krok do przodu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się z zapytaniem odnośnie dokumentacji na remont budynku szkoły.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że projekt budowy jest już przygotowany, zostanie ogłoszony również przetarg na prace adaptacyjne. Pani burmistrz poinformowała również o planowanym otwarciu galerii miejskiej tradycji i pamięci, której jednym z celów będzie wyeksponowanie przedmiotów z budynku po panu M. Grodzkim.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że wejście nowej oferty dla dzieci i młodzieży związanej z rozszerzeniem działalności biblioteki powinno przebiegać sprawnie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że nowa oferta będzie gotowa na początku września.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc na wniosek mieszkańców zwróciła uwagę na większe nagłaśnianie wydarzeń kulturalnych w mieście, gdyż nie wszystkie informacje docierają do mieszkańców.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że powstały już nowe miejsca na plakaty na przystankach, a także nowe słupy ogłoszeniowe, w kwestii informacji cały czas trwają prace na jej udoskonalaniem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła panią dyrektor Danutę Mankiewicz o zabranie głosu w sprawie rozszerzenia działalności biblioteki.
Pani Danuta Mankiewicz podkreśliła, że chciałaby rozszerzyć działalność biblioteki miejskiej niezbędne jest jednak do tego zaadaptowanie dodatkowych pomieszczeń w budynku.
Głos zabrał radny Stanisław Balbierz, który poprosił o wyjaśnienia odnośnie przystani kajakowej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że zwrócono się z prośbą o sporządzenie formalnego projektu dotyczącego małej zatoki, gdzie będzie możliwość stworzenia przystani oraz wybudowania pomostku.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się również z prośbą o wizje lokalną na parkingu u zbiegu ul. Wczasowej i ul. C. Ratajskiego.
Kwestia organizacji wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.
Głos zabrał pan Zbigniew Gorzelanny, który przedstawił kalendarz wydarzeń sportowych na terenie miasta.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię placu zabaw dla dzieci przy boisku, który od początku swojego istnienia budził wiele kontrowersji.
Wniosek komisji: prośba do władz miasta o podjęcie działań w celu uporządkowania i wzbogacenia istniejącego placu zabaw.
Pan Zbigniew Gorzelanny przedstawił oferty jakie wpłynęły do Urzędu Miasta na wakacje letnie dla dzieci i młodzieży (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Po dyskusji na temat kosztów oraz terminu wyjazdu, członkowie komisji zadecydowali aby jeden turnus odbył się w lipcu, a drugi w sierpniu. Z przedstawionej oferty zaproponowano dwie miejscowości; Mrzeżyno oraz Szczawę.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła uwagę, że możliwość wyjazdu dla 45 dzieci to niewiele w porównaniu do ilości szkół w Puszczykowie. Zaznaczyła również, że trzeba by dać możliwość wyjazdu dzieciom, które jeszcze nie były.
Pan Zbigniew Gorzelanny poinformował również, iż podobnie do lat poprzednich planowane jest po pół koloniach zorganizowanie zajęć sportowych, zasugerował również podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących z kwoty 20 zł do 30 zł brutto za godz.
Radna Róża Grześkowiak zwróciła się z zapytaniem odnośnie organizacji Dnia Dziecka.
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że w tym roku Dzień Dziecka w ramach dotacji przygotowuje organizacja pozarządowa.
Radna Ewa Pietrzak zachęciła wszystkich do wzięcia udziału w maratonie kolarstwa górskiego samorządowców, który odbędzie się 26 kwietnia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła panią Agnieszkę Zielińską o przesłanie gotowego zarysu Dni Puszczykowa.
Radna Ewa Pietrzak odnośnie kwestii organizacji Dnia Dziecka poprosiła o kontakt z dyrektorami szkół aby nie było wątpliwości co do ich organizacji.
Zastępca burmistrza Tomasz Zwoliński zapewnił, że wszystkie działania zostaną tak skoordynowane aby wydarzenia nie pokrywały się w czasie.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnego posiedzenia komisji na 27 kwietnia na godz. 8.15. Posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                               Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                           Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 04/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 10.03.2009 r.

Protokół nr 04/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 10.03.2009 r.
RM – 0063-2/04/09
Godz. rozpoczęcia 8.00
Godz. zakończenia 10.30
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Katarzyna Szóstak
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Danuta Panek-Janc udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Zagadnienia dotyczące działań w zakresie sportu.
 2. Zapoznanie ze stanem boisk sportowych oraz sal gimnastycznych na terenie Miasta.
 3. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 4. Opiniowanie koncepcji zagospodarowania MOSIR.
Na wstępie posiedzenia głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przedstawiła członkom komisji Pana Tomasza Zwolińskiego, który pełnić będzie funkcję zastępcy burmistrza.
Sprawa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 pani Izabela Bajbak, która omówiła zestawienie dotyczące ilości dzieci i młodzieży w szkole podstawowej oraz gimnazjum, przedstawiła również liczbę godzin lekcji wychowania fizycznego realizowanych w szkole (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Jak zaznaczyła z nowo powstałej sali korzystać będą mogli również mieszkańcy oraz młodsze dzieci, które do tej pory korzystały z sali w piwnicy.
Komisja dyskutowała nad kwestią wykorzystania istniejącej sali gimnastycznej przez mieszkańców.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o sformułowanie konkretnych wniosków oraz powodów dla których konieczne jest przystąpienie do budowy sali gimnastycznej.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że obecnie głównym problemem jest to, że zajęcia lekcyjne trwają do późnych godzin. Zaznaczyła też, że argumentem przemawiającym za budową sali gimnastycznej jest również brak dużej auli, która mogłaby być użytkowana podczas imprez.
Głos zabrał pan Jarosław Jagaciak, który przedstawił przykłady miejscowości w powiecie poznańskim, gdzie sale gimnastyczne już powstają.
Radny Maciej Schneider przypomniał, że decyzja w sprawie budowy sali zapadła, na ten cel przeznaczone zostały także pewne środki, odczytał również wniosek sformułowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta dotyczący przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego sali gimnastycznej i dodał, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta wnioskowała także o jak najszybsze rozpoczęcie procedury przetargowej.
Po dyskusji na temat ustalenia konstrukcji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem sformułowanych wniosków.
Wyniki głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0 głosy, „wstrzymało się” - 0.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła kwestię wad postawy u dzieci. Zwróciła się z zapytaniem do pani dyrektor Izabeli Bajbak o możliwość pozostawienia przez dzieci podręczników w szkołach.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że co roku zmienia się podstawa programowa, a co za tym idzie również podręczniki szkolne; podkreśliła też, że zakup podręczników szkolnych jest niezwykle kosztowny i dodała, że szkoła spróbuje zbierać podręczniki, aby umożliwić dzieciom korzystanie z nich w czasie lekcji.
Odnośnie zagadnień dotyczących działań w zakresie sportu, głos zabrał pan Zbigniew Gorzelanny, który przedstawił sytuację boisk sportowych znajdujących się na terenie miasta m.in. boisko do piłki nożnej na Niwce, gdzie zostaną przesunięte bramki, ponadto wykonane zostało boisko do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz skocznia do skoku w dal.
Wniosek komisji: prośba o wymianę lamp wewnętrznych, wysypanie żwirem oraz obłożenie drewnem skoczni przy Szkole Podstawowej Nr 1.
Komisja poruszyła również kwestię przygotowania ofert na wakacje letnie dla dzieci i młodzieży. Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o ich przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji, aby można było je jak najszybciej rozesłać do szkół.
Pan Zbigniew Gorzelanny omówił również imprezy sportowe, które odbyły się na terenie miasta. Dodał również, iż zależy mu na tym, aby utrzymywał się dodatek sportowy, gdyż daje on pełen obraz tego, co dzieje się w mieście w kwestii wydarzeń sportowych.
Radny Stanisław Balbierz poprosił o uporządkowanie terenu wokół tzw. ''siłowni pod chmurką''.
Pan Zbigniew Gorzelanny wyjaśnił, że był tam z panem Remigiuszem Motyckim oraz, że konieczne jest tam ponadto parę zmian.
Podczas posiedzenia komisji poruszono również sprawę firmy opiekującej się płytą stadionu, utrzymaniem boisk oraz zielenią miejską.
Pan Zbigniew Gorzelanny wyjaśnił, że oprócz opiekowania się zielenią miejską, firma będzie zajmować się także płytą stadionu.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił uwagę, że jeśli firma źle wykonuje swoje obowiązki, to nie powinna zostać dopuszczona do przetargu.
Wniosek komisji: Komisja wyraża złe zdanie o firmie, która dotychczas opiekowała się zielenią (jeśli będzie taka potrzeba, udostępnione zostaną zapisy z poprzednich protokołów, które to potwierdzają).
Członkowie komisji dyskutowali również nad możliwością stworzenia w szkołach klas o profilu sportowym.
Głos w tej sprawie zabrał pan Jarosław Jagaciak, który wyjaśnił, że zakładanie klas ukierunkowanych na jedną dyscyplinę jest zasadne tylko w dużych miejscowościach, gdzie możliwe jest wyselekcjonowanie takiej grupy. W niższych klasach nie jest to wskazane, ze względu na to, że dzieci nudzą się jedną dyscypliną, lepiej tworzyć je na późniejszym etapie edukacyjnym. Jak dodał do takich klas powinny trafiać tylko dzieci o wyraźnych predyspozycjach.
Radny Maciej Stelmachowski podjął kwestię nagłośnienia imprez przez miasto.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyjaśniła, że wniosek w tej kwestii formułowany był po ostatnich wydarzeniach.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła członków komisji o wrażenie opinii na temat koncepcji zagospodarowania MOSiRu.
Radny Maciej Stelmachowski poinformował o możliwości wzięcia udziału radnych z Puszczykowa oraz pracowników Urzędu Miasta w meczu towarzyskim podczas Dni Mosiny.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o sformułowanie zapytania w tej sprawie do radnych oraz pracowników Urzędu Miasta.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podjęła również temat programu Stowarzyszenia Polites ''Na młodzież patrz''. Jak wyjaśniła pomimo informacji ze strony Biura Rady Miasta, nikt z gimnazjum nie podjął tej kwestii. Poprosiła o interwencje w tej sprawie.
Wniosek: członkowie komisji zwrócili się o doprowadzenie do realizacji tego projektu.
Radny Maciej Schneider odnośnie koncepcji zagospodarowania MOSiRu wyjaśnił, że projekt ten był omawiany na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz, że otrzymał pozytywna opinię.
Radny Andrzej Balcerek zaznaczył, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu powinna wypracować w tej sprawie własne stanowisko. Wyraził również swoją opinię na temat koncepcji. Jak stwierdził za dużo miejsca zaplanowano na park zabaw, a teren ten, w związku z bliskim sąsiedztwem rynku, byłby idealnym miejscem na imprezy miejskie, czy plenerowe. Radny Andrzej Balcerek odniósł się do planu zagospodarowania sprzed czterech lat, który jego zdaniem zrobiony był bardzo dobrze. Dodał również, iż nie jest zadowolony z układu przestrzennego zaproponowanego w koncepcji.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła członków komisji o zdanie na temat proponowanej koncepcji zagospodarowania MOSiRu.
Radna Róża Grześkowiak stwierdziła, że nie ma większych uwag do projektu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że dobrze byłoby wykorzystać park zabaw zgodnie z uwagami radnego Andrzeja Balcerka.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która wyjaśniła, że plac zabaw został umiejscowiony przy budynku administracyjnym, po to aby administrator mógł go pilnować. Odnośnie ścianki wspinaczkowej wyjaśniła, że nie musi być ona ogólnodostępna. Kwestie funkcjonalności można jeszcze przedyskutować.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc podsumowała, że członkowie komisji akceptują koncepcję zagospodarowania MOSiRu, natomiast kwestia funkcjonalności zostanie poddana jeszcze pod dyskusję.
Radna Ewelina Marcinkowska poruszyła kwestię boiska na Niwce oraz koszenia trawy, która odbywa się zbyt rzadko.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wniosła o podjęcie opieki nad boiskiem.
Sprawa Dni Puszczykowa.
Głos zabrała pani Agnieszka Zielińska, która wyjaśniła, że zmianie uległ termin koncertu zespołu Myslovitz, który odbędzie się 7 czerwca. Poprosiła o opinię członków komisji odnośnie terminu oraz ceny za koncert wynoszącej 55 tys. zł brutto.
Komisja zaakceptowała zmianę.
Wyniki głosowania w obecności 5 członków Komisji: „za” - 4 głosów, „przeciw” - 0 głosów,
 
 
 „wstrzymało się” -1
 
 
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 15 kwietnia na
 
 
 
 
 
 godz. 8.00. Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 10.30.
 
 
 
 
Protokolant                                                                                             Przewodnicząca Komisji
 
 
Katarzyna Szóstak                                                                                  Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 03/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu przy udziale członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 11.02.2009 r.

Protokół nr 03/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
przy udziale członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
w dniu 11.02.2009 r.
RM – 0063-2/03/09
Godz. rozpoczęcia 17.00
Godz. zakończenia 19.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Hanna Dudzik
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Danuta Panek-Janc udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Sprawa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Sprawa organizacji czasu dla młodzieży w Puszczykowie.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Członkowie obu komisji zapoznali się z dwoma ofertami dotyczącymi konstrukcji sali gimnastycznej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Schneider zaznaczył, że podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu jej członkowie wykluczyli tylko i wyłącznie budowę sali o konstrukcji balonowej. Stwierdził, że zadaniem komisji jest zadecydowanie o charakterze konstrukcji obiektu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o opinię w tej sprawie panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Izabelę Bajbak.
Pani Izabela Bajbak wyjaśniła, że rozmawiała na ten temat z rodzicami, którzy również skłaniali się w stronę sali o konstrukcji trwalszej niż balonowa, której zadaszenie wykonane jest z innego pokrycia niż materiał, balon ma bowiem tylko 15 lat gwarancji.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że najważniejszą kwestią jest zastanowienie się przede wszystkim nad konstrukcją sali oraz kwotą jaką miasto jest w stanie na jej budowę przeznaczyć. Jak dodał nie będzie upierał się przy konstrukcji żelbetonowej, gdyż obecnie są już ciekawsze i tańsze rozwiązania np. z drzewa klejonego.
Członkowie obu komisji dyskutowali nad kosztami budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 uwzględnionymi w przedstawionych ofertach oraz realną kwotą jaką miasto może przeznaczyć na budowę. Jak wyjaśniono podane kosztorysy są tylko i wyłącznie szacunkowe.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że ogłoszenie przetargu na dokumentacje będzie możliwe dopiero po przygotowaniu programu zawierającego założenia użytkowe.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że powinno się dyskutować o sali, która wybudowana zostanie w miarę szybko, gdyż dzięki temu będzie można rozwiązać trudną sytuację panującą w Szkole Podstawowej nr 2.
Głos w dyskusji zabrał również pan Maciej Światowy, który zaznaczył, że przede wszystkim trzeba wykonać program funkcjonalny, a następnie wystosować zapytania ofertowe dla rożnych firm.
Jak wyjaśnił pan Maciej Dettlaff wykonanie takiego programu zostało zlecone już odpowiedniej firmie. Zasugerował również sformułowanie szczegółowych wytycznych odnośnie konstrukcji i wysłanie ich do firm aby przygotowały przykładowe kosztorysy.
Członkowie obu komisji dyskutowali nad koniecznością przygotowania przez Urząd większej ilości ofert związanych z budową sali gimnastycznej.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka powiedziała, że w takim razie najpierw zostanie wykonany wstępny program funkcjonalny aby można było wystosować zapytanie ofertowe, a następnie drugi program funkcjonalny szczegółowy konieczny do ogłoszenia przetargu.
Na zakończenie dyskusji, po wielokrotnych próbach, przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc sformułowała wniosek z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań umożliwiających budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że kolejne posiedzenie komisji zaplanowane jest na 10 marca br., do tego czasu być może będą już odpowiedzi z konkretnymi ofertami.
Ad 2.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła o zabranie głosu panią Iwonę Janicką w celu przybliżenia realizowanych przez nią warsztatów dla młodzieży.
Pani Iwona Janicka przedstawiła materiały dotyczące warsztatów oraz omówiła ich przebieg. Wyjaśniła również, że młodzież biorąca udział w warsztatach zainteresowana była kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Miasta, nie miała jednak informacji o jej kompetencjach oraz możliwościach. Jak dodała obecnie prowadzone są dla nich zajęcia z doradcami personalno zawodowymi.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poinformowała o piśmie od stowarzyszenia POLITES. Jak wyjaśniła proponują oni bardzo ciekawy program aktywizacji młodzieży, zgłoszenia do niego są dla gmin bezpłatne.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poprosiła dyrektorów obu gimnazjów w Puszczykowie o zdanie na temat aktywności młodzieży.
Zarówno pan Krzysztof Narożny jak i pan Tomasz Żak podkreślili, że są roczniki wśród młodzieży, które cechują się znaczną aktywnością. Jak zaznaczyli młodzież oczekuje jednak przedstawienia pewnych ofert ze strony starszych.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki przypomniał o spotkaniach jakie odbyły się z puszczykowską młodzieżą. Jak zauważył do tej pory brakowało Młodzieżowej Rady Miasta, która byłaby organem wspomagającym właściwą Radę Miasta, reprezentującym młodzież. Wyraził również swoje zdziwienie brakiem kandydatów w ostatnich wyborach do MRM.
Pani Iwona Janicka podkreśliła, że być może po warsztatach, które przybliżyły młodzieży kompetencje Młodzieżowej Rady Miasta pojawią się kandydaci do kolejnych wyborów.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zadeklarował pomoc dla młodzieży, która wejdzie w skład nowej Młodzieżowej Rady Miasta.
Głos w tej sprawie zabrała również burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która zaznaczyła, że przez cały rok 2008 przygotowywane były programy, które miały na celu zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej do młodzieży. Jak dodała opracowany został również kalendarz imprez na terenie miasta, zwróciła się również do animatora sportu na terenie miasta o przygotowanie harmonogramu imprez sportowych oraz rekreacyjnych. Jak wyjaśniła jej celem jest zapewnienie oferty kulturalnej dla całej młodzieży, a nie tylko dla jej wybranych grup.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki zaprosił zebraną młodzież na sesję Rady Miasta w celu zapoznania się z jej pracą oraz funkcjonowaniem.
Wobec konieczności opuszczenia posiedzenia Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przekazała prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu Rady Miasta Markowi Błajeckiemu.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę budowy przystani kajakowej na Warcie.
Burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka wyjaśniła, że przygotowywany jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o kolejne dofinansowanie na ten cel. Obecnie wyczyszczony został brzeg oraz umocniona ostroga, która stanowi podstawę do zrobienia zatoki.
Na zakończenie posiedzenia głos zabrała burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która przedstawiła członkom obu komisji projekt do którego zaproszone zostało miasto Puszczykowo - Interreg IV C Respira. Program ten ma stanowić pewien etap, który może dać początek dyskusji o różnych możliwościach oszczędzania energii. Jednym z jego celów jest również promowanie budownictwa energooszczędnego, termomodernizacji budynków, a także dokonania pomiarów emisji gazów cieplarnianych. Projekt ten ma stanowić odpowiedź na prośby i zapytania mieszkańców odnośnie spalania śmieci w mieście. Jak wyjaśniła w ramach tego projektu zaplanowane są rożne programy edukacyjne zarówno dla młodzieży jak i dla starszych.
Przewodniczący Rady Miasta Marek Błajecki o godzinie 19.00 zakończył posiedzenie Komisji.
 
Protokolant                                                                                           Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                       Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 02/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 23.01.2009 r.

Protokół nr 02/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 23.01.2009 r.
RM – 0063-2/02/09
Godz. rozpoczęcia 8.00
Godz. zakończenia 10.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Hanna Dudzik
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Danuta Panek-Janc udział wzięli członkowie komisji, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista gości obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2.
 
Tematy:
 1. Omówienie projektu budżetu miasta na 2009 rok.
 2. Kwestia tzw. zielonych szkół.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Skarbnik pan Piotr Szmytkowski omówił projekt budżetu na rok 2009 ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów dotyczących zakresu prac Komisji. Pan skarbnik omówił kwoty oraz przesunięcia w poszczególnych działach
Członkowie komisji dyskutowali przede wszystkim nad kwotami planowanymi w działach: Turystyka, Oświata i wychowanie, Kultura fizyczna i sport, a także Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
W kwestii Miejskiego Ośrodka Kultury wyjaśniono, że planowana jest jego reaktywacja w budynku starej szkoły przy ul. Wysokiej. Konieczne jest jednak przeprowadzenie modernizacji obiektu, czyli dostosowanie budynku do zadań, które miałyby spełniać. Pan Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że inwestycja ta ma zostać dofinansowana ze środków zewnętrznych.
W dziale Kultura fizyczna i sport zarezerwowane zostały środki na obiekty sportowe w tym na realizację budowy boiska Orlik 2012 na ul. Jarosławskiej, które współfinansowane ma zostać ze środków zewnętrznych.
Podczas omawiania kwestii budżetowych poruszono również sprawę budowy kolejnego placu zabaw dla dzieci na terenie Puszczykowa, gdyż jak podkreślono boisko przy ul. Kościelnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zwróciła się z zapytaniem o środki przeznaczone w 2009 roku na nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.
Skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że uchwała przewiduje przeznaczenie na ten cel kwoty 6 000 zł, może być ona jednak zwiększona na wniosek Rady Miasta.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu budżetu miasta na 2009 roku w zakresie właściwości zadań komisji.
Po wyjaśnieniach skarbnika Piotra Szmytkowskiego odnośnie pozycji dotyczącej przewidzianej kwoty na nagrody Rady Miasta dla młodzieży szczególnie uzdolnionej komisja jednogłośnie, 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2009 rok w zakresie właściwości zadań komisji.
Ad 2.
Pan skarbnik Piotr Szmytkowski wyjaśnił, że dofinansowanie można uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska w przypadku wyjazdu dzieci związanego z promocją oraz ochroną środowiska.
Komisja dyskutowała na temat ustalenia kryteriów, według których miałyby być przyznawane dofinansowanie do zielonych szkół dla dzieci i młodzieży, zasugerowano, że taki regulamin nakreśliłby jasne zasady korzystania z dotacji.
Członkowie komisji w kwestii zielonych szkół zaproponowali dofinansowanie transportu w kwocie 1000 zł dla dzieci, zastanawiano się również, czy dofinansowanie ma dotyczyć jednej czy też dwóch klas.
Głos zabrała również pani Ewa Budzyńska, która poruszyła sprawę pęknięć na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1. Jak wyjaśniła naprawy zlecone przez inspektora budowy muszą zostać wykonane. Zwróciła się z prośba o zainteresowanie tym tematem ze względu na bezpieczeństwo korzystających z niej dzieci. Pani Ewa Budzyńska zaznaczyła, że chciałaby wykonać chociaż część zleconych prac.
Pani Ewa Budzyńska poinformowała również członków komisji o udziale szkoły w projekcie edukacyjnym realizowanym wraz ze szkołami z innych państw europejskich.
Radny Stanisław Balbierz poruszył sprawę zatrudnienia w szkole osoby przeszkolonej do obsługi gaśnic przeciwpożarowych.
Radna Ewa Pietrzak podjęła kwestię wysokości opłat za półkolonie w Szkole Podstawowej nr 2, jak wyjaśniła obawia się aby dzieci nie otrzymały skromniejszych niż w ciągu roku obiadów, gdyż różnica w ich cenie w obu szkołach wynosi 2.50 zł, natomiast koszty półkolonii różnią się w niewielkim stopniu.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że kwoty miały być w obu szkołach takie same, wobec czego porozmawia na ten temat z panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zamknęła posiedzenie komisji o godzinie 10.00
 
Protokolant                                                                                             Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                         Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 01/09 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14.01.2009 r.

Protokół nr 01/09
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
w dniu 14.01.2009 r.
RM - 0063-2/01/09
Godz. rozpoczęcia 8.15
Godz. zakończenia 10.15
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
2. Członkowie Komisji: Andrzej Balcerek
Róża Grześkowiak
Ewelina Marcinkowska
Ewa Pietrzak
Maciej Schneider
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz – nieobecny
Protokolant: Hanna Dudzik
 
Lista gości oraz brudnopis sporządzony podczas posiedzenia komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Sprawa ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na pierwszy kwartał 2009 roku.
 3. Podsumowanie działań związanych z WOŚP.
 4. Zapoznanie z terminarzem imprez na 2009 rok.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc powitała wszystkich zgromadzonych życzeniami Noworocznymi, a następnie przeszła do omówienia poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 1.
Pan Katarzyna Świniarska przedstawiła kwestię ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta. Jak wyjaśniła w szkołach zaplanowane zostały półkolonie zimowe od godziny 9.00 do 15.00 w tym roku ich organizacji podjęło się również Gimnazjum nr 2.
Pani Ewa Budzyńska dodała, że zaplanowane są także zajęcia sportowe, które będą odbywać się po zakończeniu półkolonii, czyli po godzinie 15.00 lub w godzinach trwania zajęć, w tej sprawie poprosiła o opinię członków komisji.
Na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że koszt udziału w półkoloniach w szkole podstawowej wynosi 50 zł, natomiast w gimnazjum 70 zł.
Poruszono również kwestię ustalenia wysokości opłaty za półkolonie dzieci spoza Puszczykowa.
W kwestii odpłatności za półkolonie dla dzieci spoza Puszczykowa Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaproponowała 100% wysokości kwoty podstawowej.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła kwestie odpłatności za półkolonie w gimnazjum.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaproponowała obniżenie kwoty, tak aby opłata zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum była taka sama, jak zauważyła wyższa kwota w gimnazjum może wynikać z atrakcyjności programu. Poprosiła również radnego Macieja Stelmachowskiego o przedstawienie planów harcerzy na ferie zimowe.
Radny Maciej Stelmachowski wyjaśnił, że planowany był wyjazd do Brukseli, jednak ze względu na brak dofinansowania będzie on droższy niż zakładano. Wyjazd związany miał być z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w swoim programie zakładał wiele atrakcji.
Radna Róża Grześkowiak oraz radny Maciej Schneider wyjaśnili, dlaczego projekt ten został nisko oceniony oraz tym samym nie otrzymał dofinansowania.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zapoznała członków komisji z pismem o dofinansowanie dla dzieci do zielonej szkoły, które wpłynęło ze Szkoły Podstawowej nr 1. Poprosiła o opinię komisji na ten temat.
Komisja dyskutowała na temat kwestii dofinansowania wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z klas trzecich oraz szóstych szkoły podstawowej.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaproponowała aby zastanowić się nad kryteriami przyznawania dofinansowania. Temat przeniesiono na następne posiedzenie komisji.
Ad 4.
Harmonogram planowanych na 2009 rok imprez przedstawiła pani Agnieszka Zielińska, która wyjaśniła, że jest to program ramowy, zawierający pewne sugestie oraz propozycje, jak dodała w programie brakuje wydarzeń planowanych przez parafie oraz Bibliotekę Miejską. W kwestii organizacji Dni Puszczykowa przewidziany termin to 5 i 6 czerwca, planowaną gwiazdą jest natomiast zespół Myslovitz.
Członkowie komisji przedstawili swoje uwagi do harmonogramu imprez na 2009 rok oraz wyrazili poparcie w kwestii zaproszenia zespołu Myslovitz na Dni Puszczykowa
Ad 3.
Głos w tej sprawie zabrała pani Magda Płachta, która podsumowała przebieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Puszczykowie. Wyjaśniła, że zebrano kwotę 12 990 zł, a także przedstawiła przebieg wydarzeń artystycznych w tym dniu.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc wyraziła swoje uznanie dla wkładu pracy w organizację WOŚP ze strony pracowników Urzędu, jak dodała złe nagłośnienie popsuło jednak cały efekt.
Radna Ewa Pietrzak zwróciła się z zapytaniem, czy jest jakiś wpływ ze strony Urzędu na działania pana Stanisława Taraszkiewicza, gdyż błędy z jego strony zdarzały się już kilkakrotnie.
Radna Ewa Pietrzak zaproponowała zabezpieczenie kwoty w budżecie miasta na nowe nagłośnienie lub wynajęcie osoby za to odpowiedzialnej aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.
Wniosek komisji: zakupienie nowego sprzętu nagłaśniającego lub zatrudnienie odpowiedzialnej za to osoby aby wkład pracy nie był marnowany przez zły sprzęt.
Na zakończenie posiedzenia komisji Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapoznała radnych z planem pracy komisji na 2009 rok.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 23 stycznia br., na godz. 8.00. Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie o godzinie 10.15.
 
Protokolant                                                                                               Przewodnicząca Komisji
Hanna Dudzik                                                                                           Danuta Panek-Janc