2010

Protokół nr 9/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu które odbyło się w dniu 5 października 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, Biuro Rady Miasta

Protokół nr 9/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 5 października 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, Biuro Rady Miasta
RM – 0063-2/9/10
 
Godz. rozpoczęcia – 8.00
Godz. zakończenia – 9.50
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Wizja lokalna terenu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.
 2. Zmiany w działalności organizacji pozarządowych.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Wizja lokalna terenu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.
Członkowie Komisji, podczas wizji lokalnej, zapoznali się ze stanem prac nad rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Po przybyciu około godz. 8.40 do budynku Urzędu Miejskiego, rozpoczęła się część właściwa posiedzenia.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zapytała, czy radni mają jakieś uwagi po oględzinach rozbudowy. Wobec braku głosów, przewodnicząca podsumowała, że wybrano ładny projekt, a sama inwestycja okazała się nie tak droga, jak wstępnie zakładano.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński dodał, że oddanie budynku do użytku nastąpi około 15 października, dalej konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Następnie, odpowiadając na pytanie radnej Eweliny Marcinkowskiej, wiceburmistrz wyjaśnił, że otwarcie boiska Orlik na Niwce nastąp pomiędzy 25 a 29 października; wcześniej dokonana zostanie weryfikacja jak zamontować monitoring, urządzenia skateparku.
Radny Stanisław Balbierz zapytał, dlaczego po południu zamykana jest furtka od boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że teren należy do szkoły i od dawna znany jest problem z jego dozorem, ograniczenie ma dotyczyć godzin wieczornych i nocnych, a teren będzie otwarty do zmierzchu, a zimą do 18.00-19.00.
 
Ad 2. Zmiany w działalności organizacji pozarządowych.
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy, konieczne będzie podjęcie jeszcze jednej uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, ale tylko dotyczących dziedziny, której dotyczy działalność danej organizacji potwierdzony wyciągiem z jej statutu, konieczne będzie także powołanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pani Katarzyna Nowak dodała, że ustawa daje organizacjom możliwość zabrania głosu, ale nie jest to wiążące dla burmistrza.
Ponadto pani Katarzyna Nowak poinformowała, że na kolejnej sesji wywołana będzie uchwała dotycząca rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Odpowiadając na pytanie radnej Eweliny Marcinkowskiej, pani Katarzyna Nowak odpowiedziała, że w skład takiej rady mogą wejść członkowie organizacji pożytku publicznego, przedstawiciele rady miasta, samorządu i organizacji pozarządowych
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła też, że wszystkie organizacje działające na terenie miasta zostały zapoznane z tym projektem, konsultacje odbywały się od czerwca, były dwa spotkania a frekwencja prawie pełna, za tydzień odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego podane zostaną informacje, co konkretnie się zmienia i jak będzie wyglądała organizacja konkursów w przyszłym roku. Ponadto pani Katarzyna Nowak poinformowała, że były dwie próby wyłonienia przedstawicieli do komisji oceniającej oferty, ale nikt się nie zgłosił, ponieważ organizacje boją się że nie będą obiektywni.
Na zakończenie dodała, że ilość środków dla organizacji będzie podobna do ubieglorocznej tj. około 300.000,00 zł.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc powiedziała, że szkoda, że w danym roku można przyznać tylko trzy wyróżnienia, poprosiła też, aby w przyszłym roku pamiętać o panu Jerzym Wojciechu Szulczewskim, który był współzałożycielem WPN.
Członkowie komisji wyrazili sugestię, aby na cmentarzu została umieszczona mapa, tablica informująca o lokalizacji nagrobków sławnych osób pochowanych na cmentarzu, w tym wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla miasta Puszczykowa”
Następnie podjęto temat wniosku o dodatkowe pieniądze dla szkoły podstawowej nr 2 na „e-dziennik”. Stwierdzono, że sprawa została już wyjaśniona, szkoła znalazła środki w swoim budżecie.
Omówiono też sprawę lodowiska, wyjaśniono, że w przyszłym roku będzie ono czynne, a obsługą ponownie zajmie się Centrum Animacji Sportu.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 21 października na godz. 8.00.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
          Protokolant                                                                               Przewodnicząca Komisji
  /-/ Katarzyna Szykulska                                                                      /-/ Danuta Panek-Janc
 

Protokół nr 8/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14.09.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6

Protokół nr 8/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 14.09.2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, pokój nr 6
RM – 0063-2/8/10
 
Godz. rozpoczęcia – 8.00
Godz. zakończenia – 10.00
 
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Ocena „Dni Puszczykowa 2010”.
 2. Plan działań Centrum Animacji Kultury i Akademii Seniora.
 3. Stan rozbudowy SP2.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła posiedzenie, przywitała radnych oraz gości.
Ad 2.
Głos zabrała pani Beata Witczak, która przedstawiła działalność Akademii Seniora, wyjaśniła, że dwa razy w miesiącu odbywały się wykłady. Pani Witczak poinformowała też, że przez cztery miesiące wydano około 4.000 zł, a wkładu było około 15.000 zł, a na ten semestr planowane są zajęcia także dla początkujących.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej komisji, pani Beata Witczak wyjaśniła też, że przeprowadzane warsztaty dotyczyły j. angielskiego, j. niemieckiego i j. włoskiego, także tai chi, trening pamięci taniec, nordic walking, jogi, poradnia dietetyczna; ponadto dodała, że wyniki ankiety, która była przeprowadzona wśród uczestników, są bardzo pozytywne.
Następnie rozważano możliwość podniesienia opłaty za udział w warsztatach w stosunku do osób, które nie są mieszkańcami Puszczykowa. Ustalono, że w kolejnym semestrze opłaty będą zróżnicowane.
 
Ad 1.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc stwierdziła, że były to najładniejsze z dotychczasowych obchodów dni miasta w tej kadencji.
Przewodnicząca komisji przypomniała, że podczas imprezy przeprowadzana była ankieta, którą nadal można wypełnić w bibliotece.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, odpowiadając na pytanie radnego Macieja Schneidera, wyjaśnił, że wyniki ankiety zostaną zaprezentowane na kolejnym posiedzeniu komisji.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, ze docierają do niego głosy mieszkańców, że impreza była rozbita, i brakowało sportowej atmosfery.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że wszystkie imprezy sportowe odbywały się na terenie Centrum Animacji Sportu.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy można rozważyć zamknięcie ruchu drogowego podczas koncertu, poprosiła, aby wziąć to pod uwagę, przy organizacji kolejnych koncertów.
Podsumowując, przewodnicząca podkreśliła, że pozytywnym akcentem były występy dzieci, pod rozwagę pozostawiła możliwość utworzenia w przyszłości objazdu na czas trwania imprezy.
Następnie przewodnicząca poprosiła o krótkie podsumowanie działalności Centrum Animacji Kultury.
Głos zabrała pani Katarzyna Golaszanka, która poinformowała, że dalej będą funkcjonować warsztaty dla mieszkańców, dzieci i dorosłych, odbywają się też zajęcia z baletu dla dzieci i z tańca towarzyskiego, dodała też, że dzięki rozplanowaniu poddasza uzyskano możliwość rozplanowania grup.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, jak wygląda księgowanie.
Pani Katarzyna Golaszanka odpowiedziała, że księgowa wszystko rozlicza.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy jest przeprowadzona inwentaryzacja mienia i dodał, że występuje o to, aby ją zrobić.
Pani Katarzyna Golaszanka odpowiedziała, ze CAK powstało w ubiegłym roku, spis jest do wglądu, obejmuje sprzęt stały, są też drobiazgi powstające podczas warsztatów.
Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że powinno być spisane wszystko, także jeśli dostaliśmy coś, ponieważ jest to mienie miasta.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał, czy myślano, aby dźwiękowo oddzielić scenę i plac przy parkingu od szosy.
Pani Katarzyna Golaszanka odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby, żaden zespół nie zgłaszał problemów, jest dobre nagłośnienie, a jeśli koncert będzie nastrojowy, wtedy odbędzie się sali sesyjno-teatralnej.
Radny Stanisław Balbierz zwrócił się do pani Joanny Hejnowicz i zapytał, ilu ma pracowników na zlecenie.
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że orliku jest 2 i animator, przy ul. Kościelnej 2 na etat, i 3 na zlecenie, w sumie 7 na umowę zlecenie.
Następnie poruszono temat lodowiska, pani Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że z budżetu można przeznaczyć na ten cel około 60.000,00 zł.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że imprezy sportowe związane z Dniami Puszczykowa powinny być scentralizowane, powodować integrację, dodał też, że część imprezy odbywająca się przy ul. Jarosławskiej trochę się nie udała, bo było za mało ludzi.
Po krótkiej dyskusji, pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w przyszłym roku nanoszone będą poprawki.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił też uwagę na niepełne wykorzystanie boiska Orlik na ul. Jarosławskiej, dodał, że trzeba zachęcić mieszkańców do aktywności i powinni to robić animatorzy sportu.
Pani Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają szkoły i że po wakacjach obłożenie będzie większe.
Następnie podsumowano, że należy zmobilizować animatora, ponadto pani Joanna Hejnowicz wyjaśniła, ze zgodnie z sugestią z poprzedniej komisji zajęto się problemem parkowania rowerów, ale niestety nie można przenieść stojaków w inne miejsce.
W dalszej części posiedzenia wrócono do tematu organizacji Dni Puszczykowa, pani Katarzyna Golaszanka zwróciła uwagę, że scena przy CAS nie odpowiada standardom niektórych wykonawców, a teren nie jest w stanie pomieścić ilości fanów, która pojawiła się np. na występnie zespołu Kult.
Ponadto wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zgodnie z przepisami o imprezach masowych nie ma tam wystarczającej ilości miejsca, koncert musiałby odbywać się na boisku, ale wtedy płyta nadawałaby się już tylko do renowacji.
Następnie przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc dodała, ze lodowisko znakomicie wpisało się w krajobraz Puszczykowa, zasugerowała także, aby zróżnicować opłatę dla mieszkańców i dla przyjezdnych.
Pani Joanna Hejnowicz wraz z wiceburmistrzem Tomaszem Zwolińskim wyjaśnili, że ceny były zróżnicowane na zasadzie np. 7 zł, a dla mieszkańców 5 zł.
Następnie dyskutowano nad opłacalnością lodowiska, pani Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że przy wstępie bez opłat, znacznie wzrastają koszty obsługi lodowiska, ponieważ natężenie korzystających bardzo się zwiększa.
Dyskusję podsumowano stwierdzeniem, że w tym roku koszty obsługi lodowiska będą mniejsze ze względu na poczynione w ubiegłym roku zakupy np. suszarki do butów itp.
 
Ad 3.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił aktualny stan prac nad rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 oraz poinformował, że do 15 października budowa ma zostać zakończona, później odbędzie się inspekcja i odbiór budynku, a to kiedy z sal będą mogły korzystać dzieci, zależy od pozwolenia na użytkowanie.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby Komisja sama oceniła stan prac na wizji lokalnej.
Wobec powyższego, przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc zaproponowała, aby przed kolejnym posiedzeniem, członkowie komisji dokonali wizji lokalnej nowego budynku.
Następnie wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, odpowiadając na pytanie przewodniczącej komisji wyjaśnił, że w tym tygodniu powinna zapaść decyzja o przekazaniu w trwały zarząd budynku starej szkoły Bibliotece Miejskiej, po czym możliwe będzie podpisanie umowy z ZHP i organizacja harcówki.
 
Ad 4.
Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że powołanie Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych, odbędzie się na sesji.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o zapisanie, aby przyjrzeć się operacjom finansowym wykonywanym przez bibliotekę.
Przewodnicząca komisji Danuta Panek-Janc poinformowała, że termin kolejnego posiedzenia wyznaczony został na 5 października br.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
           
           Protokolant                                                                                 Przewodnicząca Komisji
 /-/ Katarzyna Szykulska                                                                          /-/ Danuta Panek-Janc

Protokół nr 6/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 15.06.2010 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie,ul. Wysoka 1, I piętro, sala nr

Protokół nr 6/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 15.06.2010 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1, I piętro, sala nr 4
 
RM – 0063-2/6/10
Godz. rozpoczęcia – 8.00
Godz. zakończenia – 10.00
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Spotkanie z dyrektorami przedszkoli.
 2. Zapoznanie ze stanem prac związanych z rozbudową szkoły podstawowej nr 2.
 3. Centrum Animacji Sportu – plan działań sportowych w sezonie letnim.
 4. Informacja nt. „Dni Puszczykowa”.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami przedszkoli.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości oraz oddała głos dyrektorom i przedstawicielom puszczykowskich przedszkoli.
Pani Beata Sobczyk – dyrektor przedszkola nr 1 „Pracowite Pszczółki” poinformowała, że po zapoznaniu się z z treścią uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania, razem z innymi dyrektorami puszczykowskich przedszkoli skierowały ją do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Kazimiera Bzdęga - dyrektor przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele” powiedziała, że RIO unieważniła kluczowe zapisy tej uchwały, pozostawiając jedynie, które są zgodne z ustawą oświatową.
Pani Beata Sobczyk powiedziała, że wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% kosztów bieżącego utrzymania dziecka w przedszkolu w Komornikach.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że sytuacja nie do końca wygląda tak jak mówią panie, ponieważ usunięte przez RIO zapisy uchwały nadal obowiązują w Luboniu. Wiceburmistrz poinformował, że zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do Ministra Edukacji z prośbą o interpretację. Ponadto dodał, że chce wiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja z liczeniem dzieci w przedszkolach podczas wakacji, ponieważ nie może się pogodzić z sytuacją, w której przedszkole jest zamykane w wakacje, a miasto musi płacić pełną kwotę dotacji na wszystkie dzieci oraz zaznaczył, że przedszkole nie jest placówką feryjną.
Następnie Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że w listopadzie 2009 roku zostało wysłane zapytanie do wójta Komornik o wysokość dotacji w tej gminie, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Od dyrektorek puszczykowskich przedszkoli dowiedzieliśmy się, że stawka w Komornikach wzrosła o 130 zł, co oznaczałoby dodatkowe 350 tys. zł dodatkowej dotacji wydatkowanej z budżetu miasta. Wiceburmistrz powiedział, że stawki w Luboniu i Mosinie wynoszą odpowiednio: 440 zł i 406 zł.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że wspólnie z radcami prowadzona jest analiza i sprawa będzie wyjaśniana.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Danuty Panek-Janc, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że skoro nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Komornik, uznaliśmy że wysokość tamtejszej dotacji się nie zmieniła. Natomiast zapytanie do Ministerstwa Edukacji zostało wystosowane ponad 2 tygodnie temu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że skoro zapisy uchwały zostały uchylone, liczenie dzieci odbywa się na starych zasadach, ale dzięki temu, że uchwała nie została uchylona w całości możliwe jest wypłacanie dotacji punktom przedszkolnym (w wysokości 40%).
Pan Krzysztof Korneluk opowiedział o działalności przedszkola „Floh”, do którego uczęszcza 13 dzieci.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poprosiła o informację na temat zapisów do przedszkoli.
Pani Beata Sobczyk powiedziała, że w jej przedszkolu zabrakło 12 miejsc. Pani Kazimiera Bzdęga powiedziała, że w tym roku przyjęła dużą liczbę dzieci.
 
AD 3. Centrum Animacji Sportu – plan działań sportowych w sezonie letnim.
Kierownik CAS pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że CAS zorganizuje:
 • kolonie w Mrzeżynie i Szczawie (oprócz tego będą odbywać się półkolonie w szkołach),
 • ofertę dla najmłodszych – festyny na placach zabawach w godz. 11-13,
 • Letnią Akademię Tenisa oraz zajęcia ogólnorozwojowe.
Odpowiadając na pytania radnych pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że:
 • CAS zarządza placami zabaw, znajdującymi się na gruncie miejskim,
 • na obóz w Szczawie zapisało się 15 osób (na 33 miejsca),
 • po 2 tygodniach lipca, będzie wiadomo jak zaplanować zajęcia w sierpniu.
Radna Ewelina Marcinkowska zwróciła uwagę, że na boisko przy ul. Nowe Osiedle mieszkańcy wyprowadzają psy. Radna poprosiła, żeby Straż Miejska częściej monitorowała ten teren.
Pani Kazimiera Bzdęga zgłosiła problem wałęsającego się w pobliżu jej przedszkola lisa.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaapelował o umieszczenie na bramach Orlików tabliczek informujących o godzinach otwarcia obiektów.
Radne Ewa PietrzakEwelina Marcinkowska poprosiły o ponowienie informacji o możliwości wyjazdu dzieci na obozy.
Pan Krzysztof Niewczyk przedstawił osiągnięcia sportowe swojej córki (II klasa liceum), pytając czy miasto mogłoby jakoś pomóc (np. fundując strój sportowy, buty)?
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc pogratulowała osiągnięć córki i poinformowała o możliwości składania wniosków o Nagrodę Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Radna Róża Grześkowiak powiedziała, że można się starać także o przyznanie nagrody ze Starostwa.
 
Ad 2. Zapoznanie ze stanem prac związanych z rozbudową szkoły podstawowej nr 2.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że rozpoczęła się rozbudowa SP2 - sal lekcyjnych i sali gimnastycznej (przyłącza, szalowanie, zalewanie fundamentów, wykonywanie zbrojenia). Udało porozumieć się z właścicielem sąsiadującej działki na ul. Gwarnej, dlatego cała budowa odbywa się ze strony tej ulicy. Nie wiadomo czy uda się dotrzymać terminów z powodów technicznych (np. wylewanie posadzki). Przewidywany termin zakończenia prac to 15 sierpnia (ale jeśli inspektor nadzoru powie, że trzeba poczekać żeby np. związała się posadzka, to prace się przeciągną).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński pokazał członkom Komisji zdjęcia z przebiegu prac.
 
Ad 4. Informacja nt. „Dni Puszczykowa”.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że na stronie internetowej miasta pojawiła się informacja, że ze względu na powódź i zalanie terenu zakola Warty, „Dni Puszczykowa” zostały przełożone na 4 września. Pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że szukano innego miejsca na zorganizowanie „DP” w pierwotnym terminie, ale teren CAS okazał się za mały. Zespół KULT zgodził się przesunąć termin koncertu, bez dodatkowych kosztów.
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że zamierzano połączyć imprezę „Muzyka na Zakolu” (5.09.) razem z „DP” (4.09.), ale ostatecznie decyzja zostanie podjęta w lipcu.
Radny Janusz Szafarkiewicz nie zgodził się ze stwierdzeniem, że teren byłego MOSiR-u jest zbyt mały i nie spełnia odpowiednich wymogów.
Radna Ewa Pietrzak zaproponowała, żeby ograniczyć wydatki na „DP” ze względu na powódź.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że właściwie miasto nie stwierdziło większych szkód wyrządzonych przez powódź, oprócz Leśnego Ośrodka Szkoleniowego (gdzie wysłano 50 wolontariuszy, ciężarówki z piaskiem i kilka tysięcy worków).
Radny Stanisław Balbierz zapytał o koszt koncertu z okazji obchodów 20-lecia samorządu i powód tak małej frekwencji?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że informacja o koncercie była na stronie internetowej, plakatach i billboardach oraz w „Echu Puszczykowa”, natomiast sam koncert kosztował ok. 4 tys. zł.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przynała, że informacja o koncercie była kiepska.
Odpowiadając na pytanie radnej Eweliny Marcinkowskiej czy CAK będzie organizować półkolonie, pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała twierdząco (od 28.06. półkolonie w CAK i pod koniec sierpnia organizowane przez panią Annę Zimowską).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radna Ewelina Marcinkowska poprosiła o informacje nt. budowy Orlika na Nowym Osiedlu (skoro 17.06. ma zostać podpisana umowa) oraz zapytała czy można zobaczyć projekt?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że wizualizacja dostępna jest w Referacie Inwestycji oraz że do 15 sierpnia planowane jest zakończenie budowy.
Radna Ewelina Marcinkowska powiedziała, że ważne jest, aby plac zabaw nie był schowany, ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że w tym miejscu będzie monitoring.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy oświetlenie na MOSirze wejdzie w przetarg na Orlika?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że nie można tego połączyć w jednym przetargu.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił informację na temat działalności przychodni w budynku przy ul. Poznańskiej:
 • w zeszłym tygodniu przyszło pismo o zaprzestaniu działalności,
 • zgodnie z umową – tylko miasto może wypowiedzieć umowę,
 • stanowisko miasta – dopóki ostatni pacjent się nie przepisze – przychodnia musi działać (opieka nad pacjentami musi być ciągła),
 • prowadzone są rozmowy z ewentualnym nowym najemcą.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji został wyznaczony na 29 czerwca (lub ewentualnie na 6 lipca).
 
O godz. 10.00 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20.04.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miast

Protokół nr 5/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 20.04.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
 
RM – 0063-2/5/10
Godz. rozpoczęcia – 8.00
Godz. zakończenia – 9.20
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Spotkanie z przedstawicielami nowego osiedla Niwka Stara – dyskusja.
 2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Spotkanie z przedstawicielami nowego osiedla Niwka Stara – dyskusja.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc rozpoczęła posiedzenie Komisji, powitała gości i radnych.
Przewodnicząca przywitała przedstawicieli z terenu pierwszego w Puszczykowie Osiedla - Niwka Stara, prosząc by podzielili się swoimi pomysłami czy problemami.
Pan Przemysław Wójcicki powiedział, że chciałby, aby współpraca Osiedla z Urzędem polegała na zasadzie „nic o nas bez nas”. Poinformował, że mieszkańcy tego terenu, w porozumieniu z Urzędem, chcieliby polepszyć stan osiedla (wygląd, infrastrukturę).
Sekretarz Maciej Dettlaff zauważył, że po powstaniu zarządu Osiedla współpraca z mieszkańcami będzie łatwiejsza, ponieważ nie będzie trzeba zwoływać konsultacji społecznych (które muszą być poprzedzone właściwą uchwałą, przez co procedura rozciągała się w czasie). Ponadto dodał, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu może współpracować z mieszkańcami osiedla na płaszczyźnie działań związanych m.in. z kulturą i sportem, ponieważ na terenie Osiedla znajdują się pewne obiekty, jak np. stajnia, gdzie można coś wspólnie zorganizować.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że spotkania Komisji są otwarte i mieszkańcy zawsze mogą wziąć w nich udział.
Radny Andrzej Balcerek powiedział, że idea powstania osiedla jest godna pochwały, dzięki czemu być może inne części miasta również podejmą jakieś działania.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wybory zarządu Osiedla zarządza Burmistrz, ale ich termin zostanie uzgodniony z mieszkańcami.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podziękowała mieszkańcom za przybycie.
 
Ad 2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że miniony piątek dostaliśmy pozwolenie na budowę, a obecnie czekamy na kosztorys, na podstawie którego będziemy mogli ogłosić przetarg. Wówczas będziemy wiedzieć jaka kwota będzie nam potrzebna. Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że kwestia rozbudowy SP2 była uzgadniana z radnymi i rodzicami. Niemniej jednak sprawa finansowania całej inwestycji jest problemem, ponieważ może nam nie wystarczyć pieniędzy. Dlatego na sesję wprowadzony zostanie projekt uchwały dotyczący sprzedaży domu po panu Grodzkim (taki projekt uchwały jest konsekwencją m.in. WPI).
Radny Maciej Schneider zapytał czy jeśli uchwała nie zostanie przyjęta, to będzie ogłaszany przetarg na rozbudowę SP2?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że tak, ale nie wiadomo czy na całość zaplanowanej inwestycji czy tylko na budowę sal dydaktycznych.
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że rozdzielanie inwestycji byłoby dużym problemem, ponieważ trzeba by podzielić specyfikacje, co potrwa 1-2 tygodnie.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że sytuacja lokalowa w SP2 jest bardzo zła, nie można np. przeprowadzać dodatkowych lekcji językowych
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że może dojść do sytuacji, w której nie będzie można dopiąć budżetu (inwestycja ma być realizowana z środków własnych, dlatego Wiceburmistrz nie widzi możliwości jej etapowania).
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan dodała, że w założeniu miało to być jedno zadanie i nie powinno być dzielone.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem rozbudowy.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że przy budowie sal gimnastycznych unika się południowego światła, bo przeszkadza w zajęciach sportowych. Zdaniem radnego przedstawiony projekt nie jest zasadny ani zgodny ze „sztuką”.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że otrzymano już pozwolenie na budowę i nie można niczego zmieniać w projekcie
Zdaniem radnego Janusza Szafarkiewicza Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta powinna mieć możliwość wpływu na projekt i powinna zobaczyć go wcześniej.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc stwierdziła, że powinniśmy się cieszyć, że omawiany projekt wygląda właśnie w taki sposób.
Radny Janusz Szafarkiewicz podkreślił, że projekt był przygotowywany poza nami.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan przypomniała, że Rada decydowała o ilości i wielkości sal, a ponadto były organizowane spotkania z rodzicami i dyrektorami.
Radny Maciej Schneider powiedział, że podczas tych spotkań ustalany był wygląd wewnętrzny, a nie zewnętrzny.
Radna Róża Grześkowiak zapytała o termin realizacji, na co pani Barbara Mulczyńska-Dywan powiedziała, że chciałaby, żeby był to wrzesień.
Radny Maciej Schnieder powiedział, że jeśli na jutrzejszej sesji nie zostanie przyjęta uchwała o sprzedaży domu po panu Grodzkim, jego punktacja realizacji inwestycji będzie wyglądała następująco: 1. Rynek, 2. ul. Gołębia, 3. Orlik, 4. rozbudowa SP2.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zaapelowała o przemyślenie możliwości sprzedaży domu po panu Grodzkim, gdyż od tego zależy rozbudowa SP2.
Radny Andrzej Balcerek zapytał czy jeśli sprzedany zostanie budynek pana Grodzkiego to budżet zostanie zbilansowany? Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że tak.
O godz. 8.52 spotkanie opuścił radny Maciej Stelmachowski.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy kwota projektu przekraczała zamówienie z wolnej ręki, na co pani Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że tak (ok. 100 tys.).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy robi się coś w sprawie statutu Biblioteki, ponieważ mają stary statut oraz zaznaczył, że przedmioty, które znajdowały się w byłym domu kultury powinny być zinwentaryzowane.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że statut Biblioteki był zmieniany gdy powstało Centrum Animacji Kultury.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaznaczył, że pani Przewodnicząca powiedziała, że ze statutem Biblioteki jest wszystko w porządku.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała o przegląd placów zabaw.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że place zabaw są pod zarządem Centrum Animacji Sportu. Wiceburmistrz zobowiązał się dowiedzieć czy na placach zabaw przeprowadzony był przegląd techniczny.
Radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że już podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta złożył wniosek o wymianę latarni na terenie byłego MOSiR-u i postawienie 2 słupów oświetleniowych przy kortach.
Odpowiadając na pytanie radnej Eweliny Marcinkowskiej Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że na terenie dotychczasowego boiska na ul. Nowe Osiedle powstanie Orlik, natomiast plac zabaw zostanie przesunięty na tyły obiektu (wówczas udrożnione zostanie przejście).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że razem z panią mecenas był na posiedzeniu kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które zakwestionowało zapisy uchwały dotyczące liczenia dzieci w przedszkolach (niektóre zapisy trzeba będzie zmienić, chociaż takie same przepisy obowiązują w Luboniu).
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała ile dzieci jest w nowo powstałych przedszkolach?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że w przedszkolu na ul. Jarosławskiej – 10-12 dzieci, natomiast w przedszkolu „Floh” - ok. 10.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc wyznaczyła terminy kolejnych spotkań Komisji na 25 maja godz. 8.00 oraz 29 czerwca br.
 
O godz. 9.20 posiedzenie Komisji zostało zamknięte.
 
 

Protokół nr 4/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22.03.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miast

Protokół nr 4/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 22.03.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
 
RM – 0063-2/4/10
Godz. rozpoczęcia – 8.00
Godz. zakończenia – 9.50
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Tematy:
 1. Dyskusja nad programem obchodów „Dnia Dziecka” i „Dni Puszczykowa”.
 2. Dyskusja nad potrzebą rozwoju wolontariatu na terenie miasta na podstawie nowej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc rozpoczęła posiedzenie Komisji, powitała gości i radnych (listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Dyskusja nad programem obchodów „Dnia Dziecka” i „Dni Puszczykowa”.
Kierownik Centrum Animacji Kultury pani Katarzyna Golaszanka przedstawiła scenariusz „Dni Puszczykowa”:
 • podczas tygodnia poprzedzającego „DP” odbywać się będą eliminacje sportowe (finały w piątek i w sobotę w godz. 8-13) oraz dodatkowe atrakcje w CAK (np. wystawa – zabytki Puszczykowa),
 • scenariusz „DP”: rozpoczęcie godz. 13 - występy dzieci z warsztatów i szkół, występy zespołów Kumikulu, Abba Cover i Horizon, wręczanie nagród sportowcom, taniec ognia, popisy tai chi studentów z Akademii Seniora, koncert zespołu KULT (40 tys. zł), dyskoteka pod gwiazdami,
 • w trakcie trwania imprezy równolegle w godz. 13-20 odbywać się będą zabawy interaktywne (szczudlarz, malowanie, ścianka wspinaczkowa, itp.) - łączny koszt 6.800 zł,
 • koszt organizacji „DP” wyniesie 100 tys. zł.
Odpowiadając na pytania radnych pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że:
 • koncert KULTU może zgromadzić ok. 2 tys. osób,
 • jakość wyposażenia scen oraz nagłośnienia odpowiada rajderowi KULTU,
 • łączny koszt 2 scen, nagłośnienia, oświetlenia i namiotów – 16 tys. zł netto,
 • podczas imprezy będzie możliwość prezentacji organizacji pozarządowych, miejscowych twórców, rzemieślników, itp.
Radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że w minionych latach był punkt w programie (cieszący się powodzeniem), podczas którego mógł wystąpić każdy puszczykowianin oraz że z rozpoczęciem koncertu „gwiazdy wieczoru” warto poczekać do „lekkiego zmroku”.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Danuty Panek-Janc pani Katarzyna Nowak powiedziała, że niebawem powstanie kalendarz imprez kulturalnych (z imprezami organizowanymi przez UM oraz Bibliotekę).
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zaznaczyła, że finanse dotyczące organizacji „DP” były już dyskutowane podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Następnie pani Katarzyna Golaszanka przedstawiła program „Dnia Dziecka”:
 • wspólna zabawa z podziałem na 3 grupy wiekowe - kl. 0-3 (przewidziano także atrakcje dla najmłodszych dzieci, również tych, które nie chodzą do przedszkola), kl. 4-6 i gimnazjum,
 • miejsce imprezy – teren przez Biblioteką,
 • impreza odbędzie się 31 maja (żeby 1 czerwca osobne imprezy mogły zorganizować szkoły),
 • atrakcje: szczudlarze, realizacja projektu ekologicznego (tworzenie wielkiej mozaiki), atrakcja filmowa (dla młodzieży gimnazjalnej).
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Danuty Panek-Janc o Salon Artystyczny (Pałac Ślubów) pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że powstał pomysł organizacji comiesięcznych koncertów wiosennych w ogrodzie przed Salonem (z repertuarem piosenek filmowych, teatralnych, poetyckich).
Ponadto pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że planuje, żeby wieczory Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej odbywały się w Salonie Artystycznym (kameralne spotkania) oraz w Bibliotece (sala sesyjna może pomieści 160 osób).
Radna Ewelina Marcinkowska zapytała czy przewidziane są jakieś atrakcje dla dzieci podczas wakacji?
Pani Katarzyna Golaszanka odpowiedziała, że będą organizowane półkolonie dla dzieci (odpłatność – 50 zł).
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że powinien powstać kalendarz imprez sportowych. Radny Janusz Szafarkiewicz dodał, że taki kalendarz powinien uwzględniać wszystkie imprezy (bez względu na to, kto je organizuje).
Wniosek Komisji – kalendarz imprez sportowych powinien powstać jak najwcześniej.
 
Ad 2. Dyskusja nad potrzebą rozwoju wolontariatu na terenie miasta na podstawie nowej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poruszyła kwestię wolontariatu mówiąc, iż warto byłoby pokazać młodzieży jak wiele dają działania wolontariackie.
Pani Katarzyna Nowak powiedziała, że nowa ustawa dotycząca wolontariatu i organizacji pozarządowych weszła w życie 11 marca br., natomiast do 30 listopada rady gmin są zobowiązane do uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pani Katarzyna Nowak powiedziała, że często organizacje pozarządowe nie mają możliwości zatrudniania kogoś na umowę wolontariacką, i wtedy bardziej jest to społecznikostwo (a warto żeby dawać ludziom szansę rozwoju, wyznaczać zadania, by później z nich rozliczać).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że jedyne co możemy zrobić to przeprowadzić kampanię informacyjną dotyczącą np. korzyści z wolontariatu.
Wniosek Komisji – rozpropagować i nagłośnić ideę wolontariatu w lokalnej prasie.
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła zmiany w nowej ustawie o wolontariacie, informując m.in. o obowiązku powstania rady działalności pożytku publicznego, która będzie bezstronnym ciałem doradczym, reprezentującym wszystkie organizacje pozarządowe na danym terenie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że dyrektorzy szkół podstawowych w Puszczykowie otrzymali po 25 tys. zł na zakup szafek (dla uczniów).
Następnie Wiceburmistrz przedstawił kwestię zapisów 6-latków do szkół oraz sprawę obozów letnich.
Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza o etap rozbudowy SP2, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że projektant opóźnił przystąpienie do realizacji inwestycji (będzie ukarany finansowo), jednakże będą prowadzone rozmowy dotyczące prac możliwych do wykonania jeszcze przed końcem roku szkolnego.
Odpowiadając na pytania radnych, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że:
 • Orlik na Nowym Osiedlu będzie prawdopodobnie budowany w trakcie wakacji,
 • „siłownia pod chmurką” zostanie przeniesiona na Nowe Osiedle,
 • teren byłego MOSiR-u jest zamknięty, ponieważ sprzątana jest płyta po lodowisku.
O godz. 9.50 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zakończyła spotkanie Komisji.
 
 

Protokół nr 3/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23.02.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miast

Protokół nr 3/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 23.02.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
 
RM – 0063-2/3/10
Godz. rozpoczęcia – 8.00
Godz. zakończenia – 9.20
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Informacja na temat planów i działań Centrum Animacji Sportu.
 2. Dyskusja nad programem „Dni Puszczykowa”.
 3. Dyskusja nad planem pracy Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości Komisji.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc rozpoczęła posiedzenie Komisji, powitała gości i radnych oraz poinformowała, że omówienie pkt 2 tj. Dyskusja nad programem „Dni Puszczykowa” zostanie przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.
 
Ad 1. Informacja na temat planów i działań Centrum Animacji Sportu.
Radni otrzymali plan działań CAS na najbliższe miesiące (powyższy plan stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Centrum Animacji Sportu, pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że obecnie działalność CAS skupia się m.in. wokół przygotowań do „Dni Puszczykowa” oraz organizacji pikniku w maju (różne dyscypliny sportowe np.: siatkówka, pokazy walk, szermierki). Ponadto pani Joanna Hejnowicz zamierza zwiększyć zainteresowanie mieszkańców boiskami Orlik, na których prawdopodobnie w kwietniu zorganizowany zostanie turniej dla dzieci.
Odpowiadając na pytania radnych, pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że:
 • w marcu zamierza zorganizować spotkanie wszystkich grup sportowych Puszczykowa, by porozmawiać m.in. o „Dniach Puszczykowa” (powołać komitety organizacyjne dla każdej z dyscyplin sportowych),
 • w „Echu Puszczykowa” przedstawiony został kalendarz imprez sportowych, natomiast w majowym lub czerwcowym wydaniu opublikowany zostanie kolejny kalendarz z rozpisanymi imprezami sportowymi do końca roku,
 • podczas wakacji zorganizowane zostaną półkolonie oraz dwa obozy (w górach i nad morzem),
 • złożony został wniosek do FIO na projekt pt. „Letnia akademia sportu w Puszczykowie”.
Pani Joanna Hejnowicz potwierdziła, że uczestniczyła w tworzeniu statutu CAS.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał ile osób na stałe będzie zatrudnionych w CAS?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że część kosztów przejdzie z Referatu Gospodarki Komunalnej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał kto zajmie się księgowością CAS?
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w tej sprawie rozmawiała już z biurem z Lubonia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował, by zatrudnić jakąś firmę z Puszczykowa, bo lepiej zna środowisko.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała czy kierownik CAS będzie pilnować porządku, na co pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała pozytywnie.
Pani Joanna Hejnowicz poinformowała, że dochód z lodowiska wyniósł 19 tys. zł, w styczniu – 36 tys. zł, natomiast faktura za prąd (od połowy listopada do połowy stycznia) wyniosła – 30 tys. zł.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że na koniec działalności lodowiska, należy podsumować koszty i zastanowić się czy w przyszłym roku będzie miasto stać na ponowne rozstawienia lodowiska.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości Komisji.
 • Projekt uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że podczas wczorajszego spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, by w §3 projektu uchwały zmienić zapis „oddania w zarząd” na „przekazuje się mienie w zarząd”.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał jak będzie wyglądało ubezpieczenie terenów CAS?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że tereny należą do majątku miasta, więc może je objąć 1 polisa.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania.
Zdaniem Przewodniczącej Danuty Panek-Janc należy rozważyć możliwość utworzenia przedszkola miejskiego, ponieważ obecnie bardzo duże środki są przekazywane prywatnym placówkom.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że w ubiegłym roku przeprowadził analizę, z której wnikało, że koszt 3-oddziałowego przedszkola to koszt ok. 1 mln zł (wtedy bowiem wchodzą w rachubę przepisy karty nauczyciela, konkretne wynagrodzenia, itp.).
Radny Maciej Schneider powiedział, że Rada godzi się na maksymalną stawkę procentową, czyli 75 %, a mogłaby przyznać mniej.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że pod względem formalnym nie ma różnicy pomiędzy przedszkolami. Stawka 75 % dotacji to średnia bieżących kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w najbliższej gminie (Komorniki). Przedszkola działają jako:
 • publiczne prowadzone przez samorząd i publiczne prowadzone przez osobę prywatną (formułą przyjęć jest powszechny nabór, a czesne kształtuje Rada i miasto),
 • prywatne (dowolność naboru i czesnego).
Inną formą edukacji przedszkolnej są tzw. punkty przedszkolne, które mogą być prowadzone przez osoby z wykształceniem pedagogicznym w prywatnych domach.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała o możliwość kontroli placówek przedszkolnych?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że jedyną formą kontroli dotychczas było sprawdzanie liczby dzieci w przedszkolu, ale obecnie ustawodawca upoważnił gminę do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji (np. kwestia rzetelności prowadzenia dokumentacji, wynagrodzenia, ale już nie np. wyżywienie).
Radny Maciej Schneider zapytał jak duża musiałby być kadra przy liczbie 60 dzieci?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że w takiej sytuacji musiałyby powstać 3 oddziały (1 oddział, po 25 dzieci – 2 osoby do opieki). Zazwyczaj jest to 1 nauczyciel oraz 2 osoby do pomocy (np. studentki, lub osoby zaraz po studiach), poza tym intendentka, księgowa.
Radny Maciej Schneider podsumował, że koszt miesięcznego utrzymania przedszkola miejskiego wyniósłby ok. 90 tys. zł.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, w Polsce jest za mało przedszkoli, więc ten problem będzie wracał, na co Wiceburmistrz odpowiedział, że być może sytuacja zmieni się w momencie, kiedy 6-latki pójdą do szkoły.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc w puszczykowskich przedszkolach?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że w Puszczykowie nie ma takiego problemu, oraz dodał, ze bez względu na wysokość czesnego wszystkie przedszkola otrzymują taką samą wysokość dotacji.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad omawianym projektem uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos (od głosu wstrzymał się radny Janusz Szafarkiewicz, ponieważ po raz pierwszy usłyszał, że dotacja musi być przyznana DO 75%).
Ww. projekt uchwały został przyjęty.
Następnie członkowie Komisji dyskutowali nad kwestią możliwości udokumentowania faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu, sugerując wprowadzenie list obecności lub innego rozwiązania zaakceptowanego przez Urząd.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radna Ewa Pietrzak poruszyła kwestię przetargu na dowóz niepełnosprawnych dzieci, pytając czy prawda jest, że niepełnosprawne dzieci przebywają po 10 godzin poza domem?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział, że odbył spotkanie z przewoźnikiem oraz rodzicami dowożonych dzieci i sprawa jest już uregulowana.
 
Ad 3. Dyskusja nad planem pracy Komisji.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przedstawiła plan pracy Komisji na 2010 rok (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu).
Członkowie Komisji uzgodnili terminy kolejnych spotkań:
 • 22 marca godz. 8.00
 • 20 kwietnia godz. 8.00
 • 29 czerwca godz. 8.00
 • 27 lipca godz. 8.00
 • 14 września godz. 8.00
 • 5 i 26 października (orientacyjnie).
O godz. 9.20 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 2/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19.01.2010 r. Spotkanie wyjazdowe

Protokół nr 2/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 19.01.2010 r.
Spotkanie wyjazdowe
RM – 0063-2/2/10
Godz. rozpoczęcia – 09.00
Godz. zakończenia – 10.50
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Wizja lokalna obiektów oświatowych.
 2. Ocena organizacji i przebiegu czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
Członkowie Komisji spotkali się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasprowicza 1.
Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Izabela Bajbak, która przedstawiła przebieg trwających w szkołach półkolonii:
 • w półkoloniach uczestniczy 59 dzieci ze szkoły podstawowej i 20 dzieci z gimnazjum,
 • półkolonie cieszą się dużym zainteresowaniem,
 • półkolonie zaczynają się o godz. 9.00 i trwają do godz. 15.00 (obiad o godz. 13.00),
 • w poniedziałki, środy i piątki dzieci zostają w mieście (odbywają się zajęcia informatyczne, wyjścia na lodowisko, lepienie bałwana, turnieje sportowe),
 • w czwartek dzieci jadą na basen w Kościanie,
 • o godz. 12.00 odbywają się zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (głównie dla dzieci, które nie korzystają z półkolonii),
 • na półkolonie przyjęte zostały wszystkie chętne dzieci (koszt: 60 zł/ od osoby, w cenę wliczono: bilet do kina, na basen, obiad).
Następnie dyrektor Izabela Bajbak pokazała członkom Komisji salę gimnastyczną, informując jednocześnie w jakim miejscu nastąpi rozbudowa szkoły.
Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że w nowej sali gimnastycznej o dł. 20 m nie będzie miejsca na swobodną zagrywkę przy grze w siatkówkę.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił się z wnioskiem o wykonanie symulacji kosztów, w przypadku wybudowania większej sali gimnastycznej – po 2,5 metra na długości po każdej ze stron (łącznie: 5 metrów na długości sali gimnastycznej). Radny zauważył, że przez najbliższe 20-30 lat nikt nie będzie zmieniał wielkości sali, dlatego warto to zrobić porządnie.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Stelmachowskiego, dyrektor Izabela Bajbak powiedziała, że nawierzchnia, która zostanie położona na nowej sali gimnastycznej będzie nawierzchnią pełnowartościową.
Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, dyrektor Izabela Bajbak powiedziała, że regulatory temperatury zamontowane na sali gimnastycznej działają, jednakże często się psują.
Radny Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, aby dodatkowe pomieszczenia, które zostaną wybudowane przy sali gimnastycznej, zostały przygotowane pod instalację ewentualnych mediów.
Następnie członkowie Komisji odwiedzili lodowisko oraz pawilon Centrum Animacji Sportu na terenie byłego MOSiR-u.
Komisja zauważyła brak oznaczeń (tabliczek informacyjnych) na drzwiach w pawilonie CAS.
Pracownik lodowiska powiedział, że:
 • w wypożyczalni znajduje się 112 par łyżew (w tym 12 par łyżew dla małych dzieci),
 • podczas ferii lodowisko cieszy się dość dużym zainteresowaniem, korzystają z niego m.in. grupy zorganizowane oraz rodzice z dziećmi,
 • największa frekwencja jest od godz. 16.00.
Następnie członkowie Komisji odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. Wysokiej 2.
Pan Tomasz Mazur, organizator półkolonii, opowiedział o ich przebiegu:
 • w dniu dzisiejszym z półkoloniach uczestniczy 37 dzieci,
 • zapisy przyjmowane są na bieżąco,
 • odpłatność za udział w półkoloniach wynosi – 50 zł/dziecko,
 • z półkolonii korzystają dzieci ze szkoły podstawowej (brak chętnych wśród młodzieży gimnazjalnej),
 • zajęcia trwają od 9.00 do 15.00,
 • dzieci jeżdżą na basen do SPAlarni w Puszczykowie, do kręgielni NIKU w Poznaniu, chodzą na lodowisko, spacery, mają zajęcia z plastyczką, karaoke, itp.,
 • koszt wstępu na basen w SPAlarni dla 1 dziecka wynosi 12 zł za godzinę (oszczędza się na autokarze).
Dyrektor Ewa Budzyńska powiedziała, że pewną kwotę na organizację półkolonii wyasygnowała rada rodziców, ponadto Caritas dopłaca za niektóre dzieci.
Pan Tomasz Mazur zaproponował, aby w przyszłym roku jeden tydzień półkolonii organizowała SP1 a drugi tydzień SP2.
Odpowiadając na pytanie, dyrektor Ewa Budzyńska poinformowała, że sala gimnastyczna jest wykorzystywana tak, jak zawsze.
Członkowie Komisji zapytali o maty antypoślizgowe założone na schodach, prowadzących do szkoły. Dyrektor Ewa Budzyńska powiedziała, że ze względu na warunki pogodowe, zaszła konieczność zabezpieczenia schodów. Mimo braku środków w budżecie szkoły przewidzianych na tego rodzaju zakup, szkoła podstawowa poniosła wydatek w wysokości 3700 zł brutto (maty antypoślizgowe z taśmą).
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał czy do szkoły uczęszczają dzieci na wózkach inwalidzkich, na co dyrektor Ewa Budzyńska odpowiedziała negatywnie. Zdaniem pani dyrektor, gdyby do szkoły chodziło dziecko niepełnosprawne, jedynym rozwiązaniem byłaby winda. Radny Janusz Szafarkiewicz zauważył, że skoro w budynku starej szkoły będzie zamontowana winda, to zapewne tańsze byłoby wybudowanie łącznika pomiędzy starą i nową szkołą (niż budowa windy w nowej szkole).
Ok. godz. 10.15 spotkanie Komisji opuścili radni Maciej Stelmachowski i Maciej Schneider.
 
Członkowie Komisji odwiedzili również budynek Biblioteki i spotkali się z kierownikiem Centrum Animacji Kultury panią Katarzyną Golaszanką.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zauważyła, że na drzwiach w budynku brakuje oznaczeń. Zaproponowała również, aby na parterze zawiesić tablicę informacyjną.
Pani Katarzyna Golaszanka przedstawiła program, zorganizowanych w Bibliotece ferii dla dzieci:
 • obecnie zapisanych zostało już 28 dzieci (maksymalnie na ferie można przyjąć 48 dzieci),
 • zajęcia odbywają się od 9.00 do 14.00,
 • dzieci będą podzielone na 4 grupy i będą pracować w różnego rodzaju warsztatach,
 • koszt udziału 1 dziecka w zajęciach wynosi 25 zł za tydzień (dzieci płacą tylko za obiad – 5x5zł = 25 zł).
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Danuty Panek-Janc, pani Katarzyna Golaszanka poinformowała, że Biblioteka nie posiada kamery. Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że posiadanie kamery pozwoliłoby stworzyć dokumentację filmową dotyczącą działalności Biblioteki i np. występów dzieci.
Pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że Biblioteka zamierza zakupić porządny aparat fotograficzny. Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że Biblioteka powinna posiadać również dobry sprzęt nagłaśniający.
Członkowie Komisji poprosili panią Katarzynę Golaszankę o zapoznanie się z wnioskami Komisji z lat poprzednich dotyczącymi organizacji „Dni Puszczykowa”.
Pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że 26 maja odbędą się uroczystości związane z 20-leciem Samorządu (wystawa na sali sesyjnej).
Następnie pani Katarzyna Golaszanka przedstawiła wstępny zarys programu „Dni Puszczykowa”, których głównym dniem obchodów będzie sobota, 12 czerwca (Zakole Warty):
 • występy przedszkolaków,
 • występy dzieci, biorących udział w warsztatach,
 • koncerty zespołów: Cover Abba, Horizon, Snowman, KULT Kazik – gwiazda wieczoru (od 20.30 – 22.00 + bisy), na koniec zespół jazzujący z Puszczykowa.
Koszty występów: grupa KULT – 40 tys. zł; zespół Cover Abba – 5 tys. zł.
Pani Katarzyna Golaszanka zastanawia się nad organizacją (w sobotę, 12 czerwca) dyskoteki na Zakolu (do godz. 24.00) po zakończonych koncertach oraz organizacją koncertów puszczykowskich zespołów (np. Babajagaojo) w piątek, 11 czerwca w godz. 18-22 na scenie przed Biblioteką.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o przedstawienie na kolejnym spotkaniu Komisji zarysu programu „Dni Puszczykowa”. Jednocześnie radny stwierdził, że planuje się za dużo koncertów, a dobre przygotowanie nagłośnienia dla zespołu KULT zajmie zapewne dużo czasu.
Pani Katarzyna Golaszanka powiedziała, że przerwy między koncertami są zgrane i dogadane.
 
Członkowie Komisji obejrzeli sale w budynku Biblioteki.
Komisja wnioskuje, aby na sali tanecznej gospodarniej wykorzystywać energię (zmniejszyć temperaturę!).
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił o wyjaśnienie jakie prace wykonywane są na strychu i według jakiego projektu.
O godz. 10.50 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zakończyła spotkanie Komisji.
 

Protokół nr 1/10 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12.01.2010 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miast

Protokół nr 1/10
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 12.01.2010 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, budynek A, Biuro Rady Miasta
 
RM – 0063-2/1/10
Godz. rozpoczęcia – 08.00
Godz. zakończenia – 10.05
Przewodnicząca Komisji: Danuta Panek-Janc
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy:
 1. Dyskusja nad planem pracy Komisji na 2010 rok.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2010 rok w zakresie właściwości Komisji.
 3. Informacja na temat przebiegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 4. Plan działań sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Danuta Panek-Janc rozpoczęła obrady, powitała gości i radnych oraz złożyła zgromadzonym życzenia noworoczne.
 
Ad 3. Informacja na temat przebiegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Radna Róża Grześkowiak przedstawiła panią Beatę Markowską, która zajmuje się przygotowaniami do imprezy WOŚP.
Pani Beata Markowska powiedziała, że:
 • w tym roku w organizację imprezy WOŚP włączył się Urząd i Biblioteka,
 • puszczykowski sztab WOŚP liczył 22 osoby (dużo chętnych wolontariuszy),
 • pieniądze zbierane były przed kościołami i podczas trwania imprezy w Bibliotece,
 • zebrano ponad 15 tys. zł (z czego ponad 3 tys. zł podczas aukcji).
Pani Magdalena Płachta poinformowała, że Biblioteka po raz pierwszy współorganizowała imprezę WOŚP, w której uczestniczyły m.in. dzieci biorące udział w warsztatach. Pani Magdalena Płachta podziękowała Wiceburmistrzowi Tomaszowi Zwolińskiemu za prowadzenie aukcji oraz radnym: Róży Grześkowiak, Ewelinie Marcinkowskiej i Maciejowi Stelmachowskiemu (i harcerzom) za pomoc w organizacji imprezy.
Pani Magdalena Płachta powiedziała, że:
 • podczas licytacji sprzedane zostały prawie wszystkie fanty od 23 sponsorów,
 • impreza trwała w godz. 15-19,
 • do występów podczas imprezy WOŚP zaproszone zostały lokalne zespoły, które koncertowały za darmo,
 • dzieci kwestowały również na lodowisku,
 • nazwiska wolontariuszy znajdą się na stronie internetowej,
 • podczas imprezy korzystano z nagłośnienia wypożyczonego z sali przy kościele w Puszczykówku.
Radny Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że kiedyś imprezy z okazji WOŚP były organizowane na salach gimnastycznych (aukcje muszą być przeprowadzane, gdy jest dużo ludzi). Pani Beata Markowska powiedziała, że sala gimnastyczna może pomieścić więcej osób, ale trudniej uzyskać odpowiednie nagłośnienie. Pani Magdalena Płachta dodała, że przez cały rok wpaja się dzieciom, żeby zmieniały obuwie, wchodząc na salę gimnastyczną, dlatego niewłaściwym byłoby wpuszczenie tłumu ludzi tego dnia (zwłaszcza w brzydką pogodę).
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński i Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podziękowali organizatorom imprezy za włożoną pracę oraz pogratulowali rekordowego wyniku zbiórki.
 
Ad 4. Plan działań sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
Pani Joanna Hejnowicz – kierownik Centrum Animacji Sportu powiedziała, że zajęcia sportowe dla dzieci organizowane są przez szkoły. Podczas półkolonii, w każdej ze szkół odbędzie się po 1,5 godziny zajęć sportowych (np. lodowisko, basen).
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że:
 • podczas ferii grupy zorganizowane oraz uczniowie szkół mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie,
 • po wprowadzeniu płatnych biletów na lodowisko nieco zmniejszyła się frekwencja,
 • w grudniu dochody z lodowiska wyniosły ok. 19 tys. zł (więcej niż było to zakładane),
 • agregaty prądotwórcze na lodowisku muszą być włączone nieustannie,
 • nie jest jeszcze znany miesięczny koszt utrzymania lodowiska (nie spłynęła jeszcze faktura za prąd),
 • lodowisko będzie funkcjonować do końca lutego (7 marca musi zostać rozebrane).
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Danuty Panek-Janc Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że w budżecie zarezerwowane są środki na ponowne wynajęcie lodowiska w grudniu, jednakże zakup lodowiska w chwili obecnej nie jest możliwy, ponieważ trzeba by wyasygnować kwotę ok. 500 tys. zł (pojawiłby się również problem z jego składowaniem).
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc powiedziała, że pod koniec sezonu, Komisja chciałaby się zapoznać z zyskami i kosztami utrzymania lodowiska.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński przedstawił informację na temat półkolonii organizowanych w szkołach:
 • szkoły organizują zajęcia, za które płaci Urząd,
 • koszt całości wyniesie 13 tys. zł (razem z dopłatami rodziców),
 • półkolonie organizują 3 szkoły (SP1 – dla ok. 45 dzieci, SP2 – dla ok. 50 dzieci, Gim2 – dla ok. 20 dzieci),
 • Gim1 nie organizuje półkolonii.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zauważyła, że od 3 lat Gimnazjum nr 1 jest mało aktywne. Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że dyrektor Gimnazjum nr 1 powinien zacząć działać aktywniej (np. miał organizować zawody sportowe, a nic w tym celu nie zrobił) – wypowiedź radnego stanowi wniosek Komisji.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zaznaczył, że w sprawach organizacyjnych nie ma zastrzeżeń do dyrekcji Gimnazjum nr 1.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała czy dzieci z Gimnazjum nr 1 mogą uczęszczać na półkolonie do Gimnazjum nr 2, na co Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński odpowiedział twierdząco.
Radny Janusz Szafarkiewicz zgłosił uwagi do wykazu zapotrzebowania CAS:
 • niepotrzebny wydatek 300 zł na kredę na kortach (chyba że ma być wykorzystana na boisku do piłki nożnej),
 • basen ogrodowy za 3 tys. zł (trudno będzie utrzymać czystość wody).
Odpowiadając na pytania radnych, pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że:
 • zamierza podłączyć wodę i prąd do pawilonu CAS oraz wykorzystać panele, które obecnie znajdują się pod lodowiskiem, żeby ułożyć z nich podłoże, na którym można by ustawić stoły – miejsce, gdzie można by usiąść, napić się np. kawy lub pograć w gry planszowe,
 • golf – wersja mini – jest zestawem 13 plastikowych dołków, które można rozkładać na każdym terenie,
 • duża kwota pieniędzy została przeznaczona na podlewanie boisk,
 • siłownia pod chmurką” zostanie prawdopodobnie przeniesiona na ul. Nowe Osiedle.
Pani Joanna Hejnowicz zapytała czy projekt planowanej sali gimnastycznej przy SP2 zakłada wybudowanie szatni?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że ze względu na ograniczone środki oraz brak miejsca, planowane jest korzystanie z dotychczasowych szatni. Następnie Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował i zaprosił na spotkanie z dyrekcją szkół, rad rodziców i projektantem sali gimnastycznej, które odbędzie się w najbliższy piątek.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc podziękowała pani Joannie Hejnowicz za udział w spotkaniu.
 
Ad 2. Omówienie projektu budżetu na 2010 rok w zakresie właściwości Komisji.
Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że prawie 46 % budżetu należy do właściwości Komisji Edukacji Kultury i Sportu, co stanowi 17 mln zł (razem z turystyką i Biblioteką).
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że:
 • w 2010 r. będzie ok. 30 mln zł dochodów,
 • proponuje się zaciągnięcie 7 mln nowych zobowiązań (kredyty, obligacje, pożyczki),
 • na koniec 2009 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 1.600.000 zł (co umożliwiło opłacenie wszystkich faktur, które spływały do końca grudnia),
 • na koniec 2009 roku zostało ok. 100 tys. zł,
 • projekt dotyczący przebudowy przyziemia dawnej szkoły otrzymał dofinansowania,
 • złożone zostały projekty na budowę ulic, utworzenie punktu Eko-Info,
 • na zadania związane ze sportem planuje się przeznaczyć 2.042.000 zł (środkami będzie dysponować CAS).
Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił planowane wydatki w następujących działach:
 • Kultura i Ochrona Dziedzictwa – planuje się przeznaczyć kwotę 1.492.000 zł,
  • dotacja dla Biblioteki – 990 tys. zł (Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że Biblioteka złożyła wniosek na kwotę 1.300.000 zł),
  • środki na dokończenie remontu przyziemia dawnej szkoły – 426 tys. zł (m.in. zakup windy),
 • Oświata – 10.705.000 zł, w tym m.in.:
  • rozbudowa SP2 – 2,5 mln zł,
  • wynagrodzenia dla nauczycieli,
 • Turystyka – złożone zostały 2 projekty:
  • punkt Eko-Info – jest szansa na otrzymanie 166 tys. zł środków zew. (całkowita wartość projektu – 221.550 tys. zł),
  • budowa przystani kajakowej – jest szansa na otrzymanie 714 tys. zł środków zew. (Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że jest to pierwszy etap projektu, którego realizacja jest planowana w 2010 r.),
 • Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki na organizację kolonii, ferii, działalność świetlic, pomoc dla uczniów.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał o procent zadłużenia na koniec 2010 r.
Skarbnik Piotr Szmytkowski odpowiedział, że zadłużenie wyniesie 40,20 % (ale nie została wzięta całość kredytu z 2009 roku i corocznie spłacane są raty kapitałowo-pożyczkowe – w poprzednim roku spłaconych zostało 1.780.000 zł, natomiast w bieżącym roku 2.435.100 zł). Maksymalne zadłużenie może wynieść 60 %.
Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Szafarkiewicza, Skarbnik Piotr Szmytkowski powiedział, że po odliczeniu z Dochodów nieprzyznanych jeszcze środków zewnętrznych, i tak miasto mogłoby wziąć 17 mln zł kredytu.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zapytała ile obecnie znajduje się w Puszczykowie placówek przedszkolnych i jak kształtuje się subwencja oświatowa?
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński powiedział, że obecnie w mieście działają 3 przedszkola niepubliczne, 1 przedszkole niepubliczne w trakcie rejestracji (Floh) oraz 1 punkt przedszkole również w trakcie rejestracji.
Skarbnik Piotr Szmytkowski poinformował, że w styczniu przekazane zostały dotacje dla 3 przedszkoli.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że obecnie przygotowywany i konsultowany jest projekt uchwały w sprawie zmian w przyznawaniu dotacji dla przedszkoli (konieczność przedłożenia projektu uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty).
O godz. 9.50 radna Ewelina Marcinkowska opuściła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów (jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu).
 
Ad 1. Dyskusja nad planem pracy Komisji na 2010 rok.
Przewodnicząca Danuta Panek-Janc poinformowała, że do członków Komisji wysłany zostanie projekt planu pracy Komisji na 2010 rok i jednocześnie poprosiła o zgłaszanie propozycji jego uzupełnienia.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński poinformował, że po przeliczeniu średnich wynagrodzeń nauczycieli, miasto nie musi dopłacać dodatku z tytułu nieosiągnięcia średnich.
Następnie Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński zapowiedział, że na najbliższej sesji przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie podziału planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Warty, po to, by móc już w tym roku przestąpić do realizacji jego części.
Ustalono terminy kolejnych spotkań Komisji na:
 • 19.01.2010 r. (spotkanie wyjazdowe)
 • 23.02.2010 r.
 • 23.03.2010 r.
O godz. 10.05 Przewodnicząca Danuta Panek-Janc zakończyła posiedzenie Komisji.