2011

Projekt protokołu nr 15/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r. budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna

Protokół nr 15/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.15.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak - nieobecny
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
Tematy:

1. Podsumowanie roku w Bibliotece i Centrum Animacji Sportu

2. Propozycje do planu pracy komisji na 2012 rok.

3. Sprawy bieżące.

W chwili rozpoczęcia posiedzenia nieobecni byli radni Elżbieta Czarnecka, Paweł Rochowiak i Maciej Stelmachowski.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przedstawiciele rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 zabrali głos w sprawie przekształcenia na świetlicę sali wykorzystywanej dotychczas przez zespoły muzyczne.
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pomieszczenie zostanie przeznaczone na potrzeby szkoły.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że miasto podjęło kroki w celu znalezienia pomieszczenia dla zespołów, jednak oferowane sale nie spełniały wymogów lub umieszczenie zespołów muzycznych w danej lokalizacji budziło sprzeciw mieszkańców.
Następnie radni zapoznali się ze sprawą mieszkanki, studentki, ubiegającej się o przyznanie stypendium naukowego. Podczas dyskusji ustalono, że intencją miasta jest to, aby nagradzać i zachęcać do dalszej nauki młodzież szkolną i gimnazjalną, ale na szerszą działalność obecnie miasto nie ma środków. Wiceburmistrz zobowiązał się przygotować odpowiedź wspólnie z panią Katarzyną Świniarską.
Radny Maciej Stelmachowski o godz. 17.15. przybył na posiedzenie komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że celem jest ustanowienie stypendium dla zawodników osiągających wyniki sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym, którzy zostali objęci programem przygotowań do igrzysk olimpijskich. Wiceburmistrz dodał, że stypendium wynosiłoby 1000 zł i byłoby przyznane na rok.
Podczas dyskusji ustalono, że zostanie doprecyzowany lub usunięty zapis w §2 pkt 3.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się - 0.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poruszyła też kwestię odpowiedzi na e-mail dotyczący kryteriów oceny wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz, który był przewodniczącym komisji oceniającej wnioski odpowiedział, że sprawdzi dokumenty i przekaże odpowiedź.
Radna Elżbieta Czarnecka o godz. 17.35. przybyła na posiedzenie komisji.
 
Ad 1. Podsumowanie roku w Bibliotece i Centrum Animacji Sportu.
Biblioteka Miejska
Dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz podsumowała rok pod względem liczby i rodzajów organizowanych imprez oraz zajęć dla mieszkańców.
Następnie podczas dyskusji rozmawiano m.in. o kosztach przedsięwzięć, cenach biletów i pozyskiwaniu sponsorów.
Centru Animacji Sportu
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz przedstawiła zestawienie imprez, które odbyły się w 2011 r. poinformowała też, że jeżeli dopisze pogoda, będzie lodowisko „pod chmurką”.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował rozważenie zakupu lub wypożyczenia maszyny do zakładania śladu do nart biegowych.
Szkoły
Pani Katarzyna Świniarska podsumowała zajęcia dodatkowe w szkołach. Podczas dyskusji ustalono, że przy podpisywaniu kolejnych umów padnie sugestia, aby ustalić dolną granicę tworzenia grupy dla co najmniej 10 osób.
Radny Paweł Rochowiak o godz. 18.15. przybył na posiedzenie komisji. Radny wniósł, aby ze względu na późne przybycie, odnotować jego nieobecność.
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński poruszył temat partnerstwa publiczno-prywatnego przy ewentualnej modernizacji terenu byłego MOSIR-u i wyjaśnił, że po analizie prawnej stanowisko miasta jest negatywne, ponieważ miasto nie jest przygotowane na tego typu przedsięwzięcie. Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poprosiła jednak o konkretne wytłumaczenie, dlaczego miasto przyjmuje takie stanowisko. Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił o precyzyjne, pisemne wyjaśnienie radnym przesłanek takiej decyzji przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi zainteresowanym. Wiceburmistrz poinformował, że urząd przygotuje pisemne stanowisko.
Radny Paweł Rochowiak zaapelował do miasta i radnych, aby ustalić, czego oczekujemy i ile można zainwestować i na tej podstawie podejmować kolejne kroki.
Następnie radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował, aby Komisja zajęła się sprawą wniosku państwa Janusza Rzeźnika, Zbigniewa Ziółkiewicza i Anny Pytlik występujących w imieniu mieszkańców miasta o zwolnienie bądź ulgę w podatku od nieruchomości dla Centrum Tenisowego Angie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że p. Janusz Rzeźnik był zaproszony na posiedzenie komisji, ale z nieznanych przyczyn nie przybył. Poza tym dzień wcześniej był obecny na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, gdzie przedstawił inicjatywę uchwałodawczą, a procedura, zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa, jest taka, że jeśli wniosek jest kompletny i formalnie poprawny, wówczas przewodniczący Rady Miasta przekazuje go burmistrzowi, a następnie wraz ze stanowiskiem burmistrza kieruje projekty do zaopiniowania we właściwych komisjach.
Podczas dyskusji ustalono, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu obok Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, jest właściwa do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Projekt protokołu nr 14/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r. budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyj

 
Protokół nr 14/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.14.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 21.30
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Analiza projektu budżetu miasta w zakresie zadań komisji (Biblioteka Miejska, CAS, szkoły).
 2. Sprawy bieżące.
Ad 1. Analiza projektu budżetu miasta w zakresie zadań komisji (Biblioteka Miejska, CAS, szkoły).
Szkoła Podstawowa nr 1
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska przedstawiła projekt budżetu na rok 2012, ponadto poruszyła temat niewystarczającej liczby pomieszczeń lekcyjnych i poinformowała o dużym obciążeniu sali gimnastycznej, która jest wykorzystywana także przez gimnazjum.
Podczas dyskusji wiceburmistrz potwierdził, że szkoła może zagospodarować na swoje potrzeby pomieszczenie wykorzystywane dotąd przez zespoły muzyczne, gdyż priorytetem jest edukacja dzieci. Wiceburmistrz dodał też, że próbowano znaleźć dla zespołów pomieszczenie zastępcze, jednak wybrane lokalizacje wzbudziły protesty mieszkańców.
Poruszono też temat stanu sali gimnastycznej i przeprowadzonej ekspertyzy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zauważone pęknięcia są związane z osiadaniem budynku, zostały sklamrowane i będą monitorowane.
Szkoła Podstawowa nr 2
Wicedyrektor Maciej Kubacki przedstawił propozycję budżetu na rok 2012.
Ponadto poruszono temat mieszkania służbowego znajdującego się przy szkole. Wiceburmistrz wyjaśnił, że lokal jest w dyspozycji urzędu i wspólnie z dyrekcją szkoły podjęta zostanie decyzja, na co go przeznaczyć.
Gimnazjum nr 1
Dyrektor Tomasz Żak przedstawił projekt budżetu na rok 2012, ponadto poinformował, że zamierza przeznaczyć środki na prześwietlenie krzewów rosnących przy boisku sportowym i ewentualną naprawę ogrodzenia.
Gimnazjum nr 2
Dyrektor Krzysztof Narożny przedstawił projekt budżetu na rok 2012.
Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury
Dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz przedstawiła projekt budżetu na rok 2012 i wyjaśniła, że jest on niższy niż w roku 2011, ponieważ biblioteka nie będzie organizować Dni Puszczykowa. Ponadto dyrektor Danuta Mankiewicz przedstawiła dane dotyczące liczby osób wypożyczających książki i uczestniczących w organizowanych zajęciach.
Następnie dyskutowano na temat organizacji i kosztów Dni Puszczykowa. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że organizację z powrotem przejęło Miasto, ponieważ w przyszłym roku obchodzony będzie też jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich i w związku z zaangażowaniem różnych jednostek podległych, miasto będzie koordynować prace.
Centrum Animacji Sportu
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że przyszłoroczne dochody będą mniejsze, ponieważ nie będzie lodowiska, dodała również, że do połowy zmniejszony będzie etat kierownika.
Podczas dyskusji ustalono, że zostaną zabezpieczone środki na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez przez CAS.
Ponadto skarbnik Piotr Łoździn dodał, że założono, iż nie będzie finansowane utrzymanie płyty boiska, którego obsługa zostanie ujęta w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych.
Eko-info i przystań na Warcie
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nikt nie był zainteresowany komercyjną obsługą przystani. Wyjaśniono również, że pomost na zimę zostanie zdemontowany i przetransportowany oraz ponownie zamontowany wiosną.
Odnośnie punktu Eko-info wyjaśniono, że działa w ramach projektu i musi być utrzymany przez 5 lat, ponadto, aby nie zatrudniać dodatkowego pracownika, punkt jest obsługiwany przez Panią Katarzynę Nowak w godzinach pracy.
Promocja miasta
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że budżet promocji został zwiększony w związku z organizacją przez miasto Dni Puszczykowa i obchodami 50-lecia nadania praw miejskich.
Następnie dyskutowano nt. promocji miasta i ewentualnego stworzenia strategii promocji. Ustalono, że imprezy związane z Dniami Puszczykowa odbędą się w ciągu jednego dnia, co pozwoli ograniczyć koszty.
Ostatecznie radni głosowali następujące wnioski.
1. Za zmniejszeniem na dział promocji z 420 tys. do 300 tys. zł.
„za” - 4, „przeciw” - 5, „wstrzymuję się” - 0.
2. Za zmniejszeniem na dział promocji z 420 tys. do 360 tys. zł.
„za” - 5, „przeciw” - 4, „wstrzymuję się” - 0.
Radni zaznaczyli, że zmniejszenie środków na dział promocji ma się przyczynić do zmniejszenia deficytu.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem proponowanych budżetów szkół.
Wynik głosowania:
„za” - 8, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0. W głosowaniu nie brała udziału radna Małgorzata Hempowicz.
Następnie Pani Agnieszka Zielińska podjęła temat organizacji koncertu noworocznego z udziałem muzyków z The Royal Academy of Music in London.
Po dyskusji, przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad umniejszeniem budżetu w punkcie „Pozostałe wydatki (organizacja koncertów i imprez kulturalnych)” kwoty z 40.000 zł do 10.000 zł,
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 1.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad budżetem działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział Pozostała działalność z umniejszeniem o 30 tys.
Wynik głosowania:
„za” - 8, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 0.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła też głosowanie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o budżecie działu nr 926 kultura fizyczna.
Wynik głosowania:
„za” - 9, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła także głosowanie w sprawie budżetu w dziale „Turystyka”.
Wynik głosowania:
„za” - 4, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 4
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła zmiany, które wnosi ustawa. Ponadto dyskutowano nad wysokością środków przeznaczonych w budżecie na działalność organizacji.
Po krótkiej dyskusji, przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła glosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem programu.
Wynik głosowania:
„za” - 7, „przeciw” - 1, „wstrzymuję się” - 0.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
3

Protokół nr 13/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 4 października 2011 r. budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budy

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 4 października 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.13.11
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 20.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka – nieobecna
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
dodatkowo CAS likwidacja i dzierżawa długoterminowa byłego mosiru.
Tematy posiedzenia:
 1. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach.
 2. Oferta zajęć organizowanych przez Centrum Animacji Sportu i Bibliotekę.
 3. Sprawa reorganizacji Centrum Animacji Sportu.
 4. Długoterminowa dzierżawa byłego MOSIR-u.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach.
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że prowadzący otrzymuje 25 zł brutto za godzinę zajęć pozalekcyjnych. Na koniec miesiąca odbywa się weryfikacja i płatność. Zgodnie z kartą nauczyciela, dwie godziny są bezpłatnie i traktowane, jako wyrównywanie wiedzy. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, ponadto artystyczne dla małych dzieci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że miasto jest zobowiązane do przedstawienia informacji o funkcjonowaniu szkół za okres 2010/11 i zostanie ona przedstawiona do końca października.
 
Ad 2. Oferta zajęć organizowanych przez Centrum Animacji Sportu i Bibliotekę.
Biblioteka Miejska
Dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę zajęć organizowanych przez bibliotekę w nowym roku szkolnym, wyjaśniła m.in., że zajęcia odbywają się od 8.00 do 22.00, odpłatność wynosi około 20 zł za miesiąc i korzystają z nich w sumie 202 osoby.
Podczas dyskusji radni omawiali możliwości zwiększenia opłacalności prowadzonych zajęć, co mogłoby prowadzić chociażby do pokrycia w całości kosztów wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że najważniejsze jest maksymalne wykorzystanie zajęć i niepodnoszenie stawki, bo zmniejszyłoby to dostępność, jednocześnie radny zwrócił uwagę, że poprzez działalność biblioteki, miasto realizuje zadania własne.
W odpowiedzi radny Zbigniew Czyż podkreślił, że Miasto realizuje zadania, bo znacząco dotuje działalność Biblioteki Miejskiej i koszty stałe, takie jak np. opłata za media, są opłacane z tej dotacji, chodziłoby jedynie o pokrycie w całości wynagrodzeń prowadzących warsztaty (teraz wg wyjaśnień pani dyrektor opłaty uczestników pokrywają je jedynie w 75%).
Centrum Animacji Sportu
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz omówiła zakres działalności CAS i przedstawiła ofertę organizowanych zajęć, wyjaśniła też, że informacje o imprezach umieszczane są w lokalnej prasie, na stronie internetowej i na plakatach na terenie miasta.
Po omówienia zainteresowania poszczególnymi zajęciami, dyskutowano również nad działalnością boiska Orlik przy ul. Jarosławskiej. Pani Joanna Hejnowicz wyjaśniła, że rozmawiała z animatorami i planowane jest zaktywizowanie boiska przy ul. Jarosławskiej, m.in. odbędzie się impreza na zakończenie sezonu.
 
Ad 3. Sprawa reorganizacji Centrum Animacji Sportu
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował najpierw, że na terenie miasta działają dwa kluby malucha i jedna z firm złożyła zapytanie o możliwość dofinansowania.
Podczas dyskusji ustalono, że dofinansowanie takiej działalności nie jest obligatoryjne, a samo świadczenie nie musiałoby mieć wpływu na zmniejszenie opłat dla rodziców.
Wobec powyższego, przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie odmowy dofinansowania pobytu dzieci w klubie malucha.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Druk nr 88. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wiceburmistrz poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dokonano analizy czy CAS powinno dalej funkcjonować, jako jednostka organizacyjna. Wiceburmistrz przedstawił możliwość włączenia CAS w strukturę Urzędu, co pozwoliłoby poczynić oszczędności na obsłudze księgowej, a także dało bezpośredni wgląd do wszystkich wydatków, zleceń i umów.
Podczas dyskusji omówiono ewentualne zmiany zakresu działalności i koszty przejścia pracowników CAS do Urzędu. Po wysłuchaniu uwag, wiceburmistrz wniósł o wyrażenie zgody na wycofanie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 4. Długoterminowa dzierżawa byłego MOSIR-u.
Druk nr 94. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (na okres do 30 lat części działki 701/30 – MOSiR).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dane dotyczące możliwości podjęcia partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp), wyjaśnił też, że należy liczyć się z kosztami rzędu 1,5 mln zł, jakie miasto musiałoby wyłożyć w ramach partycypacji kosztów. Ponadto wiceburmistrz krótko omówił procedurę związaną z ppp.
Podczas dyskusji rozważano różne możliwości współpracy z inwestorem i podziału kosztów. Ustalono, że konieczne są dalsze prace i analizy przy współpracy biura prawnego.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Druk nr 90. Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.
Sekretarz Maciej Dettlaff udzielił wyjaśnień do projektu uchwały, po krótkiej dyskusji ustalono, że właściwe do zaopiniowania projektu uchwały są Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisja Spraw Społecznych.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 15 listopada 2011 r.

Projekt protokołu nr 12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 6 września 2011 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, sala sesyjna, budynek B

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 6 września 2011 r.
budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.12.11
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.00
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka – nieobecna
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Prezentacja projektu związanego z inwestycją na terenie byłego MOSiR-u.
 2. Sprawozdania z działalności CAS, CAK i szkół podczas wakacji letnich.
 3. Zapoznanie się z programem Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 5. Sprawy bieżące.
Pani Barbara Mulczyńska–Dywan poinformowała o planach kompleksowego remontu przedszkola nr 3, koszt oszacowano na 450 tys. zł. Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował, aby rozważono możliwość jednoczesnego remontu w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Komisja sformułowała wniosek, aby rozpatrzono możliwość polepszenia wizerunku przybudówki.
Następnie burmistrz Andrzej Balcerek omówił formę współpracy z panem Winklem w zakresie obsługi przystani kajakowej. Burmistrz poinformował, że do czasu zakończenia postępowania konkursowego, na 3 miesiące została zawarta umowa z panem Winklem, dotycząca wykaszania, zbierania śmieci, współorganizacji spływów, za co otrzymuje ok. 800 zł miesięcznie.
 
Ad 2. Sprawozdania z działalności CAS, CAK i szkół podczas wakacji letnich.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz poinformowała o warsztatach organizowanych przez bibliotekę. Wobec pytań radnych, dlaczego warsztaty odbywały się tylko przez tydzień, pani Mankiewicz wyjaśniła, że szkoły również zapewniają zajęcia.
Radny Paweł Rochowiak zaproponował przeprowadzenie ankiety dotyczącej zainteresowania konkretnymi zajęciami w okresie wakacji.
Następnie kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanna Hejnowicz omówiła zajęcia i wydarzenia, które miały miejsce w czasie wakacji w tym dwie ligi siatkówki, gry i zabawy na placach zabaw, zajęcia sportowe dla najmłodszych, dla dorosłych nordic walking, ponadto kolonie letnie w Mrzeżynie.
 
Ad 3. Zapoznanie się z programem Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła program i koszty organizacji przedsięwzięcia (około 13.200 zł).
 
Ad 1. Prezentacja projektu związanego z inwestycją na terenie byłego MOSiR-u.
Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił prezentację planowanej inwestycji.
Następnie omówiono ogólne założenia projektu.
Radni pozytywnie przyjęli projekt i wnieśli o przedstawienie przez pracowników Urzędu Miejskiego konkretnych rozwiązań dot. ewentualnej dzierżawy.
Pan Arkadiusz Krzyżański poprosił o wyznaczenie przez Urząd terminu spotkania, na którym omówiłby szczegóły projektu.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 75. Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że konieczne jest wskazanie radnych, którzy wejdą w skład Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Ustalono, aby w ramach autopoprawki zaznaczyć, że Kapituła w wybranym składzie pozostanie przez całą kadencję.
Na członków Kapituły wyznaczono radnych Kingę Górną-Krzeszowniak i Janusza Szafarkiewicza, którego ponadto wskazano, jako przewodniczącego Kapituły. Na osobę reprezentującą Urząd zaproponowano Sekretarza Macieja Dettlaffa.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 4 października na godz. 17.30.

Projekt protokołu nr 11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 6 lipca 2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych,Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1.

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 6 lipca 2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych,
Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1.
OB.0012-3.11.11
godz. rozpoczęcia: 17.15
godz. zakończenia: 20.15
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 oraz omówienie sytuacji szkół przed nowym rokiem szkolnym.
 2. Informacja o wynikach końcowych sprawdzianów i testów w puszczykowskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
 3. Przedstawienie projektu zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 oraz omówienie sytuacji szkół przed nowym rokiem szkolnym.
SP nr 1
im. Adama
Mickiewicza
SP nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
Gimnazjum nr 1
im. Alberta Einsteina
Gimnazjum nr 2
im. Ignacego Paderewskiego
Ilość uczniów
275
356
146
168
Ilość oddziałów szkolnych
12
16
6
7
Średnia ocen
4,60
4,50
3,95
4,08
Frekwencja
91,53%
96,95%
90,00%
91,50%
 
Ad 2. Informacja o wynikach końcowych sprawdzianów i testów w puszczykowskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach.
Sprawozdania przedstawione przez dyrektorów szkół stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pani Izabela Bajbak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, przedstawiła wyniki nauki uczniów, poinformowała również o planach m.in. modernizacja kotłowni.
Pani Ewa Budzyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, zwróciła uwagę na problemy lokalowe szkoły w związku przewidywanym otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
Wobec powyższego rozważano możliwość zaadaptowania pomieszczenia, w którym dotychczas odbywały się próby zespołów muzycznych i ustalono, że przejdzie ono na potrzeby szkoły.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował spotkanie panu Michałowi Dydowiczowi, przedstawicielowi grupy użytkującej pomieszczenia szkolne, w celu wspólnego znalezienia rozwiązania i miejsca dla muzyków.
Ponadto rozważono możliwość udostępnienia sal w bibliotece. Pani dyrektor Danuta Mankiewicz przystała na takie rozwiązanie. Postanowiono, że rozwiązanie takie będzie analizowane przez Urząd i Bibliotekę.
Następnie głos zabrał dyrektor Tomasz Żak, który poinformował o bieżących potrzebach szkoły i o wynikach nauki uczniów.
 
Ad 3. Przedstawienie projektu zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u.
Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił propozycję wydzierżawienia i zagospodarowania terenu byłego MOSIR-u.
Radni poprosili o przedstawienie bardziej szczegółowych planów zagospodarowania terenu i wyglądu obiektów.
Pan Arkadiusz Krzyżański zobowiązał się przedstawić dokumenty w ciągu miesiąca.
Komisja wydała pozytywną opinię, co do projektu, ustalono, że temat zostanie ponownie rozpatrzony na wrześniowym posiedzeniu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komisja zajęła się sprawą obsługi przystani, ustalono, że Urząd zaproponuje panu Winklowi, obsługę przystani, jako gospodarza obiektu, a właścicielem pozostanie miasto.
Następnie zajęto się podsumowaniem pracy animatorów na boiskach Orlik. Rozmawiano też o możliwości poprawy funkcjonowania Orlików i znalezienia oszczędności.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dwie możliwości naprawy sytuacji. Jako pierwsza, likwidacja CAS i wprowadzenie w strukturę Urzędu. Jako drugi wariant, pozostawienie CAS, ale wprowadzenie radykalnych cięć w stanie osobowym.
Ostatecznie komisja opowiedziała się za pozostawieniem CAS i pracą nad poprawą funkcjonowania instytucji. Radni podkreślili, że Miastu powinno zależeć na takich reformach, które przede wszystkim poprawią jakość działania CAS, a także obniżą koszty, które są ponoszone na funkcjonowanie tego ośrodka.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił też radnym sprawę związaną z koniecznością zmiany uchwały dotyczącej obliczania i wysokości diet radnych. Ustalono, że temat zostanie szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Projekt protokołu nr 10 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1
OB.0012-3.10.11
godz. rozpoczęcia: 16.30
godz. zakończenia: 17.45
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Tematy posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Podsumowanie tegorocznych „Dni Puszczykowa”.
 3. Sprawy bieżące.
Nieobecni radni Paweł Rochowiak, Elżbieta Czarnecka i Maciej Stelmachowski
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 54. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
O godzinie 16.50 na posiedzenie przybył radny Paweł Rochowiak.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p. Katarzyna Świniarska.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Druk nr 62. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa.
Wyjaśnień udzielił Sekretarz Maciej Dettlaff, który wskazał, że zmiany są nanoszone w związku z interwencją prokuratora, który zarzucił uchwale rażące naruszenie prawa z uwagi na powtórzenie, przetwarzanie i modyfikowanie uregulowań ustawowych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały.
Wynik głosowania:
„za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
 
Ad 2. Podsumowanie tegorocznych „Dni Puszczykowa”.
Panie Danuta Mankiewicz, Beata Witczak i Magdalena Płachta przedstawiły podsumowanie tegorocznych Dni Puszczykowa. Przedstawiono łączne koszty i sposób realizacji obchodów.
Podczas dyskusji poruszono też temat organizacji przyszłorocznych Dni Puszczykowa w połączeniu z jubileuszem 50-lecia miasta.
O godzinie 17.00 przybył radny Maciej Stelmachowski.
O godzinie 17.30 przybyła radna Elżbieta Czarnecka.
Organizację i przebieg Dni Puszczykowa podsumowano pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Czyż podsumował spotkanie z młodzieżą, na którym podziękowano im za odbudowę ławek. Poruszono też sprawę ewentualnej organizacji spotkania przy grillu na powitanie wakacji dla młodzieży na terenie CAS-u.
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o opinię Komisji w sprawie budowy skateparku w związku z pismem jednej z mieszkanek.
Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu zostaną podane ewentualne koszty inwestycji i wtedy zostanie wyrażona opinia.
Na tym posiedzenie zakończono.

Projekt protokołu nr 9 z posiedzeniaposiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 8 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1
OB.0012-3.9.11
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 19.00
Tematy posiedzenia:
 1. Omówienie wizyt w puszczykowskich przedszkolach.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej Biblioteki, CAS i szkół.
 3. Sprawy bieżące.
Komisja w składzie:
 1. Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
 2. Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
 3. Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz – nieobecna
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
3. Protokolant:Katarzyna Szykulska
 
Listy obecności Radnych i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Omówienie wizyt w puszczykowskich przedszkolach.
Radni omówili wizyty w puszczykowskich przedszkolach, które miały miejsce podczas poprzedniego posiedzenia komisji. Następnie zajęto się sprawą remontu budynku przedszkola nr 3, który znajduje się przy ul. Przyszkolnej.
Po omówieniu kwestii finansowych sformułowano wniosek o konieczności remontu budynku.
 
Ad 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej Biblioteki, CAS i szkół.
Dyskusję rozpoczęto od uwagi przewodniczącej Komisji, że sytuacja jest wyjątkowa, bo przyszło tym razem Radzie Miasta analizować wykonanie budżetu za cały 2010 r., ale pod koniec tegoż roku nastąpiła zmiana władzy w mieście, mimo to trzeba zauważyć, skomentować pewne fakty. Z racji kompetencji KEKiS powinna członków Komisji na przykład zainteresować kwestia bardzo niskiego poziomu wykonania dochodów w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE (78.60%). Wysłuchano wyjaśnień wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego. Następnie padły pytania do dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuty Mankiewicz, która udzieliła odpowiedzi, a po nich przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła glosowanie nad pozytywną oceną wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej Biblioteki, CAS i szkół.
Wynik głosowania:
„za” - 0, „przeciw” - 5, „wstrzymuję się” - 3.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radni podsumowali organizację „Dziecięcej Sesji Rady Miasta”, omówiono możliwość realizacji wniosków dzieci m.in. możliwość udostępnienia strony w „Echu Puszczykowa”, organizacja „Nocy z kinem” (biblioteka).
Następnie Wiceburmistrz poinformował o propozycji jednej z firm, która chciałaby wydzierżawić teren byłego MOSiR-u w celu budowy kompleksu kortów do tenisa i boisk.
Teren kolejnego posiedzenia wyznaczono na 6 lipca na godz. 17.30.

Protokół nr 8/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 maja 2011 r. Spotkanie wyjazdowe

Protokół nr 8/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 24 maja 2011 r.
Spotkanie wyjazdowe
 
OB. 0012-3.8.11
 
 
godz. rozpoczęcia: 16.30
godz. zakończenia: 19.20
 
Tematy posiedzenia:
 • Zapoznanie się ze stanem puszczykowskich przedszkoli.
Członkowie Komisji rozpoczęli posiedzenie od wizyty w Niepublicznym Przedszkolu FLOH przy ul. Czarnieckiego 2. Na miejscu dyskutowano m.in. o problematyce związanej ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. „ustawę żłobkową” oraz o wiążących się z tym planach rozwoju placówki z osobami ją prowadzącymi tj. paniami Jolą Rzeźnik, Małgorzatą Szubert i Magdaleną Schwarz, które następnie oprowadziły członków komisji po obiekcie, a także przedstawiły pomysły odnośnie poszerzenia działalności i rozbudowy budynku.
Następnie udano się do Punktu Przedszkolnego „Chatka Kubusia Puchatka” przy ul. Jarosławskiej 1. Tu również członkowie komisji rozmawiali z osobami prowadzącymi placówkę o ich planach i dotychczasowych osiągnięciach. Członkowie komisji obejrzeli pomieszczenia przedszkola oraz teren, na którym bawią się dzieci. Państwo Katarzyna i Krzysztof Przybylscy poinformowali też, że dążą do przekształcenia placówki w przedszkole niepubliczne.
Jako kolejne odwiedzono Przedszkole nr 1 „Pracowite Pszczółki” znajdujące się przy ul. Wysokiej 3. Pani Beata Sobczyk oprowadziła członków komisji po budynku i ogrodzie, poinformowała też, że w obecnym stanie, budynek nie daje już żadnych możliwości rozbudowy czy pozyskania dodatkowego miejsca dla dzieci. Ponadto pani dyrektor dodała, że jako pierwsze niepubliczne przedszkole w Polsce, placówka była poddana ewaluacji i w raporcie uzyskała bardzo dobrą ocenę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Następnie członkowie komisji odwiedzili Przedszkole nr 3 „Leśni Przyjaciele” przy ul. Przyszkolnej 1, gdzie dyrektorem jest pani Kazimiera Bzdęga. Pani dyrektor zapoznała radnych z obiektem oraz poprosiła komisję o rozważenie możliwości sfinansowania następujących potrzeb:
 • naprawa bądź wymiana pokrycia dachu, problemem stanowią odpadające dachówki,
 • wymiana niesprawnej, często psującej się windy wykorzystywanej przy dostarczaniu posiłków na piętro,
 • zabezpieczenie schodów wejściowych do budynku i przy przybudówce, które przy zimowym oblodzeniu stwarzają duże niebezpieczeństwo dla dzieci i dorosłych,
 • wymiana rur i kaloryferów w celu przystosowania do ogrzewania gazowego i dogrzania budynku w okresie zimowym,
 • odświeżenie, otynkowanie elewacji zewnętrznej budynku.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę na możliwość wpisania budynku do rejestru zabytków i starania się o dotację na dofinansowanie remontu budynku.
Jako ostatnie, członkowie komisji odwiedzili Przedszkole nr 2 „Stokrotka” przy ul. Niepodległości 14. Przedszkole prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek, a dyrektorem placówki jest s. Tadea Beata Urban. Siostra oprowadziła członków komisji po obiekcie, poinformowała też, że pomimo iż budynek jest stosunkowo młody, widoczne są pęknięcia spowodowane osiadaniem fundamentów. Ponadto siostra zwróciła uwagę na konieczność wyposażenia kuchni w piec gazowy, ponieważ podczas wyłączeń prądu nie można przygotowywać posiłków.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 8 czerwca 2011 r., godz. 17.30.

Protokół nr 7/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w w dniu 12 maja 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół nr 7/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w w dniu 12 maja 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
 
OB. 0012-3.7.11
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.20
 
Tematy posiedzenia:
 1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich przedszkoli.
 2. Dyskusja nad obchodami Dni Puszczykowa.
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich przedszkoli.
Na prośbę przewodniczącej komisji Małgorzaty Szczotki, panie dyrektor przedstawiły sytuację przedszkoli. Pani Beata Kobczyk, dyrektor Przedszkola nr 1, wskazała, że w jej placówce jest problem z przyjęciem wszystkich chętnych dzieci z powodu braku miejsca. Pozostałe przedszkola mają wystarczającą ilość miejsc dla maluchów.
Podana została też wysokość opłaty/czesnego, jaką ponoszą rodzice. Opłata wynosi:
 • 350 zł w Przedszkolu nr 1 (50 miejsc)
 • 220 zł plus opłata za wyżywienie (około 6 – zł na dzień) w Przedszkolu nr 2 (65 miejsc)
 • 215 zł plus opłata za wyżywienie (około 6 – zł na dzień) w Przedszkolu nr 3 (120 miejsc)
 • 570 zł w punkcie przedszkolnym przy ul. Jarosławskiej (24 miejsca)
 • 850 zł w Niepublicznym Przedszkolu FLOH (w opłacie znajdują się wszystkie zajęcia oraz wyżywienie i materiały edukacyjne). Obecnie 30 dzieci, ale nie ma ograniczeń.
Pani Katarzyna Przybylska wyjaśniła, że zamierza przekształcić punkt przedszkolny w przedszkole niepubliczne i zmniejszyć czesne do 400 zł, ponadto rozważa możliwość otwarcia żłobka.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zagadnienia związane z możliwością otwierania żłobków, klubów malucha i działalności niań.
Następnie wiceburmistrz omówił projekt uchwały, który powinien zostać przedyskutowany i przyjęty przez radę oraz wyjaśnił, że miasto musi wprowadzić rejestr żłobków i proponuje, aby opłata za wpis do rejestru prowadzonych na terenie Puszczykowa wynosiła 300 zł, czyli około połowy stawki maksymalnej przewidzianej przez ustawodawcę, która wynosi 660 zł.
Komisja przegłosowała propozycję wiceburmistrza i ustalono, że stawka będzie wynosić 300 zł.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił również, że zgodnie z przepisami, miasto może wprowadzić dotację do żłobków, ale nie podlegają one ustawie o systemie oświaty i taka pomoc odbywa się na zasadzie dobrowolności.
Następnie przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wszyscy głosowali za.
Dyrektor Przedszkola nr 3 pani Kazimiera Bzdęga zwróciła uwagę radnych na zły stan budynku jej placówki oraz zaprosiła komisję do oględzin.
Dyrektor punktu przedszkolnego pani Katarzyna Przybylska zaprosiła członków komisji na czerwcowy festyn w przedszkolu.
 
Ad 2. Dyskusja nad obchodami Dni Puszczykowa.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz oraz kierownik CAS pani Joanna Hejnowicz przedstawiły program obchodów Dni Puszczykowa (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Panie wyjaśniły, że możliwe są jeszcze drobne zmiany w godzinach poszczególnych punktów, trwają ustalenia związane z organizacją parkingów. Dyskutowano nad możliwością wyłączenia z ruchu części ulicy Kościelnej, ustalono, że organizacja ruchu w obrębie CAS i rynku będzie jeszcze analizowana.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Ustalono, że uchwała będzie uwzględniać także korty tenisowe przy ul. Kasprowicza.
Podczas głosowania komisja opowiedziała się za projektem uchwały.
Następnie wiceburmistrz poinformował o wszczęciu przez Wojewodę postępowania w sprawie uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Powodem wszczęcia postępowania jest wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że trwają rozmowy z Wojewodą i jeśli na kolejnej sesji zostanie przyjęta uchwała zmieniająca dyskusyjne zapisy i stwierdzająca utratę mocy poprzedniej uchwały, Wojewoda wstrzyma postępowanie. Ponadto wiceburmistrz dodał, że pomimo funkcjonowania uchwał o takim samym brzmieniu, wojewoda wskazuje, że zmieniło się orzecznictwo i to jest powodem wszczęcia postępowania.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia rozwiązania zaproponowanego przez wiceburmistrza, 8 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu.
Następnie dyskutowano nt. sposobu wynagradzania pracownika CAS odpowiedzialnego za utrzymanie kortów tenisowych. Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła sytuację z jej punktu widzenia i wyjaśniła, że zaproponowana nowa forma płatności ma zlikwidować problemy w księgowości.
Następnie poruszono temat odpłatności za korty, radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że boiska do koszykówki i inne są bezpłatne, a za korty trzeba płacić. Podkreślił też, że ważnym celem miasta jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
Dyskutowano także nad propozycją pani Joanny Hejnowicz, aby zakupić trybunę z plastikowymi siedziskami. Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że miejsce, w którym miałaby stanąć trybuna ma charakter sprzyjający spotkaniom w gronie kilku osób, rodzinnym piknikom i zaproponował, aby zlecić renowację istniejących miejsc lub wycenić zrobienie drewnianego podestu o podobnej konstrukcji.
Po dalszej dyskusji, radny Zbigniew Czyż zawnioskował, aby zachować istniejący o charakter miejsca.
Podczas głosowania 8 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 8 czerwca, na godzinę 17.30.
2

Protokół nr 6/11 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 13.04.2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 6/11
posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 13.04.2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-3/6/11
Godz. rozpoczęcia: 17.30
Godz. zakończenia: 20.30
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Omówienie projektu zmiany uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 2. Dyskusja nad przygotowaniem z okazji Dnia Dziecka „Dziecięcej sesji Rady Miasta”.
 3. Promocja miasta – analiza.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych (nieobecny radny Paweł Rochowiak) i gości.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie projektu zmiany uchwały w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały oraz poinformował o zmianach zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
Po zakończeniu dyskusji nad projektem, Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad jego rekomendacją na sesję.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Dyskusja nad przygotowaniem z okazji Dnia Dziecka „Dziecięcej sesji Rady Miasta”.
Radni oraz dyrektorzy szkół podstawowych ustalili termin oraz tematykę „Dziecięcej sesji Rady Miasta” - 3 czerwca, godz. 11.00.
O godz. 18.25 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
 
Ad 3. Promocja miasta – analiza.
Pani Agnieszka Zielińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej przedstawiła i omówiła:
 • Sprawozdanię z działalności Biura Promocji i Komunikacji Społecznej,
 • Strategię promocyjną miasta,
 • Zestawienie zorganizowanych imprez kulturalnych,
 • Zestawienie wydatków na promocję.
Wszystkie ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pani Agnieszka Zielińska odpowiedziała na pytania radnych dot. promocji i przeprowadzonych działań.
Komisja poprosiła o przygotowanie ramowego planu działań promocyjnych na 2011 rok.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Panowie Piotr KwaśniewskiArkadiusz Krzyżański przedstawili projekt rewitalizacji oraz zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u pod kompleks tenisowy (w zamian za długoletnią dzierżawę).
Komisja wyraziła wstępną przychylność do powyższego przedsięwzięcia.
 
O godz. 20.30 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w w dniu 23 marca 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna

Protokół nr 5/11 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w w dniu 23 marca 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala sesyjna
OB.0012-3.05.11
 
godz. rozpoczęcia: 18.00
godz. zakończenia: 21.00
 
Tematy posiedzenia:
O godz. 18.00 członkowie Komisji spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Wysoka 2), gdzie dokonano wizji lokalnej i zapoznano się z warunkami lokalowymi szkoły. Dyrektor Ewa Budzyńska przedstawiła sytuację związaną z reformą edukacji i koniecznością zapewnienia miejsca na potrzeby co najmniej dwóch oddziałów zarówek.
Powrót na salę sesyjną (Biblioteka Miejska, ul. Wysoka 1).
 1. Dyskusja nad dofinansowaniem wybranych organizacji pozarządowych.
 2. Spotkanie z aktywną puszczykowską młodzieżą – dyskusja o planach związanych z ich działalnością (ławki na terenie CAS oraz szkolenia w gimnazjach).
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Dyskusja nad dofinansowaniem wybranych organizacji pozarządowych.
Radni poprosili o wyjaśnienia odnośnie sposobu podziału środków, a także dlaczego dokonano dużego zmniejszenia na zajęcia z tenisa.
Pani Katarzyna Nowak oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnili, że na takie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych, wpływ miały zarówno błędy formalne w przedłożonych ofertach, jak również brak wkładu własnego w ofertach.
Po krótkiej dyskusji i wysłuchaniu sugestii radnych, wiceburmistrz poinformował, że odrzucone wnioski zostaną poddane powtórnej analizie, w tym również wniosek PTS na prowadzenie zajęć z tenisa.
Radny Paweł Rochowiak poprosił, aby przy kolejnej analizie, oprócz wymienionych kwalifikatorów, podano informację o udziale środków własnych.
 
Ad 2. Spotkanie z aktywną puszczykowską młodzieżą – dyskusja o planach związanych z ich działalnością (ławki na terenie CAS oraz szkolenia w gimnazjach).
W imieniu puszczykowskiej młodzieży, głos zabrali Maksymilian Hermanowski i Stefan Ruszkowki, którzy poinformowali, że złożyli pismo do Burmistrza i przedstawili propozycję, że w zamian za możliwość spędzania czasu na terenie Centrum Animacji Sportu, młodzież z materiałów otrzymanych od miasta zamontuje ławki na trybunach wokół boiska i kortów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po przeliczeniu kosztów, miasto zgadza się na taką inicjatywę, ale stawia warunek, że osoby przebywające na terenie CAS nie będą łamać regulaminu CAS. Ponadto wiceburmistrz wskazał panią Joannę Hejnowicz, jako osobę, z którą młodzież ma współpracować w zakresie budowy ławek.
Ponadto młodzież poprosiła o możliwość przebywania na terenie CAS, w piątek i w weekendy, do godziny 24.
Wiceburmistrz odpowiedział, że pismo w tej sprawie znajduje się w Urzędzie i do wtoru przyszłego tygodnia przygotuje odpowiedź.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Druk nr 30 Projekt uchwały w sprawie korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że konieczna jest nowa uchwała, ponieważ poprzednia dotyczyła tylko obiektów zlokalizowanych na terenie szkół.
Ponieważ radni nie mieli wcześniej możliwości zapoznania się z projektem uchwały, przegłosowano wniosek o przeniesienie tego tematu na kolejne posiedzenie komisji.
Następnie głos oddano pani Ewie Trybus, która przedstawiła sprawę związana z etatem dla logopedy w puszczykowskich szkołach.
Członkowie komisji wysłuchali jej uwag, a także wyjaśnień dyrektor szkoły podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak oraz pani Katarzyny Świniarskiej. Komisja podziękowała za przedstawienie problemu i przyjęła wystąpienie pani Trybus, jako ofertę współpracy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o wpłynięciu do urzędu pisma mieszkańców, którzy wskazują na uciążliwość sąsiedztwa boiska Orlik przy ul. Jarosławskiej i wnioskują o postawienie ekranów akustycznych. Ustalono, że wiceburmistrz udzieli przygotuje odpowiedź dla mieszkańców.
Termin kolejnego posiedzenia komisji wyznaczono na 13 kwietnia na godz. 17.30.
2

Protokół nr 4/11 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14.03.2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 4/11
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 14.03.2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0012-3/4/11
Godz. rozpoczęcia: 19.15
Godz. zakończenia: 21.40
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Prezentacja portalu prawnego dla mieszkańców.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Prezentacja portalu prawnego dla mieszkańców.
Pani Anna Ossowska zaprezentowała portal prawny dla mieszkańców, który m.in. zawiera lekcje prawa dla dzieci (projekt realizowany przez Okręgową Izbę Radców w Poznaniu we współpracy ze spółką Prawoteka) oraz odpowiedziała na pytania radnych.
Pani Anna Ossowska została poproszona o przedstawienie dokładnej oferty cenowej prezentowanego portalu na posiedzenie Komisji w kwietniu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że zmiany w uchwale ws. ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej mają na celu umożliwienie bezpłatnego korzystania z sal, młodzieży, która nie należy do wymienionych w uchwale organizacji.
Sugestie i pytania radnych:
 • w pkt 6 dopisać, że mowa o mieszkańcach Puszczykowa,
 • czy zajęcia na salach może prowadzić osoba nieprzeszkolona, która nie posiada odpowiednich uprawnień,
 • skonsultować z prawnikiem treść umów wynajęcia i użyczenia sal,
 • sprawdzić czy w ramach polisy miasta ubezpieczone są także osoby korzystające z sal,
 • sprawdzić jak kwestia korzystania z obiektów rozwiązana jest w gminie Mosina.
Powyższy projekt uchwały będzie ponownie omawiany podczas kolejnego spotkania Komisji.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała pismo od dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu), która odpowiedziała na pytania radnych.
Radny Janusz Szafarkiewicz zaproponował zamieścić w Echu Puszczykowa informację o możliwości wynajmowania sal gimnastycznych w SP2.
Następnie Komisja rozpatrzyła wnioski szkół o dofinansowanie.
Wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 o dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę” klasy 3b (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała opinię Skarbnika Piotra Łoździna o możliwości dofinansowania w wysokości 500 zł.
Wniosek Komisji:
Członkowie Komisji przychylili się do opinii Skarbnika i wnioskują o przyznanie dofinansowania w wysokości 500 zł.
Wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 o pokrycie kosztów przejazdu dla dzieci, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu „Odyseja umysłu”.
Dyrektor Gimnazjum pan Krzysztof Narożny poinformował, że koszt przejazdu to kwota ok. 2200 zł.
Wniosek Komisji:
Członkowie Komisji wnioskują o przyznanie dofinansowania w wysokości połowy kosztów wyjazdu.
Sprawa wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Puszczykowie (wykaz ww. wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej pani Alina Stempniak przedstawiła informacje o Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami oraz uchwale ws. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Po dyskusji, Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad przyznaniem 30 tys. zł na dokończenie remontu dachu w willi Rusałka.
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2 głosy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja zdecydowała o przyznaniu 30 tys. zł na remont willi Rusałka.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała o pomyśle puszczykowskiej młodzieży (studentów), która wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia szkoleń, pogadanek dot. wyboru profilu szkoły średniej, a potem kierunku studiów (chcieliby pokazać na ile wybór szkół determinuje przyszłość).
Obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół wyrazili zainteresowanie tym pomysłem.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że odbyła spotkanie z mieszkanką, która wyraziła niezadowolenie z wykładów w Akademii Seniora oraz księgozbioru biblioteki.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 23 marca br. o godz. 18.00, podczas którego członkowie Komisji odwiedzą Szkołę Podstawową nr 1.
 
O godz. 21.40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 3/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w w dniu 18 lutego 2011 r. w Bibliotece Miejskiej, sala dla organizacji pozarządowych

Protokół z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w w dniu 18 lutego 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej, sala dla organizacji pozarządowych
 
RM – 0012-3/03/11
 
 
godz. rozpoczęcia: 15.00
godz. zakończenia: 19.00
 
Tematy posiedzenia:
 1. Korzystanie z sal gimnastycznych na terenie Puszczykowa.
 2. Sytuacja lokalowa Szkoły Podstawowej nr 1.
 3. Końcowe ustalenia dotyczące organizacji Dni Puszczykowa – miejsce imprezy.
 4. Przyjęcie planu pracy KEKiS na 2011 rok.
 5. Pytania i wnioski.
Członkowie komisji spotykali się o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kasprowicza 1. obejrzano nową salę gimnastyczna i sale klasowe.
Następnie posiedzenie kontynuowano w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1, sala dla organizacji pozarządowych.
 
Ad 1. Korzystanie z sal gimnastycznych na terenie Puszczykowa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska przedstawiła sytuację związaną z wykorzystaniem sal lekcyjnych, sal do ćwiczeń i sali gimnastycznej, ponadto poinformowała o sposobie pobierania odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej oraz o kosztach związanych z wymianą żarówek.
W związku z wątpliwościami odnośnie płatności za korzystanie z sali gimnastycznej, głos zabrał też pan Dariusz Tonder, który zapytał, czy jest możliwe dokonanie zmian w uchwale, która reguluje sposób pobierania odpłatności.
Po zapoznaniu się z problemem, wysłuchaniu uwag pana Dariusza Tondera i pana Jakuba Janaszka, a także radnego Janusza Szafarkiewicza, komisja złożyła wniosek, aby dokonać analizy uchwały i wprowadzić zmiany umożliwiające bezpłatne korzystanie z sal gimnastycznych osobom niezrzeszonym w organizacjach.
Ponadto komisja wniosła, aby sprawdzić, kto odpowiada za zajęcia, a także, aby studentom udostępnić sale nieodpłatnie, a radca prawny sprawdził zgodność umowy z przepisami.
Dyrektor Ewa Budzyńska zwróciła uwagę, że udostępnianie sali w soboty i niedziele wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów, ponieważ konieczne jest zapewnienie obsługi (otwarcie i zamknięcie sali, a także sprzątanie). Poprosiła o sugestie, czy za użytkowanie sali w soboty i niedziele możliwe jest wprowadzenie odpłatności.
 
Ad 2. Sytuacja lokalowa Szkoły Podstawowej nr 1.
Dyrektor Ewa Budzyńska poinformowała, że wysłała do Burmistrza pismo w związku możliwością zapisywania od września 2011 r. pięciolatków do szkół. Pani dyrektor wyjaśniła, że nie może odmówić rodzicom przyjęcia dziecka do szkoły, a warunki lokalowe nie dają możliwości obsłużenia kolejnych dwóch oddziałów.
Pani Katarzyna Świniarska dodała, że w mieście są dwa obwody szkolne, dzieci są do nich przypisane, w Szkole Podstawowej nr 2 będzie podobna sytuacja, jednak komisja musiałaby porównać warunki pomiędzy szkołami. Ponadto pani Katarzyna Świniarska dodała, że w Puszczykowie nie ma publicznego przedszkola, więc nie można rodziców odsyłać do takiej placówki, ponieważ miasto musiałoby przejąć ciężar opłaty na siebie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że podjęto rozmowy z panią dyrektor biblioteki w sprawie udostępnienia dwóch pomieszczeń na potrzeby prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 1 dodatkowych oddziałów.
 
Ad 3. Końcowe ustalenia dotyczące organizacji Dni Puszczykowa – miejsce imprezy.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w związku z tym, iż jest to impreza masowa, może odbyć się tylko na terenie Centrum Animacji Sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że miastu zależy na skomasowaniu atrakcji w jednym miejscu, ponieważ zwiększa to zainteresowanie.
Następnie poruszono temat zniszczonych siedzisk na wałach. Pan Dariusz Tonder zadeklarował pomoc młodzieży, która po zakupie przez miasto materiałów (drewno, śruby) dokonałaby konserwacji ławek.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, ze w ciągu dwóch tygodni sporządzone zostaną wyliczenia odnośnie naprawy ławek.
 
Ad 5. Pytania i wnioski.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka zapytała o pismo z przedszkoli dotyczące zmiany wysokości czynszu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że stawka dotacji jest obliczana na podstawie danych z Mosiny, która prowadzi przedszkole publiczne, dodał też, że trzy lata temu przedszkola płaciły wyższy czynsz niż teraz, później nastąpiła obniżka stawki, a teraz dyrektorzy tych palcówek wnoszą o kolejne zmniejszenie.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że zmiany miały związek z warunkami lokalowymi, standardem, liczbą dzieci deklarowanych, itp. Dodała, że dotacja jest na poziomie 406,91 zł, a poprzednio 416,00 zł.
Wobec pytań radnych, pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła również, że przedszkola otrzymują dotację, pobierają też opłatę od rodziców, która jest różna w zależności od przedszkola (od 400 do 900 zł) i z tych środków opłacana jest obsługa, a także utrzymanie placówki, media itp., a dzierżawa jest jednym z kosztów.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka podsumowała dyskusję i stwierdziła, że nie ma gwarancji, iż zmniejszenie wysokości opłaty za dzierżawę, wpłynie na wysokość opłaty pobieranej od rodziców, wobec czego komisja proponuje pozostawić dotychczasową stawkę bez zmian.
 
Ad 4. Przyjęcie planu pracy KEKiS na 2011 rok.
Wobec braku uwag, przyjęto plan pracy komisji na 2011 rok.
Następnie przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że w porozumieniu z Przewodniczącym Rady powstał pomysł, aby przy udziale szkół, z okazji Dnia Dziecka zorganizować dziecięcą sesję Rady Miasta.
Dyrektor Ewa Budzyńska odpowiedziała, że przedyskutuje pomysł w gronie nauczycieli.
Termin następnego posiedzenia komisji wyznaczono na 14 marca, na godz. 19.00. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
 
Protokolant                                                                                                       Przewodnicząca komisji
/-/ Katarzyna Szykulska                                                                                    /-/ Małgorzata Szczotka
3

Protokół nr 2/11 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20.01.2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 2/11
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 20.01.2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
RM-0063-3/2/11
Godz. rozpoczęcia: 16.35
Godz. zakończenia: 19.20
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Spotkanie z dyrektorami szkół – zapoznanie się z problemami edukacji oraz budżetem szkół na 2011 rok.
 2. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
 3. Dyskusja nad organizacją i programem „Dni Puszczykowa”.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości, stwierdzając chwilową nieobecność radnych: Pawła Rochowiaka i Elżbiety Czarneckiej.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami szkół – zapoznanie się z problemami edukacji oraz budżetem szkół na 2011 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o przedstawienie budżetów swoich placówek.
Pani Ewa Budzyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformowała, że przesłany radnym projekt budżetu SP1 uległ zmianie i obecnie jego ogólna kwota wynosi 2.247.897 zł.
Następnie pani Ewa Budzyńska omówiła projekt budżetu SP1 (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu), informując m.in.:
 • koszt zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonii został przeniesiony do budżetu Urzędu,
 • sala gimnastyczna wymaga remontu,
 • oświetlenie na sali gimnastycznej ma zostać poprawione, ale będzie to duży koszt (pani dyrektor ma sprawdzić koszt naprawy oświetlenia).
Pani Izabela Bajbak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 omówiła projekt budżetu SP2 (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz powiedziała:
 • SP2 nie ma w ogóle założonego paragrafu na remonty i malowanie (chociaż instalacja elektryczna powinna zostać wymieniona),
 • zanim będzie można korzystać z nowo wybudowanej sali gimnastycznej konieczne jest dokonanie niezbędnych przeglądów, „odbiorów”, itp. (koszt ok. 10 tys. zł),
 • mała frekwencja (poniżej 50 %) wśród dzieci jeżdżących na basen (klasy 0-3) w okresie od listopada do marca.
Pani Izabela Bajbak zapytała czy w związku z tą sytuacją zrezygnować z wyjazdów na basen, a część zaoszczędzonych środków (ok. 2-3 tys. zł) przeznaczyć na wyjazd jednego nauczyciela do Włoch w ramach programu Comenius. Pani Izabela Bajbak dodała, że sprawę wyjazdów dzieci na basen skonsultuje podczas poniedziałkowego spotkania z rodzicami.
O godz. 16.55 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wnioskiem Komisji jest, aby pani dyrektor skonsultowała z rodzicami kwestię wyjazdów dzieci na basen, a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas sesji.
Skarbnik Piotr Łoździn oraz Sekretarz Maciej Dettlaff wskazali na duży koszt - 18 tys. zł przeznaczony na bezprzewodowy internet w SP2. Pani Izabela Bajbak zobowiązała się zweryfikować powyższą kwotę.
Pan Tomasz Żak – dyrektor Gimnazjum nr 1 omówił projekt budżetu szkoły (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) informując, że zaplanowano tylko niezbędne zakupy i działania (np. wymagane przez Sanepid czy przepisy BHP).
Radny Paweł Rochowiak poprosił, żeby przedstawiane projekty budżetowe były czytelniejsze.
Pan Krzysztof Narożny – dyrektor Gimnazjum nr 2 omówił projekt budżetu szkoły (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) informując, że największy wzrost wydatków nastąpił w paragrafie dotyczącym zakupu energii elektrycznej (ze względu na inny system rozliczania się z SP2 po zakończeniu rozbudowy szkół) oraz w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń (ze względu na podwyżki płac).
O godz. 17.40 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka.
Radny Janusz Szafarkiewicz zapytał jak, w porównaniu z innymi gminami, wygląda Puszczykowo pod względem finansowania szkół?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie robił jeszcze szczegółowych porównań, ale zaznaczył, że przedstawione budżety szkół są bardzo oszczędne, niemniej jednak na wyjazdy na basen oraz zajęcia pozalekcyjne Puszczykowo wydaje większe środki niż inne gminy.
Radny Marek Barłóg zapytał ile udało się zaoszczędzić w rozdziale dot. szkół podstawowych i gimnazjów?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ze względu na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, trudno było o oszczędności, które jednak udało się znaleźć w innych paragrafach.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów o podanie kwot, które udało się zaoszczędzić.
Pani Ewa Budzyńska (SP1) – 80 tys. zł,
Pani Izabela Bajbak (SP2) – ok. 50 tys. zł,
Pan Krzysztof Narożny (Gim2) – 21-22 tys. zł,
Pan Tomasz Żak (Gim1) – 38 tys. zł.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że pomimo oszczędności w wydatkach bieżących, ogólnie w oświacie per saldo wydatki wzrosły o 161 tys. zł (z powodu podwyżek dla nauczycieli).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podziękowała dyrektorom szkół za omówienie planów finansowych swoich placówek.
 
Ad 2. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
Dyrektorzy szkół przedstawili plany zajęć szkolnych półkolonii, organizowanych podczas ferii zimowych.
Następnie panie Joanna Hejnowicz – kierownik CAS i pani Danuta Mankiewicz – dyrektor biblioteki opowiedziały o obozie siatkarskim dla dziewcząt oraz feriach dla dzieci organizowanych przez bibliotekę.
Radni otrzymali zestawienie dot. organizacji zajęć sportowo-kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Miejską oraz Centrum Animacji Sportu (ww. materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Dyskusja nad organizacją i programem „Dni Puszczykowa”.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz przedstawiła wstępny program „Dni Puszczykowa”, które mają się odbyć 11 czerwca 2011 r. (ww. program „Dni Puszczykowa” stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że nie został jeszcze wybrany zespół muzyczny, który miałby być „gwiazdą” imprezy oraz poprosiła Komisję o pomoc w podjęciu decyzji w tej sprawie. Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła wykaz zespołów muzycznych z podaniem kosztów danego koncertu (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Czyża, pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że koszt „obicia” sceny, stojącej przez biblioteką wyniesie ok. 13 tys. zł.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że podczas „Dni Puszczykowa” w budynku biblioteki można zorganizować zaplecze (przebieralnie itp.) dla osób występujących na scenie przed biblioteką, teren CAS wykorzystać na rozgrywki sportowe, natomiast Rynek jako np. miejsce wystawy. Na terenie boisk pomiędzy biblioteką a Rynkiem można usytuować np. stragany.
Środki przeznaczone na zorganizowanie „Dni Puszczykowa”:
 • biblioteka – 50 tys. zł (plus ewentualni sponsorzy),
 • CAS – 13 tys. zł.
O godz. 18.25 posiedzenie Komisji opuścił radny Janusz Szafarkiewicz.
Członkowie Komisji dyskutowali o wyborze najlepszego miejsca do zorganizowania „Dni Puszczykowa”.
Radny Marek Barłóg stwierdził, że rozdzielenie imprezy na trzy miejsca wydaje mu się najsłuszniejsze. Największym problem będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, ale jak zaznaczył radny, ten problem będzie pojawiał się zawsze, bez względu na wybór miejsca.
Radny Paweł Rochowiak zwrócił uwagę, że w przypadku zorganizowania imprezy w trzech miejscach może wystąpić problem z integracją.
Pani Ewa Budzyńska poprosiła, żeby sprawdzić czy będzie można sprzedawać alkohol na terenie, który należy do szkoły.
Radny Zbigniew Czyż stwierdził, że należy skonsultować się w kwestii możliwości sprzedaży alkoholu oraz zabezpieczenia potencjalnych miejsc, w których miałaby zostać zorganizowana impreza.
Wniosek Komisji:
Po analizie kosztów koncertów poszczególnych zespołów muzycznych, Komisja rekomenduje, aby w pierwszej kolejność rozważyć możliwość zorganizowania koncertu Elektrycznych Gitar, a w drugiej kolejności zespołów: Leszcze i Żuki.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja ustali lokalizację „Dni Puszczykowa”.
O godz. 18.45 spotkanie Komisji opuściła radna Kinga Górna-Krzeszowiak.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że po spotkaniu z Wiceburmistrzem ustalono ostatecznie projekt budżetu CAS, na który przeznacza się kwotę 735 tys. zł (zdecydowano także o niewynajmowaniu lodowiska w przyszłym sezonie).
Pani Joanna Hejnowicz zobowiązała się, iż po zakończeniu działalności lodowiska przygotuje dla Komisji zestawienia, podsumowujące wszystkie koszty z nim związane (wydatki, dochody).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie pytając, kto jest za obniżeniem kosztów związanych z działalnością CAS o 360 tys. zł oraz rezygnacją z lodowiska w sezonie 2011/12?
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 1 głos.
W wyniku głosowania, Komisja zdecydowała o obniżeniu budżetu CAS o 360 tys. zł oraz rezygnacji z lodowiska.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, których jeszcze nie otrzymał.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wyjaśnił, że projekty uchwał w sprawach budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przygotowane przez poprzednią Burmistrz zostały dostarczone radnym przez Straż Miejską ok. 4 grudnia 2010 r.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że wszystkie zaproponowane w projekcie budżetu autopoprawki, będą poprawkami Burmistrza po zebraniu wniosków ze wszystkich komisji.
Radny Maciej Stelmachowski stwierdził, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że będzie to zupełnie inny projekt budżetu oraz zapytał o termin przygotowania zwartego opracowania projektu uchwały budżetowej, który będzie poddany pod głosowanie?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie będzie to zupełnie inny budżet, oprócz tego, że w niektórych pozycjach wydatki zostaną ograniczone.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż powiedział, że podczas poniedziałkowego spotkania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zostaną opracowane propozycje zmian, dlatego we wtorek na sesji będą mogły zostać przedstawione konkretne zmiany.
Skarbnik Piotr Łoździn potwierdził, że podczas sesji głosowany będzie projektu budżetu (który został przedłożony 15 listopada 2010 r.) wraz z naniesionymi zmianami.
 
O godz. 19.20 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 

Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 10.01.2011 r. w sali dla organizacji pozarządowych w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka

Protokół nr 1/11
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 10.01.2011 r.
w sali dla organizacji pozarządowych
w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1
 
RM-0063-3/1/11
Godz. rozpoczęcia: 17.35
Godz. zakończenia: 20.40
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Analiza dotacji dla Biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
 2. Budżet oraz plan działań Centrum Animacji Sportu w 2011 roku.
Listy obecności członków Komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza dotacji dla Biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła spotkanie Komisji, powitała radnych i gości.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz została poproszona o przygotowanie dwóch wersji budżetu biblioteki na 800 tys. zł oraz na 1 mln zł.
Pani Danuta Mankiewicz powiedziała, że przygotowała tylko 1 projekt budżetu na ok. 1.040.000 zł (ww. projekt budżetu stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz zasugerowała, żeby Komisja zdecydowała o wysokości dotacji dla biblioteki – wówczas do danej kwoty przygotowany zostanie plan finansowy.
Radny Paweł Rochowiak wskazał na niepokojące proporcje prezentowanego projektu budżetu biblioteki, w którym: niecałe 20% środków przeznaczonych zostanie na kulturę (koszty stałe – 21%, wynagrodzenia – 59%, dochody własne – ok. 13%).
Radny Paweł Rochowiak powiedział, że widzi oszczędności w:
 • ofercie kulturalnej, ograniczając imprezy jednorazowe (tzw. eventowe); "Dni Puszczykowa" zorganizować taniej, nie odbierając jednak nic z atrakcyjności tej imprezy,
 • kosztach stałych (m.in. wydatki zw. z wykorzystaniem telefonów, "kilometrówek"),
 • cięciach w wynagrodzeniach.
Zdaniem radnego dotacja dla biblioteki powinna wynieść 0,9 mln zł (plus dochody własne biblioteki).
Odpowiadając na pytania radnych, pani Danuta Mankiewicz powiedziała m.in.:
 • "kilometrówkę" przyznano 5 pracownikom (z limitem 300 km) – pracownicy Biblioteki sami przewożą materiały, organizują imprezy poza biblioteką, rozwieszają plakaty,
 • połączenia pomiędzy telefonami służbowymi są darmowe (gdy nie było telefonów komórkowych koszty telefonu były podobne),
 • biblioteka nie jest jednostką dochodową; rok 2010 był pierwszym rokiem, w którym biblioteka miała takie dochody,
 • trudno przewidzieć dochody w bieżącym roku (nie wiadomo jakie będą wpływy z wynajmu sal, ile zorganizowanych zostanie imprez biletowanych),
 • pracownicy biblioteki nie otrzymują "trzynastek", a jedynie nagrody z okazji "Dnia Bibliotekarza"; składki ZUS trzeba płacić również za prowadzących warsztaty.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że chciała, aby przede wszystkim szukać oszczędności w kosztach stałych oraz wskazała na negatywny wniosek, jakim jest przeznaczenie niecałych 20 % na działalność kulturalną.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w trudniej sytuacji finansowej, oszczędności są konieczne, a działów, w których można ich szukać jest kilka. Jego zdaniem dotacja powinna wynieść maksymalnie 900 tys. zł. Skarbnik dodał, że największym kosztem w bibliotece są bibliotekarze i może należałoby zastanowić się nad ich liczbą.
Pani Danuta Mankiewicz powiedziała m.in.:
 • w filii biblioteki w szpitalu zatrudniona jest 1 osoba na pół etatu. Likwidacja tej filii skutkowałaby pozbawieniem dostępu do biblioteki dla osób z terenu całej Niwki (z filii korzysta ok. 300 stałych czytelników, głównie osób starszych),
 • koszt wynajmu pomieszczenia filii w szpitalu – 350 zł netto miesięcznie,
 • biblioteka ma 1700 czytelników (+300 w filii) i ok. 30 tys. wypożyczeń rocznie,
 • bibliotekarze pracują pon-pt w godz. 7-18, w sb w godz. 8-14 (2 osoby od rana, 1 popołudniu),
 • etat biblioteczny wynosi 40 godzin tygodniowo,
 • obecny stan zatrudnienia jest konieczny,
 • liczba osób zatrudnianych przez bibliotekę – 12,
 • problem sprzątania i odśnieżania parkingu przez biblioteką – wg pani dyrektor nie tylko biblioteka powinna ponosić koszty jego utrzymania,
 • na promocję i reklamę składają się koszty druku plakatów, ulotek, itp.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił się radnym oraz poinformował, że jako nowy wiceburmistrz zajmował się będzie również sprawami kultury i sportu. Zdaniem Wiceburmistrza zdecydowanie dużą kwotą w bibliotece są wynagrodzenia, dlatego sugerowałby redukcje etatów i, jeśli będzie to konieczne, zmianę godzin otwarcia biblioteki. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że w przetargu na sprzątanie miasta należałoby uwzględnić również sprzątanie parkingu przed biblioteką.
Radny Janusz Szafarkiewicz poprosił, aby wypracować jednolity arkusz budżetowy, na którym mogłyby pracować biblioteka i CAS (ponieważ materiały w przedłożonej formie są mało czytelne).
Burmistrz Andrzej Balcerek stwierdził, że Komisja powinna zapoznać się ze statutem oraz regulaminem biblioteki. Zdaniem Burmistrza nie powinno się szukać oszczędności w ofercie kulturalnej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zwrócił uwagę, że sprzęty w bibliotece nie są zinwentaryzowane.
Następnie pani Danuta Mankiewicz przyznała, że meble z domu po panu Michałku-Grodzkim zostały przekazane bibliotece przez Urząd w formie darowizny.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała dyskusję oraz przeprowadziła głosowanie nad obniżeniem dotacji dla biblioteki do 800 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja zdecydowała o obniżeniu dotacji dla biblioteki do 800 tys. zł.
 
Ad 2. Budżet oraz plan działań Centrum Animacji Sportu w 2011 roku.
Kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanna Hejnowicz przedstawiła planowany budżet CAS (omawiany budżet CAS stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz odpowiadając na pytania radnych, powiedziała m.in.:
 • na rok 2011 przeznaczono 40 tys. na koszenie, nawożenie, dosiewanie i wertykulację podłoża trawiastego (boisko),
 • konieczny jest dozór terenu CAS ze względu na wcześniejsze akty wandalizmu i dewastacje,
 • kwota przeznaczona na energię elektryczną (100 tys. zł) uwzględnia teren CAS oraz dwa Orliki,
 • asfalt pod lodowiskiem jest chroniony warstwą piasku,
 • uruchomiony został program mecenatu sportu dzieci i młodzieży (w zamian za reklamę na lodowisku firmy fundują np. nagrody dla dzieci).
Komisja zaproponowała usunięcie wydatków na budowę skateparku i ścianki wspinaczkowej.
Radny Janusz Szafarkiewicz zasugerował postawienie dwóch dodatkowych lamp na terenie CAS (co umożliwiłoby po zmroku korzystanie ze wszystkich kortów oraz polepszyłoby widoczność z kamer).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, że spotka się z panią Joanną Hejnowicz, żeby wypracować zmiany w budżecie CAS, które później zostaną przedstawione Komisji.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że należy się zastanowić czy w sezonie 2011/12 planować kwotę na ponowne wynajęcie lodowiska.
Radny Janusz Szafarkiewicz stwierdził, że po przeanalizowaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem lodowiska oraz po poznaniu liczby osób korzystających z lodowiska, należałoby zdecydować czy kontynuować przedsięwzięcie.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował, żeby na obecną chwilę zdjąć z budżetu środki na wynajem lodowiska, ale w ciągu roku, po przeanalizowaniu wszystkich kosztów, można będzie zmienić tę decyzję.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wnioskiem z posiedzenia jest obniżenie koszów CAS o 200-250 tys. zł.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że razem z panią Joanną Hejnowicz przygotują dwa warianty budżetu CAS (z i bez lodowiska).
Pani Joanna Hejnowicz zapytała czy wzorem ubiegłego roku, CAS ma zajmować się koordynacją przygotowań obozów i kolonii?
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o dużym zainteresowaniu obozem w Sierakowie.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy przygotować się do dyskusji na ten temat i podjąć ją na następnym posiedzeniu.
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na czwartek, 20 stycznia o godz. 16.30 (spotkanie z dyrektorami szkół, cd. budżetu CAS).
 
O godz. 20.40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 01/10 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się dnia 27 grudnia 2010 r. w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 01/10
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się dnia 27 grudnia 2010 r.
w sali sesyjnej, ul. Wysoka 1.
RM – 0063-3/01/10
 
 
Godzina rozpoczęcia: 20.05
 
Godzina zakończenia: 21.40
 
W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczyła Małgorzata Szczotka udział wzięli członkowie komisji oraz goście (listy obecności członków komisji oraz gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Tematy:
 1. Analiza dotacji dla biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
 2. Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2011 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Analiza dotacji dla biblioteki w projekcie budżetu na 2011 rok.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz przedstawiła propozycję budżetu na rok 2011 rok, zaznaczyła też, że jeśli propozycja nie zostanie przyjęta, wtedy naniesione zostaną zmiany.
Następnie dyskutowano nad możliwością zmniejszenia budżetu biblioteki i związanymi z tym ograniczeniami i oszczędnościami.
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała na pytania dotyczące stałych kosztów ponoszonych przez placówkę, poinformowała też, jakie kwoty przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i zlecenia. Dyrektor zaznaczyła, że budżet na rok 2010 był w wysokości 990.000 zł, ale od września doszły trzy etaty, ponadto do końca grudnia Urząd płacił za odśnieżanie dojść do biblioteki, a od stycznia leży to już w kompetencji placówki.
Komisja wyraziła opinię o konieczności analizy kosztów stałych i znalezienia oszczędności.
Ponadto Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła uwagę, że propozycje biblioteki kierowane są w stronę określonego grona mieszkańców i zasugerowała, aby spróbować poszerzyć ich zakres np. o licealistów.
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że wśród osób odwiedzających bibliotekę przeprowadzana jest ankieta dotycząca ich potrzeb i zainteresowań, dodała też, że aby zasięgnąć szerszej opinii, ankieta musiałaby zostać dołączona np. do Echa Puszczykowa.
Dalsza dyskusja dotyczyła działalności biblioteki i jej oferty dla mieszkańców. Pojawiły się sugestie odnośnie zmniejszenia częstotliwości imprez cyklicznych lub rezygnacji z niektórych.
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła sytuację związaną z organizacją Dni Puszczykowa, wyjaśniła też, że w ubiegłym roku biblioteka zajęła się tym po raz pierwszy.
W nawiązaniu do tego tematu, radni podjęli dyskusję nad możliwością powrotu do organizacji Dni Puszczykowa na terenie Centrum Animacji Sportu i ograniczenia czasu trwania imprezy do jednego dnia.
Po zapoznaniu się z propozycją budżetu biblioteki przedstawioną przez panią Danutę Mankiewicz, radni poprosili o przygotowanie na początek stycznia propozycji na 1 mln zł i na 800 tys. zł. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podkreśliła, aby oszczędności dotyczyły przede wszystkim kosztów stałych, a jeśli będą konieczne ograniczenia wydatków na planowane imprezy, to aby nie rezygnować z tych tradycyjnych, do których mieszkańcy są bardzo przywiązani.
 
Ad 2. Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2011 rok.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że chciałaby spotkać się z dyrektorami placówek oświatowych, a przed feriami także z młodzieżą, aby dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i możliwość współpracy.
W dalszej części posiedzenia, podczas dyskusji z sekretarzem Maciejem Dettlaffem ustalono, że w styczniu skarbnik przygotuje propozycję zmian do projektu budżetu, który radni otrzymali w grudniu.
Radni upewnili się też, że podczas ferii wstęp na lodowisko działające przy Centrum Animacji Sportu będzie bezpłatny.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godz. 21.40 zamknęła posiedzenie.
2