2012

Protokół nr 15/12 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 15/12
posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.15.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.40
Godz. zakończenia: 19.15
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:

Elżbieta Czarnecka

Zbigniew Czyż

Małgorzata Hempowicz

Paweł Rochowiak

Maciej Stelmachowski

Janusz Szafarkiewicz

 

Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Tematy:
 1. Podsumowanie pracy komisji - sprawozdanie.
 2. Propozycje do planu pracy na 2013 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych (obecnych 5 radnych; nieobecna radna Elżbieta Czarnecka, chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie pracy komisji – sprawozdanie.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała sprawozdanie (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz pytania dotyczące kwestii poruszanych w 2012 roku przez Komisję (pytania stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Maria Michałowska z punku EkoInfo odpowiedziała na pytania dot. liczby odwiedzających, godzin otwarcia oraz zapotrzebowania na materiały.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Beata Cierzniak przedstawiły informacje nt. wynajmu sal gimnastycznych.
Odpowiadając na pytanie radnej Kingi Górnej-Krzeszowiak, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na dzień dzisiejszy w zasobach lokalowych Miasta nie ma żadnego lokalu, który można by zaproponować zespołom muzycznym na próby.
O godz. 18.00 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 6 radnych).
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała na pytanie dot. zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odczytał konkluzję z opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, mówiącą iż pani Beata Cierzniak spełnia wymogi niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły. Odpowiadając na kolejne pytanie, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w październiku 2013 roku dyrektor Gimnazjum nr 2 pan Krzysztof Narożny będzie przystępował do egzaminu na wyższy stopień nauczycielski.
O godz. 18.00 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 7 radnych).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rozważane nowe koncepcje dotyczące pozyskania dodatkowych pomieszczeń dla SP1. Najbardziej pozytywnym rozwiązaniem byłaby rozbudowa SP1 –Wiceburmistrz powiedział, że planowano w 2012 r. zlecić wykonanie dokumentacji, a w 2013 r. rozpocząć prace i zakończyć je w 2014 r. Prowizorycznie zakładane koszty oscylowały w granicach ok. 1.400.000 zł.
Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji rozważano inny sposób rozwiązania problemu, ponieważ pojawiła się możliwość, co do której jest poparcie KBiRM.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na Rynku znajduje się budynek, który nie został jeszcze do końca zagospodarowany, a już został wystawiony na sprzedaż. Można by kupić ten budynek i tak go zagospodarować, żeby było to korzystne dla potrzeb Miasta. Rozważa się zakup tego budynku (ma 300 m2 powierzchni użytkowej) i zaadaptowanie go np. na księgozbiory biblioteki i uruchomienie tam stricte biblioteki (tj. wypożyczalni książek). Wówczas parter budynku BMCAK, mógłby być wykorzystywany przez szkoły, zatem nie potrzebna byłaby jej budowa. Dodatkowo budynek na Rynku mógłby przejąć kilka innych funkcji potrzebnych dla Miasta. Miasto bowiem ciągle boryka się z lokalizacją Straży Miejskiej (budynek przy ul. Poznańskiej 26 ze względu na stan techniczny musi w przyszłym roku zostać opróżniony). Siedzibę Straży Miejskiej planowano przenieść do budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 36 (umowa dla przychodni kończy się w lipcu 2013 roku), ale prezes spółki POZMED zamierza przedłużyć umowę. Odmowa przedłużenia umowy dla przychodni, mogłaby spowodować niezadowolenie część mieszkańców z powodu jej likwidacji. Obecnie prezes spółki ma określić, które pomieszczenia zamierza nadal dzierżawić. Siedzibę Straży Miejskiej można by przenieść na przykład na Rynek. Ponadto liczba pomieszczeń w budynku jest duża i znajdzie się tam również miejsce dla organizacji pozarządowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedstawiony pomysł jest obecnie na etapie sondaży, ocen i analiz czy jest to słuszne posunięcie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że chciałby poznać zdanie Komisji w tej sprawie, czy Komisja jest za takim rozwiązaniem. Jeżeli tak, to Urząd podejmie konkretne rozmowy z właścicielem budynku (cena podana jest w internecie, bo budynek już od dłuższego czasu wystawiony jest na sprzedaż), starając się wynegocjować jak najkorzystniejszą dla Miasta kwotę.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała jakiego rzędu oszczędności by to były i ile sal uda się pozyskać na parterze obecnego budynku biblioteki (czy wszystkie potrzeby SP1 zostaną zaspokojone).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie na parterze 2 duże sale są wykorzystywane przez bibliotekę na księgozbiory, 1 sala jest wykorzystywana przez gimnazjum na pracownię komputerową, 1 sala wykorzystywana jest przez SP1 (w godzinach przedpołudniowych) oraz przez organizacje pozarządowe (w godzinach popołudniowych), 1 sala, która miała być gabinetem dyrektora również wykorzystywana jest przez SP1. W sumie jest 5 pomieszczeń, w tym 2 duże sale.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właściciel budynku wystawił go za cenę ok. 700 tys. zł (budynek jest w stanie surowym zamkniętym, wewnątrz nie ma żadnych ścian działowych, nie są też rozprowadzone instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że trzeba by włożyć w jego zagospodarowanie ok. pół miliona złotych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że zaletą budynku jest brak ścian działowych i instalacji, ponieważ można rozmieścić pomieszczenia według własnej koncepcji.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o koszt budowy łącznika między SP1 a obecnym budynkiem biblioteki.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa łącznika nie jest planowana.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że przy budowie łącznika koszty zakupu budynku i jego adaptacji byłby pewnie porównywalne z rozbudową SP1.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że w przypadku zakupu budynku, Miasto zyskuje nowy obiekt w dobrej lokalizacji oraz dodał, że choć pewnie dyrekcja SP1 wolałaby, żeby szkoła została rozbudowana, to jednak wskaźniki demograficzne niebawem mogą się zmienić.
Dyrektor SP1 pani Ewa Budzynska powiedziała, że mimo iż wolałaby nową szkołę, to jednak nie może dyskutować z oszczędnościami. Zaznaczyła również, że ją przedstawione rozwiązanie satysfakcjonuje, ale nie może wypowiadać się za dyrektora gimnazjum pana Tomasza Żaka.
Radny Paweł Rochowiak stwierdził, że należy się zastanowić czy takie rozwiązanie spełni funkcje dla szkoły oraz CAK.
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w tym momencie opowiada się za kupnem budynku na Rynku, bo dzięki temu rozwiąże się wiele problemów: od przychodni lekarza rodzinnego, która zostałaby przy ul. Poznańskiej, przez salę dla organizacji pozarządowych oraz pomysł ulokowania siedziby Straży Miejskiej. Zdaniem radnej Małgorzaty Hempowicz ze społecznego punktu widzenia oraz użyteczności obiektu zakup budynku jest słuszną decyzją.
Radny Zbigniew Czyż powiedział, że warto rozpatrzyć możliwość zakupu budynku i jego zdaniem warto go nabyć, co jednak nie oznacza, że SP1 nie będzie rozbudowywana.
Radny Janusz Szafarkiewicz powiedział, że temat jest bardzo świeży i Rada nie powinna się na razie w tej sprawie głośno wypowiadać, ponieważ im mniej będzie na ten temat mówić, tym taniej będzie można budynek kupić.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że gdyby nie potrzeba sali na duże koncerty, to w budynku na Rynku zmieściłaby się cała działalność CAK. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeśli Komisja opowiada się za kupnem budynku, to Urząd przystąpi do negocjacji i przygotuje uchwałę o wyrażeniu zgody na kupno. Dodał, żeby w tej chwili nie rozmawiać o zagospodarowaniu budynku.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała, że chyba wszyscy się zgadzamy z tym, że budynek byłby potrzebny Miastu, ale jest to na tyle świeży temat, że warto poznać szczegóły i na kolejnym posiedzeniu przedyskutować koncepcje. Powiedziała również, że nie wyobraża sobie szkoły bez łącznika.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że chciałby aby CAK otrzymało nowy obiekt, gimnazjum przeszło do budynku starej szkoły, a SP1 ma cały budynek dla siebie.
Następnie dyskutowano nt. szatni piłkarskiej na terenie CAS, remontu budynku Przedszkola nr 3, odwodnienia boiska Orlik oraz projektu „Wirtualny spacer”.
 
Ad 2. Propozycje do planu pracy na 2013 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o składanie propozycji do przyszłorocznego planu pracy Komisji.
Pani Katarzyna Świniarska zasugerowała, żeby kwestię podsumowania roku szkolnego przesunąć na wrzesień.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • Druk nr 200 – ws. Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. ws. powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że nowo wybrany radny chciałby zostać członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 200 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • Druk nr 199 – ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2013.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyszłorocznego planu pracy Rady (projekt będzie rozpatrywany podczas sesji w styczniu).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Projekt uchwały z druku nr 199 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że mieszkańcy narzekają na sposób odśnieżania ulic.
Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że jednorazowy przejazd przez miasto maszyn odśnieżających kosztuje 12 tys. zł oraz dodała, że odśnieżarki wyjeżdżają tylko po ustąpieniu opadów i w pierwszej kolejności tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
O godz. 19.15 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 14/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 21 listopada 2012 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna,

Protokół nr 14/12
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 21 listopada 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012-3.14.12
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 20.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka - nieobecna
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz - nieobecna
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecna
 
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
1.    Zapoznanie się z projektem budżetu na 2013 rok w zakresie działań Komisji.
2.    Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych (obecnych 5 radnych). Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2013 rok w zakresie działań Komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informacje na temat projektu budżetu m.in. w zakresie turystyki, oświaty, działalności punktu Eko-info, ponadto omówił wydatki na promocję (w tym dotacje dla NGO), a także na bibliotekę, CAS i działalność lodowiska.
Bardziej szczegółowo omówiono wydatki związane z oświatą, m.in. z wyjazdami dzieci na basen, wymianą instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o założeniach remontu przedszkola przy ul. Przyszkolnej, wyjaśniono też, że wzrost na przedszkola wynika m.in. z powstania nowego przedszkola na ul. Gołębiej, gdzie zadeklarowano liczbę 50 dzieci.
Ponadto Wiceburmistrz poinformował o sytuacji w przedszkolu przy ul. Niepodległości, gdzie błędnie poinformowano rodziców o szczegółach finansowania programu unijnego.
Po dyskusji przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu budżetu na 2013 rok w zakresie działań Komisji.
Wynik głosowania: "za" - 5 głosów, "przeciw" - 0 głosów, "wstrzymuję się" - 0 głosów.
 
Przewodnicząc Rady Zbigniew Czyż opuścił posiedzenie Komisji.
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o komunikację w ramach aglomeracji poznańskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że możliwe jest powstanie międzygminnego związku komunikacyjnego, jest już po pierwszym spotkaniu w tej sprawie i czytaniu statutu, zgłoszono około 160 uwag, ale powołano specjalną grupę do rozpatrzenia wniosków, w której skład wchodzi starostwo, a za 6 lat starosta będzie odpowiadał za cała komunikację w powiecie.
Następnie radny Maciej Stelmachowski zapytał o budowę hali sportowej na terenie byłego MOSiR-u.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że planowana jest dzierżawa a nie sprzedaż terenu, przetarg jest na dzierżawę, określimy dokładnie jak ma wyglądać.
Wiceburmistrz dodał, że recesja się powiększa i inwestorzy znikają, gdy dobrniemy do przetargu nie wiadomo czy wpłynie oferta.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 20.00 zamknęła posiedzenie.
 
 
 

Protokół nr 13/12 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 13/12
posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 13listopada 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.11.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.30
Godz. zakończenia: 20.00
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
Elżbieta Czarnecka
Zbigniew Czyż
Małgorzata Hempowicz
Paweł Rochowiak
Maciej Stelmachowski
Janusz Szafarkiewicz
 
Protokolant: Katarzyna Szykulska
Tematy:
 1. Sprawy bieżące.
 2. Podsumowanie dotychczasowych efektów prac działu Promocji Miasta, w związku ze zbliżającym się końcem obchodów 50-lecia Miasta.
 3. Organizacje pozarządowe - świetlice: Klub Puszcza działający przy MOPS oraz Klubik Sówka działający przy Kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej.
 4. Przygotowanie CAS do sezonu zimowego.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych (obecnych 8 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawy bieżące.
Druk nr 185a. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że członkowie komisji otrzymali projekt uchwały oraz umowę dzierżawy w dniu dzisiejszym, poprosiła też o komentarz Burmistrza w tej sprawie.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że trwają ustalenia z potencjalnym inwestorem m.in. dotyczące terminów wykonania prac, przedłożony projekt uchwały jest związany z zakończeniem pierwszego etapu prac, czyli zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Następnie podjęto dyskusje, czy taki tryb opiniowania projektu uchwały jest do przyjęcia.
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że projekt uchwały został przedstawiony radnym w dniu dzisiejszym na prośbę Przewodniczącego, aby radni mieli możliwość zapoznania się z umową.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy planuje się przedstawić projekt umowy do konsultacji społecznych.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że aby móc podejmować kolejne czynności, na początek należy przyjąć uchwałę w sprawie wydzierżawienia terenu.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że pojawiały się wcześniej publikacje w Echu Puszczykowa, ponadto temat był też kilkakrotnie omawiany na posiedzeniach Komisji.
Następnie głos zabrał wiceburmistrz Władysław Ślisiński, który omówił procedurę i wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest pierwszym krokiem, aby móc sformułować istotne warunki zamówienia i przygotować przetarg, dzięki któremu wybrana zostanie najlepsza oferta i dopiero wtedy będzie można podejmować decyzję, czy teren wydzierżawić, czy jednak nie.
Wobec braku dalszych głosów, Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku nr 185a.
Wynik głosowania: „za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0.
Jedna osoba nie brała udziału w glosowaniu.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała pismo od Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 dotyczące konkursu na dyrektora placówki. (Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca poinformowała też, że urząd jest w posiadaniu dwóch różnych opinii dotyczących przeprowadzania procedury wyboru dyrektora, ponadto Burmistrz zwrócił się do Kuratorium Oświaty z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Głos zabrał Burmistrz Andrzej Balcerek, który dodał, że zgodnie z jego wiedzą, szkoła funkcjonuje sprawnie, prawidłowo i nie ma już powodów do jakiegokolwiek niepokoju o panującą w niej atmosferę.
Radny Paweł Rochowiak poprosił o wyjaśnienie w związku z jakimi problemami Rada Rodziców podjęła interwencje formułując pismo do Rady Miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że kompetentnej odpowiedzi może udzielić tylko osoba będąca w składzie Rady Rodziców.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, który powiedział, że tak jak zostało to przedstawione w piśmie dystansuje się od niego, ponieważ sprawa dotyczy licznych niedomówień m.in. związanych z możliwym odwołaniem dyrektor.
Głos w sprawie zabrała też radna Kinga Górna-Krzeszowiak, która odczytała fragmenty opinii prawnej przygotowanej przez Pana Kańskiego podważając jej wartość.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła opinię, że lepiej poczekać na opinię Kuratorium Oświaty, ponieważ radnym brak wiedzy prawniczej i samodzielna interpretacja dwóch różnych opinii prawnych może okazać się błędna.
Ponadto głos w sprawie zabrał wiceburmistrz Władysław Ślisiński, który omówił sytuację związaną z przygotowaniem opinii prawnej przez pana Kańskiego, zwrócił także uwagę, że jej zapisy wprowadzają niepokój, ponieważ podważa ona prawomocność konkursu na dyrektora szkoły podstawowej nr 2. Wiceburmistrz dodał, że nie znano posiadano wcześniej informacji, iż dzieci Pana Kańskiego uczęszczają do tej szkoły i że może ob wobec tego być stronniczy.
Radny Paweł Rochowiak podziękował Wiceburmistrzowi za opisanie sytuacji i wyraził opinię, że wobec powyższego, najwłaściwszym będzie poczekanie na opinię Kuratorium Oświaty.
W dalszym ciągu posiedzenia, Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przedstawiła sytuację związaną z jej prośba do kancelarii Mecenasa Muszyńskiego o sporządzenie i udostępnienie opinii prawnej w sprawie oraz odpowiedzią, jaką otrzymała. W związku z powyższym, Przewodnicząca poinformowała, że skłoniło ja to do skierowania pisma do Kuratorium Oświaty z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz odczytała otrzymaną odpowiedź. Przewodnicząca dodała, że skłoniło ją to do wniesienia o sporządzenie niezależnej opinii.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wraz z Burmistrzem stoją na stanowisku, iż wiążąca dla urzędu jest opinia kancelarii, która obsługuje miasto.
 
Ad 2. Podsumowanie dotychczasowych efektów prac działu Promocji Miasta, w związku ze zbliżającym się końcem obchodów 50-lecia Miasta.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zrelacjonowała wykonanie planu działań, który przedstawiony został na początku roku oraz wyjaśniła, że ponieważ nie przeprowadzano badań opinii publicznej, miernikiem wykonania zadań jest np. liczba osób, która brała udział w poszczególnych imprezach, liczba wydrukowanych ulotek, odsłony witryn internetowych czy spotów radiowych reklamujących dane wydarzenie. (Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Paweł Rochowiak zwrócił uwagę, że należy docenić ogrom pracy wykonanej przez dział promocji, dodał też, że w przyszłości można postarać się o uwzględnienie w budżecie środków na monitoring efektów w postaci np. press service w formie internetowej, dołożyć do tego analizę liczby sponsorów i uzyskanych środków, co pozwoliłoby na przestrzeni kilku lat ocenić rozwój.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał o procent wykonania tegorocznego budżetu na promocję.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że cały budżet na działania promocyjne był na ponad 340 tys. konkretne informacje zostaną przesłane po przeliczeniu, jednak działania zmieszczą się w planowanym budżecie.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących podatku za odbiór odpadów od 1 lipca 2013 r., planowany jest współudział z firma Eko-Rondo w sporządzeniu kalendarza selekcjonera.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że zdecydowano, że firma sama będzie dostarczała mieszkańcom informacje o terminach odbioru odpadów.
 
Ad 3. Organizacje pozarządowe - świetlice: Klub Puszcza działający przy MOPS oraz Klubik Sówka działający przy Kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej.
Pan Piotr Przystański kierownik świetlicy działającej przy MOPS omówił zakres i zasady działania świetlicy, ponadto wyjaśnił na jakich zasadach udzielana jest pomoc i na czym to polega. Jako konkretne efekty, Pan Przystański wskazał poprawę w wynikach nauki uczęszczających dzieci, a także fakt stworzenia atmosfery bezpieczeństwa i zaufania zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, z którymi podejmowana jest współpraca.
Pan Przystański opisał też zasady współpracy z MOPS i z poradnią pedagogiczno-psychologiczną w Mosinie, a także zasady finansowania pracy poradni, ponadto poinformował o planach związanych z dalsza działalnością poradni m.in. podziałem na dwie sale, aby stworzyć miejsce, w którym np. dzieci nadpobudliwe będą mogły się uspokoić.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że Komisja Rewizyjna skontrolowała działalność MOPS i na temat działalności klubu są same dobre opinie.
Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Grześkowiak współprowadząca Klubik Sówka działający przy Kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej.
Pani Grześkowiak omówiła zasady funkcjonowania Klubu i wyjaśniła, że w założeniu ma on uzupełniać działalność szkoły i działającej świetlicy. Działalność rozpoczęta w czerwcu ogniskiem, uczęszcza 35 dzieci z rodzicami i 20 młodzieży gimnazjalnej, która teraz współpracuje.
Pani Grześkowiak dodała, że w profilu działalności Klub zakłada pogłębienie wiedzy dzieci, wzbudzenie więzi z rodzimą miejscowością, naukę pierwszej pomocy; ponadto chętnie pomagają mieszkańcy, zajęcia odbywają się w środy od 16 do 18 na zasadzie wolontariatu, jedna osoba jest na etacie psychologa.
Głos zabrała także Pani Dorota Gallas, która omówiła dalsze plany Klubu, m.in. zajęcia tematyczne adwentowe przygotowujące do Bożego Narodzenia, plan zajęć z nauczycielami, praca nad integracją środowisk młodzieży, dzieci i osób starszych.
Radny Paweł Rochowiak zwrócił uwagę, że w przypadku rozliczania dotacji, której miasto udzieliło Klubowi (ze środków na profilaktykę alkoholową) bardzo ważne jest uważne i szczegółowe rozliczenie, które uwiarygodni korzystanie z tego funduszu.
 
Ad 4. Przygotowanie CAS do sezonu zimowego.
Pani Anna Kubacka z Centrum Animacji Sportu poinformowała, że w październiku i listopadzie, zostaną ogłoszone terminy dotyczące mi.n. lig szkolnych piłki siatkowej.
Przewodnicząc Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy są już zaplanowane zajęcia na ferie zimowe.
Pani Anna Kubacka odpowiedziała, że są w trakcie załatwiania
 
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 20.00 zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 12/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 października 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, b

Protokół nr 12/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 16 października 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012-3.12.12
 
 
godz. rozpoczęcia: 15.00
godz. zakończenia: 17.10
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski – nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Plany zagospodarowania terenu MOSiR-u, przedstawienie efektów dotychczasowych rozmów Urzędu z potencjalnym inwestorem.
 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Zapoznanie komisji ze zgłoszeniami kandydatów do Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Plany zagospodarowania terenu MOSiR-u, przedstawienie efektów dotychczasowych rozmów Urzędu z potencjalnym inwestorem.
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek poinformował, że umowa była już wielokrotnie dyskutowana z inwestorem, kancelarie prawne wymieniły spostrzeżenia i jeśli Komisja wyda pozytywną opinię, urząd będzie mógł przygotować projekt uchwały i przystąpić do przetargu.
Następnie dyskutowano nad możliwym sposobem zagospodarowania terenu.
Potencjalny inwestor, pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił podstawowe założenia m.in. przebudowę istniejących kortów, zaplecze fitness, biurowe i restauracyjne, pole do minigolfa, a w kolejnym etapie budowę niewielkiego hotelu lub domków, z których mogłyby korzystać np. kolonie czy zgrupowania sportowe.
Pan Krzyżański wyjaśnił też, że obiekt miałby też specjalna ofertę dla szkół, którym byłby udostępniany na 6 godzin w tygodniu; w przypadku mieszkańców miasta istnieje możliwość zaoferowania preferencyjnych cen za udostępnianie.
Poruszono także temat lodowiska. Pan Krzyżański wyjaśnił, że są plany, aby zimą zagospodarować na ten cel kort nr 1, gdzie można by rozkładać zadaszenie.
Pani Gabriela Ozorowska zwróciła uwagę, że w kwestii wykorzystania i przeznaczenia obiektu powinny odbyć się konsultacje społeczne.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że dwukrotnie pisała w Echu Puszczykowa na temat toczących się rozmów z potencjalnym inwestorem, ponadto temat był poruszany na czterech posiedzeniach Komisji i chętne osoby mogły w nich uczestniczyć.
Głos zabrał też pan Karol Ryglewicz, który podniósł temat ewentualnego omawiania szczegółów umowy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odpowiedział, że na posiedzeniu Komisji przedstawiana jest propozycja inwestora, a cała Rada będzie decydować czy podjąć uchwałę o dzierżawie terenu, co do samej umowy, podpisuje ją Burmistrz a nie Rada.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że nie ma na razie mowy o finalizowaniu umowy, ponieważ cały czas trwają rozmowy w sprawie jej zapisów pomiędzy kancelarią mecenasa Szymona Muszyńskiego, która reprezentuje urząd i kancelarią inwestora.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że to nietypowa sytuacja, gdy pojawia się inwestor, który chce przejąć wszystkie ryzyka związane z taką inwestycją. Skarbnik dodał też, że przetarg jest konieczny, aby dokładnie określić cenę, ale także koncepcję, którą dzierżawca będzie musiał zrealizować.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Krzysztof Narożny oraz nauczycielka matematyki pani Beata Cielecka przedstawili sprawę wybitnie uzdolnionej matematycznie uczennicy. Pani Cielecka wyjaśniła, że wiedza uczennicy wkracza daleko poza zakres materiału omawianego w gimnazjum i rozwiązuje zadania na poziomie akademickim. Pani Cielecka dodała, że udało jej się dotrzeć do profesora Podolskiego, który zaoferował swoją pomoc i możliwość przeprowadzania indywidualnych wykładów, a także polecił liceum, do którego powinna trafić uczennica.
Dyrektor Narożny dodał, że zwrócił się do Burmistrza o dofinansowanie dla uczennicy, które mogłoby pokryć np. koszt dojazdów, poprosił tez radnych o ewentualne sugestie odnośnie możliwej ich zdaniem pomocy.
Wobec powyższego podjęto dyskusję, podczas której ustalono, że skarbnik rozpatrzy możliwości związane z podjęciem uchwały odnośnie przyznania stypendium, ewentualnie zmiany w budżecie i przeznaczenia dla szkoły dodatkowych środków na wsparcie uczennicy.
 
Ad 3. Zapoznanie komisji ze zgłoszeniami kandydatów do Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że wpłynęły 32 wnioski o przyznanie nagrody Rady Miasta, dodał też, że trudno wspólną miarą oceniać osiągnięcia sportowe i naukowe, jednak zdecydowano się przyznać 17 nagród.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za” - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Pani Barbara Mulczyńska poinformowała, że wpłynęły trzy wnioski złożone przez Pana Fiedlera, Dom Lech oraz przez Państwa Bekasiaków. Pani Mulczyńska dodała, że komisja odrzuciła wniosek o dofinansowanie dla Domu Lech.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaznaczył, że Komisja nie opiniuje wniosków, tylko kwotę, którą należy uwzględnić w projekcie budżetu.
Komisja sformułowała wniosek o przeznaczenie na powyższy cel kwoty 30.000 zł.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godz. 17.10 zakończyła posiedzenie.

Protokół nr 10/12 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 4 września 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 10/12
posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 4 września 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.10.12
 
Godz. rozpoczęcia: 17.30
Godz. zakończenia: 19.55
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:

Elżbieta Czarnecka

Zbigniew Czyż

Małgorzata Hempowicz

Paweł Rochowiak

Maciej Stelmachowski

Jarosław Strzelczyk

Janusz Szafarkiewicz – nieobecny

 

Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Tematy:
 1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2011/2012.
 2. Informacja o wynikach końcowych sprawdzianów i testów w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 3. Sytuacja placówek oświatowych przed nowym rokiem szkolnym.
 4. Sprawy bieżące.
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2011/2012.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Janusza Szafarkiewicza, chwilowa nieobecność radnych Pawła Rochowiaka i Macieja Stelmachowskiego - obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o podsumowanie roku szkolnego 2011/2012.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności szkoły (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
O godz. 17.45 do obradujących dołączyli radni Paweł Rochowiak i Maciej Stelmachowski - obecnych 8 radnych.
Radny Zbigniew Czyż zapytał o stan techniczny sali gimnastycznej.
Dyrektor Ewa Budzyńska powiedziała, że podpisana została umowa na prace remontowe, których przebieg ma możliwie najmniej kolidować z zajęciami szkolnymi (wartość prac – ok. 46 tys. zł).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy obecna liczba sal za kilka lat będzie wystarczająca.
Dyrektor Ewa Budzyńska powiedziała, że problem lokalowy szkół się nie skończy, dlatego zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości rozbudowy szkoły.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 pan Tomasz Żak powiedział, że mając 6 oddziałów dysponuje 6 klasami. W przypadku zwiększenia się liczby oddziałów koniecznym będzie wprowadzenie dwuzmianowości. Ponadto powiedział, że korzysta także z pomieszczeń w budynku Biblioteki, w której mieści się sala komputerowa i biblioteka gimnazjum. Dyrektor Tomasz Żak przychylił się do pomysłu rozbudowy szkoły.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd zamierza zabezpieczyć w projekcie budżetu na 2013 rok środki na poprawę sytuacji lokalowej. Rozważa się np. budowę segmentu od strony parkingu, który powiększyłby obie szkoły o dodatkowe klasy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Beata Cierzniak, jako nowy dyrektor szkoły poprosiła Wicedyrektora Macieja Kubackiego o przedstawienie sprawozdania.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pan Maciej Kubacki przedstawił sprawozdanie (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Rochowiaka, Dyrektor Beata Cierzniak powiedziała, że szkoła ma problem z salą informatyczną.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 pan Tomasz Żak przedstawił sprawozdanie z działalności szkoły (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Małgorzaty Szczotki dotyczące występowania w szkołach tzw. „fali”, Dyrektor Tomasz Żak poinformował, że to zjawisko pojawia się co roku, ale w ciągu 1-2 tygodni jest diagnozowane (uczniowie klas I zgłaszają przypadki „fali”) i wówczas wzywa są rodziców sprawców.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 pan Krzysztof Narożny powiedział, że na dzień dzisiejszy nie otrzymał żadnych sygnałów o „fali”, niemniej jednak podjęta została akcja profilaktyczna (uczniowie klas III powiadomieni zostali o możliwych karach, a uczniowie klas I poinformowani o konieczności zgłaszania przypadków „fali”).
Następnie Dyrektor Gimnazjum nr 2 pan Krzysztof Narożny przedstawił sprawozdanie z działalności szkoły (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pracownik UM ds. oświaty pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że przedstawione sprawozdania znajdą się w Informacji na temat zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012.

Ad 4. Sprawy bieżące.

 • Druk nr 270 - projekt uchwały ws. aplikowania Miasta Puszczykowa o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencjiw regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych pani Katarzyna Nowak przedstawiła ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Następnie dyskutowano nt. pisma byłej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Izabeli Bajbak.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że opisane w piśmie zdarzenia nie pokrywają się ze stanem rzeczywistym. Ponadto Wiceburmistrz powiedział, że szkole nie grozi żaden impas spowodowany zmianą na stanowisku dyrektora.
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Czyża, Dyrektor Beata Cierzniak odpowiedziała, że w tej chwili nie jest zatrudniona w kuratorium.
Rodzice dzieci z klasy I w SP nr 2 poruszyli sprawę pani Sławomiry Woźniak, która miała zostać przyjęta do pracy w szkole jako wychowawczyni ich dzieci (od objęcia przez nią wychowawstwa rodzice uzależniali posłanie swoich 6-letnich dzieci do I klasy). Poprzednia dyrektor, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie zatrudniła pani Woźniak. Dopiero nowo wybrana dyrektor przyjęła panią Woźniak, która objęła wychowawstwo klasy I.
O godz. 19.40 wyszła radna Kinga Górna-Krzeszowiak.
Następnie dyskutowano nt. rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora SP nr 2 oraz problemów z jego zatrudnieniem.
Następnie radni zgłosili następujące sprawy:
- radna Elżbieta Czarnecka powiedziała, że regularnie niszczona jest faszyna przystani,
- radny Jarosław Strzelczyk zwrócił uwagę, że boisko na ul. Nowe Osiedle jest ciągle zalewane.
O godz. 19.55 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

Projekt protokołu nr 9/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 11 lipca 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna,

Protokół nr 9/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 11 lipca 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.9.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 20.20
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka - nieobecna
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
Tematy posiedzenia:
 1. Spotkanie z grupą puszczykowskiej młodzieży – dyskusja o planach związanych z ich działalnością kulturalną.
 2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa.
 3. Zapoznanie z działalnością Koła Historycznego.
 4. Omówienie problematyki z zakresu edukacji, kultury i sportu, poruszanej podczas spotkania z radnymi 20 czerwca.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Spotkanie z grupą puszczykowskiej młodzieży – dyskusja o planach związanych z ich działalnością kulturalną.
Przedstawicielka grupy młodzieży p. Magdalena Nowicka przedstawiła projekt stworzenia w Puszczykowie murala - wielkoformatowego obrazu. Projekt zakłada namalowanie na murze biblioteki fragmentu wiersza p. Krystyny Miłobędzkiej.
P. Magdalena Nowicka dodała, że jeżeli grupa uzyska aprobatę Rady, będzie ubiegać się o dofinansowanie rzędy 4600 euro, realizacja projektu odbyłaby się wiosną 2013 r.
Członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię wobec projektu, ustalono także, że szczegóły będą omawiane z Burmistrzem.
 
Ad 3. Zapoznanie z działalnością Koła Historycznego.
Dyrektor biblioteki p. Danuta Mankiewicz przedstawiła członków Koła Historycznego, następnie głos zabrał p. Krzysztof Paszkowski, który przekazał informacje na temat profilu działania koła.
Głos zabrał też p. Ludwik Madej, który omówił najnowszą propozycję publikacji, podjęto też dyskusję na temat możliwości dofinansowania druku przez miasto.
 
Ad 2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa.
Pani Agnieszka Zielińska podsumowała przebieg imprezy, poinformowała, że całkowity koszt wyniósł 143 tys. zł, od sponsorów uzyskano 25 tys. zł oraz pomoc niefinansową, dodała również, że za sukces należy uznać frekwencję publiczności, której było około 3000 osób.
Radni odnieśli się pozytywnie do sposobu przeprowadzenia imprezy, ponadto pan Paweł Rochowiak pogratulował p. Agnieszce Zielińskiej udanej koordynacji.
 
Ad 4. Omówienie problematyki z zakresu edukacji, kultury i sportu, poruszanej podczas spotkania z radnymi 20 czerwca.
Członkowie komisji omówili listę problemów spisanych podczas spotkania z mieszkańcami przez radną Małgorzatę Hempowicz.
Następnie podjęto temat imprez, jakie odbywały się w szkołach przy okazji Euro 2012.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, dlaczego miasto nie podjęło się utworzenia strefy kibica m.in. koszt około 60 tys. zł.
Następnie poruszono temat możliwości organizacji przez puszczykowskie zespoły cyklicznych koncertów na płycie rynku.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że ta przestrzeń wymaga dostosowania się do procedur, chcąc korzystać z rynku, zespoły muszą spełnić warunki i teraz miasto czeka na odpowiedź.
Pani Agnieszka Zielińska dodała, że teren jest wyznacznikiem czy impreza jest traktowana, jako masowa i jeśli może pomieścić 300 osób, to niestety trzeba dochować już procedur imprezy masowej. Pani Zielińska dodała też, że jeśli zespół nie zajmie tak dużej przestrzeni, miasto może udostępnić teren i prąd, ale musi zostać podpisana umowa i wskazana osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Druk nr 167. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 190/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że uchwała jest wywoływana w celu możliwości zrównania wynagrodzenia dyrektorów gimnazjów nr 1 i nr 2, ponieważ w następstwie przeprowadzenia postępowania konkursowego na dyrektora w gimnazjum nr 2 nie wyłoniono kandydata i poproszono p. Krzysztofa Narożnego o dalsze pełnienie funkcji.
Po krótkiej dyskusji przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Wynik głosowania: „za” - 6 głosów (jednogłośnie).
Następnie radny Maciej Stelmachowski poruszył temat zabezpieczenia stadionu w związku z awansem klubu Las Puszczykowo do wyższej grupy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił sytuację związaną z koniecznością montażu plastikowych krzesełek i przebudowy szatni. Ponadto wskazano, że koniczne będzie przeznaczenie środków na zakup strojów sportowych dla piłkarzy.
Następnie dyrektor biblioteki Danuta Mankiewicz podniosła temat możliwości dofinansowania występu duetu Anita Lipnicka& John Porter na inauguracji tegorocznej Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Pani Mankiewicz wyjaśniła, że konieczne byłoby przeznaczenie kwoty 6 tys. zł.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zaproponował, aby dokonać przesunięcia z obsługi prawnej Rady Miasta i przeznaczyć 4 tys. zł dla klubu Las Puszczykowo oraz 6 tys. zł na organizacje koncertu dla biblioteki.
Przewodnicząca komisji przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem. Wynik głosowania: „za” - 6 głosów (jednogłośnie).
 
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka o godz. 20.20 zakończyła posiedzenie komisji.

Projekt protokołu nr 8/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjn

Protokół nr 8/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.8.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 19.30
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak - nieobecna
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Sytuacja konfliktowa w SP nr 2 – dyskusja.
 2. Sala do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1.
 3. Dalsze losy terenu dawnego MOSiR-u – omówienie.
Ad 1. Sytuacja konfliktowa w SP nr 2 – dyskusja.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że w związku z napiętą sytuacją w szkole podstawowej nr 2 na posiedzenie zaproszono rodziców uczniów oraz panią dyrektor. Przewodnicząca dodała, że członkowie występują w roli mediatora.
Głos zabrała pani Katarzyna Świniarska, która przedstawiła sytuacje od strony formalnej.
Członkowie komisji wysłuchali również rodziców, a także pani dyrektor Izabeli Bajbak.
Po zakończeniu dyskusji każda ze stron została przy swoim zdaniu.
 
Ad 3. Dalsze losy terenu dawnego MOSiR-u – omówienie.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że materiały, które otrzymali radni są już nieaktualne, ponieważ proponowana umowa zawierała elementy partnerstwa publiczno – prywatnego i mecenas Muszyński zobowiązał się poprawić umowę, która następnie będzie skonsultowana z p. Krzyżańskim.
 
Ad 2. Sala do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że wiceburmistrz rozmawiał już z dyrektorem Żakiem i poinformował go, że w ocenie komisji potrzebna kwota jest bardzo wysoka oraz zasugerował, aby dyrektor Żak zorientował się co do cen rynkowych i przedstawił kosztorys.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka o godz. 19.30 zamknęła posiedzenie.

Projekt protokołu nr 7/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjn

Protokół nr 7/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.7.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 19.40
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok (w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu).
 2. Informacja dyrektorów placówek o wykorzystaniu środków budżetowych 2012 na remonty i inwestycje w szkołach i Przedszkolu nr 3 (zaawansowanie prac).
 3. Dyskusja nad projektem nowego Statutu Miasta Puszczykowa.
 4. Eko-Info - ciąg dalszy dyskusji o wykorzystaniu tego punktu.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przywitała zgromadzonych i poinformowała, że jako pierwszy zostanie poruszony temat sytuacji w szkole podstawowej nr 2. Następnie przewodnicząca odczytała pismo od nauczycieli oraz pismo od rodziców.
Głos zabrał wiceburmistrz Władysław Ślisiński, który przedstawił procedurę konkursową i powody, dla których konkurs został przeprowadzony.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2011 rok (w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu).
Członkowie komisji zapoznali się z sprawozdaniami omówionymi przez dyrektorów szkół i kierownik Centrum Animacji Sportu.
 
Ad 2. Informacja dyrektorów placówek o wykorzystaniu środków budżetowych 2012 na remonty i inwestycje w szkołach i Przedszkolu nr 3 (zaawansowanie prac).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o założeniach planowanego remontu w budynku użytkowanym przez przedszkole nr 3. Ustalono, że wraz z panią dyrektor ustalony zostanie harmonogram prac.
Następnie zapoznano się również z planami remontów w placówkach oświatowych m.in. przewodnicząca komisji odczytała pismo od p. dyrektor Ewy Budzyńskiej odnośnie remontu pomieszczeń użytkowanych przez zespoły muzyczne.
 
Ad 3. Dyskusja nad projektem nowego Statutu Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy są jakieś uwagi, pytania odnośnie projektu statutu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż odpowiedział, że pracom nad statutem poświęcono dużo czasu, został on także omówiony przez poszczególne komisjach Rady.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag.
 
Ad 4. Eko-Info - ciąg dalszy dyskusji o wykorzystaniu tego punktu.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że zgodnie z ostatnimi ustaleniami oszacowano koszty i w projekcie zmiany budżetu uwzględniono etat w punkcie Eko-info.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że na wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta projekt uchwały obejmuje wykreślenie budowy dwóch ulic i przeniesienie planów z tym związanych na przyszły rok, więc wydatki będą umniejszone.
Następnie podjęto dyskusję na temat dofinansowania racowni przyrodniczej w gimnazjum nr 1. Po dyskusji i podsumowaniu, że całkowity koszt wyniósłby około 130 tys. zł, członkowie komisji podczas głosowania zdecydowali, że dotychczas zabezpieczone środki zostaną przesunięte do rezerwy budżetowej a dyrektor Żak zostanie poproszony o przygotowanie kosztorysu na określona z góry przez Miasto kwotę.
Wynik głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 1, „wstrzymuje się” - 1.
 
Przewodnicząca komisji o godz. 19.40 zakończyła posiedzenie komisji.

Protokół nr 6/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 22 maja 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

Protokół nr 6/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 22 maja 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012-3.6.12
 
 godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 19.30
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
 
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
 
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
 
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Omówienie wizji lokalnej obiektów rekreacyjno-sportowych.
 2. Analiza planów Gimnazjum nr 1 związanych z projektem utworzenia sali do przedmiotów przyrodniczych.
 3. Propozycje dyrektorów placówek kulturalnych i sportowych na sezon letni.
 4. Wykorzystanie punktu EKOinfo.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 2. Analiza planów Gimnazjum nr 1 związanych z projektem utworzenia sali do przedmiotów przyrodniczych.
Pan Tomasz Żak dyrektor, Gimnazjum nr 1, przedstawił ofertę specjalistycznego wyposażenia sali i wyjaśnił, że zestaw do biologii i zestaw do chemii łącznie kosztowałyby około 64 tys zł. Przypomniał, że na wcześniejszym posiedzeniu komisji zaprezentował ofertę na zakup mebli do tej sali za łączną kwotę 67 tys. zł,. Całość przedsięwzięcia miałaby więc kosztować około 130 tys. zł.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miasto było przygotowane na wydatki rzędu 47 tys. zł, jednak czy w budżecie znajdzie się więcej środków będzie można stwierdzić po analizie półrocznego budżetu. Wyraził tez swoje zdumienie, gdyż p. dyrektor wcześniej nie sugerował wyższych kosztów niż te, o których mówił poprzednio.
Pan Tomasz Żak dodał, że podstawą do dalszych prac powinien być zakup mebli.
Przewodnicząca komisji rozpoczęła dyskusję. Radani zapytali pana dyrektora, jaki będzie sens zakupu bardzo drogich mebli do sali przyrodniczej, skoro nie ma gwarancji, że w najbliższym czasie znajdą się środki na kupno specjalistycznego wyposażenia, które tak naprawdę stanowi najistotniejsza część koncepcji tej sali?
Pani radna K. Krzeszowiak stwierdziła jednak, że szkole i tak potrzeba jest zapewne dobrze umeblowana sala lekcyjna.
Podkreślano także bardzo wysoki koszt stworzenia takiego pomieszczenia, w sytuacji, gdy inne placówki oświatowe borykają się z koniecznymi remontami i potrzebują na to dofinansowania.
Radni stwierdzili jednak, że taka sala byłaby dużą atrakcją dla uczniów i przyczyniłaby się zapewne do podniesienia wyników nauczania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż, podsumowując krótka dyskusję, wyraził opinię komisji, że skoro pan Wiceburmistrz stwierdził, iż w budżecie znajdą się dodatkowe środki w wysokości 47 tys., to należy je przeznaczyć na zakup mebli do sali przyrodniczej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wobec tego, na czerwcową sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie zabezpieczające na ten cel 47 tys. zł.
 
Ad 1. Omówienie wizji lokalnej obiektów rekreacyjno-sportowych.
Przedstawiono problem remontu pomieszczeń szatni na terenie CAS. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że aby można było korzystać z pomieszczeń, konieczna jest wymiana podłogi i wentylacji, szacunkowe koszty to około 3-4 tys. zł.
Radni zgodzili się, że taka inwestycja jest konieczna.
Następnie poruszono temat zalewania boiska orlik na Niwce, a także problemu opadających na murawę liści i braku informacji o osobie odpowiedzialnej za teren na tablicy ogłoszeniowej przy boisku, jak również grafiku zajęć. Radni zapytali także, kiedy pojawią się betonowe stoły do gry w tenisa stołowego.
Wiceburmistrz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym kierownikowi CAS została przekazana informacja, aby przy każdym orliku znalazła się tablica z informacją o aktualnych wydarzeniach. Odnośnie wypompowywania wody, Wiceburmistrz poinformował, że w przypadku gwałtownych opadów deszczu, problem pojawia się w wielu miejscach i w pierwszej kolejności woda wypompowywana jest z ulic i zalanych posesji.
Wiceburmistrz dodał też, że drzewa liściaste rosnące przy boiskach zostaną przycięte, ale nie zlikwiduje to problemu. A co się tyczy stołów do tenisa stołowego, zostaną one zamontowane po uzyskaniu pozwolenia ze starostwa.
 
Ad 3. Propozycje dyrektorów placówek kulturalnych i sportowych na sezon letni.
Pani Joanna Hejnowicz, kierownik CAS, przedstawiła program planowanych kolonii i półkolonii, poinformowała też, że dotychczas zgłosiło się 20 dzieci, a dysponuje 30 miejscami dodała też, że może uda się zorganizować półkolonie także pod koniec sierpnia. Ponadto pani Joanna Hejnowicz podkreśliła, że będą odbywać się zajęcia sportowe w obu szkołach podstawowych i letnia akademia tenisa.
Pani Danuta Mankiewicz dyrektor BM CAK przedstawiła wakacyjną ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poinformowała, że podjęto współpracę z czterema partnerami, dzięki której był już zorganizowany piknik z olimpijczykami.
Następnie dyskutowano nad możliwością występu duetu Lipnicka i Porter na inauguracji tegorocznej edycji Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej. Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że koszt występu to około 12 tys. zł i trwają starania o pozyskanie sponsorów.
 
Ad 4. Wykorzystanie punktu EKOinfo.
Pani przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła dyskusję na ten temat, zaznaczając, że według sprawozdania z wykonania budżetu Miasto wydało w 2011r. na utrzymanie punktu 22.997,40 zł, a punkt jest czynny w dni pracujące od 11.30 do 15.30, czyli w mało praktycznych dla turystów godzinach. Przewodnicząca zapytała czy nie warto byłoby zastanowić się nad nieznacznym zwiększeniem środków przeznaczonych na ten cel a jednocześnie lepszym wykorzystaniem tego miejsca, np. poprzez otwarcie punktu tylko w weekendy?
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła zasady funkcjonowania punktu EKOinfo, wyjaśniła, że działa on od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30, i wtedy korzystają z niego miejscowe szkoły, zielone szkoły i zorganizowane grupy, ale także turyści i mieszkańcy. Pani Katarzyna Nowak dodała, że punkt oferuje warsztaty, projekcje filmów, ścieżkę turystyczno-dydaktyczną, ponadto urząd poinformował Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy o możliwości odbycia przez studentów stażu w weekendy.
Sekretarz Maciej Dettlaff zgodził się z tym, że gdyby zatrudnić dodatkowego pracownika, można by zwiększyć ofertę oraz wydłużyć godziny pracy, a także otworzyć punkt w weekendy.
Radny Paweł Rochowiak zapytał o konkretne kalkulacje, jaki byłby koszt zatrudnienia tam na weekendy jednaj osoby.
Radny Maciej Stelmachowski dodał, że warto byłoby to zrobić jak najszybciej, zwłaszcza na okres zbliżających się wakacji.
Następnie dyskutowano nad możliwością współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pan Maciej Dettlaff dodał, że takie rozwiązanie nie zagwarantuje regularności obsługi, dodał też, że urząd będzie poszukiwał skutecznego rozwiązania, ale najpewniejsze byłoby zatrudnienie dodatkowej osoby, co generowałoby koszty około kilkunastu tysięcy zł na rok, lub np. tylko w sezonie letnim około 2 tys. zł na miesiąc. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali takie rozwiązanie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła temat rozstrzygniętego konkursu na prowadzenie Przedszkola nr 3. Krótko zreferowała jego przebieg i wynik.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem umowy z osobą, która została wyłoniona w drodze tego konkursu jako jednostka prowadząca wspomniane przedszkole..
Wyjaśniono również, że wymogiem konkursu było pozostawienie obecnych pracowników i to zostało zapewnione.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Druk nr 147. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Komisja stwierdziła, że powyższy projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Druk nr 148. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, części dz. nr 563/1.
 
Druk nr 149. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Puszczykowo, działki nr 1576/18 i części działki 1576/13.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że projekty uchwał dotyczą dzierżawy gruntu dwóm przedszkolom, które działają w budynkach miasta, kończą się umowy. Panie dyrektor chcą kontynuować prace i proszą, aby podpisać umowy na dłużej niż 3 lata, co umożliwiłoby przeprowadzenie większych inwestycji. Wiceburmistrz dodał, że miasto było przychylne, jednak radca prawny stwierdził, że bez przetargu, nie można podpisać umowy na czas nieokreślony i dłuższy niż 3 lata. Wiceburmistrz dodał, że wobec tego proponowane jest, aby znowu podpisać umowy na trzy lata, co zostało zaakceptowane przez panie dyrektor.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby zaopiniować oba projekty uchwał jednocześnie. Radni wyrazili na to zgodę. Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów. Projekty jednogłośnie zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
Druk nr 152. Projekt uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych i prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Puszczykowie oraz obwodów szkół podstawowych.
 
Druk nr 153. Projekt uchwały w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Puszczykowie i ich obwodów.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że projekty uchwał dotyczą dopisania ulic do obwodów poszczególnych szkół.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby zaopiniować oba projekty uchwał jednocześnie. Radni wyrazili na to zgodę. Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymuję się” - 0 głosów. Projekty jednogłośnie zostały zaopiniowane pozytywnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że jako przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2, przekazuje prośbę, aby urząd dofinansował zakup sprzętu nagłośnieniowego. Koszt to około 8 – 10 tys. zł, Rada Rodziców pokryłaby 50%.
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował, aby Rada Rodziców złożyła wniosek i wtedy miasto przeanalizuje budżet i sformułuje odpowiedź.
 
Przewodnicząca Komisji o godzinie 19.30 zamknęła posiedzenie.

Protokół nr 5/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 15 maja 2012 r. Posiedzenie wyjazdowe

Protokół nr 5/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 15 maja 2012 r.
Posiedzenie wyjazdowe
 
OB.0012-3.5.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.30
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
 
Temat posiedzenia:
 • Zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych w Puszczykowie - CAS, Orliki, przystań kajakowa, itp.

Protokół nr 4/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyn

Protokół nr 4/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.4.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 20.00
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Analiza projektu stworzenia sali do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie – cel, zadania, projekt, koszty.
 2. Dni Puszczykowa i obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Puszczykowa jako miasta – program, ostateczne ustalenia.
 3. Klub Sportowy „Las” – szersze zapoznanie się z działalnością klubu.
 4. Sprawy bieżące.
Na początku posiedzenia o głos poprosiła pani Jadwiga Weigt, która poruszyła temat odpowiedzi na jej pismo dotyczące sposobu wyboru laureatów spośród uczniów zgłoszonych do nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wyjaśnień udzielił pan Janusz Szafarkiewicz, który był przewodniczącym kapituły rozpatrującej wnioski oraz sekretarz miasta Maciej Dettlaff, który poinformował, że podczas wizyty pani Weigt w urzędzie udzielono jej wszelkich informacji a także udostępniono regulamin konkursu i protokół z posiedzenia kapituły. Ponadto sekretarz wyjaśnił, że jeśli po raz drugi w tej samej sprawie zostanie złożony wniosek a nie wnosi o nic nowego, zgodnie z kpa pozostaje on bez rozpatrzenia.
 
Ad 1. Analiza projektu stworzenia sali do przedmiotów przyrodniczych w Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie – cel, zadania, projekt, koszty.
Pan Tomasz Żak dyrektor gimnazjum nr 1 przedstawił założenia projektu i wygląd stanowisk, wyjaśnił też, że nie ma możliwości etapowania projektu, dodał również, że szkoła posiada środki w granicy 35 tys, ale cały koszt to około 68 tys. zł.
Następnie dyskutowano nad możliwością przeprowadzenia projektu etapowo, a także o ewentualnym wyborze tańszych mebli.
Radni wnieśli o przygotowanie kompleksowego projektu, dokładniejsze przygotowanie i przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Ad 2. Dni Puszczykowa i obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Puszczykowa jako miasta – program, ostateczne ustalenia.
Pani Agnieszka Zielińska poinformowała, że w związku z dużym zainteresowaniem lokalnych zespołów, czas dla każdego zostanie ograniczony do 20 minut, a jeśli mimo to będzie za długo, konieczna będzie rezygnacja z występu kabaretu.
Ponadto pani Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że program zostanie dołączony jako wkładka do Echa Puszczykowa.
Pani Joanna Hejnowicz dodała, że imprezy sportowe będą się odbywać także na boiskach Orlik, ale wszystkie finały odbędą się na terenie CAS.
Pani Agnieszka Zielińska dodała, że przed dniami Puszczykowa na terenie miasta odbędzie się ponadto IV Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich oraz miejski Dzień Dziecka, ponadto na Starym Rynku w Poznaniu, przy udziale ułanów, będzie wystawa dotycząca 50-lecia miasta.
 
Ad 3. Klub Sportowy „Las” – szersze zapoznanie się z działalnością klubu.
Pan Ryszard Jackowiak kierownik Klubu „Las” omówił działalność klubu, poinformował, że działają trzy drużyny, dodał też, że w czasie Dni Puszczykowa rozgrywają trzy mecze wyznaczone przez związek wojewódzki i nie będą mogli wystąpić, ponadto dodal, że klub ma szansę przejść do wyższej ligi.
Radny Maciej Stelmachowski, który jest sekretarzem klubu, przedstawił budżet, wyjaśnił, że największy koszt to trenerzy, na których przeznaczane jest łącznie 30 tys. zł na rok, utrzymanie boiska to prawie 30 tys. zł rocznie, ponadto transport na mecze wyjazdowe i opłaty wpisowe do związku.
Podczas dyskusji wyjaśniono, że przejście do wyższej ligi spowodowałoby konieczność montażu 50 plastikowych krzesełek na trybunach, poruszono też sprawę warunków w szatni i montażu chwytaków do piłek. Wiceburmistrz dodał, że miasto postara się jak najszybciej dokonać niezbędnych napraw w szatni i zamontować chwytaki od strony lasu.
Ponadto pan Ryszard Jackowiak zwrócił uwagę, że korzystne byłoby zamontowanie oświetlenia od strony rynku, poprawiłoby to bezpieczeństwo a ponadto stworzyłoby możliwość trenowania po zmroku.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Druk nr 137. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Sekretarz miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że komisja powoływana jest już teraz, aby w maju na sesji móc przyznać wyróżnienia.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka zadecydowała, że kandydatury zostaną wyłonione podczas sesji.
Druk nr 138. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Komorniki w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci.
Sekretarz miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że porozumienie jest podpisywane z z wójtem, ale wymagana jest uchwała rady miasta.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała radnych o opinie w sprawie projektu uchwały. Komisja wydała opinię pozytywną.
Druk nr 139. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 117/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na 2012 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż podał wyniki głosowania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta nad poszczególnymi zmianami:
 • szkółka wodna 7 za, pozostali,
 • głosowanie w sprawie sali gimnastycznej przeniesiono na następne posiedzenie,
 • zakup nagród książkowych dla Liceum 7 za.
Członkowie komisji zdecydowali, że nie ma potrzeby szczegółowego omawiania budżetu podczas posiedzenia, ponieważ tym tematem zajęła się już Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta a cała Rada podejmie decyzję podczas sesji.
Druk nr 142. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Miasto Puszczykowo jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że projekt nie dotyczy rozwoju infrastruktury a głównie oznakowanie miejsc, pętla obejmuje szlaki wodne, idea projektu to kompleksowa promocja wielkiej pętli.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta opinia została zaopiniowana negatywnie.
Pani Agnieszka Zielińska zwróciła uwagę, że kwota 7 tys. zł rocznie nie jest duża w stosunku do wielkości promocji oraz możliwości zainteresowania samą przystanią.
Sekretarz dodał, że uchwała jest intencyjna i jeśli przed podpisaniem umowy Radni uznają, że nie są zainteresowani projektem, można będzie się wtedy wycofać i nie ponosić kosztów, jednak brak deklaracji przystąpienia w tej chwili zamyka możliwość udziału w ogóle.
Po dyskusji, przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Wynik głosowania: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 2.
Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną.
Następnie radna Małgorzata Hempowicz przekazała informację od przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zwracają uwagę, że sala wykorzystywana obecnie przez szkołę podstawową nr 1 została już zniszczona.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd zapozna się ze stanem sali i jeśli będą konieczne naprawy to zostaną wykonane, jednak dodał, że nie ma możliwości pozyskania pomieszczenia wyłącznie dla organizacji i mogą wykorzystywać salę po zakończeniu zajęć przez uczniów.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że problem był omawiany na komisjach i wyrażono opinię, że szkoła jest priorytetem i pomieszczenia, także sala po zespołach, zostały właściwie przeznaczone,
Pani Katarzyna Świniarska dodała w kwestii zużycia wykładziny, że sala nie była wyposażona w wykładzinę techniczną, jakiej używa się w szkołach i przy 30-osobowej klasie wchodzącej i wychodzącej z sali takie zniszczenia są nieuniknione.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak zapytała o kończące się kadencje dyrektorów szkół.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do końca kwietnia zostanie podjęta decyzja czy ogłosić konkurs w przypadku szkoły podstawowej nr 2, w przypadku gimnazjum nr 2 konkurs zostanie ogłoszony na pewno.
Przewodnicząca Komisji o godzinie 20.00 zakończyła posiedzenie.

Protokół nr 3/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

Protokół nr 3/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 13 marca 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.3.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.30
godz. zakończenia: 19.10
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak - nieobecny
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego na terenie Puszczykowa.
 2. Zaangażowanie Miasta i szkół w problemy związane z tzw. trudną młodzieżą.
 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 4. Podsumowanie ferii zimowych w CAK i CAS.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego na terenie Puszczykowa.
Pani Katarzyna Świniarska przedstawiła ogólne informacje związane z powstaniem obowiązku wychowania przedszkolnego dzieci.
Pani Ewa Budzyńska dyrektor szkoły podstawowej nr 1 dodała, że zostały już wysłane pisma z prośbą o deklarację, czy dzieci będą zapisywane do szkoły, czy pozostaną w przedszkolach, ale na dziś brak pełnych danych. Dodała też, że zakłada, iż powstaną trzy klasy pierwsze i dwa oddziały przedszkolne, jest na to miejsce dzięki odzyskaniu sali po zespołach i udostępnieniu sali w bibliotece.
Również pani Izabela Bajbak dyrektor szkoły podstawowej nr 2 przedstawiła sytuację w szkole i wyjaśniła, że zakłada, iż otwarte zostaną trzy klasy pierwsze i jeden oddział przedszkolny.
Pani Iwona Janicka przewodnicząca Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwróciła uwagę, że konieczne jest skierowanie informacji do rodziców, którzy często nie wiedzą, jakie obowiązki na nich ciążą.
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że taka informacja jest kierowana na piśmie do rodziców dzieci, które powinny zostać zapisane do klasy pierwszej.
Pani Katarzyna Świniarska dodała, że informacja do rodziców zostanie przygotowana także w formie artykułu w Echu Puszczykowa.
 
Ad 2. Zaangażowanie Miasta i szkół w problemy związane z tzw. trudną młodzieżą.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że w związku z wypadkiem, jaki miał miejsce, dyrektor Krzysztof Narożny nie zabiera głosu w sprawie do czasu wyjaśnienia okoliczności przez prokuraturę.
Pan Tomasz Żak dyrektor gimnazjum nr 1 wyjaśnił w jaki sposób prowadzona jest profilaktyka, m.in. poinformował, że prace prowadzone są zarówno z uczniami, jak i z rodzicami, ponadto młodzież ma ścisły kontakt z wychowawcą. Jako jedno z trudniejszych zjawisk, pan Żak wskazał występowanie tzw. depresji rozwojowych, co często jest związane z brakiem odporności na stres.
 
Ad 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Pani Katarzyna Nowak przedstawiła informację nt. ofert złożonych przez organizacje pozarządowe (informacja stanowi załącznik do protokołu). Ponadto poinformowała, że w tym roku poproszono organizacje o dołączenie dzienników obecności na prowadzonych zajęciach. Pani Katarzyna Nowak dodała również, że niektóre organizacje nie otrzymały dotacji ze względu na niespójne oferty i błędy merytoryczne.
Pani Iwona Janicka zwróciła uwagę, że brakuje ofert skierowanych do młodzieży.
Pani Katarzyna Nowak wyjaśniła, że podział środków odbywa się w oparciu o oferty składane przez organizacje i zasugerowała, aby Rada Pożytku Publicznego zaproponowała organizacjom zwrócenie uwagi na ten obszar.
 
Ad 4. Podsumowanie ferii zimowych w CAK i CAS.
Pani Danuta Mankiewicz nie była obecna podczas posiedzenia, przygotowane zestawienie zajęć prowadzonych podczas ferii zimowych stanowi załącznik do protokołu.
Pani Joanna Hejnowicz również przygotowała zestawienie prowadzonych zajęć i omówiła je podczas posiedzenia. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o planach starostwa powiatowego, aby przy liceum w Puszczykowie utworzyć zespół szkół z gimnazjum sportowym.
Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że w najbliższym czasie na stronie internetowej miasta pojawi się informacja o konkursie na prowadzenia przedszkola „Stokrotka”.
Komisja podjęła tez temat stypendium sportowego dla pani Anny Jagaciak, wybrano też pana Janusza Szafarkiewicza na członka Komisji Stypendialnej.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie o godzinie 19:10.

Protokół nr 2/12posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 7 lutego 2012 r.w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 2/12
posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 7 lutego 2012 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.2.12
Godz. rozpoczęcia: 17.35
Godz. zakończenia: 20.40
 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
    • Elżbieta Czarnecka
    • Zbigniew Czyż
    • Małgorzata Hempowicz – nieobecna
    • Paweł Rochowiak
    • Maciej Stelmachowski
    • Jarosław Strzelczyk
    • Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
Tematy:
 1. Przyszłość Przedszkola nr 2 "Stokrotka" w Puszczykowie.
 2. Sport w Puszczykowie – szanse, problemy, kierunki rozwoju.
 3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2012 (ze szczególnym uwzględnieniem programu Dni Puszczykowa i całościowej koncepcji obchodów jubileuszu 50-lecia Miasta).
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła posiedzenie Komisji oraz poinformowała o usprawiedliwionej nieobecności radnej Małgorzaty Hempowicz oraz stwierdziła chwilową nieobecność radnego Macieja Stelmachowskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2012 (ze szczególnym uwzględnieniem programu Dni Puszczykowa i całościowej koncepcji obchodów jubileuszu 50-lecia Miasta).
Inspektor ds. promocji miasta, pani Agnieszka Zielińska przedstawiła plan obchodów 50-lecia miasta oraz szczegółowy plan obchodów „Dni Puszczykowa” (materiały stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
O godz. 17.45 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski.
Pani Agnieszka Zielińska odpowiedziała na pytania radnych dotyczące organizacji imprezy oraz poszczególnych punktów programu „Dni Puszczykowa”.
Kierownik Centrum Animacji Sportu, pani Joanna Hejnowicz przedstawiła plan turniejów oraz zajęć sportowych podczas „Dni Puszczykowa”.
Pani Joanna Hejnowicz poinformowała, że konkursy sportowe rozpoczną o godz. 9.00 w sobotę (niektóre dyscypliny poza terenem CAS). Zorganizowany będzie m.in. turniej w tenisa, badmintona, brydża, piłkę nożną, zawody wędkarskie. Budżet nie powinien przekroczyć kwoty 10 tys. zł.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował zorganizowanie spotkania ze znanym sportowcem.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz przedstawiła plan koncertów i spektakli organizowanych przez bibliotekę w 2012 roku.
 
Ad 1. Przyszłość Przedszkola nr 2 "Stokrotka" w Puszczykowie.
Radni otrzymali półroczne (od 1.07.2012) zestawienie przychodów i rozchodów Niepublicznego Przedszkola Stokrotka (ww. zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała o spotkaniu z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek (prowadzącymi Niepubliczne Przedszkole Stokrotka), które podjęły decyzję o zakończeniu działalności.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że 10 lutego zbiera się Rada Prowincji Sióstr Karmelitanek i jeśli definitywnie zdecyduje o zakończeniu działalności, wówczas rozpisany zostanie konkurs na prowadzenie placówki.
 
Ad 2. Sport w Puszczykowie – szanse, problemy, kierunki rozwoju.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak przedstawiła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren byłego MOSiR-u, który został zaskarżony przez prokuraturę i na razie nie wiadomo jakie będą jego dalsze losy.
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że wizja rozwoju sportu w mieście była i jest nadal. Burmistrz poinformował, że przeprowadzony został przegląd projektów zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u oraz podjęto rozmowy z Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym oraz innymi organizacjami sportowymi. Zdaniem Burmistrza Andrzeja Balcerka mieszkańcy oczekują przede wszystkim budowy pełnowymiarowej hali sportowej (najlepsza lokalizacja byłaby przy SP1) oraz budowy basenu (jednakże koszt jego budowy przerasta możliwości finansowe miasta). Ponadto grupy sportowe sugerują zadaszenie boisk Orlik.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na sytuację finansową miasta, na razie można by jedynie rewitalizować teren CAS (np. przeprowadzić generalny remont szatni piłkarskiej), nie wiążąc się partnerstwem publiczno-prywatnym.
Radny Zbigniew Czyż zasugerował, aby zastanowić się nad podjęciem współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Pan Arkadiusz Krzyżański, potencjalny inwestor, przedstawił swoją propozycję zagospodarowania terenu CAS oraz zaproponował spotkanie z przedstawicielami referatu inwestycji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeśli podjęta zostanie decyzja co do zagospodarowania terenu CAS, wówczas uruchomiona zostanie procedura współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił w skrócie na czym polega partnerstwo publiczno-prywatne zaznaczając, że procedura jest dość skomplikowana.
Następnie dyskutowano nad możliwościami zagospodarowania terenu CAS. Wolą Komisji Edukacji Kultury i Sportu jest powstanie zespołu, który zajmie się określeniem charakteru i możliwości zagospodarowania terenu CAS.
Radny Janusz Szafarkiewicz wyraził chęć wzięcia udziału w pracach takiego zespołu.
Radny Zbigniew Czyż zaproponował kandydaturę Przewodniczącej Małgorzaty Szczotki na członka zespołu.
Natomiast Przewodnicząca Małgorzata Szczotka na członka zespołu zaproponowała radnego Zbigniewa Czyża.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że zgodnie z sugestią KEKiS, zespół ds. zagospodarowania terenu CAS powinien zostać uzupełniony o pracowników Urzędu oraz że pierwsze ustalenia zespołu powinny być gotowe do 13 marca br. i przedstawione na spotkaniu KEKiS.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radni otrzymali projekt uchwały ws. zmiany uchwały Nr 103/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku – ww. projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że przekazane przez przedsiębiorcę pana Janusza Rzeźnika projekty uchwał były wadliwe, dlatego Burmistrz zaproponował projekt uchwały w przedłożonej formie. Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że ww. projekt uchwały musi zostać zaopiniowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że ze względu na to, iż radni otrzymali ten projekt uchwały na kilka minut przed posiedzeniem komisji i nie mieli czasu na wnikliwe zapoznanie się z jego treścią, nie będą opiniować tego projektu na tym posiedzeniu komisji, bo nie byłoby to rzetelne. Poza tym komisją RM, której kompetencje bezpośrednio dotyczą spraw stawek podatki i zwolnień od niego jest Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt uchwały będzie również przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
O godz. 20.40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 stycznia r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

Protokół nr 1/12 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 stycznia r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012-3.1.12
 
godz. rozpoczęcia: 17.00
godz. zakończenia: 19.10
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Jarosław Strzelczyk - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Katarzyna Szykulska
 
Tematy posiedzenia:
 1. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
 2. Podsumowanie pracy komisji w 2011 r. i propozycja planu pracy KEKiS na 2012 r.
 3. Sprawy bieżące.
Ad 1. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła propozycję ferii przygotowaną przez bibliotekę, wyjaśniła tez, że odpłatność wyniesie 20 zł za tydzień, jako atrakcje zabawy z chustą, czytanie bajek.
Propozycje na ferie przedstawiła tez pani Joanna Hejnowicz, m.in. uruchomienie lodowiska „pod chmurką” przy sprzyjającej pogodzie.
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił sytuację związaną z rezygnacją sióstr z prowadzenia Przedszkola nr 2. Wiceburmistrz wyjaśnił, że siostry uzasadniają rezygnację względami finansowymi, dodał również, że w sytuacji, gdy prowadzeniem przedszkola zajmą się osoby świeckie, nieunikniony jest wzrost kosztów, jakie będą ponosić rodzice dzieci.
Podczas dyskusji wniesiono o możliwość spotkania przedstawicieli Komisji z siostrą prowincjalną i siostrą prowadzącą przedszkole.
 
Ad 2. Podsumowanie pracy komisji w 2011 r. i propozycja planu pracy KEKiS na 2012 r.
Sprawozdanie z prac komisji znajduje się w materiałach z posiedzenia.
Następnie dyskutowano nad propozycją planu pracy komisji przedstawioną przez przewodniczącą i kolejnością rozpatrywania tematów, a także, o której godzinie mają rozpoczynać się posiedzenia.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radna Małgorzata Hempowicz podjęła temat wyboru gwiazdy na Dni Puszczykowa.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że do piątku radni otrzymają listę gwiazd, które dysponują jeszcze wolnymi terminami i z którymi są prowadzone rozmowy.
Ponadto odpowiadając na pytania radnych, którzy wyrazili swoją opinię o koncercie rozpoczynającym obchody 50-lecia Puszczykowa jako miasta, Burmistrz przedstawił okoliczności organizacji koncertu noworocznego i występu artystów z Pawlowski Theater The Royal Academy of Music in London.
Następnie radni zajęli się zaopiniowaniem dwóch projektów uchwał złożonych przez Pana Janusza Rzeźnika:
Druk nr 124. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych – dotyczący całkowitego zwolnienia.
Druk nr 125. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przedmiotowego zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych w Puszczykowie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji oraz wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych – dotyczący częściowego zwolnienia, tj. 60% zwolnienia stawki podstawowej dla konkretnego przedmiotu opodatkowania.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że po uzyskaniu opinii radcy prawnego, zaopiniował oba projekty uchwał negatywnie.
Podczas dyskusji radni uzgodnili, że konieczne są rozmowy z Panem Rzeźnikiem, właścicielem Centrum Tenisowego Angie. Pan Przewodniczący RM Zbigniew Czyż oraz Pani Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyrazili jednak jasno swoje wątpliwości. Zaznaczyli, że ewentualne podjęcie decyzji o zwolnieniu z podatku będzie precedensem i być może, w konsekwencji, pociągnie za sobą podobne wnioski innych przedsiębiorców.
Przewodnicząca komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektów uchwał.
Wynik glosowania:
Druk nr 124 „za” - 0, „przeciw” - 6, „wstrzymuje się” - 0
Druk nr 125 „za” - 0, „przeciw” - 6, „wstrzymuje się” - 0
Radny Paweł Rochowiak podkreślił, że konieczne jest, aby podczas rozmowy wyjaśnić panu Rzeźnikowi, że tego typu projekty nie mają szans, nie tylko ze względu na błędy formalne oraz, że Rada Miasta sygnalizuje, iż oczekuje współpracy i propozycji dla miasta.
Następnie radni zajęli się sprawą sali dla muzyków, wysłuchano pani Doroty Łuczak-Dydowicz, która w imieniu swojego męża i innych muzyków poinformowała, że mają oni świadomość, jak trudno znaleźć lokal, którego lokalizacja dla nikogo nie będzie uciążliwa.
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że mimo podjętych kroków, dotychczas nie udało się znaleźć odpowiedniego pomieszczenia, ale miasto nie zaprzestało szukania odpowiedniego lokalu.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka o godz. 19.05 zamknęła posiedzenie.