2013

Protokół nr 12/13 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 3 grudnia 2013 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bu

Protokół nr 12/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 3 grudnia 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.12.13 
 
godz. rozpoczęcia: 17: 35
godz. zakończenia: 18:50
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Podsumowanie pracy komisji - sprawozdanie.
2. Propozycje do planu pracy na 2014 rok.
3. Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad.1. Podsumowanie pracy komisji - sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu w 2013 roku. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
 
Zebrani radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.
 
Ad.2. Propozycje do planu pracy na 2014 rok.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przedstawiła program planu pracy na 2014 r.
 
Odnosząc się do planu pracy radna Elżbieta Czarnecka zapytała o zagrożenia jakie mogą występować wśród dzieci i młodzieży. Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że chodzi o zagrożenia jak np. agresja.
 
Ponadto radni ustalili, że należy wcześniej zacząć omawiać "Dni Puszczykowa". Zaproponowano także, aby w marcu na posiedzenie Komisji zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
Radny Janusz Szafarkiewicz poinformował, że od jakiegoś czasu apeluje o sporządzenie przez miasto kalendarza imprez sportowych, który można by podać do informacji publicznej (np. zamieścić to na stronie miasta).
 
O godzinie 17:49 przybył radny Paweł Rochowiak.
 
Ad.3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o prezentację Joannę Graczyk, Magdalenę Kowalską oraz Sabinę Zielińską z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, które zapoznały zebranych radnych z pomysłem na imprezę "Wyścig po uśmiech", która miałaby zostać zorganizowana w Puszczykowie w dniu 1 czerwca 2014 r.
 
Ponadto przedstawicielki Rady Rodziców poinformowały, że chciałyby aby miasto przejęło patronat nad imprezą. Bieg ten odbywałby się na dystansie 8 km a przeznaczony byłby dla grupy wiekowej powyżej 16. roku życia.
 
Ustalono, że następne spotkanie dotyczące imprezy odbędzie się w lutym na posiedzeniu KEKiS.
 
Zebrani radni poruszyli również temat dzierżawy terenu byłego MOSiR-u. Poinformowano, że zgłosił się oferent, który był już wcześniej zainteresowany dzierżawą. Na chwilę obecną odbywają się rokowania, które składają się z 2 części (zakończenie rokowań wiąże się z wyborem oferty bądź jej odrzuceniem). Jak ustalono podczas rozmowy, przewodniczącym rokowań jest Wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
Poruszono również sprawę zlikwidowanego masztu telefonii komórkowej. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, iż najtrudniejsza sytuacja jest dla abonamentów sieci Plus. Po interwencjach, pojawiła się informacja, że do końca roku odbywa się modernizacja sieci a problem będzie naprawiony. Użytkownicy tej sieci telefonicznej mają również prawo do zerwania umowy z winy operatora.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił również, że zasięg prac Inea można sprawdzać na stronie internetowej firmy.
 
O godz. 18:50  Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 

Protokół nr 11/13 z posiedzeniaKomisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 12 listopada 2013 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna,

Protokół nr 11/13 z posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.11.13
 
godz. rozpoczęcia: 17: 32
godz. zakończenia: 18:45
 
Tematy posiedzenia:
 
1.Zaopiniowanie projektów uchwał.
2.Sprawy bieżące.
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Zbigniew Czyż
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski (przybył o godzinie 17:57)
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał
 
Druk numer 255. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego program współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że jak co roku przedstawiono projekt, który rozpatrzony musi zostać do końca listopada. Oznajmił również, że ustalono 330 tys. zł jako kwotę przeznaczaną przez miasto (w tym 100 tys. zł pochodzi z funduszu "korkowego"). Ponieważ w roku bieżącym z 370 tys. zł wykorzystano kwotę 330 tys. zł Urząd postanowił zmniejszyć kwotę w roku 2014.  
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zwróciła się z prośbą do Katarzyny Nowak-Śronek, by przygotowała szczegółowe zestawienie dotyczącego zrealizowanych zadań publicznych w 2013 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 255.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Druk numer 256. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff oznajmił, iż warto nazwać rondo imieniem wybitnego mieszkańca Puszczykowa.
 
Radna Małgorzata Hempowicz oświadczyła, że Rada Miasta powinna wyrazić zgodę na zmianę i posłuchać zdania 190 mieszkańców miasta, którzy zdołali w tym krótkim czasie podpisać się pod petycją.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka oznajmiła, że będzie głosować za przyjęciem projektu tej uchwały gdyż, każde miasto posiada ulicę Mickiewicza czy Słowackiego wobec tego Puszczykowo może nazwać rondo imieniem wybitnego mieszkańca.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 256.
Wynik głosowania: "za" - 7 głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad.2. Sprawy bieżące  
 
O godz. 17:57 na zebranie Komisji przybył Radny Maciej Stelmachowski.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wypowiedź na temat listu od Związku Strzeleckiego "Strzelec".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, iż Burmistrz spotkał się z przedstawicielem Związku Strzeleckiego "Strzelec" panem Jarosławem Dobickim, który poinformował, że Związek zainteresowany jest podnajęciem obiektu, który jest pustostanem tzw. bunkru. Jak przekazał Wiceburmistrz Związek zobowiązał się do przystosowania pustostanu tak, aby można było tam przebywać a następnie zrobić z niego muzeum. Jednocześnie Wiceburmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym do Urzędu wpłynął wniosek od pana Dydowicza dotyczący wykorzystania tego miejsca na próby zespołu muzycznego. Wiceburmistrz poprosił o opinię zebranych radnych czy wyrażają zgodę, aby bunkier oddać w użyczenie oraz na przeprowadzanie dalszych rozmów.
 
Radni debatowali na temat remontu jaki należałoby wykonać, aby pustostan mógł być zaadaptowany przez kogoś.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dobrym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie tego terenu, aczkolwiek warto się zainteresować czy przeprowadzane były jakiekolwiek ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa. Jednocześnie radna wyraziła obawy dotyczące mieszkańców budynku socjalnego dotyczące koegzystencji na takim małym terenie lokatorów wraz ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec".
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, że może warto zainteresować się czy nie byłoby innych chętnych, którzy zajęliby się tym miejscem.
 
Wiceburmistrz poinformował, że można wystąpić z takim zapytaniem do bractw kurkowych czy harcerzy.
 
Ponadto podczas Komisji rozmawiano na temat spraw bieżących w Puszczykowie. Jak poinformował Wiceburmistrz na chwilę obecną tworzony jest budżet. Problemy z jakimi spotykają się urzędnicy w ostatnim czasie to dziki wchodzące na posesję, łabędzie przy stawie, które zostały porzucone przez swoich rodziców oraz bezpańskie psy przy ul. Gołębiej.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że podczas opadów przy ul. Cienistej i ul. Wiosennej tworzy się wielka kałuża.
 
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak poinformowała, że pracownik merytoryczny poinformował ją, iż jeżeli po dwóch dniach od opadów woda już nie stoi, to problem nie występuje.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że Urząd chce zakupić sprzęt, dzięki któremu będzie mógł zapewnić lodowisko. Koszt zakupu jest porównywalny z wypożyczeniem a za pozostałe pieniądze zostaną odremontowane ławki przy boisku.
 
Ponadto radni debatowali na temat wytyczenia szlaku do nart biegowych, jak ustalono najlepszym miejscem byłoby zakole Warty. 
 
Przewodnicząca Komisji chciała uzyskać informację na temat rokowań związanych z byłym terenem MOSiR-u, jak poinformował Wiceburmistrz Władysław Ślisiński 3 grudnia upływa termin składania ofert.
 
Ponadto podczas Komisji ustalono, że 22 listopada odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych.
 
 
O godz. 18:45  Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 10/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 października 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 10/13 z posiedzenia
Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 8 października 2013 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.10.13
 
Godz. rozpoczęcia: 17:37
Godz. zakończenia: 19:05
 
Tematy:
 1. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa oraz podsumowanie sezonu letniego w CAK i CAS.
 2. Sprawy bieżące
   Komisja w składzie:
   Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
   Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak – nieobecna
   Członkowie:
   1. Elżbieta Czarnecka –nieobecna
   2. Zbigniew Czyż
   3. Małgorzata Hempowicz
   4. Tomasz Potocki
   5. Paweł Rochowiak- nieobecny
   6. Maciej Stelmachowski
   7. Janusz Szafarkiewicz
   Protokolant: Karolina Janton-Małecka
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
  1. Ad 1. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa oraz podsumowanie sezonu letniego w CAK i CAS.

   Jako pierwsza głos zabrała pani Anna Kubacka zastępca kierownika CAS, która omówiła przebieg Dni Puszczykowa w części dotyczącej sportu. Ponadto pani Anna Kubacka podsumowała sezon letni w CAS, między innymi wymieniła zajęcia w których miały możliwość uczestniczenia dzieci, takie jak gra w piłkę siatkową, koszykową, nożną czy gra w szachy.

   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o informację na temat zainteresowania ofertą przygotowaną przez CAS.

   Pani Anna Kubacka poinformowała, że największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dla najmłodszych; jeśli chodzi o zajęcia szachowe, frekwencja poprawiła się w sierpniu. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się seanse kina letniego oraz dyskoteka, która odbyła się na zakończenie wakacji.

   Pani Anna Kubacka poinformowała również, że harmonogram zajęć na salach gimnastycznych ustalany był przez panią Joanne Hejnowicz wraz dyrektorami szkół.

   Następnie pani Danuta Mankiewicz, dyrektor biblioteki poinformowała, że w występach z okazji Dni Puszczykowa udział brały również dzieci, które uczestniczą w warsztatach tanecznych, odbył się także pokaz zumby, koncert grupy gitarowej prowadzonej przez Carlosa Ramireza oraz kiermasz książek używanych.Ponadto pani Danuta Mankiewicz omówiła zajęcia oferowane przez CAK, w których uczestniczyły dzieci oraz seniorzy, poinformowała również, że rok 2013 jest rokiem Tuwimowskim i w związku z tym w terminie od 29 lipca do 5 sierpnia odbywały się warsztaty, których celem było przypomnienie dzieciom wierszy poety.

   O godzinie 17:46 przybył radny Maciej Stelmachowski.

   Radni dyskutowali też na temat organizacji Dni Puszczykowa przez firmę zewnętrzną, zapoznali się również ze sprawozdaniem przygotowanym przez panią Agnieszkę Zielińską-Adamiak (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

   Dyskutowano także o różnicy w kosztach pomiędzy organizacją Dni Puszczykowa przez miasto a firmą zewnętrzną.

   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że przy organizacji imprez masowych warto korzystać z firmy zewnętrznej, ponieważ imprezy tego typu obwarowane są bardzo rygorystycznymi przepisami i w przypadku jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków itp. to firma ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność.

   Swoje uwagi odnośnie organizacji Dni Puszczykowa przedstawiła pani Gabriela Ozorowska, która wyraziła niezadowolenie między innymi z powodu braku ławek dla publiczności przy estradzie czy zbyt dużego nagłośnienia.

   Dyskutowano też nad możliwością wykorzystania w przyszłości wolontariuszy i powrotu do organizacji imprezy przez miasto.

   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podsumował, że wszystkie uwagi zostaną uwzględnione podczas przyszłorocznej organizacji Dni Puszczykowa.

   Ad 2. Sprawy bieżące

  2. Druk numer 247. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: nadania nazw rond w Mieście Puszczykowie.

   Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że projekt uchwały jest następstwem wniosku Przewodniczącej Komisji Małgorzaty Szczotki o zmianę nazwy ronda z „Przy Rynku” na „ks. Pielatowskiego”.
   Następnie Radni debatowali nad konkretną wersją nazwy ronda.
   Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wystąpił z wnioskiem, aby w nazwie nie pojawił się skrót „ks.” , a rondo nazwane było imieniem i nazwiskiem księdza.
   Przewodnicząca Komisji poprosiła o przegłosowanie wniosku w sprawie zmiany nazwy ronda na „Kazimierza Pielatowskiego”.
   Wynik głosowania: „za” – 1 głosów, „przeciw” – 3, „wstrzymało się” – 2.
   Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
   Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 247.
   Wynik głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 3.
   Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
   Druk numer 239. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
   Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff poinformował, że Burmistrz proponuje, aby ulicę, którą przyjęło się nazywać „Za Rynkiem” tak właśnie nazwano.
   Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz przypomniał, że na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wnioskował o nadanie tej ulicy nazwy „Sportowa”.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie nadania ulicy nazwy „Sportowa”.
   Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1, „wstrzymało się” – 1.
   Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Burmistrz ma prawo nie zmieniać swojej decyzji w sprawie proponowanej nazwy ulicy.
   W dalszej części posiedzenia, Przewodnicząca Komisji przypomniała, że podczas ostatniego spotkania, pani Dorota Łuczak-Dydowicz przedstawiła plan połączenia szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 1 w zespół szkół. Przewodnicząca dodała, że wniosła do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do szkół o opinię w sprawie utworzenia takiego zespołu szkół i odczytała nadesłane odpowiedzi.
   Następnie głoś zabrała pani Dorota Łuczak-Dydowicz, która podkreśliła zalety funkcjonowania Centrum Animacji Kultury w obecnej formie. (Zapis wypowiedzi stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
   Pani Katarzyna Świniarska przytoczyła wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie możliwości utworzenia Zespołu Szkół, z których wynika, że priorytetem tworzenia zespołów, jest łączenie szkół licealnych ze szkołami gimnazjalnymi, a podstawowym celem łączenia szkół, jest przede wszystkim bezpieczeństwo i poprawa nauki uczniów a nie oszczędności z tego tytułu.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wszystko co dotychczas działo się w Centrum Animacji Kultury dalej będzie funkcjonować, a przeniesienie biblioteki do budynku w centrum wpłynie na kulturalne ożywienie Puszczykowa.
   Podczas posiedzenia poruszono także sprawę dzierżawy terenu byłego MOSiR i ustalono, że pełna informacja na ten temat zostanie przedstawiona podczas kolejnego posiedzenia Komisji.
   O godz. 19.05 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
  3. Protokół nr 8/13 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 9 lipca 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

   projekt
   Protokół nr 8/13
   posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 9 lipca 2013 r.
   w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
    
   OB.0012.3.8.13
    
   Godz. rozpoczęcia: 17.40
   Godz. zakończenia: 19.20
    
   Tematy:
   1. Puszczykowskie przedszkola.
   2. Letnie atrakcje kulturalno - rozrywkowe w Puszczykowie.
   3. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Janusza Szafarkiewicza, Macieja Stelmachowskiego i Pawła Rochowiaka).
   Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
    
   Ad 1. Puszczykowskie przedszkola.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wszystkie przedszkola w Puszczykowie są niepubliczne i otrzymują dotację w wysokości 584,46 na dziecko.
   Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała list od pani Katarzyny Przybylskiej – dyrektor przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka”, która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorki przedszkoli o udzielenie informacji nt. działalności placówek.
   O działalności placówek przedszkolnych opowiedziały:
   - pani Beata Sobczyk – dyrektor Przedszkola „Pracowite Pszczółki”,
   - pani Kazimiera Bzdęga – dyrektor Przedszkola „Leśni Przyjaciele,
   - pani Małgorzata Szubert - dyrektor Przedszkola „Floh”,
   - pani Ewa Kiełbusiewicz z Przedszkola „Bajkowe Wzgórze”.
    
   Ad 2. Letnie atrakcje kulturalno - rozrywkowe w Puszczykowie.
   Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Danuta Mankiewicz poinformowała o programach letnich atrakcji kulturalno-rozrywkowych, m.in. o kinie letnim (wstęp bezpłatny), organizowanym razem z Centrum Animacji Sportu.
   Kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanna Hejnowicz poinformowała, że koszt projekcji 3 filmów wyniesie 1000 zł (koszt druku plakatów – 50 zł).
   Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że biblioteka organizuje półkolonie w terminie 29.07.-9.08.2013 r., natomiast pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w CAS półkolonie odbywać się będą podczas dwóch ostatnich tygodni sierpnia.
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska poinformowała, że w SP1 również zorganizowane zostaną półkolonie.
    
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała pismo od p. Katarzyny Madury dot. finansowania pobytu dziecka w żłobku w Poznaniu.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że porozumienie z miastem Poznaniem na finansowanie pobytu puszczykowskich dzieci w żłobkach poznańskich może zostać podpisane tylko za zgodą Rady, ale wiązałoby się to z wysokimi kosztami (ok. 700 zł miesięcznie na dziecko). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że Miasto przekazuje ok. 2 mln zł dotacji dla puszczykowskich przedszkoli oraz dotuje okoliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Puszczykowa.
   Po zakończonej dyskusji, Komisja przychyliła się do przygotowania negatywnej odpowiedzi na ww. pismo.
   Pani Gabriela Ozorowska powiedziała, że:
   - jeden z mieszkańców zauważył, że na terenie jednego z przedszkoli znajduje się duży pies (jest w kojcu, ale może być niebezpieczny),
   - panowie, grający na Orliku przy ul. Jarosławskiej głośno przeklinają.
   Kierownik Centrum Animacji Sportu pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że animatorzy zgłaszali problem i podejmują interwencje w takich sytuacjach.
   Pani Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagę, że dydaktyczna ścieżka rowerowa jest zaniedbana.
   Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w minionych dniach ścieżka została uporządkowana.
   Następnie pani Dorota Łuczak-Dydowicz podjęła temat rozdzielenia SP nr 1 i Gim. nr 1 oraz przeniesienia gimnazjum do budynku biblioteki.
   Dyrektor Ewa Budzyńska wyraziła chęć spotkania z panią Dorotą Łuczak-Dydowicz w celu odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
   Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że na teren, na którym odbywają się „Dni Puszczykowa” nie powinno wpuszczać się psów.
    
   O godz. 19.20 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

   Protokół nr 7/13 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

   Protokół nr 7/13
   posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 r.
   w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
    
   OB.0012.3.7.13
    
   Godz. rozpoczęcia: 17.40
   Godz. zakończenia: 18.50
    
   Tematy:
   1. Dni Puszczykowa - ostateczne ustalenia na kilka dni przed imprezą.
   2. Informacja dyrektorów placówek o wykorzystaniu środków budżetowych na remonty i inwestycje w szkołach.
   3. Sytuacja szkół przed rokiem szkolnym 2013/2014.
   4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
   5. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Elżbiety Czarneckiej, Kingi Górnej-Krzeszowiak i Zbigniewa Czyża; chwilowa nieobecność radnych Janusza Szafarkiewicza i Macieja Stelmachowskiego.
   Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
    
   Ad 1. Dni Puszczykowa - ostateczne ustalenia na kilka dni przed imprezą.
   Inspektor ds. promocji Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła program Dni Puszczykowa oraz imprez towarzyszących (program imprezy oraz informacje jej temat stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia koncertu zespołu Żuki (45 min. wcześniej niż planowano).
   O godz. 18.00 do obradujących dołączył radny Maciej Stelmachowski (obecnych 5 radnych).
   Na ekranie przedstawiony został plan sytuacyjny imprezy (ww. plan stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
   Następnie pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała na pytania radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
    
   Ad 2. Informacja dyrektorów placówek o wykorzystaniu środków budżetowych na remonty i inwestycje w szkołach.
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska poinformowała o wykorzystanych środkach na remonty i inwestycje.
   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Beata Cierzniak przedstawiła informację na temat przeprowadzonych remontów i podjętych inwestycji.
   Dyrektor Gimnazjum nr 1 pan Tomasz Żak przedstawił informację o wykorzystanych środkach na remonty i inwestycje.
   Dyrektor Gimnazjum nr 2 pan Krzysztof Narożny poinformował o wykorzystaniu środków na inwestycje i remonty.
   Informacje dyrektorów szkół nt. środków wydatkowanych na remonty i inwestycje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
   Korzystając z obecności przedstawicieli Rady Rodziców SP1, Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o informację nt. zorganizowanego Dnia Dziecka na Torze Poznań.
   Pan Dariusz Krupa z Rady Rodziców SP1 udzielił informacji na ten temat.
   Burmistrz Andrzej Balcerek pogratulował Radzie Rodziców SP1 pomysłu i świetnie zorganizowanej imprezy.
    
   Ad 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
   Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie w części dot. właściwości Komisji i odpowiedział na pytania radnych.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że puszczykowskie szkoły podstawowe osiągnęły najlepszy wyniki z egzaminu spośród szkół powiatu.
   Wobec braku pytań, Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, opinią RIO, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
    
   Ad 5. Sprawy bieżące.
   Radna Małgorzata Hempowicz zapytała czy wystosowana została odpowiedź do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze skargą Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że Przewodniczący Rady jest w trakcie pisania odpowiedzi.
   O godz. 18.50 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

   Projekt protokołu nr 6/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 14 maja 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

   Protokół nr 6/13
   posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 14 maja 2013 r.
   w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
    
   OB.0012.3.6.13
   Godz. rozpoczęcia: 17.44
   Godz. zakończenia: 19.30
    
   Tematy:
   1. Dni Puszczykowa - program, dotychczasowe ustalenia.
   2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
   - zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych (np. przystań kajakowa, Orliki),
   - wykorzystanie punktu Eko-Info,
   - oferta Centrum Animacji Sportu,
   - oferta Centrum Animacji Kultury.
   1. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych jest 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnych: Kingi Górnej-Krzeszowiak, Małgorzaty Hempowicz i Janusza Szafarkiewicza; chwilowa nieobecność radnego Pawła).
   Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
    
   Ad 1. Dni Puszczykowa - program, dotychczasowe ustalenia.
   Inspektor ds. promocji Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła wstępny program „Dni Puszczykowa” (ww. program stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz odpowiedziała na pytania radnych.
   O godz. 17.47 do obradujących dołączył radny Paweł Rochowiak (obecnych 6 radnych).
   Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła program sportowy „Dni Puszczykowa” (ww. program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
   Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz poinformowała o warsztatach, które będą wystawiane i prezentowane podczas „Dni Puszczykowa”.
    
   Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
   • zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych (np. przystań kajakowa, Orliki),
   • oferta Centrum Animacji Sportu,
   • oferta Centrum Animacji Kultury.
   Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz poinformowała o stanie przygotowań obiektów rekreacyjno-sportowych do sezonu letniego (korty i Orliki) oraz przedstawiła ofertę wakacyjną CAS-u.
   Pan Cezary Wichniewicz – animator z Orlika przy ul. Jarosławskiej omówił przygotowany przez siebie plan zajęć sportowych na lato.
   Pan Kazimierz Dolczewski – animator z Orlika przy ul. Nowe Osiedle przedstawił plan turniejów, które będę rozgrywane w lecie.
   Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że harmonogram wszystkich zajęć sportowych będzie opublikowany w najbliższym „Echu Puszczykowa”.
   Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła wakacyjną ofertę biblioteki oraz podsumowała zorganizowany w minioną sobotę piknik na Rynku, który w opinii wielu mieszkańców i radnych był bardzo udany.
   Pani Beata Durczewska zaproponowała, żeby wszystkie informacje o ofertach i programach sportowo-kulturalnych umieszczać na Facebooku.
   Pani Joanna Hejnowicz poinformowała o powstałym pomyśle zorganizowania kina letniego na Rynku.
   Komisja zgodnie przychyliła się do pomysłu.
   • wykorzystanie punktu Eko-Info
   Pani Maria Michałowska opowiedziała o działalności punktu Eko-Info (np. o organizowanych dla szkół spacerach ścieżkami edukacyjnymi) oraz pomyśle cyklu tematycznych pieszych wycieczek historycznych po Puszczykowie, które oprowadzałby historyk Maciej Krzyżański (terminy pierwszych wycieczek to: 26 maja, 9 i 16 czerwca).
   Odpowiadając na pytanie dot. przystani Sekretarz Maciej Dettlaff oraz Burmistrz Andrzej Balcerek poinformowali, że ze względu na wysoki stan wody na razie nie można umocować pomostu.
    
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że na jednym z poprzednich posiedzeń Komisji omawiany był wniosek pp. Korczów - zaopiniowano przyznanie 3 tys. zł na wyjazd Wojtka Korcza na konkurs Odysei Umysłu do USA, ale zainteresowani otrzymali odpowiedź negatywną, ze względu na brak narzędzi prawnych, które pozwoliłyby na dotowanie wyjazdu.
   Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zarówno Urząd, jak i kancelaria prawna szukała możliwości dofinansowania, ale nie udało się jej znaleźć.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o możliwość udzielania stypendiów w dziedzinach innych niż sportowe.
   Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jeśli taka będzie wola radnych, to można przygotować projekt uchwały ws. przyznawania stypendiów naukowych (trzeba jedynie zastanowić się kryteriami przynawania takiego stypendium).
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka złożyła wniosek o rozpoczęcie prac nad programem stypendialnym. Wniosek został poparty przez Komisję.
   • Druk nr 227 – projekt uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
   Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Wojciech Szkudlarczyk, któremu ma zostać przyznane stypendium jest objęty programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego.
   Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
   Projekt uchwały z druku nr 227 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
   O godz. 19.30 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

   Projekt protokołu nr 5/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 7 maja 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna,

   Protokół nr 5/2013
   z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 7 maja 2013 r.
   w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
   ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
   OB.0012-3.5.13
    
   godz. rozpoczęcia: 17.30
   godz. zakończenia: 20.00
   Tematy:
   1. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 1.
   2. Plany zagospodarowania budynku na Rynku.
   3. Sprawy bieżące.
   Komisja w składzie:
   Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
   Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak - nieobecna
   Członkowie:
   • Elżbieta Czarnecka
   • Zbigniew Czyż
   • Małgorzata Hempowicz
   • Tomasz Potocki
   • Paweł Rochowiak
   • Maciej Stelmachowski
   • Janusz Szafarkiewicz
   Protokolant: Katarzyna Szykulska
    
   Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
    
   Ad 1. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 1.
   Ad 2. Plany zagospodarowania budynku na Rynku.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka pogratulowała zajęcia przez uczniów szkoły podstawowej nr 1 I miejsca w Powiatowym Konkursie "Ortograficzne Potyczki".
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił wariant zagospodarowania budynku na Rynku, poinformował też, że przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie 75% kosztów adaptacji, jednak wtedy konieczne będzie podwyższenie standardu.
   Bliższych informacji na temat programie Biblioteka+ udzielił Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff.
   Następnie Wiceburmistrz przedstawił rozwiązania związane z zagospodarowaniem budynku starej szkoły i szkoły podstawowej nr 1 i wyjaśnił, że po zasięgnięciu opinii szkół i rad rodziców, najbardziej właściwe wydaje się rozdzielenie szkoły podstawowej od gimnazjum. Podział miałby polegać na przeprowadzeniu gimnazjum do budynku starej szkoły, na parterze szkoły podstawowej wygospodarowane zostałoby miejsce na działalność Centrum Animacji Kultury, przy czym sala teatralna dalej byłaby w gestii CAK, siedziby nie zmieniałaby także harcówka.
   Dyrektor szkoły podstawowej Pani Ewa Budzyńska dodała, że każda ze stron ma inne priorytety, jednak z perspektywy szkoły podstawowej, jest to fantastyczne wyjście, gwarantujące bezpieczeństwo.
   Głos w dyskusji zabierali też rodzice dzieci m.in. Pani Ewa Citkowicz-Jurkiewicz, która również wskazywała na względy bezpieczeństwa, którymi powinno być podyktowane rozdzielenie szkoły podstawowej od gimnazjum.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o komentarz dyrektor biblioteki.
   Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że wolałaby się nie przenosić.
   Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że oczekuje od dyrektor biblioteki przedstawienia oczekiwań, ponieważ na tym etapie można wszystko uwzględnić. Wiceburmistrz wskazał też, że taki podział spowoduje przeznaczenie sześciu sal dla gimnazjum i dodatkowych trzech dla szkoły podstawowej, co pozwoli na normalne funkcjonowanie placówek.
   Wysłuchano też głosów mieszkańców, którzy są przeciwni podziałowi na dwa budynki biblioteki i Centrum Animacji Kultury. Podnoszono m.in., że budynek na rynku jest oddalony od szkoły i zarówno dzieci, jak i seniorzy będą musieli się do niego specjalnie wybierać.
   Następnie wiceburmistrz omówił kwestie finansowe związane z wcześniej planowaną rozbudową szkoły oraz z zakupem i adaptacją budynku na rynku i przystosowaniem pomieszczeń w szkole podstawowej na potrzeby CAK. Wiceburmistrz podkreślił, że bardzo możliwe jest uzyskanie dofinansowania, które w znacznym stopniu pozwoli na podniesienie standardu usług świadczonych przez bibliotekę.
   Następnie dyskutowano na temat podziału szkół, wskazywano m.in. na to że dzieci nadal będą przechodzić do sali gimnastycznej bez łącznika, ponadto będą narażone na niebezpieczeństwo przedostając się do biblioteki na rynek. Padło również pytanie o symulację kosztów utrzymania budynku oraz wzrostu kosztów zatrudnienia.
   Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że liczba zatrudnionych osób jest wystarczająca i nie przewiduje jej zwiększenia. Skarbnik Miasta Piotr Łoździn dodał, że niemożliwe jest dokładne oszacowanie kosztów, jednak metraż biblioteki jest mniejszy niż to co byłoby dobudowane przy szkole.
   Na prośbę przewodniczącej komisji Małgorzaty Szczotki, wiceburmistrz Władysław Ślisiński jeszcze raz przedstawił przybliżone koszty związane z reorganizacją i wyjaśnił, że zakup budynku to około 750 tys. zł, drugie 750 tys. zł wyniesie dofinansowanie i dołożyć będzie trzeba 250 tys. zł, więc koszt miasta to 1 mln zł.
   Podczas dalszej dyskusji poruszono m.in. temat ewentualnej budowy łącznika, a także porównano sytuację lokalową w szkole podstawowej nr 2 i nr 1.
   Wiceburmistrz wyjaśnił, że w szkole podstawowej nr 2 zostanie zmieniony układ komunikacyjny, aby ograniczyć kontakty dzieci z gimnazjalistami.
   Pani Barbara Mulczyńska odniosła się do budowy łącznika pomiędzy szkoła podstawową nr 1 i salą gimnastyczna i poinformowała, że ze wstępnych ustaleń i spotkaniu z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia ustalono, że aby łącznik spełniał wymogi, koszt jego budowy wyniósłby około 250 – 300 tys zł.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka w ramach podsumowana powiedziała, że koncepcja rozdzielenia szkół jest dobrą koncepcją ze względów pedagogicznych, psychologicznych i bezpieczeństwa, natomiast temat dalszego sposobu działalności CAK trzeba będzie kontynuować i dopracować.
   Głos zabrała jeszcze Pani Natalia Lalek z rady rodziców szkoły podstawowej nr 1, która powiedziała, że dla rodziców koncepcja podziału szkół jest idealna, dalej można dopracowywać sposób działalności CAK, jednak rodziców możliwość rozbudowy szkoły już nie satysfakcjonuje. Pani Lalek zaapelowała też, aby nie nastawiać się wrogo przeciwko sobie.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka, po wyczerpaniu dyskusji, o godzinie 20.00 zamknęła posiedzenie.

   Projekt protokołu nr 4/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala ses

   Protokół nr 4/2013
   z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2013 r.
   w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
   ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
   OB.0012-3.4.13
    
   godz. rozpoczęcia: 17.30
   godz. zakończenia: 20.00
   Tematy:
   1. Aktualne i prognozowane problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 1.
   2. Plany zagospodarowania budynku na Rynku.
   3. Sprawy bieżące.
   Komisja w składzie:
   Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
   Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
   Członkowie:
   • Elżbieta Czarnecka
   • Zbigniew Czyż
   • Małgorzata Hempowicz
   • Tomasz Potocki
   • Paweł Rochowiak
   • Maciej Stelmachowski
   • Janusz Szafarkiewicz
   Protokolant: Katarzyna Szykulska
    
   Ad 1. Aktualne i prognozowane problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 1.
   Pani Ewa Budzyńska dyrektor szkoły podstawowej nr 1 przedstawiła zasoby lokalowe szkoły i wyjaśniła, że prawdopodobnie zabraknie jednej sali. Pani Budzyńska dodała, że sytuacja może ulec zmianie w związku z decyzjami rodziców o posłaniu dzieci do oddziału przedszkolnego zamiast do przedszkola.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła burmistrza o komentarz, jakie są pomysły na rozwiązanie problemu.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na dziś brak konkretnych ustaleń, ale podejmowane są wszelkie działania, aby uniknąć zmianowości, m.in. proszono dyrektorów o przestrzeganie obwodów, które obejmują szkoły i zapisywanie dzieci zameldowanych w Puszczykowie. Wiceburmistrz dodał, że rozważane jest przeznaczenie dolnych pomieszczeń w tzw. starej szkole na potrzeby szkoły podstawowej nr 1 i przeniesienie biblioteki na rynek.
   Głos zabrała też Pani Karolina Kubacka z gimnazjum nr 1, która wskazała, że również w gimnazjum panują trudne warunki lokalowe.
   Poruszono też kwestię ewentualnej budowy łącznika pomiędzy szkołą podstawową i salą gimnastyczną.
   Głos zabierali też mieszkańcy wyrażający niezadowolenie w związku z pomysłem przeniesienia biblioteki na rynek, poruszono m.in. kwestie bezpieczeństwa dzieci przechodzących na rynek do biblioteki, niedogodności dla seniorów a także kosztów związanych z adaptacją budynków do potrzeb szkoły i biblioteki.
   Wiceburmistrz dodał, że na potrzeby adaptacji budynku na rynku przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i są duże szanse na ich pozyskanie. Wiceburmistrz poinformował też, że za dwa tygodnie przedstawione zostaną konkretne propozycje rozwiązań.
    
   Ad 2. Plany zagospodarowania budynku na Rynku.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka, w związku z wyczerpaniem dyskusji na temat zagospodarowania budynku na Rynku w poprzednim punkcie, zdecydowała o przeniesieniu dalszych rozmów w tym temacie na kolejne posiedzenie Komisji.
    
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała list rodziców Wojciecha Korcza, w którym proszą o wsparcie finansowe w związku z udziałem syna w projekcie „Odyseja umysłu”.
   Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o przedyskutowanie tematu i wyrażenie opinii w sprawie udzielenia dotacji.
   Następnie radni podjęli dyskusję nad możliwością przyznania takiego wsparcia.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości przyznania dofinansowania. „za” głosowało 8 radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 1.
    
   Druk nr 218. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
   Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff wyjaśnił, że uchwała ma na celu powołanie stałej komisji opiniującej wnioski, aby w przyszłości nie było potrzebne każdorazowe podejmowanie uchwały.
   Wobec braku głosów, przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały.
   Wynik głosowania: „za” - 9 – jednogłośnie.
    
   Druk nr 220. Projekt uchwały w sprawie: rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej.
   Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że zmiana ustawy Karta Nauczyciela w art. 72 ust. 1 zobowiązuje organy prowadzące szkoły do określenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła też, że na ten rok przewidzianych jest 15.000 zł, a wnioski muszą być opatrzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
   Po krótkiej dyskusji, przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały.
   Wynik głosowania: „za” - 2, „przeciw”- 0, „wstrzymuję się” - 7.
    
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poruszył problem dofinansowania koncertu Edyty Geppert.
   Po dyskusji ustalono, że dyrektor biblioteki przeliczy jeszcze raz możliwości finansowe, ponadto radny Paweł Rochowiak zapewnił, że pomoże w organizacji koncertu w Sali Jana Pawła II, gdzie zmieści się więcej osób i większe środki będzie można pozyskać ze sprzedaży biletów.
    
   Następnie Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poruszył temat ścieżki nad Wartą.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że z inicjatywą wystąpili wędkarze, uzgodniono trasę i urząd będzie monitorował sprawę.
    
   Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz poinformował, że powstała grupa inicjatywna skupiająca ludzi biegających na nartach i będą oni prosić o pomoc, aby móc się zaprezentować.
    
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 20.00 zamknęła posiedzenie.

   Protokół nr 3/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 12 marca 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyne

   Protokół nr 3/13 z posiedzenia
   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 12 marca 2013 r.
   w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
   ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
   OB.0012-3.3.13
    
   godz. rozpoczęcia: 17.30
   godz. zakończenia: 19.20
    
   Komisja w składzie:
   Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
   Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
   Członkowie:
   • Elżbieta Czarnecka
   • Zbigniew Czyż
   • Małgorzata Hempowicz
   • Tomasz Potocki – nieobecny
   • Paweł Rochowiak
   • Maciej Stelmachowski
   • Janusz Szafarkiewicz
   Protokolant: Katarzyna Szykulska
   Tematy posiedzenia:
   1. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
   2. Zaangażowanie Miasta i szkół w problemy związane z tzw. trudną młodzieżą.
   3. Sprawy bieżące.
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka oddała głos p. Agnieszce Milewskiej, która przedstawiła prezentację dotyczącą zagospodarowania terenu byłego MOSiRu, będącą jej pracą dyplomową na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
   Następnie Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o wyborze firmy PROFILE, która zajmie się organizacją Dni Puszczykowa. Dyskutowano również nad wyborem gwiazdy, zdecydowano, że będzie to zespół Raz Dwa Trzy.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisinski odniósł się też do artykułu w Głosie Wielkopolskim, gdzie przedstawiono możliwą koncepcje zagospodarowania terenu Zakola Warty i wyjaśnił, że redaktor dopuścił się nadinterpretacji.
    
   Ad 1. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
   Pani Katarzyna Nowak przedstawiła zestawienie dotyczące podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych oraz omówiła zasady współpracy z organizacjami (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
    
   Ad 2. Zaangażowanie Miasta i szkół w problemy związane z tzw. trudną młodzieżą.
   Pan Tomasz dyrektor Gimnazjum nr 1 przedstawił problemy młodzieży z jakimi spotykają się w szkole m.in. cyberprzemoc, kwestie obrażania na forum, zaburzenia odżywiania, otyłość, zaburzenia lekowe, też brak współpracy, dostrzeżenia problemu ze strony rodziców, depresje, problemy z koncentracją, z nauką. Dyrektor wyjaśnił też, w jaki sposób rozwiązywane są te problemy w szkole.
   Następnie podobne zestawienie przedstawił Pan Krzysztof Narożny dyrektor Gimnazjum nr 2, który omówił problemy pojawiające się w jego szkole. Dyrektor Narożny dodał, że przemoc czysto fizyczna schodzi na drugi plan, dzieci żyją w świecie wirtualnym, są słabsze psychicznie, ale udaje się rozwiązać problemy.
   Po wyczerpaniu dyskusji, Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 19.20 zamknęła posiedzenie.

   Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 12 lutego 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyn

   Protokół nr 2/2013
   z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 12 lutego 2013 r.
   w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
   ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
   OB.0012-3.2.13
    
   Godz. rozpoczęcia 17.30
   Godz. zakończenia 19.30
   Tematy:
   1. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2013.
   2. Promocja miasta w 2013 – analiza.
   3. Sprawy bieżące.
   Komisja w składzie:
   Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
   Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
   Członkowie:
   • Elżbieta Czarnecka – nieobecna
   • Zbigniew Czyż
   • Małgorzata Hempowicz
   • Tomasz Potocki
   • Paweł Rochowiak – nieobecny
   • Maciej Stelmachowski – nieobecny
   • Janusz Szafarkiewicz
   Protokolant: Katarzyna Szykulska
    
   Ad 1. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2013.
   Pani Anna Kubacka z Centrum Animacji Sportu omówiła poszczególne imprezy uwzględnione w kalendarzu (zestawienie stanowi załącznik do protokołu).
   Ponadto Pani Kubacka omówiła planowany przebieg akcji Polska Biega
   Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zaproponował zorganizowanie półmaratonu po leśnych ścieżkach. Na prośbę radnej Małgorzaty Hempowicz, Wiceprzewodniczący przedstawił też przebieg zawodów, jakie odbyły się w Szklarskiej Porębie.
    
   Ad 2. Promocja miasta w 2013 – analiza.
   Pani Danuta Mankiewicz przedstawił kalendarium wydarzeń na 2013 r.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby przemyśleć organizację pokazów kina letniego w plenerze.
   Ponadto Pani Mankiewicz przedstawiła zasady wyszukiwania artystów, którzy przyjeżdżają na występy do miasta.
   Następnie Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarium planowanych imprez miejskich m.in. Dni Puszczykowa, Dzień Dziecka, Piknik nad Wartą, festiwal Brave Kids, przyznanie tytułów honorowych Miasta.
   Następnie dyskutowano o wyborze gwiazdy na Dni Puszczykowa, podjęto tez temat publikacji wydawnictw historycznych miasta.
    
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff przedstawił wniosek Wojciecha Szkudlarczyka o przyznanie stypendium sportowego, poprosił też o wytypowanie jednej osoby do składu komisji opiniującej.
   Jako przedstawiciela Komisji wytypowano Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza, który wyraził na to zgodę.
   Następnie Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała e-mail, jaki otrzymała od radnego Pawła Rochowiaka w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu.
   Następnie Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił bieżące informacje związane z zakupem budynku na rynku a także z przetargiem na zagospodarowanie terenu byłego MOSiRu.
   Następnie głos zabierali mieszkańcy, którzy wyrazili niezadowolenie z możliwości przeniesienia biblioteki do budynku na rynku.
   Wiceburmistrz poprosił o cierpliwość, dodał, że rozważane są różne rozwiązania, koncepcje, ale staraniem miasta jest zapewnienie dobrych warunków nauki dzieci bez pogorszenia warunków dla seniorów.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 19.30 zamknęła posiedzenie.

   Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 15 stycznia 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bud

    

   Protokół nr 1/2013
   z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
   które odbyło się w dniu 15 stycznia 2013 r.
   w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
   ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
   OB.0012-3.1.13
    
   Godz. rozp. 17.30
   Godz. zak. 18.50
    
   Tematy:
   1. Informacja nt. ferii zimowych w Bibliotece Miejskiej i Centrum Animacji Sportu.
   2. Zapoznanie się z działalnością nowo otwartego przedszkola „Bajkowe Wzgórze”.
   3. Sprawy bieżące.
   Komisja w składzie:
   Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
   Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
   Członkowie:
   • Elżbieta Czarnecka – nieobecna
   • Zbigniew Czyż – nieobecny
   • Małgorzata Hempowicz
   • Tomasz Potocki
   • Paweł Rochowiak
   • Maciej Stelmachowski
   • Janusz Szafarkiewicz

    

   Protokolant: Katarzyna Szykulska
   Ad 2. Zapoznanie się z działalnością nowo otwartego przedszkola „Bajkowe Wzgórze”.
   Pani Hanna Gołąb przedstawiła program działalności przedszkola, m.in. godziny pracy, zakres zajęć dodatkowych, które będą się odbywały, wysokość opłat tj. 390 zł plus 10 zł dziennie na wyżywienie. Pani Gołąb wyjaśniła też, że przedszkole może przyjąć do 40 dzieci.
    
   Ad 1. Informacja nt. ferii zimowych w Bibliotece Miejskiej i Centrum Animacji Sportu.
   Dyrektor Biblioteki Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła program zajęć zaplanowanych na czas ferii (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Odpłatność 15 zł od osoby na tydzień, grupa wiekowa od 5 do 10 lat. Pani dyrektor dodała, że starsza grupa wiekowa nie wykazała zainteresowania zajęciami i dlatego ich nie ma, ponadto w szkołach odbędą się półkolonie.
   Następnie Pani Joanna Hejnowicz omówiła ofertę przygotowaną przez Centrum Animacji Sportu (materiały stanowią załącznik). Pani Hejnowicz również wskazała na małe zainteresowanie ze strony gimnazjalistów, dodała też że wylano już lodowisko i omówiła jego planowana działalność.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński uzupełnił, że półkolonie w szkołach to koszt z obiadem 65 zł na tydzień, zajęcia odbywają się od 9 do 15, przez dwa tygodnie, z atrakcji będą wycieczki, sport, kręgielnia, basen, kino.
    
   Ad 3. Sprawy bieżące.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o opinię dotyczącą zamiaru zakupu budynku na rynku, dodał też, że jako jeden z wariantów wykorzystania, pojawił się pomysł, aby zaniechać rozbudowy szkoły podstawowej nr 1, a budynek na rynku przeznaczyć na bibliotekę. Wiceburmistrz dodał, że przeprowadzono taką rozmowę z Panią Mankiewicz i na razie jest ona sceptycznie nastawiona. Ponadto wiceburmistrz wyjaśnił, że powierzchnia budynku na rynku to w sumie 318m2 i zakładając, przeprowadzenie księgozbioru, można by kryzysowe lata dla szkół przejść bez rozbudowy.
   Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za zakupem, nic się nie zmieniło i niezależnie od przeznaczenia, miasto powinno mieć budynek do swojej dyspozycji.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że zgadza się z wiceprzewodniczącym, decyzja została podjęta na sesji, rozwiązanie jest racjonalne, zapytała tez o zdanie szkół.
   Wiceburmistrz poinformował również, że dyrekcja szkoły złożyła pismo dotyczące liczby brakujących pomieszczeń.
   Następnie radni dyskutowali nad rozwiązaniami dotyczącymi przenosin biblioteki i zagospodarowania budynków.
   Wiceburmistrz podziękował za sugestie radnych, powiedział też, że liczy na dobrą współpracę z dyrekcją biblioteki.
   Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o informację dotyczącą sprawy Klaudii Walkowiak ze szkoły podstawowej nr 2.
   Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że przedłużono umowę z profesorem na prowadzenie indywidualnych zajęć.
   Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 18.50.