2014

Protokół nr 10/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 7 października 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bu

 
Protokół nr 10/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 7 października 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.10.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:30
godz. zakończenia: 19:00
 
Tematy posiedzenia:
1.      Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w puszczykowskich szkołach i omówienie wyników przeprowadzonych egzaminów i testów.
2.      Omówienie wniosków o nagrodę Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
3.      Omówienie wniosków o dotację na remont zabytków na rok 2015.
4.      Podsumowanie pracy radnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu w kadencji 2010-2014.
5.      Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w puszczykowskich szkołach i omówienie wyników przeprowadzonych egzaminów i testów.
Katarzyna Świniarska poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 1 jest 342 uczniów, 38 nauczycieli (9 niepełnozatrudnionych), frekwencja wynosi 92%, średnia ocen klas 4-6 to 4,73. W Szkole Podstawowej nr 2 jest 18 oddziałów, 359 uczniów, frekwencja jest na poziomie 91% a średnia ocen wynosi 4,75. Gimnazjum nr 1 ma 139 uczniów, 3 klasy po 2 na każdym poziomie, średnia ocen to 4,22 a frekwencja wynosi 89,96%.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy jest możliwość aby w Szkole Podstawowej nr 1 przenieść oddziały przedszkolne z poddasza.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że dzieci mają tam więcej przestrzeni, Sanepid uznał, że miejsce spełnia normy, a same dzieci, które są w wieku 5-6 lat, są zadowolone z lokalizacji.
 
Ad 2. Omówienie wniosków o nagrodę Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz, który pełnił też funkcję przewodniczącego komisji weryfikacyjnej poinformował, że ilość wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta wzrosła trzykrotnie. Przewodniczący dodał, że podczas prac komisja podzieliła wnioski na trzy grupy:
-        pierwsza, najwyżej oceniania - nagroda 800 zł,
-        druga - nagroda 600 zł
-        trzecia - nagroda 350 zł.
Radna Małgorzata Hempowicz zauważyła, że doceniane są nie tylko dzieci mieszkające w Puszczykowie, ale również uczniowie, którzy uczą się w Puszczykowskich szkołach a mieszkają w okolicznych miejscowościach.
Podczas głosowania radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali nagrody przyznane przez komisję.
 
Ad 3. Omówienie wniosków o dotację na remont zabytków na rok 2015.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka omówiła przyznane dotacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w roku 2015 na ten cel będzie przeznaczone około 30 tys. zł, ponieważ wpływy z PIT-ów były w tym roku korzystne.
Następnie radni omawiali poszczególne wnioski. Rady Paweł Rochowiak wskazał, że na budynek „Rusałki" jest duży kosztorys, ale są to ważne naprawy, ponadto dworzec w Puszczykowie to budynek zabytkowy, pełni jednak funkcję komercyjną.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak dodała, że jeśli budynek jest zabytkiem, ma prawo do dofinansowania.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił uwagę, że powinno się dofinansować te obiekty, które wpływają estetykę miasta, i które wymagają najpilniejszych napraw.
 
Ad 4. Podsumowanie pracy radnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu w kadencji 2010-2014.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła podsumowanie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zakończył się remont ul. Zaułek i można rozpocząć odbiór.
Radny Paweł Rochowiak zapytał, czy przy myjni samochodowej  na ul. Dworcowej będzie parking.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zostanie tam wybudowany zjazd.
 
O godz. 19:00 przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie.
 
 

Protokół nr 8 /14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bud

 
Protokół nr 8 /14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 21 sierpnia  2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.8.14 
 
godz. rozpoczęcia:  17:30
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Wizja lokalna w budynku Gimnazjum nr 1.
 
2. Wizja lokalna budynku Biblioteki Miejskiej i CAK.
 
3. Dyskusja na temat realizacji remontu i przenosin szkoły oraz biblioteki.
 
4. Sprawy bieżące
 
Komisja w składzie: 
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności
radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizja lokalna w budynku Gimnazjum nr 1.
Zebrani Radni wraz z dyrektorem Tomaszem Żakiem dokonali wizji lokalnej remontowanego budynku Gimnazjum nr 1.
 
Ad 2. Wizja lokalna budynku Biblioteki Miejskiej i CAK.
Zebrani Radni wraz z dyrektor Danutą Mankiewicz dokonali wizji lokalnej.
 
Ad 3. Dyskusja na temat realizacji remontu i przenosin szkoły oraz biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz oznajmiła, że pomimo przenosin podczas wakacji dla dzieci odbywał się teatrzyk, warsztaty prowadzone przez Annę Mieszałę czy wycieczka do Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła zadowolenie z powodu zakończonego sukcesem przeniesienia biblioteki do nowego obiektu. Ponadto poinformowała, że w jej opinii, biblioteka będzie to ważnym elementem Puszczykowa.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz poinformowała, że oficjalne otwarcie biblioteki odbędzie się dnia 6 września, o  godz. 17:00 oraz przedstawiła plan uroczystości.
 
Radny Paweł Rochowiak zaproponował aby biblioteka była czynna dłużej w okresie letnim.
 
Odnośnie kwestii zagospodarowania terenu CAS, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował,  że środki zostaną przeznaczone na budowę ścieżki da pieszych i rolkarzy.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że przygotowana została wizualizacja hali sportowej i najważniejszą kwestią jest usytuowanie jej od ul. Wysokiej lub od ul. Poznańskiej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz oznajmiła, że jest pod wielkim wrażeniem tego jak wygląda teraz Gimnazjum nr 1.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że jeśli zostaną środki to w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 zostaną wymienione stoły oraz krzesła.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała gdzie przeniesiona zostanie Straż Miejska.
 
Wiceburmistrz oznajmił, że rozważane są dwie lokalizacje, aczkolwiek na chwilę obecną nic jeszcze nie jest potwierdzone.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka oznajmiła, że obiekty Gimnazjum nr 1 oraz biblioteki są na bardzo wysokim poziomie a praca Komisji Edukacji Kultury i Sportu nie poszła na marne.
 
Wiceburmistrz poinformował, że w Szkole Podstawowej nr 2 musi powstać klasa integracyjna.
 
Radni zaapelowali, aby na terenie CAS pojawiła się ochrona.
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 7/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 lipca 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

Protokół nr 7/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 22 lipca 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.7.3.14 
godz. rozpoczęcia:  17:30
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
1. Omówienie problemów techniczno-gospodarczych budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
2. Analiza wyników ankiety dotyczącej koncepcji zagospodarowania części terenu byłego MOSiR-u.
3. Omówienie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014-2017.
4. Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych mówiąc dzień dobry i zaproszonych gości.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie problemów techniczno-gospodarczych budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Beata Cierzniak przedstawiła zestawienie napraw i modernizacji, które muszą zostać zrealizowane w szkole. Jako najważniejsze pani dyrektor wskazała wymianę drzwi frontowych (obecne są za małe), prace instalacyjne oraz remont toalet.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że rozpoczęły się już prace nad modernizacją instalacji elektrycznej, a w 2015 r. urząd chce zabezpieczyć pieniądze na remont toalet.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała o sprawę parkingu przy szkole.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że podczas wczorajszego posiedzenia  Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, głosy były podzielone, ustalono jednak, że chodnik będzie mieć szerokość 2,40 metra i będzie delikatnie podniesiony, natomiast pas jezdni szerokość 3,20 metra. Koszt modernizacji wyniesie około 75 tys. zł.
 
Zebrani Radni poruszyli również sprawę dachu szkoły, jak ustalono, konstrukcja dachu została wymieniona została wbrew temu co było w projekcie.
 
Ad 2. Analiza wyników ankiety dotyczącej koncepcji zagospodarowania części terenu byłego MOSiR-u.
Pracownik działu promocji Agnieszka Hahuła zreferowała wyniki ankiet.
 
Ustalono, że odpowiedzi były tak zróżnicowane, iż należy brać obraz całościowy wszystkich wypowiedzi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na prośbę o złożenie oferty dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wybranych elementów wyposażenia terenu CAS, odpowiedziało 5 firm, najtańsza oferta wpłynęła od firmy z Warszawy, nie została jednak wybrana ze względu na odległości, konieczność częstego pobytu oraz brak znajomości specyfiki terenu i potrzeb mieszkańców.
Wiceburmistrz dodał, że od ul. Sportowej do górki zostanie wykonany asfalt z wyznaczonymi ścieżkami, ponadto prace projektowe mają również polegać na zaprojektowaniu oświetlenia parkowego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił również, że zwrot z Ministerstwa za budowę boiska wielofunkcyjnego, zostanie przeznaczony na rozbudowę CAS.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że osoby zainteresowanych powstaniem skateparku byłyby najbardziej zadowolone, gdyby przypominał ten przy dworcu PKS w Poznaniu.
 
Ad 3. Omówienie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014-2017.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że program ten powstał, ponieważ wymagała tego ustawa o ochronie zabytków. Wiceburmistrz wyjaśnił, że właściciele obiektów, które są ujęte w rejestrze, mogą starać się o dofinansowanie.
 
Ustalono, że wielu właścicieli takich budynków może nie zdawać sobie sprawy, że ich domy znajdują się w rejestrze. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że jeśli dom nie jest wpisany w ewidencji zabytków, to właściciele mogą go wyburzyć.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Ustalono, że od najbliższego tygodnia w środy i piątki na Orliku znajdującym się na terenie CAS odbywać się będą zajęcia z koszykówki.
 
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację na temat działań związanych ze ścieżką znajdująca się wzdłuż Warty (od Rusałki do przystani). Jak poinformowała pani Barbara Mulczyńska-Dywan z referatu infrastruktury i zamówień publicznych, na chwilę obecną nie ma planów związanych z remontem czy modernizacją ścieżki.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że po 18 sierpnia chciałaby zwołać posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu, aby zobaczyć jak wygląda stan przygotowań do nowego roku w Gimnazjum nr 1.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma, która dokonuje remontu jest solidna i ustalony termin odbioru  na koniec lipca nie jest zagrożony.  
 
Ustalono również, że folia, którą oklejono szyby w Bibliotece ma jedynie zastosowanie estetyczne, ponadto radna Kinga Górna-Krzeszowiak przypomniała o sugestii pewnej mieszkanki dotyczącej wystawienia regału z książkami na Rynku.
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie.

Protokół nr 6/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

Protokół nr 6/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012.6.3.14 
godz. rozpoczęcia: 17:00
godz. zakończenia: 19:33
Tematy posiedzenia:
 1. Przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 2 do wyzwań roku szkolnego 2014/2015 - wizyta radnych w budynku szkoły, przy ul. Kasprowicza 1, spotkanie z dyrekcją.
 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 • zapoznanie się ze stanem przygotowań do sezonu letniego obiektów rekreacyjno-sportowych, np. przystań kajakowa, Orliki,
 • wykorzystanie punktu EkoInfo,
 • oferta CAS,
 • oferta BM CAK.
 1. Omówienie aktualnego stanu prac adaptacyjnych budynków i przygotowań do przenosin Gimnazjum nr 1 oraz BM CAK.
 2. Inwestycje związane ze sportem w Puszczykowie - analiza i dyskusja.
 3. Sprawy bieżące
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
- Tomasz Potocki
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
O godz. 17.00 Radni rozpoczęli wizję lokalną Szkoły Podstawowej nr 2, po której oprowadziła dyr. Beata Cierzniak.
O godz. 18.00 Komisja kontynuowała posiedzenie w sali sesyjnej
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz poinformowała, że Orliki znajdujące się na terenie miasta są gotowe do użytku.
Głos zabrały również organizatorki imprezy „Wyścig po uśmiech". Przedstawiły prezentację zdjęciową imprezy oraz zdały relację z jej przebiegu.
Joanna Hejnowicz przedstawiła program przygotowany przez Centrum Animacji Sportu jednocześnie poinformowała, że cały czas trwają rozmowy na temat organizacji kina letniego.
Radny Tomasz Potocki zapytał czy będą organizowane wyjazdy dla dzieci na basen bądź plaże nad jezioro Jarosławieckie.
Wiceburmistrz powiedział, że zarówno Mosina, Komorniki i Puszczykowo przekazują, środki aby na plaży przy Jeziorze Jarosławieckim mógł być zatrudniony ratownik.
Dyrektor Biblioteki pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w tym roku nie są w stanie zorganizować półkolonii w związku z przenosinami.
Pracownik Eko-Info pani Anna Polaszczyk poinformowała, że punkt jest nastawiony głównie na pracę z dziećmi przedszkolnymi.
Ad 3. Omówienie aktualnego stanu prac adaptacyjnych budynków i przygotowań do przenosin Gimnazjum nr 1 oraz BM CAK.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że do dnia 1 września wszystkie prace zostaną ukończone.
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że dotarły do niego informacje na temat likwidacji Przedszkola nr 1.
Jak wyjaśnił Wiceburmistrz jedyne zmiany, które nastąpią w Przedszkolu nr 1 będą polegać na tym, że jedna z mieszkanek przeniesie się na ul. Poznańską a plotki o likwidacji są nieprawdą.
Ad 4. Inwestycje związane ze sportem w Puszczykowie - analiza i dyskusja.
Wiceburmistrz poinformował, że nadal ma być kontynuowane zagospodarowanie terenu byłego MOSiR. Jednocześnie poinformował, że wszystko ma być utrzymane w jednej koncepcji. Wiceburmistrz oznajmił, że w cyklu 3-letnim planuje się budowę hali widowiskowo-sportowej. Powstanie łącznik między szkoła a halą, z której będą korzystać uczniowie. Istnieje możliwość dofinansowania tego obiektu przez Marszałka Wielkopolski.
Ad 5. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeczytała list od mieszkanki Puszczykowa, w sprawie stworzenia wybiegu dla psów na terenie miasta. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że w mieście nie odprowadza się podatków od psów. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że jako pierwsze zaspokajane będą potrzeby mieszkańców.
Ustalono, że w trakcie wakacji pojawią się cykliczne zajęcia z koszykówki.
O godz. 19:33 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokół nr 5/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

 
Protokół nr 5/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 20 maja 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.5.3.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:00
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Sprawdzenie stanu prac przy adaptacji budynku na Rynku na cele biblioteki - wizja lokalna.
2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2013 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania oraz wnioskowaniem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza.
3. Zagospodarowanie terenu byłego MOSiR-u - propozycja, dyskusja.
4. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
5. Sprawy bieżące
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Tomasz Potocki
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawdzenie stanu prac przy adaptacji budynku na Rynku na cele biblioteki - wizja lokalna.
Radni oraz mieszkańcy Puszczykowa zebrali się przy budynku na Rynku, aby ocenić zakres wykonanych prac, następnie udali się na teren byłego MOSiR-u, aby dokonać wizji lokalnej.
O godz. 18:10 Komisja rozpoczęła kontynuację posiedzenia w sali sesyjnej w Urzędzie.
 
Ad 3. Zagospodarowanie terenu byłego MOSiR-u - propozycja, dyskusja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w tym roku miasto chce wykonać dwie ważne inwestycje: pierwsza to ścieżka składająca się z dwóch części (dogodna dla spacerowiczów i rolkarzy) oraz górkę, która zimą ma pełnić funkcję toru saneczkowego a w pozostałe pory roku ma być torem przeszkód dla rowerzystów. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta wyraziła pozytywną opinię w kwestii wykorzystania 300 tys. zł pozyskanych z wolnych środków na realizację tych prac.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz oznajmił, że potrzebne jest również boisko do gry w piłkę plażową. Opinię podzieliła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zakomunikował, że po wykonaniu map należy zrobić szczegółowy projekt, aby stworzyć zielone enklawy. Oznajmił również, że 2 etapy prac powinny zostać zakończone w październiku.
Komisja wyraziła pozytywną opinie odnośnie wykorzystania 300 tys. zł pozyskanych z wolnych środków na realizację tych prac.
 
Ad 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2013 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania oraz wnioskowaniem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok informując m.in. że dochody zostały zrealizowane w 100%.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok (druk nr 320).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie finansowe obejmuje 4 elementy (bilans wykonania budżetu, informację o długu, wykonanej nadwyżce, środkach pieniężnych na rachunku).
Następnie Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem w.w. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za" - 8, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok (druk nr 321).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w tym przypadku najistotniejsze jest wykonanie budżetu i na tej podstawie przyznawane jest absolutorium.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem w.w. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 1 (podczas głosowania nieobecny był Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz przedstawiła program Dni Puszczykowa.
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację dlaczego Dni Puszczykowa są nazwane Dniami skoro trwają jeden dzień oraz kto poprowadzi imprezę.
Ustalono, że imprezę poprowadzi pan Bartosz Świerczyński, ponadto od początku czerwca odbywają się turnieje w ramach Sportowych Dni Puszczykowa.
Agnieszka Hahuła z Działu Promocji Urzędu Miasta poinformowała, że informacja o Dniach Puszczykowa pojawi się w mediach lokalnych (Echo Puszczykowa) oraz gazetach Głos Wielkopolski, Nasza Okolica i w TV Wielkopolska.
Poruszono również temat opłaty za usługi TV Wielkopolska. Jak oznajmił Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff, materiały te są na wysokim poziomie i są dostępne na stronie internetowej miasta.
Ustalono także, że podczas Dni Puszczykowa postawione zostaną dodatkowe śmietniki.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zasugerowała również, by w następnych latach przygotowywać propozycje wykonawców, którzy są w 100% dostępni.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że na ul. Zielonej należy skosić trawę oraz przedstawiła wiadomość, którą otrzymała e-mailem od jednej z mieszkanek dotyczącą regału z książkami ustawionego na Placu Wolności w Poznaniu.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz zasugerował, by przy placu zabaw znajdującym się na ul. Sportowej zrobić nowy płot.
 
Radny Maciej Krzyżański przekazał informacje od mieszkańców, dotyczące braku bankomatów na ul. Nowe Osiedle oraz możliwości przejęcia bunkru znajdującego się przy dworcu PKP.
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
 

Protokół nr 4/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyne

 

Protokół nr 4/14

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 r.

w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

OB.0012.3.3.14 

godz. rozpoczęcia: 17:00

godz. zakończenia: 20:00

 

Tematy posiedzenia:

 

 1. Koncepcja zagospodarowania terenu byłego MOSiR–u – wizja lokalna.

 

 1. Omówienie stanu przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib.

 

 1. Sprawy bieżące.

 

Komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka

Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak

Członkowie:

- Elżbieta Czarnecka

- Małgorzata Hempowicz

- Maciej Krzyżański

- Paweł Rochowiak

- Maciej Stelmachowski

- Janusz Szafarkiewicz

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.1. Koncepcja zagospodarowania terenu byłego MOSiR – u – wizja lokalna.

 

O godzinie 17:00 Radni oraz mieszkańcy ul. Słonecznej spotkali się na terenie byłego MOSiR-u, aby zapoznać się z planem zagospodarowania terenu oraz pracami jakie się na nim rozpoczęły.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił plan oraz wskazał miejsca, w którym będą znajdować się boiska.

 

Następnie o godz. 17:40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła posiedzenie w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim.

 

Mieszkanka pani Urszula Duczmal poprosiła, aby wykonać ekspertyzę dotyczącą głośności jaka występuje na danym terenie i czy przypadkiem nie jest przekroczona bariera. Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że jeśli będzie taka potrzeba to ekspertyza zostanie wykonana.

 

Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego parking został zlokalizowany na terenie należącym do miasta oraz kiedy powstanie skate park.

 

Jak wyjaśnił Wiceburmistrz założeniem urbanisty było, iż parking będzie dla osób korzystających z terenów miasta. Ponadto poinformował, że realizacje które wykonywane będą w tym roku to: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścieżka oraz górka do zjazdów na sankach.

 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz poinformował, że chce zorganizować spotkanie z młodzieżą dotyczące skate parku, ponieważ orientuje się, iż większym zainteresowaniem cieszyć się będzie tor przeszkód dla rowerów. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zasugerowała, że warto przeprowadzić ankiety w szkołach.

 

Radny Maciej Stelmachowski zapytał o koszt budowy ścieżki. Jak wyjaśnił Wiceburmistrz metr2 to koszt około 100 zł.

 

Mieszkaniec pan Cezary Wichniewicz chciał uzyskać informację na temat oświetlenia boiska.

 

Wiceburmistrz poinformował, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby oświetlenie czuwające parkowe.

 

Ad.2. Omówienie stanu przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib.

 

Przewodnicząca poprosiła aby jako pierwszy zabrał głoś dyrektor Gimnazjum nr Tomasz Żak.

 

Jak wyjaśnił dyrektor podstawową sprawą jest rozbudowa sanitariów, znajdujących się na pierwszym piętrze. Koszt jest większy, ponieważ szkoła chce, aby dostosować budynek do potrzeb niepełnosprawnych. Ponadto do wydatków należy dodać przeprowadzenie nowej sieci, koszty zasilenia, natężenie światła, wymianę podłóg, przystosowanie pomieszczeń dla administracji, meble czy sieć wi-fi.

 

Wiceburmistrz poinformował, że zarezerwowano 200 tys. złotych, natomiast wydano 30 tyś na projekt techniczny oraz kosztorys, który określił zakres prac na sumę około 300 tys. W wyniku przetargu najtańsza oferta wyniosła 255 tys. aczkolwiek należy doliczyć do niej koszty nadzoru technicznego.

 

Radny Maciej Krzyżański zapytał czy szkoła zostanie rozdzielona. W odpowiedzi dyr. Żak poinformował, że w porozumieniu z dyr. Budzyńską uczniowie Gimnazjum będą mogli korzystać ze stołówki.

 

Radny Maciej Krzyżański zapytał również czy zostanie rozwiązany problem sali gimnastycznej (dzieci ze Szkoły Podstawowej muszą do niej dochodzić).

 

Zarówno Burmistrz, jak i Wiceburmistrz przypomnieli, że Urząd miał w planach wybudować halę sportową w pobliżu szkoły aczkolwiek pomysł ten nie został zaaprobowany.

 

Radny Maciej Stelmachowski wyraził niechęć wobec zaniżania kosztorysów.

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że ostateczną kwotę można podać po przygotowaniu kosztorysu, a nie mając go można jedynie domniemać o kosztach.

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka chciała uzyskać odpowiedź na temat prac odbywających się w Bibliotece.

 

Jak wyjaśnił Wiceburmistrz na chwilę obecną termin przenosin nie jest zagrożony, w budynku trwają prace mokre, czyli związane z betonowaniem.

 

Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz poinformowała, iż prace postępują i ma nadzieję, że niedługo nastąpi przeniesienie.

 

Mieszkanka Krystyna Marcolla chciała uzyskać informację na temat nawiewu (czy będzie to jedyna instalacja), jakie powierzchnie będzie miała biblioteka dla dzieci i dorosłych oraz w którym miejscu będą organizowane spotkania dla organizacji pozarządowych.

 

Wiceburmistrz oznajmił, że jest zdziwiony niezadowoleniem mieszkanki, poinformował również, że po rozsunięciu ruchomych regałów uzyskujemy dużą przestrzeń.

 

Ad.3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby głos zabrał Skarbnik Piotr Łoździn.

 

Druk nr 314a

Skarbnik poinformował, że została podjęta uchwała, która obniża koszty opieki nad dziećmi do 1 zł (poniżej 5 godzin, zajęcia dodatkowe bezpłatne). Ponadto gminy zostały zobowiązane by zapewnić wszystkim dzieciom opiekę. Skarbnik poinformował również, że pojawi się nowe publiczne przedszkole, które zapewni opiekę dzieciom uczęszczającym dotychczas do „Floh”.

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka oznajmiła, że przedszkola niepubliczne mogą czuć się pokrzywdzone

 

Jak wyjaśnił Skarbnik sytuacja przedszkola „Floh” wyniknęła z inicjatywy zarządu przedszkola i to oni prowadzili rozmowy z przedszkolem publicznym.

 

Pani Joanna Góreczyńska pracownik Niepublicznego Przedszkola nr 3 zakomunikowała, że nie były przeprowadzane rozmowy na temat przekształcenia przedszkoli niepublicznych w publiczne na terenie miasta a o nowej placówce pracownicy dowiedzieli się od mieszkańców.

 

Skarbnik oznajmił, że nikt nie promuje obcego operatora a miasto zostało postawione przed faktem dokonanym. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby Przedszkole nr 3 również się przekształciło.

 

Sekretarz Miasta podkreślił, że początkowo zmiany miały nastąpić do 2015 r. jak mówi ustawa. Oznajmił również, że wiele osób z Puszczykowa pośle swoje dziecko do przedszkola niepublicznego, które będzie kameralne.

 

Druk nr 315a

 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz chciał dowiedzieć się czym jest zespół wychowania przedszkolnego. Jak wyjaśnił Skarbnik są to uproszczone formy a placówki te dostają mniejsze dotacje.

 

Ustalono również, że Komisja Rewizyjna nie może kontrolować przedszkola może natomiast skontrolować czy zrobił to urząd.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 314 a.

Wyniki głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wtrzymało się” - 3.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 315 a.

Wyniki głosowania: „za” - 7, „przeciw” - 0, „wtrzymało się” - 2.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Mieszkaniec pan Cezary Wichniewicz chciał dowiedzieć się jaki będzie całkowity koszt przenosin Biblioteki.

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że nie odbył się jeszcze ostatni przetarg dotyczący przystosowania pomieszczeń (koszt ten to około 271 tys.). Przyjmując kwotę sugerowaną całość prac to około koszt

1 400 000.

 

Ustalono również, że przeprowadzane są rozmowy, aby sale widowiskową wypożyczać od parafii.

 

O godz. 20:00 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.

 

Protokół nr 3/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

 
Protokół nr 3/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.3.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:35
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Informacja na temat projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowanych do realizacji przez wybrane organizacje pozarządowe w 2014 r. (Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo). 
2. Informacja na temat koncepcji zagospodarowania terenu byłego MOSiR.
3. Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli - omówienie.
4.Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 1. Informacja na temat projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowanych do realizacji przez wybrane organizacje pozarządowe w 2014 r. (Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo).  
Prezes Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego Wojciech Majchrzak poinformował, że główną imprezą organizowaną przez Towarzystwo były 20. Jubileuszowe Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie.
Prezes Wojciech Majchrzak poinformował też, że Kuba Janaszek będzie nadal prowadzić zajęcia badmintona, dodał również, że 1 czerwca odbędzie się impreza uliczna „Wyścig po Uśmiech", w pierwszy weekend czerwca odbędzie się „Bieg Puszczyka". Pan Wojciech Majchrzak wyjaśnił również, że Towarzystwo zamierza zorganizować dwa spływy kajakowe (męski oraz mieszany), ponadto ma powstać sekcja rowerowa.
 
Następnie głos zabrała pani Joanna Hejnowicz z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Puszczykowo, która poinformowała, że zajęcia są prowadzone głównie z gry w piłkę siatkową i będą to kontynuowane w nowym roku ponadto będzie zorganizowany obóz sportowy.
 
Ad 2. Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli - omówienie.
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że 18 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy, która nakłada obowiązki przygotowania regulaminów rekrutacji do szkół.
Wszystkie informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach internetowych szkół.
 
Ponadto pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że regulamin rekrutacji określa kwestię przyjmowania do naszych szkół dzieci z Mosiny, Łęczycy oraz Komornik.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz poinformował, że Karolina zdobywa liczne nagrody zarówno w dyscyplinach sportów zimowych jak i letnich.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. przyznania.
 
Ad 2. Informacja na temat koncepcji zagospodarowania terenu byłego MOSiR.   
Projektant Jerzy Milewski przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu byłego MOSiR-u: od strony wschodniej od lasu znajdować się będzie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną. Teren będzie oświetlony, zostanie wykorzystana część ogrodzenia, siedziska oraz kosze na śmieci. Wzdłuż boiska będą zmodernizowane siedziska systemowe na stelażach, które pomieszczą ponad 200 osób. Od strony wschodniej powstanie boisko wielofunkcyjne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Urząd prosił o przyspieszenie prac ponieważ jest możliwość zdobycia dofinansowania.
 
Pan Jerzy Milewski dodał, że w dalszej części znajdować się będzie ścieżka komunikacyjna, część spacerowa, miejsca urządzeń stałych do ćwiczeń, za sceną tor do minigolfa, górka do zjeżdżania na sankach. Ponadto oznajmił, że cały teren będzie się ze sobą komplementarnie łączyć.
 
Radny Maciej Stelmachowski chciał uzyskać informację na temat dotacji, pracownik merytoryczny Barbara Mulczyńska-Dywan odpowiedziała, że dofinansowanie to 30% kwoty.
 
Mieszkaniec pan Cezary Wichniewicz zapytał, czy na tym terenie jest potrzebny tak duży parking.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że teren ten będzie wykorzystywany nie tylko jako parking.
 
Ustalono, że za sfinansowanie przeniesienia urządzeń odpowiedzialny jest Urząd Miejski.
 
Mieszkaniec Maciej Krzyżański zapytał, czy będzie osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na Skateparku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że  będzie regulamin korzystania z Skateparku, tak jak funkcjonuje to w innych miejscach.
 
Ad.4. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki spytał jaki artysta będzie występować podczas Dni Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że będą dwa zespoły: Trubadurzy oraz Brathanki.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła żal spowodowany brakiem informacji na temat wybranych zespołów, ponieważ podczas styczniowego posiedzenia komisji ustalono, że będzie to Pectus bądź Monika Brodka.
Radny Paweł Rochowiak zabrał głos odnośnie beatyfikacji Jana Pawła II i zapytał, czy w związku z tym wydarzeniem podjęto działania odnośnie koordynacji uroczystości i wydarzeń, które będą temu towarzyszyć.
 
Burmistrz poinformował, że dwukrotnie odbyło się spotkanie z proboszczami puszczykowskich parafii, 25 kwietnia odbędzie się msza a następnie bieg, informacja na ten temat znajdzie się w Echu Puszczykowa). Ponadto Burmistrz poinformował, że w mieście będą wywieszone flagi.
 
 
O godz. 19:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 

Protokół nr 1/14z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,które odbyło się w dniu 21 stycznia 2014 r.w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bu

Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 21 stycznia 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
OB.0012.3.1.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:36
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 1. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe w Puszczykowie. Propozycje do planu pracy na 2014 rok.
 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2014 (w tym Dni Puszczykowa).
 3. Kalendarz przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib.
 4. Zagospodarowanie MOSiR-u propozycja UM.
 5. Sprawy bieżące.
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad.1. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe w Puszczykowie. Propozycje do planu pracy na 2014 rok.
Jak pierwsza głos zabrała pani Danuta Mankiewicz kierownik Biblioteki w Puszczykowie. Pani dyrektor przedstawiła plan pracy Biblioteki, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak chciała uzyskać informację jakim zainteresowaniem cieszy się kurs fotografii. Jak poinformowała pani kierownik Biblioteki zgłoszenia już wpływają a kurs cieszy się dużą popularnością.
Jak ustalono liczba miejsc na warsztatach organizowanych przez Bibliotekę jest ograniczona, natomiast każda z grup będzie liczyć do 20 osób (w każdym tygodniu).
Następnie swój program przedstawiła Joanna Hejnowicz kierownik Centrum Animacji Sportu (plan pracy stanowi załącznik). Pani Hejnowicz poinformowała również, że cały czas ma nadzieję iż zostanie przygotowane lodowisko.
Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała iż wspólnie z Mosiną planowane jest wytyczenie tras biegowych przebiegających przez Wielkopolski Park Narodowy.
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła o wypowiedź dyrektorów szkół.
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Ewa Budzyńska, która przedstawiła plan półkolonii (załącznik do protokołu). Dyrektor Budzyńska poinformowała, że dla ucznia koszt jednego tygodnia ferii to
65 zł, natomiast resztę dofinansowuje miasto.
Następnie dyr. Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak zaprezentował koncepcję półkolonii w jego szkole (załącznik do protokołu). Pan Żak poinformował, że zajęcia sportowe będą odbywać się w pierwszym tygodniu ferii (2 godzinny dziennie), w drugim tygodniu ferii będą odbywać się zajęcia komputerowe (2 godziny dziennie). Ponadto dyrektor poinformował, że pojawiła się możliwość przeprowadzenia darmowych zajęć z języka hiszpańskiego (będzie wiadomo do końca przyszłego tygodnia).
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała również, że Komisja otrzymała plan półkolonii zarówno z SP nr 2 i Gimnazjum nr 2. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, iż dowie się czy dzieci mogą korzystać z zajęć odbywających się w drugiej szkole.
Ustalono, że 2 godziny zajęć są wystarczające dla uczniów a koszt zajęć w SP nr 2 jest jaki sam jak w SP nr 1. Ponadto dyr. Ewa Budzyńska poinformowała, że rzadko ktoś spoza miasta zainteresowany jest półkoloniami, aczkolwiek gdy dochodzi do takiej sytuacji odpłatność jest większa o 100%.
O godz. 17:45 przybył radny Maciej Stelmachowski.
 
Ad.2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2014 (w tym Dni Puszczykowa).
Pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego Agnieszka Hahuła przedstawiła przygotowany harmonogram imprez sportowych i kulturalnych na rok 2014 (załącznik do protokołu).
Zebrani Radni zakomunikowali aby rozszerzyć harmonogram o opisy a jednocześnie przypomnieli o stworzeniu kalendarzu imprez na stronie Urzędu Miasta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Dni Puszczykowa odbędą się 28 czerwca a miasto zadecydowało iż zorganizuje je własnymi siłami z pomocą Biblioteki, CAS oraz organizacji pozarządowych. Ustalono, że gwiazdą Dni Puszczykowa będzie Monika Brodka lub zespół Pectus a jako support wystąpią Trubadurzy.
Następnie kierownik Biblioteki Danuta Mankiewicz przedstawiła harmonogram imprez swojej jednostki (załącznik do protokołu).
Ustalono iż przeprowadzane były wstępne rozmowy z proboszczem Markiem Smykiem na temat wynajmowania sali na czas niektórych uroczystości.
Dyrektor Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz poinformowała, że nowe imprezy to liga koszykówki czy rajd rowerowy.
 
Ad.3. Kalendarz przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w czwartek nastąpi otwarcie ofert na wykończenie obiektu znajdującego się na Rynku a planowane zakończenie prac przewidziane jest na 15 maja. Na zaadaptowanie pomieszczeń dla CAK w SP nr 1 przewiduje się przeprowadzić przetarg w marcu a największe prace związane są z przeróbką łazienek oraz całą instalacją oświetleniową znajdującą się w budynku na górze.
 
Ad.4. Zagospodarowanie MOSiR-u propozycja UM.
Jak poinformował Wiceburmistrz Władysław Ślisiński po przejęciu terenu dzierżaw nastąpi zmiana miejsca placu zabaw, boiska do koszykówki oraz siatkówki. Wiceburmistrz oznajmił również, że materiały do dyskusji przygotował pan Milewski. Wiceburmistrz oznajmił, iż myśli się o zapleczu socjalnym dla drużyny Las Puszczykowo, ściance wspinaczkowej oraz boisku do siatkówki. Koszt inwestycji to 50 tys. natomiast 10 tys. plus VAT to koszt usługi pana Milewskiego.
O godz. 18:53 posiedzenie Komisji opuściła pani Ewa Budzyńska oraz pan Tomasz Żak.
 
Ad.5.Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przedstawiła plan pracy Komisji na rok 2014 (załącznik do protokołu).
Komisja zaproponowała, aby terminy sesji w maju i czerwcu zostały przełożone na 27 maja oraz 30 czerwca.
Radny Janusz Szafarkiewicz poinformował, że zastanawia go zamiar sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną działu promocji.
 
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr 271/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji i Sportu w Puszczykowie (druk nr 293).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że uchwałę należy wprowadzić po zmianach, dotyczących oddania w dzierżawę części terenu CAS.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Mieszkaniec Puszczykowa pan Paweł Tomaszewski zadał zebranym radnym pytania na temat MOSiR-u (m.in. o koncepcję, rodzaj umowy oraz wysokość dzierżawy).
O godz.19:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.