Protokół nr 10/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 7 października 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, bu

 
Protokół nr 10/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 7 października 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.3.10.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:30
godz. zakończenia: 19:00
 
Tematy posiedzenia:
1.      Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w puszczykowskich szkołach i omówienie wyników przeprowadzonych egzaminów i testów.
2.      Omówienie wniosków o nagrodę Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
3.      Omówienie wniosków o dotację na remont zabytków na rok 2015.
4.      Podsumowanie pracy radnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu w kadencji 2010-2014.
5.      Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 w puszczykowskich szkołach i omówienie wyników przeprowadzonych egzaminów i testów.
Katarzyna Świniarska poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 1 jest 342 uczniów, 38 nauczycieli (9 niepełnozatrudnionych), frekwencja wynosi 92%, średnia ocen klas 4-6 to 4,73. W Szkole Podstawowej nr 2 jest 18 oddziałów, 359 uczniów, frekwencja jest na poziomie 91% a średnia ocen wynosi 4,75. Gimnazjum nr 1 ma 139 uczniów, 3 klasy po 2 na każdym poziomie, średnia ocen to 4,22 a frekwencja wynosi 89,96%.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy jest możliwość aby w Szkole Podstawowej nr 1 przenieść oddziały przedszkolne z poddasza.
Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że dzieci mają tam więcej przestrzeni, Sanepid uznał, że miejsce spełnia normy, a same dzieci, które są w wieku 5-6 lat, są zadowolone z lokalizacji.
 
Ad 2. Omówienie wniosków o nagrodę Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz, który pełnił też funkcję przewodniczącego komisji weryfikacyjnej poinformował, że ilość wniosków o przyznanie nagrody Rady Miasta wzrosła trzykrotnie. Przewodniczący dodał, że podczas prac komisja podzieliła wnioski na trzy grupy:
-        pierwsza, najwyżej oceniania - nagroda 800 zł,
-        druga - nagroda 600 zł
-        trzecia - nagroda 350 zł.
Radna Małgorzata Hempowicz zauważyła, że doceniane są nie tylko dzieci mieszkające w Puszczykowie, ale również uczniowie, którzy uczą się w Puszczykowskich szkołach a mieszkają w okolicznych miejscowościach.
Podczas głosowania radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali nagrody przyznane przez komisję.
 
Ad 3. Omówienie wniosków o dotację na remont zabytków na rok 2015.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka omówiła przyznane dotacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w roku 2015 na ten cel będzie przeznaczone około 30 tys. zł, ponieważ wpływy z PIT-ów były w tym roku korzystne.
Następnie radni omawiali poszczególne wnioski. Rady Paweł Rochowiak wskazał, że na budynek „Rusałki" jest duży kosztorys, ale są to ważne naprawy, ponadto dworzec w Puszczykowie to budynek zabytkowy, pełni jednak funkcję komercyjną.
Radna Kinga Górna-Krzeszowiak dodała, że jeśli budynek jest zabytkiem, ma prawo do dofinansowania.
Radny Maciej Stelmachowski zwrócił uwagę, że powinno się dofinansować te obiekty, które wpływają estetykę miasta, i które wymagają najpilniejszych napraw.
 
Ad 4. Podsumowanie pracy radnych Komisji Edukacji Kultury i Sportu w kadencji 2010-2014.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła podsumowanie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zakończył się remont ul. Zaułek i można rozpocząć odbiór.
Radny Paweł Rochowiak zapytał, czy przy myjni samochodowej  na ul. Dworcowej będzie parking.
Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, że zostanie tam wybudowany zjazd.
 
O godz. 19:00 przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie.