Protokół nr 4/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budyne

 

Protokół nr 4/14

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 r.

w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B

OB.0012.3.3.14 

godz. rozpoczęcia: 17:00

godz. zakończenia: 20:00

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Koncepcja zagospodarowania terenu byłego MOSiR–u – wizja lokalna.

 

  1. Omówienie stanu przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib.

 

  1. Sprawy bieżące.

 

Komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka

Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak

Członkowie:

- Elżbieta Czarnecka

- Małgorzata Hempowicz

- Maciej Krzyżański

- Paweł Rochowiak

- Maciej Stelmachowski

- Janusz Szafarkiewicz

Protokolant: Karolina Janton-Małecka

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.1. Koncepcja zagospodarowania terenu byłego MOSiR – u – wizja lokalna.

 

O godzinie 17:00 Radni oraz mieszkańcy ul. Słonecznej spotkali się na terenie byłego MOSiR-u, aby zapoznać się z planem zagospodarowania terenu oraz pracami jakie się na nim rozpoczęły.

 

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił plan oraz wskazał miejsca, w którym będą znajdować się boiska.

 

Następnie o godz. 17:40 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka rozpoczęła posiedzenie w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim.

 

Mieszkanka pani Urszula Duczmal poprosiła, aby wykonać ekspertyzę dotyczącą głośności jaka występuje na danym terenie i czy przypadkiem nie jest przekroczona bariera. Skarbnik Piotr Łoździn oznajmił, że jeśli będzie taka potrzeba to ekspertyza zostanie wykonana.

 

Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego parking został zlokalizowany na terenie należącym do miasta oraz kiedy powstanie skate park.

 

Jak wyjaśnił Wiceburmistrz założeniem urbanisty było, iż parking będzie dla osób korzystających z terenów miasta. Ponadto poinformował, że realizacje które wykonywane będą w tym roku to: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścieżka oraz górka do zjazdów na sankach.

 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz poinformował, że chce zorganizować spotkanie z młodzieżą dotyczące skate parku, ponieważ orientuje się, iż większym zainteresowaniem cieszyć się będzie tor przeszkód dla rowerów. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zasugerowała, że warto przeprowadzić ankiety w szkołach.

 

Radny Maciej Stelmachowski zapytał o koszt budowy ścieżki. Jak wyjaśnił Wiceburmistrz metr2 to koszt około 100 zł.

 

Mieszkaniec pan Cezary Wichniewicz chciał uzyskać informację na temat oświetlenia boiska.

 

Wiceburmistrz poinformował, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby oświetlenie czuwające parkowe.

 

Ad.2. Omówienie stanu przygotowań przenosin BM CAK i Gimnazjum nr 1 do nowych siedzib.

 

Przewodnicząca poprosiła aby jako pierwszy zabrał głoś dyrektor Gimnazjum nr Tomasz Żak.

 

Jak wyjaśnił dyrektor podstawową sprawą jest rozbudowa sanitariów, znajdujących się na pierwszym piętrze. Koszt jest większy, ponieważ szkoła chce, aby dostosować budynek do potrzeb niepełnosprawnych. Ponadto do wydatków należy dodać przeprowadzenie nowej sieci, koszty zasilenia, natężenie światła, wymianę podłóg, przystosowanie pomieszczeń dla administracji, meble czy sieć wi-fi.

 

Wiceburmistrz poinformował, że zarezerwowano 200 tys. złotych, natomiast wydano 30 tyś na projekt techniczny oraz kosztorys, który określił zakres prac na sumę około 300 tys. W wyniku przetargu najtańsza oferta wyniosła 255 tys. aczkolwiek należy doliczyć do niej koszty nadzoru technicznego.

 

Radny Maciej Krzyżański zapytał czy szkoła zostanie rozdzielona. W odpowiedzi dyr. Żak poinformował, że w porozumieniu z dyr. Budzyńską uczniowie Gimnazjum będą mogli korzystać ze stołówki.

 

Radny Maciej Krzyżański zapytał również czy zostanie rozwiązany problem sali gimnastycznej (dzieci ze Szkoły Podstawowej muszą do niej dochodzić).

 

Zarówno Burmistrz, jak i Wiceburmistrz przypomnieli, że Urząd miał w planach wybudować halę sportową w pobliżu szkoły aczkolwiek pomysł ten nie został zaaprobowany.

 

Radny Maciej Stelmachowski wyraził niechęć wobec zaniżania kosztorysów.

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że ostateczną kwotę można podać po przygotowaniu kosztorysu, a nie mając go można jedynie domniemać o kosztach.

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka chciała uzyskać odpowiedź na temat prac odbywających się w Bibliotece.

 

Jak wyjaśnił Wiceburmistrz na chwilę obecną termin przenosin nie jest zagrożony, w budynku trwają prace mokre, czyli związane z betonowaniem.

 

Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz poinformowała, iż prace postępują i ma nadzieję, że niedługo nastąpi przeniesienie.

 

Mieszkanka Krystyna Marcolla chciała uzyskać informację na temat nawiewu (czy będzie to jedyna instalacja), jakie powierzchnie będzie miała biblioteka dla dzieci i dorosłych oraz w którym miejscu będą organizowane spotkania dla organizacji pozarządowych.

 

Wiceburmistrz oznajmił, że jest zdziwiony niezadowoleniem mieszkanki, poinformował również, że po rozsunięciu ruchomych regałów uzyskujemy dużą przestrzeń.

 

Ad.3. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby głos zabrał Skarbnik Piotr Łoździn.

 

Druk nr 314a

Skarbnik poinformował, że została podjęta uchwała, która obniża koszty opieki nad dziećmi do 1 zł (poniżej 5 godzin, zajęcia dodatkowe bezpłatne). Ponadto gminy zostały zobowiązane by zapewnić wszystkim dzieciom opiekę. Skarbnik poinformował również, że pojawi się nowe publiczne przedszkole, które zapewni opiekę dzieciom uczęszczającym dotychczas do „Floh”.

 

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka oznajmiła, że przedszkola niepubliczne mogą czuć się pokrzywdzone

 

Jak wyjaśnił Skarbnik sytuacja przedszkola „Floh” wyniknęła z inicjatywy zarządu przedszkola i to oni prowadzili rozmowy z przedszkolem publicznym.

 

Pani Joanna Góreczyńska pracownik Niepublicznego Przedszkola nr 3 zakomunikowała, że nie były przeprowadzane rozmowy na temat przekształcenia przedszkoli niepublicznych w publiczne na terenie miasta a o nowej placówce pracownicy dowiedzieli się od mieszkańców.

 

Skarbnik oznajmił, że nikt nie promuje obcego operatora a miasto zostało postawione przed faktem dokonanym. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby Przedszkole nr 3 również się przekształciło.

 

Sekretarz Miasta podkreślił, że początkowo zmiany miały nastąpić do 2015 r. jak mówi ustawa. Oznajmił również, że wiele osób z Puszczykowa pośle swoje dziecko do przedszkola niepublicznego, które będzie kameralne.

 

Druk nr 315a

 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz chciał dowiedzieć się czym jest zespół wychowania przedszkolnego. Jak wyjaśnił Skarbnik są to uproszczone formy a placówki te dostają mniejsze dotacje.

 

Ustalono również, że Komisja Rewizyjna nie może kontrolować przedszkola może natomiast skontrolować czy zrobił to urząd.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 314 a.

Wyniki głosowania: „za” - 6, „przeciw” - 0, „wtrzymało się” - 3.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały z druku numer 315 a.

Wyniki głosowania: „za” - 7, „przeciw” - 0, „wtrzymało się” - 2.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Mieszkaniec pan Cezary Wichniewicz chciał dowiedzieć się jaki będzie całkowity koszt przenosin Biblioteki.

 

Wiceburmistrz wyjaśnił, że nie odbył się jeszcze ostatni przetarg dotyczący przystosowania pomieszczeń (koszt ten to około 271 tys.). Przyjmując kwotę sugerowaną całość prac to około koszt

1 400 000.

 

Ustalono również, że przeprowadzane są rozmowy, aby sale widowiskową wypożyczać od parafii.

 

O godz. 20:00 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.