Protokół nr 5/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

 
Protokół nr 5/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 20 maja 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.5.3.14 
 
godz. rozpoczęcia: 17:00
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
 
1. Sprawdzenie stanu prac przy adaptacji budynku na Rynku na cele biblioteki - wizja lokalna.
2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2013 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania oraz wnioskowaniem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza.
3. Zagospodarowanie terenu byłego MOSiR-u - propozycja, dyskusja.
4. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
5. Sprawy bieżące
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Tomasz Potocki
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawdzenie stanu prac przy adaptacji budynku na Rynku na cele biblioteki - wizja lokalna.
Radni oraz mieszkańcy Puszczykowa zebrali się przy budynku na Rynku, aby ocenić zakres wykonanych prac, następnie udali się na teren byłego MOSiR-u, aby dokonać wizji lokalnej.
O godz. 18:10 Komisja rozpoczęła kontynuację posiedzenia w sali sesyjnej w Urzędzie.
 
Ad 3. Zagospodarowanie terenu byłego MOSiR-u - propozycja, dyskusja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w tym roku miasto chce wykonać dwie ważne inwestycje: pierwsza to ścieżka składająca się z dwóch części (dogodna dla spacerowiczów i rolkarzy) oraz górkę, która zimą ma pełnić funkcję toru saneczkowego a w pozostałe pory roku ma być torem przeszkód dla rowerzystów. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta wyraziła pozytywną opinię w kwestii wykorzystania 300 tys. zł pozyskanych z wolnych środków na realizację tych prac.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz oznajmił, że potrzebne jest również boisko do gry w piłkę plażową. Opinię podzieliła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zakomunikował, że po wykonaniu map należy zrobić szczegółowy projekt, aby stworzyć zielone enklawy. Oznajmił również, że 2 etapy prac powinny zostać zakończone w październiku.
Komisja wyraziła pozytywną opinie odnośnie wykorzystania 300 tys. zł pozyskanych z wolnych środków na realizację tych prac.
 
Ad 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2013 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania oraz wnioskowaniem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok informując m.in. że dochody zostały zrealizowane w 100%.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok (druk nr 320).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie finansowe obejmuje 4 elementy (bilans wykonania budżetu, informację o długu, wykonanej nadwyżce, środkach pieniężnych na rachunku).
Następnie Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem w.w. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za" - 8, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok (druk nr 321).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w tym przypadku najistotniejsze jest wykonanie budżetu i na tej podstawie przyznawane jest absolutorium.
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem w.w. projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 1 (podczas głosowania nieobecny był Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
Dyrektor biblioteki pani Danuta Mankiewicz przedstawiła program Dni Puszczykowa.
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację dlaczego Dni Puszczykowa są nazwane Dniami skoro trwają jeden dzień oraz kto poprowadzi imprezę.
Ustalono, że imprezę poprowadzi pan Bartosz Świerczyński, ponadto od początku czerwca odbywają się turnieje w ramach Sportowych Dni Puszczykowa.
Agnieszka Hahuła z Działu Promocji Urzędu Miasta poinformowała, że informacja o Dniach Puszczykowa pojawi się w mediach lokalnych (Echo Puszczykowa) oraz gazetach Głos Wielkopolski, Nasza Okolica i w TV Wielkopolska.
Poruszono również temat opłaty za usługi TV Wielkopolska. Jak oznajmił Sekretarz Miasta Maciej Dettlaff, materiały te są na wysokim poziomie i są dostępne na stronie internetowej miasta.
Ustalono także, że podczas Dni Puszczykowa postawione zostaną dodatkowe śmietniki.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zasugerowała również, by w następnych latach przygotowywać propozycje wykonawców, którzy są w 100% dostępni.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że na ul. Zielonej należy skosić trawę oraz przedstawiła wiadomość, którą otrzymała e-mailem od jednej z mieszkanek dotyczącą regału z książkami ustawionego na Placu Wolności w Poznaniu.
 
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz zasugerował, by przy placu zabaw znajdującym się na ul. Sportowej zrobić nowy płot.
 
Radny Maciej Krzyżański przekazał informacje od mieszkańców, dotyczące braku bankomatów na ul. Nowe Osiedle oraz możliwości przejęcia bunkru znajdującego się przy dworcu PKP.
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.