Protokół nr 7/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 lipca 2014 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek

Protokół nr 7/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 22 lipca 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Puszczykowie,
 ul. Podleśna 4, sala sesyjna, budynek B
 
OB.0012.7.3.14 
godz. rozpoczęcia:  17:30
godz. zakończenia: 19:30
 
Tematy posiedzenia:
1. Omówienie problemów techniczno-gospodarczych budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
2. Analiza wyników ankiety dotyczącej koncepcji zagospodarowania części terenu byłego MOSiR-u.
3. Omówienie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014-2017.
4. Sprawy bieżące.
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Małgorzata Szczotka
Zastępca przewodniczącej: Kinga Górna-Krzeszowiak
Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski - nieobecny
- Janusz Szafarkiewicz - nieobecny
 
Protokolant: Karolina Janton-Małecka
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała radnych mówiąc dzień dobry i zaproszonych gości.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie problemów techniczno-gospodarczych budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Beata Cierzniak przedstawiła zestawienie napraw i modernizacji, które muszą zostać zrealizowane w szkole. Jako najważniejsze pani dyrektor wskazała wymianę drzwi frontowych (obecne są za małe), prace instalacyjne oraz remont toalet.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że rozpoczęły się już prace nad modernizacją instalacji elektrycznej, a w 2015 r. urząd chce zabezpieczyć pieniądze na remont toalet.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała o sprawę parkingu przy szkole.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że podczas wczorajszego posiedzenia  Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, głosy były podzielone, ustalono jednak, że chodnik będzie mieć szerokość 2,40 metra i będzie delikatnie podniesiony, natomiast pas jezdni szerokość 3,20 metra. Koszt modernizacji wyniesie około 75 tys. zł.
 
Zebrani Radni poruszyli również sprawę dachu szkoły, jak ustalono, konstrukcja dachu została wymieniona została wbrew temu co było w projekcie.
 
Ad 2. Analiza wyników ankiety dotyczącej koncepcji zagospodarowania części terenu byłego MOSiR-u.
Pracownik działu promocji Agnieszka Hahuła zreferowała wyniki ankiet.
 
Ustalono, że odpowiedzi były tak zróżnicowane, iż należy brać obraz całościowy wszystkich wypowiedzi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na prośbę o złożenie oferty dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wybranych elementów wyposażenia terenu CAS, odpowiedziało 5 firm, najtańsza oferta wpłynęła od firmy z Warszawy, nie została jednak wybrana ze względu na odległości, konieczność częstego pobytu oraz brak znajomości specyfiki terenu i potrzeb mieszkańców.
Wiceburmistrz dodał, że od ul. Sportowej do górki zostanie wykonany asfalt z wyznaczonymi ścieżkami, ponadto prace projektowe mają również polegać na zaprojektowaniu oświetlenia parkowego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił również, że zwrot z Ministerstwa za budowę boiska wielofunkcyjnego, zostanie przeznaczony na rozbudowę CAS.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że osoby zainteresowanych powstaniem skateparku byłyby najbardziej zadowolone, gdyby przypominał ten przy dworcu PKS w Poznaniu.
 
Ad 3. Omówienie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014-2017.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że program ten powstał, ponieważ wymagała tego ustawa o ochronie zabytków. Wiceburmistrz wyjaśnił, że właściciele obiektów, które są ujęte w rejestrze, mogą starać się o dofinansowanie.
 
Ustalono, że wielu właścicieli takich budynków może nie zdawać sobie sprawy, że ich domy znajdują się w rejestrze. Ponadto pani Barbara Mulczyńska-Dywan poinformowała, że jeśli dom nie jest wpisany w ewidencji zabytków, to właściciele mogą go wyburzyć.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Ustalono, że od najbliższego tygodnia w środy i piątki na Orliku znajdującym się na terenie CAS odbywać się będą zajęcia z koszykówki.
 
Radny Maciej Krzyżański chciał uzyskać informację na temat działań związanych ze ścieżką znajdująca się wzdłuż Warty (od Rusałki do przystani). Jak poinformowała pani Barbara Mulczyńska-Dywan z referatu infrastruktury i zamówień publicznych, na chwilę obecną nie ma planów związanych z remontem czy modernizacją ścieżki.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że po 18 sierpnia chciałaby zwołać posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu, aby zobaczyć jak wygląda stan przygotowań do nowego roku w Gimnazjum nr 1.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma, która dokonuje remontu jest solidna i ustalony termin odbioru  na koniec lipca nie jest zagrożony.  
 
Ustalono również, że folia, którą oklejono szyby w Bibliotece ma jedynie zastosowanie estetyczne, ponadto radna Kinga Górna-Krzeszowiak przypomniała o sugestii pewnej mieszkanki dotyczącej wystawienia regału z książkami na Rynku.
 
O godz. 19:30 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie.