2015

Protokół nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 14/2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.14.15
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:     17:45
 
Tematy:
 1. Zapoznanie się z planami działalności Centrum Sportowego Sportoteka Puszczykowo.
 2. Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
 3. Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała o zmianie w porządku obrad posiedzenia, polegającej na wprowadzeniu tematu: Plany zagospodarowania zakola Warty (jako pkt 2). W związku z powyższym, porządek obrad przestawia się następująco:
 
1.     Zapoznanie się z planami działalności Centrum Sportowego Sportoteka Puszczykowo.
2.     Plany zagospodarowania zakola Warty.
3.     Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
4.     Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
5.     Sprawy bieżące.
 
Ad 1. Zapoznanie się z planami działalności Centrum Sportowego Sportoteka Puszczykowo.
Menadżer  Centrum Sportowego Sportoteka pan Michał Filipiak przedstawił informacje nt. działalności Sportoteki. W zeszłym tygodniu nastąpił odbiór hal tenisowych, które zostaną uruchomione jeszcze w grudniu, natomiast otwarcie strefy fitness planuje się na drugą połowę stycznia.
Pan Michał Filipiak poinformował o projektach zrealizowanych w bieżącym roku przez Sportotekę:
- cykl turniejów dla dzieci do lat 10,
- puszczykowska liga piłkarska,
- turnieje tenisowe dla kobiet i mężczyzn,
- letnie półkolonie tenisowe,
- nieodpłatne zajęcia tenisowe dla gimnazjalistów.
 
Pan Michał Filipiak powiedział, że Sportoteka planuje zorganizowanie zimowych półkolonii oraz międzynarodowego turnieju tenisowego seniorów ITF, który zostanie zrealizowany z Polskim Związkiem Tenisowym.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że umowa dzierżawy przewidywała bezpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży.
Pan Michał Filipiak powiedział, że na temat realizacji zapisów umowy należy rozmawiać z właścicielem panem Arkadiuszem Krzyżańskim.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas trwania budowy hali widowiskowo-sportowej, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w okresie jesienno-zimowym potrzebować będą miejsca na przeprowadzanie zajęć WF-u, dlatego zamierza się wykorzystać zapisy umowy dot. bezpłatnych zajęć na prowadzenie lekcji WF-u w Sportotece.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że umowa dzierżawy przewidywała również powstanie lodowiska oraz utworzenia boiska w miejscu odkrytych kortów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że lodowisko ma powstać zimą 2016/17 roku. W sprawie przykrycie kortów, wiceburmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od p. Arkadiusza Krzyżańskiego dot. zawarcia aneksów ws. przełożenie terminów oddania do użytku pola do mini-golfa oraz boiska (na miejscu odkrytych kortów).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odczytał w całości ww. pismo.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy przewiduje się zniżki dla mieszkańców Puszczykowa, korzystających z oferty Sportoteki, na co pan Michał Filipiak odpowiedział, że na razie takich zniżek się nie planuje (koszt wynajęcia kortu to 60, 70 lub 80 zł - w zależności od pory dnia).
 
Ad 2. Plany zagospodarowania zakola Warty.
Pan Michał Janaszek z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego przedstawił informacje związane z planami zagospodarowania zakola Warty. Poinformował m.in., że przedstawiciele PTS-u odbyli spotkania w starostwie powiatowym w celu poznania ewentualnych ograniczeń związanych z przyrodą (np. Natura 2000) oraz z firmą, która zajmuje się rewitalizacją obiektów wodnych (staw, znajdujący się na terenie zakola). Koszty i sposoby rewitalizacji są bardzo różne. Prowadzono również rozmowy z panem Hugonem Kowalskim, który kilka lat temu przygotował projekt zagospodarowania zakola Warty, który to w wielu punktach jest zbieżny z planami PTS-u. Pan Michał Janaszek powiedział, że planuje się zagospodarować zakole w sposób lekki, mobilny i niezwiązany z podłożem.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że - jak twierdzi skarbnik - największe wątpliwości budzi forma prawna związana z zarządzaniem terenem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że rozważa się różne formy, ale przede wszystkim współpracę z Lokalną Grupą Działania. Część zadań zamierza zrealizować Miasto.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak- Dydowicz, pan Michał Janaszek powiedział, że plany zagospodarowania terenu zakładają etapowość działań. Lokalizacja poszczególnych obiektów musi zostać poprzedzona ustaleniem lokalizacji głównych obiektów, jak np. staw, na którym planuje się wakeboarding (wakeboarding, o ile w ogóle powstanie, to na samym końcu ze względu na wysokie koszty). Ewentualne obiekty gastronomiczne powstaną około środkowego etapu działań.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy zamierza się przystąpić do realizacji zadania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w pierwszym kwartale 2016 powinien być gotowy harmonogram prac. Wtedy też będą znane szczegóły działalności LGD.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał o pomysły na inne atrakcje, oprócz wakeboardingu.
Pan Michał Janaszek powiedział, że wakeboarding ma być największą atrakcją, przyciągającą głównie osoby spoza Puszczykowa, ale oprócz tego planuje się powstanie szeregu innych atrakcji (ok. 20-30 jak np. plaża, plac zabaw, siłownia, miejsca piknikowe, siatkówka plażowa, rowery, speed badminton).
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że sprawa zagospodarowania terenu zakola Warty jest dość delikatna, dlatego należy rozważyć wszystkie aspekty, zwłaszcza że niektórzy mieszkańcy chcą, aby teren pozostał niezmieniony, czyli spacerowy. 
 
Radne Dorota Łuczak-Dydowicz oraz Małgorzata Szczotka wyraziły pogląd, iż należy połączyć oczekiwania wszystkich użytkowników wobec tego terenu, zarówno tych aktywnych, jak i spacerowiczów.  
 
Ad 3. Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała sprawozdanie z działalności komisji w 2015 roku.
 
Ad 4. Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
Radny Filip Ryglewicz postuluje, aby Komisja zajęła się sprawą poprawy oznakowania ścieżek rowerowych. Radny wyraził zadowolenie z przeprowadzonego „Biegu po ciacho" i zachęcił do organizacji większej liczby zawodów biegowych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wiele ciekawych imprez odbywa się w Centrum Animacji Sportu oraz bibliotece, jednak nie wszystkie informacje na ich temat docierają do radnych, dlatego poprosiła, aby na każde posiedzenie KEKiS przekazywana była informacja o zbliżających się wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła, aby członkowie Komisji zastanowili się, w jaki sposób zaktywować młodzież gimnazjalną do uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę, aby po każdej imprezie (zarówno sportowej, jak i kulturalnej) szybciej umieszczać zdjęcia i sprawozdanie z jej przebiegu na stronach internetowych albo Facebooku.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zamierza w drugiej połowie roku podjąć temat promocji Miasta oraz chciałaby rozważyć możliwość poszerzenia animacji sportowej i kulturalnej o współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz obiektami prywatnymi w celu wzbogacenia oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych. Radna wspomniała także o aktywacji wolontariatu, np. poprzez zaangażowanie mieszkańców w organizację i współtworzenie imprez.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy powstanie nowa strona internetowa Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na początku roku zostanie wybrana firma, która miałaby przygotować nową stronę internetową połączoną z aplikacją mobilną.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że na Rynku powinno znajdować się więcej dekoracji świątecznych (zwłaszcza światełek, lampek).
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, żeby rozważyć wykorzystanie plaży przy Rusałce.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że chciałaby uzyskać więcej informacji nt. zabytków w Puszczykowie (ile ich jest, w jakim są stanie, itp.).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
 • Projekt uchwał ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność jego podjęcie wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty - moc prawną utracą wszystkie uchwały podjęte przed 31 marca 2015 roku.
Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały w stosunku do obecnie obwiązującej dotyczą:
- wprowadzenia zapisów umożliwiających kontrolę prawidłowości pobrania dotacji;  
- ustalenia wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych spełniających warunki określone w art. 90 ust. 1b, dotyczące przede wszystkim czasu bezpłatnego nauczania, wysokości opłat, liczby uczniów w oddziałach, zasad rekrutacji;
- wprowadzenia zapisów: regulujących sposób opisywania przez przedszkola dowodów księgowych opłaconych z dotacji i sposób przeliczenia dotacji w przypadku zmiany stawki, umożliwiających pozyskanie danych niezbędnych do dokonania rozliczeń z innymi jst w zakresie dzieci nie będących mieszkańcami Puszczykowa.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że w treści uchwały podany jest termin składania rozliczenia dotacji na 15 stycznia, natomiast w załączniku nr 3 ten sam termin podany jest do dnia 31 stycznia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że kwestia terminu zostanie wyjaśniona i poprawiona.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowanie projektu uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 94 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 17:45 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant
 

Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.13.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:34
Godz. zakończenia: 10:24
 
Tematy:
1.     Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji.
2.     Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił projekt budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy były przeprowadzone rozmowy z Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym na temat inwestycji dotyczącej zagospodarowania zakola Warty i dlaczego wydatki te nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wydatki nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ działania te są na etapie wstępnym i Urząd będzie starał się o uzyskanie dofinansowania na ten cel. Część zadań służących dla ogółu mieszkańców zostanie przeprowadzona jako Miasto, a inne obiekty, takie jak budowa kawiarni - przez prywatnego inwestora, z którym będzie zawarta umowa dzierżawy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, skąd można pozyskać dofinansowanie na zagospodarowania zakola Warty, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że z Lokalnej Grupy Działania.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że można zabezpieczyć środki pieniężne na zagospodarowanie brzegu Warty, tak jak w przypadku budowy remizy dla OSP.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że prezes OSP wystąpił z prośbą o zabezpieczenie środków pieniężnych na budowę remizy. Jego uzasadnieniem jest możliwość włączenia do krajowego systemu ratownictwa, gdzie należy spełnić określone wymogi. OSP posiada własne środki pieniężne w wysokości 20 tys. zł, a środki ze strony Miasta zostaną zabezpieczone na rok 2017.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, dlaczego przystań kajakowa nie została ujęta w projekcie budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że CAS otrzymało przystań kajakową w trwały zarząd i będzie funkcjonowała w ramach jego budżetu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w dziale turystyka były przeznaczone pieniądze na zagospodarowanie brzegu Warty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pieniądze te były przeznaczone na budowę ławek, koszy na śmieci oraz na prace przy ścieżce.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy na modernizację strony internetowej Urzędu wystarczy kwota 10 tys. zł i czy nie należy zatrudnić osoby odpowiedzialnej za stronę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że 10 tys. zł przeznaczone jest na szatę graficzną. Istnieją chwilowe zastępstwa kadrowe w referacie Promocji Miasta, w związku z urlopami macierzyńskimi. Sprawa utworzenia dodatkowego etatu zostanie przedyskutowana.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że jest za tym, aby wprowadzić metodę 3 kroków na stronie Urzędu, polegającą na tym, że po 3 kliknięciach znajdujemy poszukiwaną informację.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła, aby zwrócić uwagę na CAK, ponieważ pracownicy wykonują należycie swoją pracę, jednakże prośby radnych co do różnych imprez, jak na przykład dotycząca 160. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, nie są brane pod uwagę.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że zbyt mało lokalnych artystów zaangażowanych jest w kulturę miejską.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy zostanie utworzony kalendarz imprez.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kalendarz zostanie utworzony i będzie ukazywał się w każdym miesiącu, prawdopodobnie w utworzonej rubryce w „Echu Puszczykowa".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi, gdzie przeznaczona jest kwota 50 tys. zł na imprezy kulturalne, znajduje się wniosek komisji dotyczący organizacji koncertów organowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w tej kwocie Urząd przewidywałby sfinansowanie koncertów, jednakże na późniejszym etapie wszystko zależy od złożonych ofert przez organizacje pozarządowe.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, pulę środków przeznaczonych na ten cel można zwiększyć do 40 tys. zł.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że większość zabytków znajduje się w rękach osób prywatnych. W przypadku zwiększenia dotacji, połowa mieszkańców zwróci się z prośbą o jej przyznanie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, z kwoty 30 tys. zł na 40 tys. zł.
Wynik głosowania: „za" - 1, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy Urząd posiada propozycję podziału tej kwoty.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tym etapie środki nie będą dzielone, ponieważ dokumentacja wnioskodawców w obu przypadkach musi zostać uzupełniona.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że jest za wsparciem finansowym  organizacji międzynarodowego turnieju ITF Angie Cup 2016.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że jeżeli „X Letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym" otrzymały dofinansowane na kwotę 22 tys. zł, to tak samo powinno być w przypadku „Angie".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w koncertach organowych, ponieważ jest to wydarzenie bezpłatne. Dotacja na poziomie 22 tys. zł wynika z dziesięciolecia organizacji koncertów, natomiast w przypadku „Angie" nie ma takiego zainteresowania.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że koncerty organowe finansowane są głównie przez Miasto.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że część mieszkańców nie wiedziała, że w Puszczykowie jest organizowany turniej przez „Angie". Zawodnicy i trenerzy nie pojawili się w mieście, a w wydarzeniu uczestniczyła znikoma liczba osób.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że można zaproponować wręczanie medali na Rynku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki powiedział, że wsparcie finansowe turnieju organizowanego przez „Angie" może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, które mogą zostać przyznane w przypadku przedstawienia rozliczenia, na co pieniądze zostały przeznaczone.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że podczas sesji Rady Miasta został zgłoszony wniosek, aby przeznaczyć środki pieniężne na stypendia naukowe i artystyczne, co nie zostało ujęte w projekcie budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że bez odpowiedniej uchwały nie można przyznawać takich stypendiów.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że kryteria muszą być szczegółowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na styczniowym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony projekt uchwały.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, ile osób zatrudnionych jest w CAS-ie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że część osób zatrudnionych jest na umowach cywilno-prawnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zatrudnieni są kierownik, zastępca kierownika, księgowa i sprzątaczka.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że należy zmotywować CAS do większej aktywności, ponieważ działalność obejmuje lokalne turnieje, kilka biegów przełajowych, a boisko wielofunkcyjne powinno być wykorzystywane w szerszy sposób.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na początku roku na posiedzenie komisji można zaprosić kierownika CAS i wysłuchać, jakie są ich plany na rok 2016.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy ruszą prace związane z budową parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na tym terenie powstanie plac budowy, związany z budową hali. Sprawę należy skonsultować na późniejszym etapie z wykonawcą hali, aby nie zniszczyć parkingu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy zostaną umieszczone lampy na terenie CAS-u przy boisku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że można postawić 2 słupy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że można poinformować mieszkańców o zamiarze budowy oświetlenia.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że jest to teren sportowy od ponad 40 lat. Sprzeciwy ze strony sąsiadów tego terenu są nieuzasadnione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kiedy boisko było tworzone, odstąpiono od pewnych działań, w związku ze sprzeciwem sąsiadki terenu CAS-u.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w związku ze sprzeciwem nie powstało boisko do siatkówki plażowej i nasadzono drzewa.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji, w którym ma zostać uzupełniona kwestia związana z utworzeniem puli środków pieniężnych przeznaczonych na stypendia naukowe i artystyczne.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię zespołu, który wystąpi podczas obchodów Dni Puszczykowa w 2016 roku. Głosowanie przeprowadzone przez CAK w tej kwestii zostało przerwane, w związku z czym należy napisać wyjaśnienie.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy zostaną usunięte usterki związane z górną rynną górki saneczkowej i odprowadzaniem wody na terenie CAS-u.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kierownik CAS-u oraz kierownik referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawili różne propozycje rozwiązania problemu, które zostaną jeszcze przedyskutowane.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał jak wygląda sytuacja z budową hali przy ulicy Kościelnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ciężki sprzęt wynajęty przez pana Arkadiusza Krzyżańskiego, który pracował przy ulicy Kościelnej, zniszczył część miejskich płytek chodnikowych. W ostatnim czasie na terenie budowy były wykonywane prace związane z kładzeniem płytek chodnikowych. Firma pana Arkadiusza Krzyżańskiego została poproszona o naprawę chodnika.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy planowane jest otwarcie obiektu sportowego przy ulicy Kościelnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do 15 grudnia został przedłużony czas na oddanie obiektu do użytku. Zostały zawarte 2 aneksy do umowy, które przedłużały termin oddania do użytku.
 
O godz. 10:24 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant
 

Protokół nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.12.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:33
Godz. zakończenia: 19:22
 
Tematy:
 1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Hala sportowa - plany finansowe realizacji tego zadania.
 4. Sprawy bieżące:
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
Pani Katarzyna Świniarska, pracownik ds. oświaty, przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała o etat w wymiarze 10/30 w Gimnazjum nr 1.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że 30 godzin to etat bibliotekarza, natomiast 10 godzin zostało przydzielone do dyspozycji dyrektora Gimnazjum na obsługę biblioteki.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że budynki zabytkowe to element historii Puszczykowa, dlatego należy dbać o to dziedzictwo, a środki powinny zostać przyznane wnioskodawcom. Środki można zwiększyć do 40 tys. zł i podzielić po 20 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy była przeprowadzona kampania informacyjna dotycząca możliwości pozyskania dofinansowania na prace remontowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że informacja ta była podana w „Echu Puszczykowa". Przyznanie dofinansowania na willę przy ul. Jasnej budzi pewne wątpliwości, ponieważ jak napisano we wniosku, dopuszczono do zniszczenia budynku poprzez wynajem pomieszczeń.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w Rusałce mieszka wiele rodzin, przez co suma przyznanej dotacji dla nich powinna być większa.
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy przyznać wszystkie środki pieniężne dla Rusałki.
 
Rada Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka udzieliła pomocy rodzinie potrzebującej, która zobowiązała się o dbanie o wynajętą przestrzeń, czego nie uczynili, a o przyznanie środków wnioskuje po raz pierwszy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy zastanowić się, skąd wziąć pieniądze w przypadku wyrażenia woli przez radnych o zwiększenie kwoty do 40 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest to pierwszy projekt budżetu. W roku 2015 przeznaczono na ten cel 40 tys. zł, ponieważ złożono więcej wniosków o dofinansowanie prac remontowych.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowania: „za" - 2, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 2.
Wniosek nie uzyskał większości głosów.
 
Ad 3. Hala sportowa - plany finansowe realizacji tego zadania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zdecydowano się na wybudowanie dwóch łączników, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, co powoduje zwiększenie kosztów. Zostaną wybudowane szatnie dla dzieci, pomieszczenia dla nauczycieli, magazyny oraz sala konferencyjna i sala lustrzana, przeznaczona do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że hala będzie przeznaczona także do organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Główne pomieszczenia zostaną wygłuszone. Rozpoczęcie prac przewidywane jest na początek wiosny 2016 roku, a zakończenie pod koniec roku 2017. Płatność będzie obejmowała okres 3 lat.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że hala została zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej z rozpisaniem na 3 lata. Łączne koszty wyniosą około 11 mln zł, ale istnieje szansa, że koszt zamknie się w mniejszej kwocie. W zależności od ostatecznego kosztu, można pozyskać dotacje z Ministerstwa Spotu i Turystyki. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że łącznie z podatku VAT i z dotacji Urząd chciałby pozyskać około 3,5 mln zł. Nie ma potrzeby drastycznie ograniczać wydatków. Do porównania kosztów utrzymania służyły hale wybudowane w Czerwonaku i Dopiewie, gdzie koszt wyniósł około 220 do 250 tys. zł, a utrzymanie obecnej sali wynosi około 50 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego koszt wybudowania hali uległ zwiększeniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że łącznik jest kosztownym elementem.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak wygląda kwestia nośności gruntu, na którym ma zostać wybudowana hala, ponieważ z wcześniejszego opracowania wynikało, że jest to grunt ruchomy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że badanie nośności gruntu zostało przeprowadzone. Usytuowanie hali jest trochę inne niż sali gimnastycznej.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że postawienie budynku na takim gruncie może kosztować około 30 mln zł, ponieważ teren ten jest kurzawką.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeżeli koszt będzie większy, umowa nie zostanie podpisana.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na omawianym gruncie były wykonywane próbne odwierty, co potwierdziło, że grunt nadaje się do budowy.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w 2009 roku z ekspertyzy wynikało, że na tym gruncie nie można wznosić budowli, a w 2014 roku ta sama firma powiedziała, że można tam budować. Informacje zostały skonsultowane z osobami z Politechniki Poznańskiej.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jak będą przeprowadzane zajęcia z wychowania fizycznego w okresie zimowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dla młodszych dzieci zajęcia będą odbywały się w salach. Można także umieścić namiot na boisku, który ochraniałby dzieci przed złymi warunkami atmosferycznymi. Zakup namiotu jest kosztowny, ale istnieją firmy, które wynajmują takie namioty.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy zostanie wyburzona sala gimnastyczna.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace rozpoczną się prawdopodobnie w kwietniu.
 
Pan Janusz Szafarkiwiecz powiedział, że lepiej jest pracować na wcześniej przygotowanym harmonogramie podzielonym na etapy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że 14 grudnia zostanie ogłoszony przetarg, a harmonogram robót zostanie utworzony w przeciągu kilku dni od podpisania umowy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy koszt hali obejmuje stan wykończeniowy czy surowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że hala zostanie oddana w stanie gotowym do użytku, natomiast jedynym elementem nie ujętym w kosztach końcowych może być zamontowanie w późniejszym terminie koszy do koszykówki, jeżeli szkoły będą miały takie zapotrzebowanie - ich koszt wynosi około 50 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, ile osób zostanie zatrudnionych do obsługi hali.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do obsługi hali przewidziane są 3-4 etaty.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie kryteria były brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odpowiedziała, że w pierwszej grupie znajdują się uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy na arenie międzynarodowej, w drugiej laureaci konkursów olimpiad, w trzeciej osoby mające sukcesy na szczeblu lokalnym, a w czwartej osoby mające osiągnięcia na poziomie lokalnym, jednakże nie mieszkające w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy został określony próg wiekowy dla studentów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie ma ograniczeń wiekowych.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W projekcie uchwały proponuje się nadać ulicy nazwę „Hotelowa".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że zaproponował nazwę „Dywizjon 303", ponieważ w 1945 roku na tamtym obszarze spadł samolot.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nazwą „Dywizjon 303" można nazwać skwer, który nie posiada nazwy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (z nazwą „Hotelowa").
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy można oświetlić boisko na terenie CAS-u.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do boiska doprowadzone są urządzenia do podłączenia lampy. Wcześniej były plany, aby boisko oświetlić, jednakże sytuacja zmusiła Urząd do odstąpienia od tych planów. Na ten rok zostały wyczerpane środki pieniężne.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy będą naliczane odsetki za nieterminowe oddanie obiektu do użytku przy ulicy Kościelnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie, ponieważ dwukrotnie został przedłużony termin na oddanie do użytku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy upływa termin oddania obiektu do użytku, na co otrzymała odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że 15 grudnia.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, dlaczego nie została udzielona odpowiedź na wniosek o dotację dla Centrum Tenisowego „Angie".
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wszystkie organizacje pozarządowe zostały zaproszone na spotkanie dotyczące przedłożenia informacji o planach na rok 2016. Pismo „Angie" było wnioskiem do budżetu, a jeśli chodzi o dalsze czynności, to została zwiększona w budżecie na rok 2016 kwota na sport.
 
Pan Henryk Gawlak, Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Akademia Tenisowa Angelique Kerber", powiedział, że źle zostało złożone pismo. W 2016 roku będzie miała miejsce impreza międzynarodowa. „Angie" nie może wystąpić w konkursie na dotacje dla organizacji pozarządowych, ponieważ do 5 grudnia musi zostać złożona aplikacja o gwarancji środków finansowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że sprawa zostanie przedyskutowana.
 
O godz. 19:22 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
protokolant

Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.10.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:03
Godz. zakończenia: 18:04
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
2. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 2.
3. Sprawa dotacji dla przedszkoli publicznych.
4. Sprawy bieżące:
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
 
Pan Konrad Tuszewski, specjalista ds. tworzenia marki turystycznej, przedstawił Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jaka była przyczyna powstania tego dokumentu.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że w ministerstwie znajdują się pieniądze na utworzenie projektów technicznych związanych z rozwojem turystyki. Celem strategicznym dokumentu jest wybudowanie dróg rowerowych, które będą bezpieczne dla ich użytkowników. Pan Konrad Tuszewski powiedział, że gminy mają szansę wspólnie organizować imprezy kulturalne, z możliwością uczestnictwa  większej liczby osób z różnych miast.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jakie korzyści może przynieść zatwierdzenie omawianego dokumentu.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że dokument może przyczynić się do rozwoju turystyki.„Rower po Warcie" może stać się atrakcją Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że aby pozyskać środki z funduszu Unii Europejskiej, pomysł powinien być wymyślony od dawna oraz należy pokazać współpracę gmin w jego realizacji.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że dokument nie został napisany przez jedną osobę, tylko przez grupę ludzi, którzy reprezentowali także instytucje publiczne, co nie zostało ujęte w dokumentach.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że szlaki turystyczne są zaniedbane, a ich oznakowanie uległo zniszczeniu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w diagnozie występuje dużo błędów językowych i stylistycznych, które należy poprawić. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wytłumaczenie kwestii związanych z brakiem załączników do dokumentu oraz wyjaśnienie, kto jest autorem pomysłu „Rower po Warcie".
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że załącznik numer dwa został przesłany, natomiast załącznik numer jeden zostanie przekazany w następnym dniu. „Rower po Warcie" jest jego autorskim pomysłem.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jakiego typu oświadczenie powinno zostać podpisane przez uczestnika przed wejściem na rower.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że formalnie powinno zostać podpisane oświadczenie, że uczestnik korzysta z roweru na własną odpowiedzialność.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 2.

Pani Beata Cierzniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, powiedziała, że sytuacja lokalowa na dzień dzisiejszy została opanowana. Dwuzmianowość zajęć nie została wprowadzona dzięki możliwości przeprowadzenia lekcji w pięciu klasach należących do Gimnazjum nr 2.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w szkole zostaną dobudowane dodatkowe sanitariaty ze względu na dużą liczbę uczniów. Jak się okazało, od wielu lat zajęcia prowadzone były w pomieszczeniach piwnicznych, na co sanepid nie wyraził zgody. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że Straż Pożarna wyraziła opinię, że korytarze nie są przystosowane do zabezpieczenia przeciwpożarowego, dlatego należy zamontować drzwi przeciwpożarowe.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że na chwilę obecną dzieci nie mogą przebywać w pomieszczeniach piwnicznych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kiedy rozpoczną się prace związane z dobudową dodatkowych łazienek.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd oczekuje na opinię Straży Pożarnej, według której klatki schodowe są za wąskie. Osoby, które zajmują się projektowaniem przeciwpożarowym, zostały poproszone o zaprojektowanie odstępstw, które zostaną przedstawione Straży Pożarnej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że budowa dodatkowych sanitariatów powinna zostać ukończona po feriach zimowych.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że z pomieszczeń piwnicznych będą mogli korzystać dorośli.
 
Ad 3. Sprawa dotacji dla przedszkoli publicznych.
Pani Katarzyna Świniarska, specjalista ds. oświaty, poinformowała, że przedszkola publiczne otrzymują około 775,81 zł miesięcznie dotacji na dziecko, a przedszkola niepubliczne 581,86 zł. Podstawa programowa wynosi 5 godzin w ciągu dnia.
 
Pani Aleksandra Kilian, przedstawicielka publicznego przedszkola „Czarodziejski Zamek", poinformowała, że przedszkole planuje wprowadzić dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej, na co potrzebna jest dotacja z Urzędu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że przyznanie dodatkowej dotacji może wiązać się z postrzeganiem przez inne przedszkola jako wyróżnienie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jakie zajęcia prowadzone są za pieniądze z dotacji.
 
Pani Aleksandra Kilian odpowiedziała, że prowadzone są zajęcia między innymi z języka angielskiego, religii, rytmiki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedszkole publiczne nie może pobierać od rodziców dodatkowych opłat, ponieważ wszelkie zajęcia powinny być finansowane przez organ prowadzący, czyli samorząd terytorialny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że należy sprawdzić, czy istnieje możliwości przyznania dodatkowej dotacji.
 
Pani Katarzyna Świniarska powiedziała, że przedszkola dotowane są na podstawie uchwały Rady Miasta, która będzie musiała zostać zmieniona w momencie przyznania dodatkowej dotacji.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie zestawienia przeprowadzanych zajęć przez przedszkola działające w Puszczykowie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące:
ñ zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, co oznacza pomoc de minimis.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że pomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to wsparcie finansowe udzielane przedsiębiorcom.
 
Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Pan Mateusz Krześlak przedstawił wniosek o przyznanie dofinansowania na organizację imprezy „Pociąg pod parą w Puszczykowie", gdzie koszt jednego przejazdu wynosi około 1500 zł. W przypadku współpracy z Mosiną i Kościanem, planowany jest przejazd gości do Puszczykowa.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, kto jest organizatorem imprezy, na co otrzymała odpowiedź od Pana Mateusza Krześlaka, że jego firma.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, co należy zrobić, aby impreza się odbyła.
 
Pan Mateusz Krześlak odpowiedział, że należy przeprowadzić między innymi akcję marketingową, oszacować liczbę chętnych, ustalić kwotę przewozu oraz postoju uczestników na poczęstunek w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, ile osób uczestniczyło w wydarzeniu w tym roku, na co otrzymał odpowiedź od Pana Mateusza Krześlaka, że około 145 osób.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, jaki jest czas postoju parowozu, na co otrzymał odpowiedź od Pana Mateusza Krześlaka, że około 2-3 min.
 
O godz. 18:04 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
     Protokolant

Protokół nr 9/15 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.9.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:00
 
Tematy:
 1. Spotkanie z dyrektorami gimnazjów; omówienie wyników egzaminów i mijającego roku szkolnego 2014/2015.
 2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa i plany na przyszłoroczne święto Miasta.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami gimnazjów; omówienie wyników egzaminów i mijającego roku szkolnego 2014/2015.
Delegowana przez dyrektora Gimnazjum nr 1 Tomasza Żaka, pani Marlena Jagaciak przedstawiła sprawozdanie dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie za rok szkolny 2014/2015 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny przedstawił sprawozdanie z działalności Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2014/2015. Dyrektor powiedział, że w minionym roku szkolnym nie było poważniejszych problemów wychowawczych, a tegoroczny wynik egzaminu gimnazjalnego był najwyższy w ostatnich latach (wyższy niż wynik powiatu, okręgu i kraju).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka pogratulowała dyrektorowi Gimnazjum nr 2 doskonałego wyniku egzaminu gimnazjalnego i zapytała o różnicę w wynikach egzaminu w stosunku do lat ubiegłych w Gimnazjum nr 1.
Pani Marlena Jagaciak odpowiedziała, że w poprzednich latach do szkoły uczęszczali laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy na egzaminie gimnazjalnym automatycznie otrzymywali maksymalną liczbę punktów, podnosząc tym samym średnią.  
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wyraziła zaniepokojenie malejącą liczbą uczniów Gimnazjum nr 1.
Pani Marlena Jagaciak przyznała, że wynik tegorocznego egzaminu gimnazjalnego jest słabszy, ale w latach poprzednich wyniki były znacznie lepsze. Odnosząc się do liczby uczniów, pani Marlena Jagaciak powiedziała, że planuje się przeprowadzić skuteczniejszą promocję szkoły.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz pogratulowała obu szkołom osiągniętych wyników i zapytała czy dyrektorzy oraz rady pedagogiczne obu szkół współpracują ze sobą.
Dyrektor Krzysztof Narożny powiedział, że rady pedagogiczne nie podejmują takiej współpracy, ale z dyrektorem Gimnazjum nr 1 spotyka się regularnie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała czy uczniowie obu szkół realizują wspólnie jakieś projekty.
Dyrektor Krzysztof Narożny powiedział, że wspólnie realizowany był kilkuletni projekt, prowadzony przez nauczyciela fizyki i dotyczący akustyki.
 
Pani Marlena Jagaciak powiedziała, że młodzież obu szkół spotyka się także podczas rozgrywek sportowych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o przekazanie informacji nt. przeprowadzonych analiz oraz zapytała o sposób (wyrównywanie czy rozwijanie wiedzy) przydzielania 2 godzin z art. 42 ustawy Karta nauczyciela.   
Dyrektor Krzysztof Narożny powiedział, że każdy nauczyciel sam decyduje o sposobie wykorzystanie dwóch dodatkowych godzin, ale generalizując 1 godzinę przeznacza się na wsparcie (przedmioty matematyczno-przyrodnicze) i 1 godzinę na rozwój (przedmioty humanistyczne).
Pani Marlena Jagaciak powiedziała, że w Gimnazjum nr 1 sytuacja wygląda podobnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że Miasto bardzo wspiera edukację i m.in. finansuje wiele zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podziękowała dyrektorom za udział w posiedzeniu Komisji. 
 
Ad 2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa i plany na przyszłoroczne święto Miasta.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła zestawienie kosztów tegorocznych „Dni Puszczykowa" (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Koszt organizacji wyniósł 145 365 zł, z czego ponad 14 tys. zł stanowiły wpływy od sponsorów (dotacja na organizację Dni Puszczykowa wyniosła 100 tys. zł).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o różnicę 30 tys. zł miedzy przyznaną dotacją, wpływami od sponsorów a całkowitym kosztem imprezy.
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że wyższe koszty wyniknęły głównie z wymogów technicznych przed koncertem zespołu Bracia (większa scena z wybiegiem, oświetlenie, telebim) oraz zapewnieniem dodatkowego noclegu dla zespołu. Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że różnica w kosztach została pokryta z budżetu biblioteki. Dyrektor poprosiła, aby w przyszłym roku dotacja na organizację „Dni Puszczykowa" była wyższa.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o koszty poniesione przez Centrum Animacji Sportu.
Zastępca kierownika CAS Anna Kubacka powiedziała, że poniesione koszty to 7 tys. zł (puchary, woda, wygrodzenie sędziów). 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za zaangażowanie w organizację Dni Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd nie ma uwag co do poniesionych kosztów na organizację imprezy oraz dodał, że bardzo ważnym aspektem było wydatkowanie 10 tys. zł na atrakcje dla dzieci, z których mogły korzystać bezpłatnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy można powrócić do 2-dniowej formuły „Dni Puszczykowa" i czy takie rozwiązanie bardzo zwiększyłoby koszty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na organizację 2-dniowej imprezy nie wystarczy 200 tys. zł.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby w Echu Puszczykowa wyjaśnić, że ze względu na zbyt wysokie koszty, niemożliwa jest organizacja 2-dniowej imprezy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała za organizację i koordynację „Dni Puszczykowa" oraz poprosiła, aby rozważyć przyznanie choćby symbolicznego honorarium dla lokalnych zespołów.
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że ta kwestia jest zależna od budżetu.
 
Radny Filip Ryglewicz stwierdził, że dla lokalnych zespołów promocją jest możliwość występu na takiej imprezie oraz dodał, że występujące grupy muzyczne powinny być bardziej zróżnicowane (te dotychczas występujące, grają hard rock i heavy metal).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podziękowała za organizację tegorocznych „Dni Puszczykowa", podczas których mieszkańcy świetnie się bawili oraz zapytała o plany na przyszłoroczną imprezę.  
 
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że „Dni Puszczykowa" odbędą się 18 czerwca 2016 r. i zaproponowała występ Kamila Bednarka i Czerwonych Gitar - koszt wyniósłby ok. 57 tys. brutto za koncerty obu grup (druga propozycja to Agnieszka Chylińska i Wały Jagiellońskie). 
 
Radni proponowali również zespoły: Lemon, Pectus, Enej i Afromental, ale Komisja przychyliła się do propozycji koncertu Kamila Bednarka i Czerwonych Gitar.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy omówione są wszystkie kwestie dot. użyczania sali Jana Pawła II. 
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że sprawa została omówiona z proboszczem - w środy sala będzie do dyspozycji CAK a organizacja innych imprez będzie omawiana na bieżąco. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że pozostałe warunki użyczania sali będą jeszcze ustalane.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 • Rozpatrzenie propozycji prowadzenia działalności gospodarczej na terenie CAS (pismo w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że zgłaszała propozycję lokalizacji na terenie CAS punktu, w którym można by kupić napoje, ale niekoniecznie w formie zaproponowanej w piśmie. 
 
Zastępca kierownika CAS Anna Kubacka powiedziała, że raczej nie powinien powstać obiekt w rodzaju „góralskiej chaty", ale jakiś inny obiekt sezonowy oraz dodała, że rozmawiała z panem Pomes, który w najbliższy weekend ustawi samochód, z którego będzie sprzedawać napoje i lody. Pani Anna Kubacka powiedziała, że w siedzibie CAS można otrzymać wodę bezpłatnie a niebawem ustawiony zostanie także dystrybutor z kawą oraz dodatkowe miejsca do siedzenia (palety).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie CAS docelowo planuje się postawić przeszkolony pawilon, w którym można będzie sprzedawać najpotrzebniejsze artykuły spożywcze.
 
Poprzez aklamację Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o umożliwienie budowy obiektu „chaty góralskiej".
 
 
Radny Filip Ryglewicz pogratulował organizacji kina letniego i biegów nocnych.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że brak środków uniemożliwia obecnie budowę boiska do siatkówki plażowej.   
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o planowane zmiany w uchwale budżetowej związane z zakresem działalności Komisji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zmniejszone zostaną wydatki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja o kwotę 82.780 zł. W 2015 r. zostanie wykonana dokumentacja budowlana, a przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania związane jest z planowanym pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w ramach ZIT. Ponadto zwiększono wydatki na zadanie: Zagospodarowanie terenu CAS o kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na ułożenie kostki brukowej i zakup ławek.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że na terenie zakola Warty należało by wciąć albo przerzedzić, zbyt gęsto rosnące chwasty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że teren zakola Warty jest porządkowany z pomocą wędkarzy, ale nie ma możliwości, żeby skosić chwasty na całym terenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dot. remontu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej.
Radna Elżbieta Czarnecka złożyła wniosek o ustawienie kilku koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o podwyższenie krawężnika przy ul. Szpitalnej (przy skrzyżowaniu z ul. Kosynierów Miłosławskich), ponieważ pobliski dom jest zalewany wodą spływającą z ulicy.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy możliwe jest przeniesienie tzw. „grzybka" z ul. Podleśnej/Cienistej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że WPN wydał zgodę na przeniesienie „grzybka", ale wyłącznie w granicach Parku (trudno znaleźć właściwe miejsce). Poza tym stwierdzono, że próba przeniesienia „grzybka" (ze względu na jego zły stan) może spowodować niemożnością jego ponownego złożenia.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaprosiła chętnych do przyjrzenia się treningom Street Workout.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w podczas najbliższej sesji nie będzie rozpatrywany projekt uchwały ws. przyjęcia dokumentów Stowarzyszenia Mikroregionu WPN. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przekazała ww. projekt uchwały pod obrady KEKiS we wrześniu.
 
O godz. 18:00  przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie.
 
       
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.3.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:14
 
Tematy:
1. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- stan obiektów rekreacyjno - sportowych,
- wykorzystanie punktu EkoInfo,
- oferta CAS,
- oferta CAK.
3. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
 
Pani Danuta Mankiewicz, dyrektor BM, przedstawiła program obchodów Dni Puszczykowa, które odbędą się w dniu 20 czerwca, przy ulicy Kościelnej 7. Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że o godzinie 12 nastąpi uroczyste powitanie mieszkańców i gości. Pani Danuta Mankiewicz dodała też, że w czasie trwania obchodów Dni Puszczykowa, odbędą się występy teatralne, taneczne oraz koncerty muzyczne i zostaną rozdane nagrody sportowe.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy zostanie wręczony laur Puszczykowa.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że laur Puszczykowa zostanie wręczony przed nagrodami sportowymi.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, gdzie zostaną umieszczone stoiska gastronomiczne.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że stoiska gastronomiczne będą umieszczone pomiędzy trybunami a kortami.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy podczas Dni Puszczykowa będą organizowane pokazy ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że planowane są rozmowy dotyczące zorganizowania pokazów z ratownictwa medycznego.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, gdzie zostaną umieszczone stoiska organizacji pozarządowych, na co otrzymała odpowiedź od Pani Danuty Mankiewicz, że wzdłuż chodnika.
 
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego.
 
Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego CAK.
 
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła informacje na temat przygotowania do sezonu letniego CAK. Półkolonie odbędą się pod hasłem „Pipi Pończoszanka" dla dzieci od 6 do 10 lat. Koszt wynosi 25 zł. Dla młodzieży przewidziane są leżaki na rynku, z których w czasie pracy biblioteki będzie można korzystać. Pani Danuta Mankiewicz dodała, że dla seniorów zostały zaplanowane formy aktywności fizycznej, które są płatne, w poniedziałki i w czwartki od godziny 10 do 11.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, kiedy zostanie ukończona budowa sali przy ulicy Kościelnej, należącej do parafii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace powinny zostać ukończone do końca czerwca.
 
Informacje na temat przygotowania do sezonu letniego obiektów rekreacyjno - sportowych i oferty CAS.
 
Pani Joanna Hejnowicz, kierownik CAS, przedstawiła informacje na temat przygotowania do sezonu letniego obiektów rekreacyjno-sportowych, wraz z ofertą CAS, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, gdzie odbędą się zawody tenisa ziemnego, na co otrzymała odpowiedź od Pani Joanny Hejnowicz, że na terenie firmy My Sport s.c.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy na placu zabaw przy ulicy Nowe Osiedle zostaną postawione ławki i stolik.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że jedna ławka jest zdewastowana. Na terenie placu zabaw zostanie umieszczona nowa ławka.
 
Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego punktu EkoInfo.
 
Pani Anna Polaszczyk, pracownik punktu EkoInfo, przedstawiła informacje na temat przygotowania do sezonu letniego punktu EkoInfo, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, w jaki sposób zostanie udostępniona oferta EkoInfo mieszkańcom i turystom.
 
Pani Anna Polaszczyk odpowiedziała, że informacje będą dostępne w „Echu Puszczykowa" oraz zostaną też rozwieszone plakaty na przystankach autobusowych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, czy istnieje możliwość zebrania wszystkich wydarzeń miejskich w jednej broszurze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że należy przeliczyć koszt wydrukowania broszur informacyjnych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w okresie letnim będą organizowane wycieczki przez radnego Macieja Krzyżańskiego, na co otrzymała odpowiedź od radnego Macieja Krzyżańskiego, że tak.
 
Ad 3. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nadesłane oferty na opracowanie strategii promocji miasta różnią się od siebie cenowo. Wiceburmistrz dodał, że cała procedura została podzielona na trzy etapy, które obejmują analizę wizerunkową stanu obecnego, stworzenie dokumentacji strategii promocji miasta oraz stworzenie opracowania promocji na lata 2015- 2020.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, skąd wzięło się założenie, że koszty opracowania strategii promocji miasta zmieszczą się w 25 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na późniejszym etapie okazało się, że to co planuje miasto, wiąże się z dużymi kosztami. Pomimo tego pracownicy Urzędu uważali, że powinna znaleźć się firma, która podejmie się wykonania zamówienia.
 
O godzinie 17:40 posiedzenie Komisji opuściła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 5 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy zabrać się do tego tematu od początku, ponieważ promocja miasta związana jest z jego rozwojem. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że promocja, zdaniem poprzedniej Komisji Rewizyjnej, obejmowała wszystko. Należy powołać ludzi, którzy przygotowaliby opis zamówienia od zera.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że budżet miasta jest zbyt mały dla opracowania strategii promocji miasta. Należy ponownie przeanalizować ofertę oraz stworzyć komitet projektowy, składający się z mieszkańców wykwalifikowanych w kierunku promocji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli ludzie gotowi są pomóc, to ze strony Urzędu nie ma przeciwwskazań do stworzenia komitetu. Miasto posiada na ukończeniu podstawowe materiały promocyjne, na to powinny zostać wydane te pieniądze.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że analizy powinni dokonać ludzie, którzy są specjalistami.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na strategie promocji miasto nie powinno wydać więcej niż 30 tys. zł. Organizacje pozarządowe nie składają ofert, ponieważ w innym mieście mogą dostać większe dofinansowanie.
 
Po burzliwych dyskusjach Komisja doszła do wniosku, że należy powołać komitet składający się z pracownika referatu promocji oraz osób kompetentnych, wykwalifikowanych w kierunku promocji, które chcą pomóc i zrobią to nieodpłatnie, w stosunku realnym do budżetu miasta.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, pozytywnie zaopiniowanie wniosek o przyznanie Panu Ludwikowi Madejowi, tytułu Zasłużony dla miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła plan programu obchodów 25-lecia samorządności, które rozpoczną się w dniu 27 maja o godzinie 17 uroczystą mszą, natomiast 12 czerwca odbędą się uroczyste obchody na Rynku. Zostanie przedstawiony rys historyczny samorządu oraz wręczony Panu Madejowi laur zasłużonego dla miasta. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że Pan Skibiński wygłosi przemówienie dotyczące obrazu z 25 lat samorządności. Zostaną wręczone wyróżnienia dla radnych, którzy pełnili co najmniej trzykrotnie kadencję radnego.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy osoby, którym zostanie przyznane stypendium sportowe, mieszkają w Puszczykowie, na co otrzymała odpowiedź od Sekretarza Macieja Dettlaffa, że tak.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, na jakim etapie jest podpisanie umowy o wydzierżawienie nieruchomości przez firmę My Sport s.c.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 11 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy My Sport s.c., który będzie uczestniczył 18 maja w posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu, gdzie przedstawi swoje uwagi dotyczące zawarcia umowy dzierżawy gruntu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że mieszkańcy Puszczykowa będą mogli korzystać ze ścianki tenisowej 4 razy w tygodniu po 2 godziny.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, ile wynosi koszt dzierżawy gruntu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszt dzierżawy za metr kwadratowy gruntu wynosi 24 grosze netto.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, czy teren może zostać wydzierżawiony bez przetargu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Rada Miasta decyduje, czy wydzierżawić teren dzierżawcy przyległych gruntów. W takim przypadku, jest wyrażana zgoda w trybie bezprzetargowym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma My Sport s.c. wystąpiła o dzierżawę całego terenu, na co nie otrzymała zgody.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Puszczykowa Kobiet w Tenisie, w którym uczestniczyło 18 krajów. Mistrzostwa cieszyły się pozytywną opinią.
 
Radny Władysław Hetman zadał pytanie, kiedy zostanie postawiona furtka na Orliku przy ulicy Jarosławskiej.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że w najbliższych dniach zostanie wykonana wycena furtki, a następnie zostanie podjęta decyzja o terminie jej postawienia.
 
O godz. 18:14 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
     protokolant
 

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 r. na terenie przystani kajakowej na ul. Niwka Stara oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejsk

 
Protokół nr 5/15
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 31 marca 2015 r.
na terenie przystani kajakowej na ul. Niwka Stara oraz
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 19:11
 
Tematy:
1. Przystań kajakowa - wizja lokalna.
2. Orlik i plac zabaw na ul. Nowe Osiedle - wizja lokalna.
3. Centrum Animacji Sportu - wizyta w placówce.
4. Dyskusja na temat odbytych wizji, m.in. wystąpienie p. Marii Popławskiej - „Puszczykowo nad Wartą, Warta w Puszczykowie - siła tradycji, potencjał natury, perspektywa rozwoju".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przystań kajakowa - wizja lokalna.
Zebrani Radni dokonali wizji lokalnej przystani kajakowej przy ulicy Niwka Stara.
 
Ad 2. Orlik i plac zabaw na ul. Nowe Osiedle - wizja lokalna.
Zebrani Radni wraz z Panią Joanną Hejnowicz, kierownikiem CAS, dokonali wizji lokalnej orlika i placu zabaw przy ulicy Nowe Osiedle.
 
Ad 3. Centrum Animacji Sportu - wizyta w placówce.
Zebrani Radni wraz z Panią Joanną Hejnowicz, dokonali wizji lokalnej Centrum Animacji Sportu przy ulicy Kościelnej 1.
 
Ad 4. Dyskusja na temat odbytych wizji, m.in. wystąpienie p. Marii Popławskiej - „Puszczykowo nad Wartą, Warta w Puszczykowie - siła tradycji, potencjał natury, perspektywa rozwoju".
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby na placu zabaw przy ulicy Nowe Osiedle powstała nowa piaskownica.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby na placu zabaw zbudować stoliki dla dzieci.
 
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w okolicy placu zabaw przebywa młodzież i zdarza się, że coś ulegnie zniszczeniu, a zamontowanie ławek i stolików spowoduje przemieszczenie młodzieży na plac zabaw, warto jednak rozważyć budowę nowej piaskownicy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, kiedy zostanie powieszony szyld na przystani kajakowej, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że w przyszłym tygodniu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię postawienia ekranów akustycznych na ulicy Słonecznej, przy działce Państwa Duczmal.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszt najtańszych ekranów akustycznych na tym odcinku wyniósłby około 100 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że sprawa dotyczy hałasu, który dochodzi z boisk zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy Słonecznej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zbocze górki na terenie CAS-u można obsiać trawą, aby utrzymać warstwę wierzchnią.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że górka składa się z warstwy tłucznia, na którym znajduje się cienka warstwa wierzchnia. Zbocze górki zostanie obsiane trawą.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła przedstawiciela firmy My Sport s.c. o przedstawienie wniosku dotyczącego dzierżawy gruntu oraz etapu prac, które mają miejsce przy ulicy Kościelnej.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że do końca kwietnia zostanie wykonane zadaszenie obiektu, który w czerwcu zostanie oddany do użytku. Planowana jest współpraca ze szkółką hiszpańską, w związku z czym wynika potrzeba wydzierżawienia dodatkowego terenu, w celu wybudowania mini kortu dla dzieci ze ścianką treningową.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, w jakim celu na mapie został oznaczony budynek tymczasowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że należy zbudować kompleks, który będzie obejmował szatnie, magazyny oraz pomieszczenia administracyjne, na co został zabezpieczony  teren oznaczony jako budynek tymczasowy. Szatnia, która powstała dzięki inicjatywie mieszkańców, formalnie nie istnieje w ewidencji budynków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma powinna przemyśleć sprawę ograniczenia powierzchni przeznaczoej na bazę noclegową, gdzie można było by postawić korty.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że planowane jest powiększenie bazy noclegowej, a nie jej zmniejszenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wejście do szatni dla piłkarzy nie może kolidować z drogą dla kibiców.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, czy wydzierżawienie kolejnego terenu nie spowoduje zagrożenia dla organizacji "Dni Puszczykowa".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie przewidziano komplikacji w związku z organizacją "Dni Puszczykowa", ponieważ istnieje możliwość wydzierżawienia boiska od klubu piłkarskiego "Las Puszczykowo".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy klub piłkarski "Las Puszczykowo" w najbliższych latach awansuje do wyższej ligi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że awans nie jest przewidzany. W przypadku, kiedy nie istnieje zaplecze dla piłkarzy, klub piłkarski nie otrzymuje licencji piłkarskiej.
 
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie, jakie dochody przewidziane są w związku z dzierżawą terenu.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że za okres 30 lat dzierżawy terenu, dochody przewidziane są w wielkości 82 tys. zł.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w ubiełym tygodniu odmówił dzierżawy dodatkowego terenu, ponieważ Urząd Miejski zwrócił uwagę na coraz mniejszą liczbę terenów inwestycyjnych. Teren CAS-u jest dogodnym terenem dla wybudowania obiektu administracyjnego dla pracowników CAS.
 
Dyskusja zakończyła się prośbą Komisji o kontynuowanie rozmów z Urzędem Miejski przez firmę My Sport s.c.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przedstawiła prezentację „Puszczykowo nad Wartą, Warta w Puszczykowie - siła tradycji, potencjał natury, perspektywa rozwoju", która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, jakie inwestycje, wymienione w prezentacji, dotyczą Puszczykowa.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odpowiedziała, że planowana jest budowa szlaku dla kursu tramwaju wodnego, który obejmuje Puszczykowo.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że należy skupić się na utrzymaniu tego, co Puszczykowo posiada oraz na ścisłej współpracy z Poznaniem. Istnieje możliwość podtrzymania projektu tramwaju wodnego przy niskich nakładach finansowych.
 
O godz. 19:11 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak

Protokół nr 4/14 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:03
Godz. zakończenia: 18:20
 
Tematy:
 1. Promocja miasta - analiza.
 2. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 3. Dyskusja na temat ustaleń z Wielkopolskim Parkiem Narodowym związanych ze sportem i rekreacją w Puszczykowie - koszty i plany wprowadzenia w życie uzgodnień.
 4. Sprawy bieżące :
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale dot. okresowych stypendiów sportowych,
 • zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w budżecie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Promocja miasta - analiza.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przedstawiła protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2014 roku, w którym członkowie komisji wyrazili wątpliwość co do wydatkowania pieniędzy.
 
O godzinie 16:05 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 6 radnych).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak, pracownik referatu promocji miasta, omówiła szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący opracowania strategii promocji marki i identyfikacji wizualnej Puszczykowa. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że obowiązkiem firmy będzie dokonanie rozpoznania na temat Puszczykowa. W efekcie końcowym badań mają zostać określone produkty turystyczne oraz miejsca, gdzie można spędzić czas z rodziną.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w ofercie nie zostały zawarte informacje na temat położenia geograficznego Puszczykowa, co należałoby uwzględnić. Przewodnicząca dodała, iż Wielkopolski Park Narodowy wyraził chęć współpracy przy promocji Miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w przypadku, gdy firma nie posiada informacji na temat miasta, to ich obowiązkiem jest zdobycie informacji o nim oraz przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że w ofercie ujęte zostało zobowiązanie do wyboru reprezentatywnej próby zachowującej strukturę wyróżnionych cech populacji, gdzie minimalna liczebność wynosi 300 osób, jednakże na konsultacjach społecznych, gdzie liczba spotkań konsultacyjnych wynosi 3, przewidzianych jest 50 osób na jednym spotkaniu. Firmie można wskazać podmioty, z którymi Miasto współpracuje. Istnieje możliwość zwiększenia liczby osób z 300 na 500 w trakcie reprezentatywnej próby, co wiąże się z jakością i kosztem wykonania badań.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, iż jego zdaniem strategia turystyczna nie została prawidłowo opracowania. Nie ma sensu jej tworzenia, ponieważ Puszczykowo posiada opracowaną kolorystykę oraz logo.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że w strategii promocji istotna jest spójność kolorystyczna.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że Miasto posiada wzór wizytówek, teczek i innych materiałów. Ich opracowywanie wiąże się z marnotrawieniem środków pieniężnych, które można przeznaczyć na inny cel.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy zdiagnozować słabe i silne strony Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański odpowiedział, że większość firm kopiuje pomysły strategii promocyjnej z poprzednich lat.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o uwzględnienie usług kulturalnych w opisie przedmiotu zamówienia.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak oznajmiła, że ludzie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Miasto. Kultura rozwija się wraz z turystyką.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w trakcie prowadzenia analiz w zakresie pozycji i konkurencyjności Puszczykowa, można współpracować z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz z Mikroregionem Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Radny Filip Ryglewicz odpowiedział, że należy zastanowić się nad współpracą z innymi instytucjami. Warto pokazać co posiadamy na dzień dzisiejszy, aby nie tworzyć tego samego od początku.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że aktywizacja społeczna mieszkańców i wykorzystanie silnego poczucia identyfikacji z miastem są niezwykle ważne, natomiast zwiększenie liczby turystów i mieszkańców nie posiada jasno określonego celu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w Puszczykowie istnieją problemy z infrastrukturą.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że strategia promocji ma określić na co i w jaki sposób należy wydatkować pieniądze. Na promocję Miasta przeznaczono 132 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ważniejsze jest przeprowadzenie badań wśród mieszkańców.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że badania zobrazują kto pragnie, aby Miasto rozwijało się pod względem turystycznym. Natomiast zakres badań można dostosowywać do woli radnych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że celem powinien być rozwój gospodarki. Miasto posiada turystykę i rekreację, z której częściowo korzystają mieszkańcy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, z czym wiąże się zwiększenie liczby turystów i mieszkańców.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że zwiększenie liczby mieszkańców wiąże się m.in. z zakupem działek, które Miasto wystawiło na sprzedaż.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, że cena za metr kwadratowy ziemi w Puszczykowie jest wysoka.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w wielu przypadkach można skorzystać z dokumentu „Strategia Rozwoju 2010-2020".
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, ile Miasto wydaje na materiały promocyjne.
 
Pani Agnieszka Zielińska- Adamiak odpowiedziała, że kwota jest zależna od zapotrzebowania na materiały promocyjne.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, na czym polega analiza SWOT.
 
Pani Agnieszki Zielińskiej-Adamiak odpowiedziała, że jest to analiza strategiczna, polegająca na określeniu podstawowych problemów i sposobów rozwiązywania z uwzględnieniem słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o poprawienie numeracji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jakie będą kryteria oceny ofert.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że ocena zależeć będzie od doświadczenia firmy, a Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że cena za wykonanie usługi będzie także istotna.
 
Ad 2. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informację na temat podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie są kryteria przyznania środków finansowych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że kryteria przyznawania środków finansowych wynikają z budżetu zadania, które może zostać ocenione wysoko. Część zadań nie kwalifikowała się przez wskazanie rzeczy, które nie były związane z zadaniem, przez co kwoty zostały w niektórych przypadkach umniejszone.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego Polskiej Akademii Gitary i Stowarzyszeniu Wielkopolan, które są zarejestrowane na terenie Poznania, przyznano dofinansowanie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że program dopuszcza wszystkie organizacje pozarządowe, jednakże warunkiem przyznania środków finansowych jest przeznaczenie zadania dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, czy akcja „Świąteczna Paczka" miała związek z działalnością kościoła.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że akcja „Świąteczna Paczka" organizowana jest przez Związek Emerytów i Rencistów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy pieniądze przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych zostały całkowicie wykorzystane i kto może ubiegać się o przyznanie środków finansowych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie posiada dokładnej informacji na temat pozostałych środków pieniężnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się parafie, osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, dlaczego co roku środki finansowe zostają przyznane tym samym organizacjom pozarządowym.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że niektóre organizacje nie składają wniosków o przyznanie dofinansowania, ponieważ nie potrafią napisać wniosku. Można zwiększyć budżet na dofinansowanie, lecz związane jest to z problemami finansowymi Miasta. Przed ogłoszeniem programu Urząd Miejski zwraca się do organizacji pozarządowych  z prośbą o przedstawienie propozycji projektu.
 
Ad 3. Dyskusja na temat ustaleń z Wielkopolskim Parkiem Narodowym związanych ze sportem i rekreacją w Puszczykowie - koszty i plany wprowadzenia w życie uzgodnień.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Miasto powinno wziąć na swój budżet niektóre zadania związane z ustaleniami z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Przeniesienie „grzybka" z ulicy Cienistej może kosztować od 2 do 3 tys. zł, jednak w przypadku wymiany jego elementów, koszt ulegnie zwiększeniu. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wysokiej od ulicy Przecznica do Łęczycy związana jest z montażem lamp ulicznych wraz z okablowaniem, gdzie cena wynosi od 7 do 9 tys. zł za sztukę. Koszt zakupu i montażu ławeczek przy ścieżce nad rzeką Wartą wyniesie ok. 4,5 tys zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na ulicy Jarosławskiej znajduje się mało miejsc parkingowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na ulicę Jarosławską zostało dostarczone kruszywo, które utworzy od 4 do 5 miejsc parkingowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał,  że „grzybka" można postawić w okolicach Leśnego Ośrodka Szkoleniowego lub niedaleko restauracji „Lokomotywa".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy zostaną postawione ławeczki, na co otrzymała odpowiedź od Pani Barbary Mulczyńskiej- Dywan, kierownika referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, że ławeczki powinny zostać zamontowane do wakacji.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale dot. okresowych stypendiów sportowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił zmiany w uchwale dotyczącej okresowych stypendiów sportowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zadał pytanie, ile wynosi stypendium sportowe.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że osoby, którym zostanie przyznane stypendium sportowe, będą otrzymywały do 1 tys. zł miesięcznie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, dlaczego Miasto nie przyznaje stypendiów naukowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisinski odpowiedział, że dofinansowywany jest konkurs „Odyseja Umysłu" z pieniędzy oświatowych, które przekazywane są instytucjom oświatowym.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy poszerzyć możliwość przyznawania stypendium.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że każda kwota pieniężna zwiększa możliwość rozwoju sportowca.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale dotyczącej okresowych stypendiów sportowych.  
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w budżecie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisinki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, dlaczego pieniądze przeznaczone na budowę hali widowiskowo-sportowej zostały umniejszone na rzecz zagospodarowania terenu CAS.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że środki były przeznaczone na zaprojektowanie obiektu sportowego. Umowa została podpisana, dlatego pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu CAS.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, co zostało ustalone na spotkaniu z Panem Szymonem Ciążyńskim, trenerem treningu ulicznego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Panu Szymonowi Ciążyńskiemu została przedstawiona oferta sprzętu, który Miasto chce umieścić na terenie powstającej siłowni. Wyraził on aprobatę odnośnie wyboru sprzętu, z drobnymi poprawkami dotyczącymi zestawu drążków do ćwiczeń.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w budżecie.  
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godz. 18:20 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak
 

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 10 lutego 2015 r. w Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej 1 oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszc

Protokół nr 2/14
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 10 lutego 2015 r.
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej 1 oraz
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:54
 
Tematy:
1. Wizja lokalna w Gimnazjum nr 1 - spotkanie z dyrekcją szkoły i samorządem uczniowskim.
2. Omówienie koncepcji utworzenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto.
3. Sprawy bieżące, m.in.:
            - wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej wnioski o przyznanie      stypendium sportowe),
            - zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
 • statutu Biblioteki Miejskiej,
 • ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem prowadzącym.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizja lokalna w Gimnazjum nr 1 - spotkanie z dyrekcją szkoły i samorządem uczniowskim.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektora Gimnazjum nr 1 Tomasza Żaka  o przedstawienie stanu technicznego placówki oraz omówienie wykonanych prac i zmian, jakie nastąpiły po remoncie.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak poinformował, że w szkole znajduje się 7 sal z tablicami multimedialnymi oraz sklepik szkolny. Na zajęcia prowadzone przez 22 nauczycieli uczęszcza 132 dzieci. Dyrektor dodał także, że nastąpiło oddzielenie gimnazjum od szkoły podstawowej, gdzie znajduje się jednak wspólna stołówka, a także pozostało pomieszczenie przeznaczone na archiwum. Jako wady, które występują w nowej placówce, dyrektor wskazał wąskie korytarze, mniejszą kubaturę sal oraz łącznik, którego przebudowa wymagałaby likwidacji sali informatycznej, a także brak pomieszczenia magazynowego. Dyrektor poinformował również, że szkoła planuje zamontować klimatyzatory w niektórych salach, a także barierki przed budynkiem, aby samochody nie wjeżdżały na chodnik.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w najbliższych latach przewiduje się wykorzystanie sal na poddaszu do celów edukacyjnych. Poinformował także, że Urząd Marszałkowski dopłaci  20%  do budowy hali sportowej, której koszt wyniesie do 10 mln zł.
 
Zebrani Radni wraz z dyrektorem Tomaszem Żakiem dokonali wizji lokalnej budynku Gimnazjum nr 1.
 
Ad 2. Omówienie koncepcji utworzenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię utworzenia przedszkola publicznego, z możliwością prowadzenia przez Miasto.
 
Jak wyjaśnił wiceburmistrz Władysław Ślisiński, obowiązek szkolny dotyczy 6-latków, ale z rozporządzenia Ministra Edukacji o obowiązku przedszkolnym wynika, iż obejmie ono również dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wiceburmistrz dodał, że każdy rodzic będzie miał obowiązek odprowadzenia dziecka do przedszkola, a Burmistrz nie będzie miał prawa odmówić jego przyjęcia. Według ministra, szkoły mają zamienić się w zespoły szkół, a w przedszkolu publicznym rodzic nie będzie wnosił opłat za naukę dziecka do 5 godzin, następnie za każdą kolejną godzinę będzie płacił 1 zł. Wiceburmistrz dodał, że Miasto prowadzi rozmowy z Przedszkolem nr 3, gdzie znajduje się 5 oddziałów, o możliwości oddania miejsca dla jednego oddziału utworzonego przez Miasto, z nadzorem prowadzonym przez daną placówkę. W marcu odbędą się rekrutacje, z których dowiemy się, czy jeden oddział wystarczy oraz poznamy opinie rodziców.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że radni myślą o utworzeniu przedszkola w budynku należącym do Miasta.
 
W toku dyskusji ustalono, że radni powrócą do tego tematu po uzyskaniu wyników z rekrutacji.
 
Ad 3. Sprawy bieżące, m.in.:
- wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowe),
- zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
 • statutu Biblioteki Miejskiej,
 • ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem prowadzącym.
 Pani Katarzyna Świniarska wytłumaczyła, że w ubiegłym roku rekrutacja odbywała się zgodnie z ustaleniami, podanymi na stronie internetowej. W tym roku pierwsze postępowanie następuje na wniosek rodzica, gdzie ustawodawca określił kryteria rozpatrywania przez powołaną komisję. Miasto proponuje 5 kryteriów.
 
Radna Dorota Łuczak- Dydowicz poruszyła kwestię punktów 1 i 3, a mianowicie ich połączenia oraz sprecyzowania.
 
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że rekrutacja odbywa się na określonych zasadach, co decyduje o liczbie przyznanych punktów. Przedszkola nie muszą przyjąć wszystkich dzieci, jednakże w tym przypadku mają one obowiązek poinformować Burmistrza o zaistniałej sytuacji. Burmistrz będzie składał wtedy propozycję, aby dziecko udało się do przedszkola publicznego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że  nie ma obowiązku aby dziecko posiadało pobyt stały, wystarczy oświadczenie  rodzica o zamieszkaniu na danym terenie, istnieje także możliwość przyjęcia przedszkolaków nakierowanych z innych miast, w przypadku, gdy będą  wolne miejsca.
 
Do projektu uchwały zostaną wprowadzone poprawki odnośnie treści kryteriów.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem prowadzącym.  
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"-0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. statutu Biblioteki Miejskiej.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz poinformowała, że zmianie uległy przepisy dotyczące statutu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wystosowała pytanie odnośnie możliwości przeprowadzenia  kontroli dokumentacji CAK-u przez Komisje Rewizyjną.
 
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że zaciągnie opinii prawnika w wyżej wymienionej sprawie, a także odnośnie wpisania dokładnego adresu w statucie.
 
Zaopiniowanie uchwały odbędzie się na następnym posiedzeniu Komisji.
 
Wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza.
 
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza.
Wynik głosowania: „za" - 5 „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Radni poprosili o nadesłanie informacji dotyczących osób, ubiegających się o przyznanie stypendium sportowego oraz o konsultację z prawnikiem odnośnie zmiany kryterium przyznawania stypendium.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zarobki nauczycieli w puszczykowskich szkołach przekraczają średnią krajową. Wiceburmistrz poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju, został przedstawiony wniosek Centrum Tenisowego Angie dotyczący dofinansowania zawodów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby tą kwestią zajęła się Komisja Budżetu, ze względu na zamknięty budżet na rok 2015, co spotkało się z aprobatą zebranych.
 
O godz. 18:54 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
      protokolant

Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu które odbyło się w dniu 13 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/15
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 13 stycznia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia:  18:44
 
Tematy:
1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich szkół i zapoznanie członków komisji z problematyką oświatową w Puszczykowie.
2. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
3. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do zimowej rekreacji.
4. Dni Puszczykowa 2015 - dyskusja.
5. Sprawy bieżące.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność Radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich szkół i zapoznanie członków komisji z problematyką oświatową w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o przedstawienie stanu technicznego placówek.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Przemysław Hejnowicz poinformował, że w szkole znajduje się 7 oddziałów, 8 sal z projektorami, 2 sale gimnastyczne, biblioteka, stołówka oraz boiska: utwardzone i sportowo-rekreacyjne. Na zajęcia prowadzone przez 24 nauczycieli uczęszcza 132 dzieci.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak oznajmiła, iż placówka posiada 19 oddziałów oraz 16 sal lekcyjnych z rzutnikami. Zajęcia prowadzi 38 nauczycieli dla 379 uczniów.
 
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Renata Kulka poinformowała, iż posiadają 17 oddziałów, 15 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, stołówkę, komputery oraz rzutniki, 3 tablice multimedialne i 2 świetlice. Na lekcje prowadzone przez 32 nauczycieli uczęszcza 337 dzieci.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zwróciła się do Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, z prośbą o przedstawienie prac, które już wykonano i tych, które są planowane.
 
Dyrektor Beata Cierzniak poinformowała, że dokonano wymiany pieca grzewczego oraz trwa wymiana instalacji elektrycznej. Planowana jest także wymiana rozdzielni na terenie całej placówki oraz montaż klimatyzatorów w niektórych salach lekcyjnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że do 20 stycznia mają zostać zakończone prace dotyczące instalacji elektrycznej. W tym roku zostaną jeszcze przeznaczone środki na wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego, a budowę węzłów sanitarnych przewiduje się na rok szkolny 2015/2016.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię osiągnięć uczniów oraz planowanych celów na bieżący rok.
 
Dyrektor Beata Cierzniak poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 2 planuje się przeprowadzenie szkoleń, które wymagają dofinansowania, dodatkowe lekcje z informatyki, bazujące na programowaniu oraz zakup zabawek. Celem jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz pomieszczenia sanitarne, a także współpraca z WPN. Wspólne projekty dla szkół dotyczą konkursów, wypoczynku czy wystąpień znanych osób.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, iż wzrasta liczba prowadzonych zajęć, nazywanych indywidualnym tokiem nauczania, przez co należy zabezpieczać środki na ten cel. Na terenie miasta prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, które dają nam wysokie miejsce w powiecie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował też, że na wyasfaltowanych boiskach koszykowych przy Szkole Podstawowej nr 2 nie można założyć nowych koszy, ponieważ najpierw należałoby wymienić całe oświetlenie oraz założyć monitoring. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2 nie są wykorzystywane przez szkołę.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała o udział dzieci niepełnosprawnych w zajęciach lekcyjnych.
Dyrektor Beata Cierzniak odpowiedziała, iż na terenie placówki znajduje się tylko 1 osoba niepełnosprawna.
 
Ad 2.  Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała przedstawicieli szkół oraz CAS i CAK, o plany na ferie zimowe. 
Dyrektor Przemysław Hejnowicz odpowiedział, że na terenie Gimnazjum nr 2 odbędą się półkolonie zimowe organizowane razem ze Szkołą Podstawową nr 2, w których weźmie udział ok. 90 dzieci.  Przewiduje się 2 dni wyjazdowe - na basen oraz do kina. Po tych zajęciach razem z CAS organizowane będą zajęcia sportowe, naprzemiennie ze Szkołą Podstawową nr 2.
Pani Renata Kulka  poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 1 przewiduje się 4 grupy po 15 osób. Koszt półkolonii na terenie całej gminy wynosi 65 zł na tydzień wraz z wyżywieniem i wyjazdami.
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w bibliotece będą realizowane zabawy dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, w godzinach od 10 do 13 w cenie 20 zł za tydzień. W środy planowane są spotkania z teatrem. Ilość dzieci wyniesie maksymalnie 20 osób, ze względu na jedną prowadzącą oraz wielkość pomieszczenia, w którym mają odbywać się zajęcia. Dofinansowanie z miasta na półkolonie wynosi ok. 30 tys zł. Promocja półkolonii przez CAK odbywa się za pomocą środków masowego przekazu.
Ad 3. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do zimowej rekreacji.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię prac budowlanych dotyczących zjazdów saneczkowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w dniu 19 stycznia nastąpi odbiór obiektu, jednakże potrzebna jest zgoda na użytkowanie.
Radny Maciej Krzyżański zaproponował pozostawienie piasku przy ścieżkach na terenie CAS-u, aby mieszkańcy mogli posypać je, gdy zostaną one pokryte lodem.
Pan Janusz Szafarkiewicz oznajmił, że na teren CAS nie można wejść od ul. Rynek.
Wiceburmistrz Władysław Ślisinski odpowiedział, że wejście będzie realizowane ze środków bieżących, co wymaga zlikwidowania minimum 1 miejsca parkingowego. Prace planowane są w marcu.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak można wykorzystać kostkę, która znajduje się na terenie OSP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, iż zostały wybrane dwa kręgi.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wystosowała pytania odnośnie możliwości użytkowania kortów tenisowych oraz ścieżki dla narciarzy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, iż do czerwca mają powstać obiekty kubaturowe, a umowy dotyczące lodowiska oraz boiska do piłki nożnej dotyczą zimy 2015/16, jednakże niedługo obiekt ma zostać przygotowany na potrzeby miasta. Natomiast  ścieżki dla narciarzy mogą powstać na terenie zakola Warty, gdzie potrzebna jest specjalna maszyna do wykonywania takich ścieżek.
 
Ad 4. Dni Puszczykowa 2015 - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie planów na Dni Puszczykowa 2015, które odbędzie się w dniu 20 czerwca.
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że przewiduje się występ Braci Cugowskich za 39 tys. zł oraz Skaldów za 24 tys. zł. Kwestia dotycząca zawodów sportowych nie jest jeszcze ustalona.
Przewodnicząca Rady  Małgorzata Hempowicz zaproponowała, w nawiązaniu do przyznania nagrody Lauru Puszczykowa dla rodziny Państwa Kostusiaków za promocję miasta, aby podczas Dni Puszczykowa przyznano laur dla Państwa Błaszkowiaków za wspieranie uroczystości.
Propozycja spotkała się z aprobatą zebranych.
Radny Jakub Musiał zapytał, czy istnieje możliwość obchodzenia święta miasta przez dwa dni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszty organizacyjne tak dużej imprezy są dosyć wysokie, ze względu na stałą ochronę oraz dzierżawę sceny, dlatego nie przewiduje się rozłożenia wydarzenia na dwa dni.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię braku oświetlenia niektórych ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, iż problem zostanie zlikwidowany do końca tygodnia.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy można naprawić wystające płytki chodnikowe pomiędzy ul. Dworcową, a 3-go Maja, na co uzyskała odpowiedź, że zostanie to sprawdzone i zlecone do wykonania.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na rok 2015.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie na projektem uchwał ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godz. 18:44 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
    protokolant