Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.10.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:03
Godz. zakończenia: 18:04
 
Tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
2. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 2.
3. Sprawa dotacji dla przedszkoli publicznych.
4. Sprawy bieżące:
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
 
Pan Konrad Tuszewski, specjalista ds. tworzenia marki turystycznej, przedstawił Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jaka była przyczyna powstania tego dokumentu.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że w ministerstwie znajdują się pieniądze na utworzenie projektów technicznych związanych z rozwojem turystyki. Celem strategicznym dokumentu jest wybudowanie dróg rowerowych, które będą bezpieczne dla ich użytkowników. Pan Konrad Tuszewski powiedział, że gminy mają szansę wspólnie organizować imprezy kulturalne, z możliwością uczestnictwa  większej liczby osób z różnych miast.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jakie korzyści może przynieść zatwierdzenie omawianego dokumentu.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że dokument może przyczynić się do rozwoju turystyki.„Rower po Warcie" może stać się atrakcją Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że aby pozyskać środki z funduszu Unii Europejskiej, pomysł powinien być wymyślony od dawna oraz należy pokazać współpracę gmin w jego realizacji.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że dokument nie został napisany przez jedną osobę, tylko przez grupę ludzi, którzy reprezentowali także instytucje publiczne, co nie zostało ujęte w dokumentach.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że szlaki turystyczne są zaniedbane, a ich oznakowanie uległo zniszczeniu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w diagnozie występuje dużo błędów językowych i stylistycznych, które należy poprawić. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wytłumaczenie kwestii związanych z brakiem załączników do dokumentu oraz wyjaśnienie, kto jest autorem pomysłu „Rower po Warcie".
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że załącznik numer dwa został przesłany, natomiast załącznik numer jeden zostanie przekazany w następnym dniu. „Rower po Warcie" jest jego autorskim pomysłem.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jakiego typu oświadczenie powinno zostać podpisane przez uczestnika przed wejściem na rower.
 
Pan Konrad Tuszewski odpowiedział, że formalnie powinno zostać podpisane oświadczenie, że uczestnik korzysta z roweru na własną odpowiedzialność.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 2.

Pani Beata Cierzniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, powiedziała, że sytuacja lokalowa na dzień dzisiejszy została opanowana. Dwuzmianowość zajęć nie została wprowadzona dzięki możliwości przeprowadzenia lekcji w pięciu klasach należących do Gimnazjum nr 2.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w szkole zostaną dobudowane dodatkowe sanitariaty ze względu na dużą liczbę uczniów. Jak się okazało, od wielu lat zajęcia prowadzone były w pomieszczeniach piwnicznych, na co sanepid nie wyraził zgody. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że Straż Pożarna wyraziła opinię, że korytarze nie są przystosowane do zabezpieczenia przeciwpożarowego, dlatego należy zamontować drzwi przeciwpożarowe.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że na chwilę obecną dzieci nie mogą przebywać w pomieszczeniach piwnicznych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kiedy rozpoczną się prace związane z dobudową dodatkowych łazienek.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd oczekuje na opinię Straży Pożarnej, według której klatki schodowe są za wąskie. Osoby, które zajmują się projektowaniem przeciwpożarowym, zostały poproszone o zaprojektowanie odstępstw, które zostaną przedstawione Straży Pożarnej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że budowa dodatkowych sanitariatów powinna zostać ukończona po feriach zimowych.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że z pomieszczeń piwnicznych będą mogli korzystać dorośli.
 
Ad 3. Sprawa dotacji dla przedszkoli publicznych.
Pani Katarzyna Świniarska, specjalista ds. oświaty, poinformowała, że przedszkola publiczne otrzymują około 775,81 zł miesięcznie dotacji na dziecko, a przedszkola niepubliczne 581,86 zł. Podstawa programowa wynosi 5 godzin w ciągu dnia.
 
Pani Aleksandra Kilian, przedstawicielka publicznego przedszkola „Czarodziejski Zamek", poinformowała, że przedszkole planuje wprowadzić dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie wiekowej, na co potrzebna jest dotacja z Urzędu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że przyznanie dodatkowej dotacji może wiązać się z postrzeganiem przez inne przedszkola jako wyróżnienie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jakie zajęcia prowadzone są za pieniądze z dotacji.
 
Pani Aleksandra Kilian odpowiedziała, że prowadzone są zajęcia między innymi z języka angielskiego, religii, rytmiki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedszkole publiczne nie może pobierać od rodziców dodatkowych opłat, ponieważ wszelkie zajęcia powinny być finansowane przez organ prowadzący, czyli samorząd terytorialny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że należy sprawdzić, czy istnieje możliwości przyznania dodatkowej dotacji.
 
Pani Katarzyna Świniarska powiedziała, że przedszkola dotowane są na podstawie uchwały Rady Miasta, która będzie musiała zostać zmieniona w momencie przyznania dodatkowej dotacji.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie zestawienia przeprowadzanych zajęć przez przedszkola działające w Puszczykowie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące:
ñ zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, co oznacza pomoc de minimis.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że pomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to wsparcie finansowe udzielane przedsiębiorcom.
 
Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Pan Mateusz Krześlak przedstawił wniosek o przyznanie dofinansowania na organizację imprezy „Pociąg pod parą w Puszczykowie", gdzie koszt jednego przejazdu wynosi około 1500 zł. W przypadku współpracy z Mosiną i Kościanem, planowany jest przejazd gości do Puszczykowa.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, kto jest organizatorem imprezy, na co otrzymała odpowiedź od Pana Mateusza Krześlaka, że jego firma.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, co należy zrobić, aby impreza się odbyła.
 
Pan Mateusz Krześlak odpowiedział, że należy przeprowadzić między innymi akcję marketingową, oszacować liczbę chętnych, ustalić kwotę przewozu oraz postoju uczestników na poczęstunek w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, ile osób uczestniczyło w wydarzeniu w tym roku, na co otrzymał odpowiedź od Pana Mateusza Krześlaka, że około 145 osób.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, jaki jest czas postoju parowozu, na co otrzymał odpowiedź od Pana Mateusza Krześlaka, że około 2-3 min.
 
O godz. 18:04 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
     Protokolant