Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu które odbyło się w dniu 13 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/15
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
które odbyło się w dniu 13 stycznia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.4.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia:  18:44
 
Tematy:
1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich szkół i zapoznanie członków komisji z problematyką oświatową w Puszczykowie.
2. Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
3. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do zimowej rekreacji.
4. Dni Puszczykowa 2015 - dyskusja.
5. Sprawy bieżące.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność Radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami puszczykowskich szkół i zapoznanie członków komisji z problematyką oświatową w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o przedstawienie stanu technicznego placówek.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Przemysław Hejnowicz poinformował, że w szkole znajduje się 7 oddziałów, 8 sal z projektorami, 2 sale gimnastyczne, biblioteka, stołówka oraz boiska: utwardzone i sportowo-rekreacyjne. Na zajęcia prowadzone przez 24 nauczycieli uczęszcza 132 dzieci.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak oznajmiła, iż placówka posiada 19 oddziałów oraz 16 sal lekcyjnych z rzutnikami. Zajęcia prowadzi 38 nauczycieli dla 379 uczniów.
 
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Renata Kulka poinformowała, iż posiadają 17 oddziałów, 15 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, stołówkę, komputery oraz rzutniki, 3 tablice multimedialne i 2 świetlice. Na lekcje prowadzone przez 32 nauczycieli uczęszcza 337 dzieci.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zwróciła się do Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, z prośbą o przedstawienie prac, które już wykonano i tych, które są planowane.
 
Dyrektor Beata Cierzniak poinformowała, że dokonano wymiany pieca grzewczego oraz trwa wymiana instalacji elektrycznej. Planowana jest także wymiana rozdzielni na terenie całej placówki oraz montaż klimatyzatorów w niektórych salach lekcyjnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że do 20 stycznia mają zostać zakończone prace dotyczące instalacji elektrycznej. W tym roku zostaną jeszcze przeznaczone środki na wykonanie dokumentacji boiska wielofunkcyjnego, a budowę węzłów sanitarnych przewiduje się na rok szkolny 2015/2016.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię osiągnięć uczniów oraz planowanych celów na bieżący rok.
 
Dyrektor Beata Cierzniak poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 2 planuje się przeprowadzenie szkoleń, które wymagają dofinansowania, dodatkowe lekcje z informatyki, bazujące na programowaniu oraz zakup zabawek. Celem jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz pomieszczenia sanitarne, a także współpraca z WPN. Wspólne projekty dla szkół dotyczą konkursów, wypoczynku czy wystąpień znanych osób.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, iż wzrasta liczba prowadzonych zajęć, nazywanych indywidualnym tokiem nauczania, przez co należy zabezpieczać środki na ten cel. Na terenie miasta prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, które dają nam wysokie miejsce w powiecie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował też, że na wyasfaltowanych boiskach koszykowych przy Szkole Podstawowej nr 2 nie można założyć nowych koszy, ponieważ najpierw należałoby wymienić całe oświetlenie oraz założyć monitoring. Ponadto Wiceburmistrz poinformował, że korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2 nie są wykorzystywane przez szkołę.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała o udział dzieci niepełnosprawnych w zajęciach lekcyjnych.
Dyrektor Beata Cierzniak odpowiedziała, iż na terenie placówki znajduje się tylko 1 osoba niepełnosprawna.
 
Ad 2.  Omówienie propozycji sportowo-kulturalnych na ferie zimowe.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała przedstawicieli szkół oraz CAS i CAK, o plany na ferie zimowe. 
Dyrektor Przemysław Hejnowicz odpowiedział, że na terenie Gimnazjum nr 2 odbędą się półkolonie zimowe organizowane razem ze Szkołą Podstawową nr 2, w których weźmie udział ok. 90 dzieci.  Przewiduje się 2 dni wyjazdowe - na basen oraz do kina. Po tych zajęciach razem z CAS organizowane będą zajęcia sportowe, naprzemiennie ze Szkołą Podstawową nr 2.
Pani Renata Kulka  poinformowała, że w Szkole Podstawowej nr 1 przewiduje się 4 grupy po 15 osób. Koszt półkolonii na terenie całej gminy wynosi 65 zł na tydzień wraz z wyżywieniem i wyjazdami.
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że w bibliotece będą realizowane zabawy dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, w godzinach od 10 do 13 w cenie 20 zł za tydzień. W środy planowane są spotkania z teatrem. Ilość dzieci wyniesie maksymalnie 20 osób, ze względu na jedną prowadzącą oraz wielkość pomieszczenia, w którym mają odbywać się zajęcia. Dofinansowanie z miasta na półkolonie wynosi ok. 30 tys zł. Promocja półkolonii przez CAK odbywa się za pomocą środków masowego przekazu.
Ad 3. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do zimowej rekreacji.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię prac budowlanych dotyczących zjazdów saneczkowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w dniu 19 stycznia nastąpi odbiór obiektu, jednakże potrzebna jest zgoda na użytkowanie.
Radny Maciej Krzyżański zaproponował pozostawienie piasku przy ścieżkach na terenie CAS-u, aby mieszkańcy mogli posypać je, gdy zostaną one pokryte lodem.
Pan Janusz Szafarkiewicz oznajmił, że na teren CAS nie można wejść od ul. Rynek.
Wiceburmistrz Władysław Ślisinski odpowiedział, że wejście będzie realizowane ze środków bieżących, co wymaga zlikwidowania minimum 1 miejsca parkingowego. Prace planowane są w marcu.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak można wykorzystać kostkę, która znajduje się na terenie OSP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, iż zostały wybrane dwa kręgi.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wystosowała pytania odnośnie możliwości użytkowania kortów tenisowych oraz ścieżki dla narciarzy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, iż do czerwca mają powstać obiekty kubaturowe, a umowy dotyczące lodowiska oraz boiska do piłki nożnej dotyczą zimy 2015/16, jednakże niedługo obiekt ma zostać przygotowany na potrzeby miasta. Natomiast  ścieżki dla narciarzy mogą powstać na terenie zakola Warty, gdzie potrzebna jest specjalna maszyna do wykonywania takich ścieżek.
 
Ad 4. Dni Puszczykowa 2015 - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie planów na Dni Puszczykowa 2015, które odbędzie się w dniu 20 czerwca.
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że przewiduje się występ Braci Cugowskich za 39 tys. zł oraz Skaldów za 24 tys. zł. Kwestia dotycząca zawodów sportowych nie jest jeszcze ustalona.
Przewodnicząca Rady  Małgorzata Hempowicz zaproponowała, w nawiązaniu do przyznania nagrody Lauru Puszczykowa dla rodziny Państwa Kostusiaków za promocję miasta, aby podczas Dni Puszczykowa przyznano laur dla Państwa Błaszkowiaków za wspieranie uroczystości.
Propozycja spotkała się z aprobatą zebranych.
Radny Jakub Musiał zapytał, czy istnieje możliwość obchodzenia święta miasta przez dwa dni.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszty organizacyjne tak dużej imprezy są dosyć wysokie, ze względu na stałą ochronę oraz dzierżawę sceny, dlatego nie przewiduje się rozłożenia wydarzenia na dwa dni.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poruszyła kwestię braku oświetlenia niektórych ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, iż problem zostanie zlikwidowany do końca tygodnia.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy można naprawić wystające płytki chodnikowe pomiędzy ul. Dworcową, a 3-go Maja, na co uzyskała odpowiedź, że zostanie to sprawdzone i zlecone do wykonania.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na rok 2015.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie na projektem uchwał ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godz. 18:44 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
    protokolant