Protokół nr 12/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 12/2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.12.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:33
Godz. zakończenia: 19:22
 
Tematy:
  1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
  2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
  3. Hala sportowa - plany finansowe realizacji tego zadania.
  4. Sprawy bieżące:
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
Pani Katarzyna Świniarska, pracownik ds. oświaty, przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała o etat w wymiarze 10/30 w Gimnazjum nr 1.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że 30 godzin to etat bibliotekarza, natomiast 10 godzin zostało przydzielone do dyspozycji dyrektora Gimnazjum na obsługę biblioteki.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że budynki zabytkowe to element historii Puszczykowa, dlatego należy dbać o to dziedzictwo, a środki powinny zostać przyznane wnioskodawcom. Środki można zwiększyć do 40 tys. zł i podzielić po 20 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy była przeprowadzona kampania informacyjna dotycząca możliwości pozyskania dofinansowania na prace remontowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że informacja ta była podana w „Echu Puszczykowa". Przyznanie dofinansowania na willę przy ul. Jasnej budzi pewne wątpliwości, ponieważ jak napisano we wniosku, dopuszczono do zniszczenia budynku poprzez wynajem pomieszczeń.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w Rusałce mieszka wiele rodzin, przez co suma przyznanej dotacji dla nich powinna być większa.
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy przyznać wszystkie środki pieniężne dla Rusałki.
 
Rada Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka udzieliła pomocy rodzinie potrzebującej, która zobowiązała się o dbanie o wynajętą przestrzeń, czego nie uczynili, a o przyznanie środków wnioskuje po raz pierwszy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy zastanowić się, skąd wziąć pieniądze w przypadku wyrażenia woli przez radnych o zwiększenie kwoty do 40 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest to pierwszy projekt budżetu. W roku 2015 przeznaczono na ten cel 40 tys. zł, ponieważ złożono więcej wniosków o dofinansowanie prac remontowych.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowania: „za" - 2, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 2.
Wniosek nie uzyskał większości głosów.
 
Ad 3. Hala sportowa - plany finansowe realizacji tego zadania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zdecydowano się na wybudowanie dwóch łączników, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, co powoduje zwiększenie kosztów. Zostaną wybudowane szatnie dla dzieci, pomieszczenia dla nauczycieli, magazyny oraz sala konferencyjna i sala lustrzana, przeznaczona do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że hala będzie przeznaczona także do organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Główne pomieszczenia zostaną wygłuszone. Rozpoczęcie prac przewidywane jest na początek wiosny 2016 roku, a zakończenie pod koniec roku 2017. Płatność będzie obejmowała okres 3 lat.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że hala została zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej z rozpisaniem na 3 lata. Łączne koszty wyniosą około 11 mln zł, ale istnieje szansa, że koszt zamknie się w mniejszej kwocie. W zależności od ostatecznego kosztu, można pozyskać dotacje z Ministerstwa Spotu i Turystyki. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że łącznie z podatku VAT i z dotacji Urząd chciałby pozyskać około 3,5 mln zł. Nie ma potrzeby drastycznie ograniczać wydatków. Do porównania kosztów utrzymania służyły hale wybudowane w Czerwonaku i Dopiewie, gdzie koszt wyniósł około 220 do 250 tys. zł, a utrzymanie obecnej sali wynosi około 50 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego koszt wybudowania hali uległ zwiększeniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że łącznik jest kosztownym elementem.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak wygląda kwestia nośności gruntu, na którym ma zostać wybudowana hala, ponieważ z wcześniejszego opracowania wynikało, że jest to grunt ruchomy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że badanie nośności gruntu zostało przeprowadzone. Usytuowanie hali jest trochę inne niż sali gimnastycznej.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że postawienie budynku na takim gruncie może kosztować około 30 mln zł, ponieważ teren ten jest kurzawką.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeżeli koszt będzie większy, umowa nie zostanie podpisana.
 
Pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że na omawianym gruncie były wykonywane próbne odwierty, co potwierdziło, że grunt nadaje się do budowy.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w 2009 roku z ekspertyzy wynikało, że na tym gruncie nie można wznosić budowli, a w 2014 roku ta sama firma powiedziała, że można tam budować. Informacje zostały skonsultowane z osobami z Politechniki Poznańskiej.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, jak będą przeprowadzane zajęcia z wychowania fizycznego w okresie zimowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dla młodszych dzieci zajęcia będą odbywały się w salach. Można także umieścić namiot na boisku, który ochraniałby dzieci przed złymi warunkami atmosferycznymi. Zakup namiotu jest kosztowny, ale istnieją firmy, które wynajmują takie namioty.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy zostanie wyburzona sala gimnastyczna.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace rozpoczną się prawdopodobnie w kwietniu.
 
Pan Janusz Szafarkiwiecz powiedział, że lepiej jest pracować na wcześniej przygotowanym harmonogramie podzielonym na etapy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że 14 grudnia zostanie ogłoszony przetarg, a harmonogram robót zostanie utworzony w przeciągu kilku dni od podpisania umowy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy koszt hali obejmuje stan wykończeniowy czy surowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że hala zostanie oddana w stanie gotowym do użytku, natomiast jedynym elementem nie ujętym w kosztach końcowych może być zamontowanie w późniejszym terminie koszy do koszykówki, jeżeli szkoły będą miały takie zapotrzebowanie - ich koszt wynosi około 50 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, ile osób zostanie zatrudnionych do obsługi hali.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do obsługi hali przewidziane są 3-4 etaty.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie kryteria były brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odpowiedziała, że w pierwszej grupie znajdują się uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy na arenie międzynarodowej, w drugiej laureaci konkursów olimpiad, w trzeciej osoby mające sukcesy na szczeblu lokalnym, a w czwartej osoby mające osiągnięcia na poziomie lokalnym, jednakże nie mieszkające w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy został określony próg wiekowy dla studentów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie ma ograniczeń wiekowych.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W projekcie uchwały proponuje się nadać ulicy nazwę „Hotelowa".
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że zaproponował nazwę „Dywizjon 303", ponieważ w 1945 roku na tamtym obszarze spadł samolot.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nazwą „Dywizjon 303" można nazwać skwer, który nie posiada nazwy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (z nazwą „Hotelowa").
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy można oświetlić boisko na terenie CAS-u.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do boiska doprowadzone są urządzenia do podłączenia lampy. Wcześniej były plany, aby boisko oświetlić, jednakże sytuacja zmusiła Urząd do odstąpienia od tych planów. Na ten rok zostały wyczerpane środki pieniężne.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy będą naliczane odsetki za nieterminowe oddanie obiektu do użytku przy ulicy Kościelnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie, ponieważ dwukrotnie został przedłużony termin na oddanie do użytku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy upływa termin oddania obiektu do użytku, na co otrzymała odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że 15 grudnia.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, dlaczego nie została udzielona odpowiedź na wniosek o dotację dla Centrum Tenisowego „Angie".
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wszystkie organizacje pozarządowe zostały zaproszone na spotkanie dotyczące przedłożenia informacji o planach na rok 2016. Pismo „Angie" było wnioskiem do budżetu, a jeśli chodzi o dalsze czynności, to została zwiększona w budżecie na rok 2016 kwota na sport.
 
Pan Henryk Gawlak, Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Akademia Tenisowa Angelique Kerber", powiedział, że źle zostało złożone pismo. W 2016 roku będzie miała miejsce impreza międzynarodowa. „Angie" nie może wystąpić w konkursie na dotacje dla organizacji pozarządowych, ponieważ do 5 grudnia musi zostać złożona aplikacja o gwarancji środków finansowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że sprawa zostanie przedyskutowana.
 
O godz. 19:22 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Monika Barczak
protokolant