Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.13.15
 
Godz. rozpoczęcia: 8:34
Godz. zakończenia: 10:24
 
Tematy:
1.     Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji.
2.     Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił projekt budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy były przeprowadzone rozmowy z Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym na temat inwestycji dotyczącej zagospodarowania zakola Warty i dlaczego wydatki te nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wydatki nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ działania te są na etapie wstępnym i Urząd będzie starał się o uzyskanie dofinansowania na ten cel. Część zadań służących dla ogółu mieszkańców zostanie przeprowadzona jako Miasto, a inne obiekty, takie jak budowa kawiarni - przez prywatnego inwestora, z którym będzie zawarta umowa dzierżawy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, skąd można pozyskać dofinansowanie na zagospodarowania zakola Warty, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że z Lokalnej Grupy Działania.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że można zabezpieczyć środki pieniężne na zagospodarowanie brzegu Warty, tak jak w przypadku budowy remizy dla OSP.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że prezes OSP wystąpił z prośbą o zabezpieczenie środków pieniężnych na budowę remizy. Jego uzasadnieniem jest możliwość włączenia do krajowego systemu ratownictwa, gdzie należy spełnić określone wymogi. OSP posiada własne środki pieniężne w wysokości 20 tys. zł, a środki ze strony Miasta zostaną zabezpieczone na rok 2017.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, dlaczego przystań kajakowa nie została ujęta w projekcie budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że CAS otrzymało przystań kajakową w trwały zarząd i będzie funkcjonowała w ramach jego budżetu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w dziale turystyka były przeznaczone pieniądze na zagospodarowanie brzegu Warty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pieniądze te były przeznaczone na budowę ławek, koszy na śmieci oraz na prace przy ścieżce.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy na modernizację strony internetowej Urzędu wystarczy kwota 10 tys. zł i czy nie należy zatrudnić osoby odpowiedzialnej za stronę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że 10 tys. zł przeznaczone jest na szatę graficzną. Istnieją chwilowe zastępstwa kadrowe w referacie Promocji Miasta, w związku z urlopami macierzyńskimi. Sprawa utworzenia dodatkowego etatu zostanie przedyskutowana.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że jest za tym, aby wprowadzić metodę 3 kroków na stronie Urzędu, polegającą na tym, że po 3 kliknięciach znajdujemy poszukiwaną informację.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła, aby zwrócić uwagę na CAK, ponieważ pracownicy wykonują należycie swoją pracę, jednakże prośby radnych co do różnych imprez, jak na przykład dotycząca 160. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, nie są brane pod uwagę.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że zbyt mało lokalnych artystów zaangażowanych jest w kulturę miejską.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy zostanie utworzony kalendarz imprez.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kalendarz zostanie utworzony i będzie ukazywał się w każdym miesiącu, prawdopodobnie w utworzonej rubryce w „Echu Puszczykowa".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi, gdzie przeznaczona jest kwota 50 tys. zł na imprezy kulturalne, znajduje się wniosek komisji dotyczący organizacji koncertów organowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w tej kwocie Urząd przewidywałby sfinansowanie koncertów, jednakże na późniejszym etapie wszystko zależy od złożonych ofert przez organizacje pozarządowe.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, pulę środków przeznaczonych na ten cel można zwiększyć do 40 tys. zł.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że większość zabytków znajduje się w rękach osób prywatnych. W przypadku zwiększenia dotacji, połowa mieszkańców zwróci się z prośbą o jej przyznanie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, z kwoty 30 tys. zł na 40 tys. zł.
Wynik głosowania: „za" - 1, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy Urząd posiada propozycję podziału tej kwoty.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tym etapie środki nie będą dzielone, ponieważ dokumentacja wnioskodawców w obu przypadkach musi zostać uzupełniona.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że jest za wsparciem finansowym  organizacji międzynarodowego turnieju ITF Angie Cup 2016.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że jeżeli „X Letnie Koncerty Organowe w Wielkopolskim Parku Narodowym" otrzymały dofinansowane na kwotę 22 tys. zł, to tak samo powinno być w przypadku „Angie".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w koncertach organowych, ponieważ jest to wydarzenie bezpłatne. Dotacja na poziomie 22 tys. zł wynika z dziesięciolecia organizacji koncertów, natomiast w przypadku „Angie" nie ma takiego zainteresowania.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że koncerty organowe finansowane są głównie przez Miasto.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że część mieszkańców nie wiedziała, że w Puszczykowie jest organizowany turniej przez „Angie". Zawodnicy i trenerzy nie pojawili się w mieście, a w wydarzeniu uczestniczyła znikoma liczba osób.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że można zaproponować wręczanie medali na Rynku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki powiedział, że wsparcie finansowe turnieju organizowanego przez „Angie" może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, które mogą zostać przyznane w przypadku przedstawienia rozliczenia, na co pieniądze zostały przeznaczone.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że podczas sesji Rady Miasta został zgłoszony wniosek, aby przeznaczyć środki pieniężne na stypendia naukowe i artystyczne, co nie zostało ujęte w projekcie budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że bez odpowiedniej uchwały nie można przyznawać takich stypendiów.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że kryteria muszą być szczegółowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na styczniowym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony projekt uchwały.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, ile osób zatrudnionych jest w CAS-ie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że część osób zatrudnionych jest na umowach cywilno-prawnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zatrudnieni są kierownik, zastępca kierownika, księgowa i sprzątaczka.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że należy zmotywować CAS do większej aktywności, ponieważ działalność obejmuje lokalne turnieje, kilka biegów przełajowych, a boisko wielofunkcyjne powinno być wykorzystywane w szerszy sposób.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na początku roku na posiedzenie komisji można zaprosić kierownika CAS i wysłuchać, jakie są ich plany na rok 2016.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy ruszą prace związane z budową parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na tym terenie powstanie plac budowy, związany z budową hali. Sprawę należy skonsultować na późniejszym etapie z wykonawcą hali, aby nie zniszczyć parkingu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy zostaną umieszczone lampy na terenie CAS-u przy boisku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że można postawić 2 słupy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że można poinformować mieszkańców o zamiarze budowy oświetlenia.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że jest to teren sportowy od ponad 40 lat. Sprzeciwy ze strony sąsiadów tego terenu są nieuzasadnione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kiedy boisko było tworzone, odstąpiono od pewnych działań, w związku ze sprzeciwem sąsiadki terenu CAS-u.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w związku ze sprzeciwem nie powstało boisko do siatkówki plażowej i nasadzono drzewa.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu Miasta na rok 2016 w zakresie zadań komisji, w którym ma zostać uzupełniona kwestia związana z utworzeniem puli środków pieniężnych przeznaczonych na stypendia naukowe i artystyczne.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię zespołu, który wystąpi podczas obchodów Dni Puszczykowa w 2016 roku. Głosowanie przeprowadzone przez CAK w tej kwestii zostało przerwane, w związku z czym należy napisać wyjaśnienie.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy zostaną usunięte usterki związane z górną rynną górki saneczkowej i odprowadzaniem wody na terenie CAS-u.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kierownik CAS-u oraz kierownik referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawili różne propozycje rozwiązania problemu, które zostaną jeszcze przedyskutowane.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał jak wygląda sytuacja z budową hali przy ulicy Kościelnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ciężki sprzęt wynajęty przez pana Arkadiusza Krzyżańskiego, który pracował przy ulicy Kościelnej, zniszczył część miejskich płytek chodnikowych. W ostatnim czasie na terenie budowy były wykonywane prace związane z kładzeniem płytek chodnikowych. Firma pana Arkadiusza Krzyżańskiego została poproszona o naprawę chodnika.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy planowane jest otwarcie obiektu sportowego przy ulicy Kościelnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do 15 grudnia został przedłużony czas na oddanie obiektu do użytku. Zostały zawarte 2 aneksy do umowy, które przedłużały termin oddania do użytku.
 
O godz. 10:24 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant