Protokół nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

Protokół nr 14/2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.14.15
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:     17:45
 
Tematy:
  1. Zapoznanie się z planami działalności Centrum Sportowego Sportoteka Puszczykowo.
  2. Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
  3. Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała o zmianie w porządku obrad posiedzenia, polegającej na wprowadzeniu tematu: Plany zagospodarowania zakola Warty (jako pkt 2). W związku z powyższym, porządek obrad przestawia się następująco:
 
1.     Zapoznanie się z planami działalności Centrum Sportowego Sportoteka Puszczykowo.
2.     Plany zagospodarowania zakola Warty.
3.     Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
4.     Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
5.     Sprawy bieżące.
 
Ad 1. Zapoznanie się z planami działalności Centrum Sportowego Sportoteka Puszczykowo.
Menadżer  Centrum Sportowego Sportoteka pan Michał Filipiak przedstawił informacje nt. działalności Sportoteki. W zeszłym tygodniu nastąpił odbiór hal tenisowych, które zostaną uruchomione jeszcze w grudniu, natomiast otwarcie strefy fitness planuje się na drugą połowę stycznia.
Pan Michał Filipiak poinformował o projektach zrealizowanych w bieżącym roku przez Sportotekę:
- cykl turniejów dla dzieci do lat 10,
- puszczykowska liga piłkarska,
- turnieje tenisowe dla kobiet i mężczyzn,
- letnie półkolonie tenisowe,
- nieodpłatne zajęcia tenisowe dla gimnazjalistów.
 
Pan Michał Filipiak powiedział, że Sportoteka planuje zorganizowanie zimowych półkolonii oraz międzynarodowego turnieju tenisowego seniorów ITF, który zostanie zrealizowany z Polskim Związkiem Tenisowym.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że umowa dzierżawy przewidywała bezpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży.
Pan Michał Filipiak powiedział, że na temat realizacji zapisów umowy należy rozmawiać z właścicielem panem Arkadiuszem Krzyżańskim.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas trwania budowy hali widowiskowo-sportowej, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 1 w okresie jesienno-zimowym potrzebować będą miejsca na przeprowadzanie zajęć WF-u, dlatego zamierza się wykorzystać zapisy umowy dot. bezpłatnych zajęć na prowadzenie lekcji WF-u w Sportotece.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że umowa dzierżawy przewidywała również powstanie lodowiska oraz utworzenia boiska w miejscu odkrytych kortów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że lodowisko ma powstać zimą 2016/17 roku. W sprawie przykrycie kortów, wiceburmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od p. Arkadiusza Krzyżańskiego dot. zawarcia aneksów ws. przełożenie terminów oddania do użytku pola do mini-golfa oraz boiska (na miejscu odkrytych kortów).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odczytał w całości ww. pismo.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy przewiduje się zniżki dla mieszkańców Puszczykowa, korzystających z oferty Sportoteki, na co pan Michał Filipiak odpowiedział, że na razie takich zniżek się nie planuje (koszt wynajęcia kortu to 60, 70 lub 80 zł - w zależności od pory dnia).
 
Ad 2. Plany zagospodarowania zakola Warty.
Pan Michał Janaszek z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego przedstawił informacje związane z planami zagospodarowania zakola Warty. Poinformował m.in., że przedstawiciele PTS-u odbyli spotkania w starostwie powiatowym w celu poznania ewentualnych ograniczeń związanych z przyrodą (np. Natura 2000) oraz z firmą, która zajmuje się rewitalizacją obiektów wodnych (staw, znajdujący się na terenie zakola). Koszty i sposoby rewitalizacji są bardzo różne. Prowadzono również rozmowy z panem Hugonem Kowalskim, który kilka lat temu przygotował projekt zagospodarowania zakola Warty, który to w wielu punktach jest zbieżny z planami PTS-u. Pan Michał Janaszek powiedział, że planuje się zagospodarować zakole w sposób lekki, mobilny i niezwiązany z podłożem.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że - jak twierdzi skarbnik - największe wątpliwości budzi forma prawna związana z zarządzaniem terenem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że rozważa się różne formy, ale przede wszystkim współpracę z Lokalną Grupą Działania. Część zadań zamierza zrealizować Miasto.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak- Dydowicz, pan Michał Janaszek powiedział, że plany zagospodarowania terenu zakładają etapowość działań. Lokalizacja poszczególnych obiektów musi zostać poprzedzona ustaleniem lokalizacji głównych obiektów, jak np. staw, na którym planuje się wakeboarding (wakeboarding, o ile w ogóle powstanie, to na samym końcu ze względu na wysokie koszty). Ewentualne obiekty gastronomiczne powstaną około środkowego etapu działań.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy zamierza się przystąpić do realizacji zadania.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w pierwszym kwartale 2016 powinien być gotowy harmonogram prac. Wtedy też będą znane szczegóły działalności LGD.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał o pomysły na inne atrakcje, oprócz wakeboardingu.
Pan Michał Janaszek powiedział, że wakeboarding ma być największą atrakcją, przyciągającą głównie osoby spoza Puszczykowa, ale oprócz tego planuje się powstanie szeregu innych atrakcji (ok. 20-30 jak np. plaża, plac zabaw, siłownia, miejsca piknikowe, siatkówka plażowa, rowery, speed badminton).
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że sprawa zagospodarowania terenu zakola Warty jest dość delikatna, dlatego należy rozważyć wszystkie aspekty, zwłaszcza że niektórzy mieszkańcy chcą, aby teren pozostał niezmieniony, czyli spacerowy. 
 
Radne Dorota Łuczak-Dydowicz oraz Małgorzata Szczotka wyraziły pogląd, iż należy połączyć oczekiwania wszystkich użytkowników wobec tego terenu, zarówno tych aktywnych, jak i spacerowiczów.  
 
Ad 3. Podsumowanie pracy komisji w 2015 r. - sprawozdanie.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała sprawozdanie z działalności komisji w 2015 roku.
 
Ad 4. Propozycje do planu pracy na 2016 rok - dyskusja.
Radny Filip Ryglewicz postuluje, aby Komisja zajęła się sprawą poprawy oznakowania ścieżek rowerowych. Radny wyraził zadowolenie z przeprowadzonego „Biegu po ciacho" i zachęcił do organizacji większej liczby zawodów biegowych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wiele ciekawych imprez odbywa się w Centrum Animacji Sportu oraz bibliotece, jednak nie wszystkie informacje na ich temat docierają do radnych, dlatego poprosiła, aby na każde posiedzenie KEKiS przekazywana była informacja o zbliżających się wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła, aby członkowie Komisji zastanowili się, w jaki sposób zaktywować młodzież gimnazjalną do uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę, aby po każdej imprezie (zarówno sportowej, jak i kulturalnej) szybciej umieszczać zdjęcia i sprawozdanie z jej przebiegu na stronach internetowych albo Facebooku.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zamierza w drugiej połowie roku podjąć temat promocji Miasta oraz chciałaby rozważyć możliwość poszerzenia animacji sportowej i kulturalnej o współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz obiektami prywatnymi w celu wzbogacenia oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych. Radna wspomniała także o aktywacji wolontariatu, np. poprzez zaangażowanie mieszkańców w organizację i współtworzenie imprez.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy powstanie nowa strona internetowa Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na początku roku zostanie wybrana firma, która miałaby przygotować nową stronę internetową połączoną z aplikacją mobilną.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że na Rynku powinno znajdować się więcej dekoracji świątecznych (zwłaszcza światełek, lampek).
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, żeby rozważyć wykorzystanie plaży przy Rusałce.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że chciałaby uzyskać więcej informacji nt. zabytków w Puszczykowie (ile ich jest, w jakim są stanie, itp.).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
  • Projekt uchwał ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność jego podjęcie wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty - moc prawną utracą wszystkie uchwały podjęte przed 31 marca 2015 roku.
Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały w stosunku do obecnie obwiązującej dotyczą:
- wprowadzenia zapisów umożliwiających kontrolę prawidłowości pobrania dotacji;  
- ustalenia wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych spełniających warunki określone w art. 90 ust. 1b, dotyczące przede wszystkim czasu bezpłatnego nauczania, wysokości opłat, liczby uczniów w oddziałach, zasad rekrutacji;
- wprowadzenia zapisów: regulujących sposób opisywania przez przedszkola dowodów księgowych opłaconych z dotacji i sposób przeliczenia dotacji w przypadku zmiany stawki, umożliwiających pozyskanie danych niezbędnych do dokonania rozliczeń z innymi jst w zakresie dzieci nie będących mieszkańcami Puszczykowa.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że w treści uchwały podany jest termin składania rozliczenia dotacji na 15 stycznia, natomiast w załączniku nr 3 ten sam termin podany jest do dnia 31 stycznia.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że kwestia terminu zostanie wyjaśniona i poprawiona.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowanie projektu uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 94 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 17:45 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant