Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 10 lutego 2015 r. w Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej 1 oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszc

Protokół nr 2/14
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 10 lutego 2015 r.
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej 1 oraz
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:54
 
Tematy:
1. Wizja lokalna w Gimnazjum nr 1 - spotkanie z dyrekcją szkoły i samorządem uczniowskim.
2. Omówienie koncepcji utworzenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto.
3. Sprawy bieżące, m.in.:
            - wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej wnioski o przyznanie      stypendium sportowe),
            - zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
  • statutu Biblioteki Miejskiej,
  • ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem prowadzącym.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizja lokalna w Gimnazjum nr 1 - spotkanie z dyrekcją szkoły i samorządem uczniowskim.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektora Gimnazjum nr 1 Tomasza Żaka  o przedstawienie stanu technicznego placówki oraz omówienie wykonanych prac i zmian, jakie nastąpiły po remoncie.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak poinformował, że w szkole znajduje się 7 sal z tablicami multimedialnymi oraz sklepik szkolny. Na zajęcia prowadzone przez 22 nauczycieli uczęszcza 132 dzieci. Dyrektor dodał także, że nastąpiło oddzielenie gimnazjum od szkoły podstawowej, gdzie znajduje się jednak wspólna stołówka, a także pozostało pomieszczenie przeznaczone na archiwum. Jako wady, które występują w nowej placówce, dyrektor wskazał wąskie korytarze, mniejszą kubaturę sal oraz łącznik, którego przebudowa wymagałaby likwidacji sali informatycznej, a także brak pomieszczenia magazynowego. Dyrektor poinformował również, że szkoła planuje zamontować klimatyzatory w niektórych salach, a także barierki przed budynkiem, aby samochody nie wjeżdżały na chodnik.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w najbliższych latach przewiduje się wykorzystanie sal na poddaszu do celów edukacyjnych. Poinformował także, że Urząd Marszałkowski dopłaci  20%  do budowy hali sportowej, której koszt wyniesie do 10 mln zł.
 
Zebrani Radni wraz z dyrektorem Tomaszem Żakiem dokonali wizji lokalnej budynku Gimnazjum nr 1.
 
Ad 2. Omówienie koncepcji utworzenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię utworzenia przedszkola publicznego, z możliwością prowadzenia przez Miasto.
 
Jak wyjaśnił wiceburmistrz Władysław Ślisiński, obowiązek szkolny dotyczy 6-latków, ale z rozporządzenia Ministra Edukacji o obowiązku przedszkolnym wynika, iż obejmie ono również dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wiceburmistrz dodał, że każdy rodzic będzie miał obowiązek odprowadzenia dziecka do przedszkola, a Burmistrz nie będzie miał prawa odmówić jego przyjęcia. Według ministra, szkoły mają zamienić się w zespoły szkół, a w przedszkolu publicznym rodzic nie będzie wnosił opłat za naukę dziecka do 5 godzin, następnie za każdą kolejną godzinę będzie płacił 1 zł. Wiceburmistrz dodał, że Miasto prowadzi rozmowy z Przedszkolem nr 3, gdzie znajduje się 5 oddziałów, o możliwości oddania miejsca dla jednego oddziału utworzonego przez Miasto, z nadzorem prowadzonym przez daną placówkę. W marcu odbędą się rekrutacje, z których dowiemy się, czy jeden oddział wystarczy oraz poznamy opinie rodziców.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że radni myślą o utworzeniu przedszkola w budynku należącym do Miasta.
 
W toku dyskusji ustalono, że radni powrócą do tego tematu po uzyskaniu wyników z rekrutacji.
 
Ad 3. Sprawy bieżące, m.in.:
- wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowe),
- zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
  • statutu Biblioteki Miejskiej,
  • ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem prowadzącym.
 Pani Katarzyna Świniarska wytłumaczyła, że w ubiegłym roku rekrutacja odbywała się zgodnie z ustaleniami, podanymi na stronie internetowej. W tym roku pierwsze postępowanie następuje na wniosek rodzica, gdzie ustawodawca określił kryteria rozpatrywania przez powołaną komisję. Miasto proponuje 5 kryteriów.
 
Radna Dorota Łuczak- Dydowicz poruszyła kwestię punktów 1 i 3, a mianowicie ich połączenia oraz sprecyzowania.
 
Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że rekrutacja odbywa się na określonych zasadach, co decyduje o liczbie przyznanych punktów. Przedszkola nie muszą przyjąć wszystkich dzieci, jednakże w tym przypadku mają one obowiązek poinformować Burmistrza o zaistniałej sytuacji. Burmistrz będzie składał wtedy propozycję, aby dziecko udało się do przedszkola publicznego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że  nie ma obowiązku aby dziecko posiadało pobyt stały, wystarczy oświadczenie  rodzica o zamieszkaniu na danym terenie, istnieje także możliwość przyjęcia przedszkolaków nakierowanych z innych miast, w przypadku, gdy będą  wolne miejsca.
 
Do projektu uchwały zostaną wprowadzone poprawki odnośnie treści kryteriów.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, dla których Miasto Puszczykowo jest organem prowadzącym.  
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"-0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. statutu Biblioteki Miejskiej.
Dyrektor Biblioteki Danuta Mankiewicz poinformowała, że zmianie uległy przepisy dotyczące statutu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wystosowała pytanie odnośnie możliwości przeprowadzenia  kontroli dokumentacji CAK-u przez Komisje Rewizyjną.
 
Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że zaciągnie opinii prawnika w wyżej wymienionej sprawie, a także odnośnie wpisania dokładnego adresu w statucie.
 
Zaopiniowanie uchwały odbędzie się na następnym posiedzeniu Komisji.
 
Wybór członka do komisji stypendialnej (rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zgłosiła kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza.
 
Następnie Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza.
Wynik głosowania: „za" - 5 „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Radni poprosili o nadesłanie informacji dotyczących osób, ubiegających się o przyznanie stypendium sportowego oraz o konsultację z prawnikiem odnośnie zmiany kryterium przyznawania stypendium.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zarobki nauczycieli w puszczykowskich szkołach przekraczają średnią krajową. Wiceburmistrz poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju, został przedstawiony wniosek Centrum Tenisowego Angie dotyczący dofinansowania zawodów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby tą kwestią zajęła się Komisja Budżetu, ze względu na zamknięty budżet na rok 2015, co spotkało się z aprobatą zebranych.
 
O godz. 18:54 Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
      protokolant