Protokół nr 4/14 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:03
Godz. zakończenia: 18:20
 
Tematy:
  1. Promocja miasta - analiza.
  2. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
  3. Dyskusja na temat ustaleń z Wielkopolskim Parkiem Narodowym związanych ze sportem i rekreacją w Puszczykowie - koszty i plany wprowadzenia w życie uzgodnień.
  4. Sprawy bieżące :
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale dot. okresowych stypendiów sportowych,
  • zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w budżecie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Promocja miasta - analiza.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przedstawiła protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2014 roku, w którym członkowie komisji wyrazili wątpliwość co do wydatkowania pieniędzy.
 
O godzinie 16:05 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 6 radnych).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak, pracownik referatu promocji miasta, omówiła szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący opracowania strategii promocji marki i identyfikacji wizualnej Puszczykowa. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że obowiązkiem firmy będzie dokonanie rozpoznania na temat Puszczykowa. W efekcie końcowym badań mają zostać określone produkty turystyczne oraz miejsca, gdzie można spędzić czas z rodziną.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w ofercie nie zostały zawarte informacje na temat położenia geograficznego Puszczykowa, co należałoby uwzględnić. Przewodnicząca dodała, iż Wielkopolski Park Narodowy wyraził chęć współpracy przy promocji Miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w przypadku, gdy firma nie posiada informacji na temat miasta, to ich obowiązkiem jest zdobycie informacji o nim oraz przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że w ofercie ujęte zostało zobowiązanie do wyboru reprezentatywnej próby zachowującej strukturę wyróżnionych cech populacji, gdzie minimalna liczebność wynosi 300 osób, jednakże na konsultacjach społecznych, gdzie liczba spotkań konsultacyjnych wynosi 3, przewidzianych jest 50 osób na jednym spotkaniu. Firmie można wskazać podmioty, z którymi Miasto współpracuje. Istnieje możliwość zwiększenia liczby osób z 300 na 500 w trakcie reprezentatywnej próby, co wiąże się z jakością i kosztem wykonania badań.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, iż jego zdaniem strategia turystyczna nie została prawidłowo opracowania. Nie ma sensu jej tworzenia, ponieważ Puszczykowo posiada opracowaną kolorystykę oraz logo.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że w strategii promocji istotna jest spójność kolorystyczna.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że Miasto posiada wzór wizytówek, teczek i innych materiałów. Ich opracowywanie wiąże się z marnotrawieniem środków pieniężnych, które można przeznaczyć na inny cel.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy zdiagnozować słabe i silne strony Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyżański odpowiedział, że większość firm kopiuje pomysły strategii promocyjnej z poprzednich lat.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o uwzględnienie usług kulturalnych w opisie przedmiotu zamówienia.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak oznajmiła, że ludzie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Miasto. Kultura rozwija się wraz z turystyką.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w trakcie prowadzenia analiz w zakresie pozycji i konkurencyjności Puszczykowa, można współpracować z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz z Mikroregionem Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Radny Filip Ryglewicz odpowiedział, że należy zastanowić się nad współpracą z innymi instytucjami. Warto pokazać co posiadamy na dzień dzisiejszy, aby nie tworzyć tego samego od początku.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że aktywizacja społeczna mieszkańców i wykorzystanie silnego poczucia identyfikacji z miastem są niezwykle ważne, natomiast zwiększenie liczby turystów i mieszkańców nie posiada jasno określonego celu.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w Puszczykowie istnieją problemy z infrastrukturą.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że strategia promocji ma określić na co i w jaki sposób należy wydatkować pieniądze. Na promocję Miasta przeznaczono 132 tys. zł.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że ważniejsze jest przeprowadzenie badań wśród mieszkańców.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że badania zobrazują kto pragnie, aby Miasto rozwijało się pod względem turystycznym. Natomiast zakres badań można dostosowywać do woli radnych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że celem powinien być rozwój gospodarki. Miasto posiada turystykę i rekreację, z której częściowo korzystają mieszkańcy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, z czym wiąże się zwiększenie liczby turystów i mieszkańców.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że zwiększenie liczby mieszkańców wiąże się m.in. z zakupem działek, które Miasto wystawiło na sprzedaż.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, że cena za metr kwadratowy ziemi w Puszczykowie jest wysoka.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że w wielu przypadkach można skorzystać z dokumentu „Strategia Rozwoju 2010-2020".
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, ile Miasto wydaje na materiały promocyjne.
 
Pani Agnieszka Zielińska- Adamiak odpowiedziała, że kwota jest zależna od zapotrzebowania na materiały promocyjne.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, na czym polega analiza SWOT.
 
Pani Agnieszki Zielińskiej-Adamiak odpowiedziała, że jest to analiza strategiczna, polegająca na określeniu podstawowych problemów i sposobów rozwiązywania z uwzględnieniem słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o poprawienie numeracji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jakie będą kryteria oceny ofert.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że ocena zależeć będzie od doświadczenia firmy, a Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że cena za wykonanie usługi będzie także istotna.
 
Ad 2. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informację na temat podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jakie są kryteria przyznania środków finansowych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że kryteria przyznawania środków finansowych wynikają z budżetu zadania, które może zostać ocenione wysoko. Część zadań nie kwalifikowała się przez wskazanie rzeczy, które nie były związane z zadaniem, przez co kwoty zostały w niektórych przypadkach umniejszone.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego Polskiej Akademii Gitary i Stowarzyszeniu Wielkopolan, które są zarejestrowane na terenie Poznania, przyznano dofinansowanie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że program dopuszcza wszystkie organizacje pozarządowe, jednakże warunkiem przyznania środków finansowych jest przeznaczenie zadania dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, czy akcja „Świąteczna Paczka" miała związek z działalnością kościoła.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że akcja „Świąteczna Paczka" organizowana jest przez Związek Emerytów i Rencistów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy pieniądze przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych zostały całkowicie wykorzystane i kto może ubiegać się o przyznanie środków finansowych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że nie posiada dokładnej informacji na temat pozostałych środków pieniężnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się parafie, osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, dlaczego co roku środki finansowe zostają przyznane tym samym organizacjom pozarządowym.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że niektóre organizacje nie składają wniosków o przyznanie dofinansowania, ponieważ nie potrafią napisać wniosku. Można zwiększyć budżet na dofinansowanie, lecz związane jest to z problemami finansowymi Miasta. Przed ogłoszeniem programu Urząd Miejski zwraca się do organizacji pozarządowych  z prośbą o przedstawienie propozycji projektu.
 
Ad 3. Dyskusja na temat ustaleń z Wielkopolskim Parkiem Narodowym związanych ze sportem i rekreacją w Puszczykowie - koszty i plany wprowadzenia w życie uzgodnień.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Miasto powinno wziąć na swój budżet niektóre zadania związane z ustaleniami z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Przeniesienie „grzybka" z ulicy Cienistej może kosztować od 2 do 3 tys. zł, jednak w przypadku wymiany jego elementów, koszt ulegnie zwiększeniu. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wysokiej od ulicy Przecznica do Łęczycy związana jest z montażem lamp ulicznych wraz z okablowaniem, gdzie cena wynosi od 7 do 9 tys. zł za sztukę. Koszt zakupu i montażu ławeczek przy ścieżce nad rzeką Wartą wyniesie ok. 4,5 tys zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na ulicy Jarosławskiej znajduje się mało miejsc parkingowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na ulicę Jarosławską zostało dostarczone kruszywo, które utworzy od 4 do 5 miejsc parkingowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał,  że „grzybka" można postawić w okolicach Leśnego Ośrodka Szkoleniowego lub niedaleko restauracji „Lokomotywa".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, kiedy zostaną postawione ławeczki, na co otrzymała odpowiedź od Pani Barbary Mulczyńskiej- Dywan, kierownika referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, że ławeczki powinny zostać zamontowane do wakacji.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w uchwale dot. okresowych stypendiów sportowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił zmiany w uchwale dotyczącej okresowych stypendiów sportowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zadał pytanie, ile wynosi stypendium sportowe.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że osoby, którym zostanie przyznane stypendium sportowe, będą otrzymywały do 1 tys. zł miesięcznie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, dlaczego Miasto nie przyznaje stypendiów naukowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisinski odpowiedział, że dofinansowywany jest konkurs „Odyseja Umysłu" z pieniędzy oświatowych, które przekazywane są instytucjom oświatowym.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy poszerzyć możliwość przyznawania stypendium.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że każda kwota pieniężna zwiększa możliwość rozwoju sportowca.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale dotyczącej okresowych stypendiów sportowych.  
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w budżecie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisinki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, dlaczego pieniądze przeznaczone na budowę hali widowiskowo-sportowej zostały umniejszone na rzecz zagospodarowania terenu CAS.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że środki były przeznaczone na zaprojektowanie obiektu sportowego. Umowa została podpisana, dlatego pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu CAS.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, co zostało ustalone na spotkaniu z Panem Szymonem Ciążyńskim, trenerem treningu ulicznego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Panu Szymonowi Ciążyńskiemu została przedstawiona oferta sprzętu, który Miasto chce umieścić na terenie powstającej siłowni. Wyraził on aprobatę odnośnie wyboru sprzętu, z drobnymi poprawkami dotyczącymi zestawu drążków do ćwiczeń.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w budżecie.  
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
O godz. 18:20 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak