Protokół nr 5/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 r. na terenie przystani kajakowej na ul. Niwka Stara oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejsk

 
Protokół nr 5/15
z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 31 marca 2015 r.
na terenie przystani kajakowej na ul. Niwka Stara oraz
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.3.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 19:11
 
Tematy:
1. Przystań kajakowa - wizja lokalna.
2. Orlik i plac zabaw na ul. Nowe Osiedle - wizja lokalna.
3. Centrum Animacji Sportu - wizyta w placówce.
4. Dyskusja na temat odbytych wizji, m.in. wystąpienie p. Marii Popławskiej - „Puszczykowo nad Wartą, Warta w Puszczykowie - siła tradycji, potencjał natury, perspektywa rozwoju".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przystań kajakowa - wizja lokalna.
Zebrani Radni dokonali wizji lokalnej przystani kajakowej przy ulicy Niwka Stara.
 
Ad 2. Orlik i plac zabaw na ul. Nowe Osiedle - wizja lokalna.
Zebrani Radni wraz z Panią Joanną Hejnowicz, kierownikiem CAS, dokonali wizji lokalnej orlika i placu zabaw przy ulicy Nowe Osiedle.
 
Ad 3. Centrum Animacji Sportu - wizyta w placówce.
Zebrani Radni wraz z Panią Joanną Hejnowicz, dokonali wizji lokalnej Centrum Animacji Sportu przy ulicy Kościelnej 1.
 
Ad 4. Dyskusja na temat odbytych wizji, m.in. wystąpienie p. Marii Popławskiej - „Puszczykowo nad Wartą, Warta w Puszczykowie - siła tradycji, potencjał natury, perspektywa rozwoju".
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby na placu zabaw przy ulicy Nowe Osiedle powstała nowa piaskownica.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby na placu zabaw zbudować stoliki dla dzieci.
 
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że w okolicy placu zabaw przebywa młodzież i zdarza się, że coś ulegnie zniszczeniu, a zamontowanie ławek i stolików spowoduje przemieszczenie młodzieży na plac zabaw, warto jednak rozważyć budowę nowej piaskownicy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, kiedy zostanie powieszony szyld na przystani kajakowej, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że w przyszłym tygodniu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła kwestię postawienia ekranów akustycznych na ulicy Słonecznej, przy działce Państwa Duczmal.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszt najtańszych ekranów akustycznych na tym odcinku wyniósłby około 100 tys. zł.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że sprawa dotyczy hałasu, który dochodzi z boisk zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy Słonecznej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy zbocze górki na terenie CAS-u można obsiać trawą, aby utrzymać warstwę wierzchnią.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że górka składa się z warstwy tłucznia, na którym znajduje się cienka warstwa wierzchnia. Zbocze górki zostanie obsiane trawą.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła przedstawiciela firmy My Sport s.c. o przedstawienie wniosku dotyczącego dzierżawy gruntu oraz etapu prac, które mają miejsce przy ulicy Kościelnej.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że do końca kwietnia zostanie wykonane zadaszenie obiektu, który w czerwcu zostanie oddany do użytku. Planowana jest współpraca ze szkółką hiszpańską, w związku z czym wynika potrzeba wydzierżawienia dodatkowego terenu, w celu wybudowania mini kortu dla dzieci ze ścianką treningową.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, w jakim celu na mapie został oznaczony budynek tymczasowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że należy zbudować kompleks, który będzie obejmował szatnie, magazyny oraz pomieszczenia administracyjne, na co został zabezpieczony  teren oznaczony jako budynek tymczasowy. Szatnia, która powstała dzięki inicjatywie mieszkańców, formalnie nie istnieje w ewidencji budynków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma powinna przemyśleć sprawę ograniczenia powierzchni przeznaczoej na bazę noclegową, gdzie można było by postawić korty.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że planowane jest powiększenie bazy noclegowej, a nie jej zmniejszenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wejście do szatni dla piłkarzy nie może kolidować z drogą dla kibiców.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, czy wydzierżawienie kolejnego terenu nie spowoduje zagrożenia dla organizacji "Dni Puszczykowa".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie przewidziano komplikacji w związku z organizacją "Dni Puszczykowa", ponieważ istnieje możliwość wydzierżawienia boiska od klubu piłkarskiego "Las Puszczykowo".
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy klub piłkarski "Las Puszczykowo" w najbliższych latach awansuje do wyższej ligi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że awans nie jest przewidzany. W przypadku, kiedy nie istnieje zaplecze dla piłkarzy, klub piłkarski nie otrzymuje licencji piłkarskiej.
 
Radny Ryszard Teuschner zadał pytanie, jakie dochody przewidziane są w związku z dzierżawą terenu.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że za okres 30 lat dzierżawy terenu, dochody przewidziane są w wielkości 82 tys. zł.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że w ubiełym tygodniu odmówił dzierżawy dodatkowego terenu, ponieważ Urząd Miejski zwrócił uwagę na coraz mniejszą liczbę terenów inwestycyjnych. Teren CAS-u jest dogodnym terenem dla wybudowania obiektu administracyjnego dla pracowników CAS.
 
Dyskusja zakończyła się prośbą Komisji o kontynuowanie rozmów z Urzędem Miejski przez firmę My Sport s.c.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przedstawiła prezentację „Puszczykowo nad Wartą, Warta w Puszczykowie - siła tradycji, potencjał natury, perspektywa rozwoju", która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, jakie inwestycje, wymienione w prezentacji, dotyczą Puszczykowa.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odpowiedziała, że planowana jest budowa szlaku dla kursu tramwaju wodnego, który obejmuje Puszczykowo.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że należy skupić się na utrzymaniu tego, co Puszczykowo posiada oraz na ścisłej współpracy z Poznaniem. Istnieje możliwość podtrzymania projektu tramwaju wodnego przy niskich nakładach finansowych.
 
O godz. 19:11 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak